Uprawnienia trybunału konstytucyjnego w procedurze budżetowej - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Uprawnienia trybunału konstytucyjnego w procedurze budżetowej - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (88 KB)
4 strony
422Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu administracji odnoszące się do uprawnień trybunału konstytucyjnego w procedurze budżetowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

TEMAT PRACY:

UPRAWNIENIA TRYBUNAŁU

KONSTYTUCYJNEGO W PROCEDURZE BUDŻETOWEJLp. Autor Definicje

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Redakcja : Agencja Wydawnicza MZ Warszawa 2004r. Str. 56

Art. 224 ust. 1 i 2 1. Prezydent Rzeczypospolitej

podpisuje w ciągu 7 dni ustawę budżetową albo ustawę o prowizorium budżetowym przedstawioną przez Marszałka Sejmu. Do ustawy budżetowej i ustawy o prowizorium budżetowym nie stosuje się przepisu art. 122 ust. 5

2. W przypadku zwrócenia się Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o

prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dni złożenia wniosku w Trybunale

2 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym Art. 25. 1. Trybunał orzeka: 1) w pełnym składzie w sprawach: e) o szczególnej zawiłości, z inicjatywy prezesa Trybunału lub gdy z wnioskiem o rozpoznanie zwróci się skład orzekający wyznaczony do rozpoznania danej sprawy albo w sprawach, w których szczególna zawiłość wiąże się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, a w szczególności gdy skład orzekający zamierza odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego w orzeczeniu wydanym w pełnym składzie

3

http://www.trybunal.gov.pl/akty/ Regulamin_TK/regulamin1. (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417)

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego Art. 2 ust. 2 2) w sprawach finansowo-budżetowych: a) na wniosek szefa Biura, zatwierdzony przez Prezesa Trybunału, uchwala – w terminie do dnia 15 września – projekt dochodów i wydatków Trybunału (projekt budżetu Trybunału) na rok następny, b) rozpatruje, przedstawione przez szefa Biura i zatwierdzone przez Prezesa Trybunału, sprawozdanie z wykonania budżetu Trybunału za miniony rok

4 http://www.trybunal.gov.pl/akty/ Regulamin_TK/regulamin1.htm

(Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417)

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego Art. 15 ust. 4 i 5 4. Szef Biura opracowuje projekt budżetu Trybunału, jest odpowiedzialny za wykonywanie budżetu Trybunału, a w razie potrzeby proponuje wprowadzenie zmian w układzie wykonawczym budżetu Trybunału. Odpowiada także za majątek będący w zarządzie Trybunału. 5. Szef Biura przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu roczne sprawozdanie z

wykonania budżetu Trybunału oraz z działalności Biura, a także informuje na bieżąco Prezesa i Wiceprezesa Trybunału o problemach funkcjonowania Biura.

5 Stanisław Sagan Prawo Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej Wyd. Prawnicze PWN Warszawa 2001 Str. 207

W wypadku precyzyjnej kontroli ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym Trybunał Konstytucyjny musi wydać orzeczenie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od złożenia przez Prezydenta wniosku w tej sprawie. Jeśli orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może wywołać skutki finansowe nie przewidziane w budżecie. Trybunał Konstytucyjny zwraca się do Rady Ministrów o wydaniu w ciągu 2 miesięcy opinii w tej sprawie. Brak opinii w tej sprawie nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

6 Wiesława Ziółkowska Finanse Publiczne- Teoria i zastosowanie. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej Poznań 2005

Zakończenie prac nad budżetem w Parlamencie łączy się bezpośrednio z przekazaniem go Prezydentowi Rzeczypospolitej przez Marszałka Sejmu. Prezydent może podpisać ustawę w ciągu 7 dni lub zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jej zgodności z konstytucją. Nie może natomiast, w przeciwieństwie do regulacji obowiązujących przed wejściem w życie obecnie obowiązującej konstytucji z dnia 02.04.1997r. odmówić podpisania ustawy i przekazać ją sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

7 http://www.money.pl/gospodarka/ wiadomosci/artykul/ trybunal;konstytucyjny;zajmie;sie;ustawa;o; finansach;publicznych,190,0,135614.html

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.) Dz. U. Nr 157 poz. 1240

Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o finansach publicznych. Trybunał Konstytucyjny wszczął na wniosek Samoobrony postępowanie w sprawie zgodności z konstytucją art. 122 ustawy o finansach publicznych. Ma ono wyjaśnić, kiedy upływa termin zakończenia prac nad budżetem na 2006 r. Jak informuje biuro prasowe, obecnie trwa postępowanie przygotowawcze. Na razie nie wiadomo, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie w tej sprawie. Art. 122 ustawy o finansach publicznych mówi, że rząd musi przyjąć i złożyć do parlamentu projekt ustawy budżetowej do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Zgodnie z konstytucją, budżet musi być przyjęty w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia. Zaś nieprzyjęcie go w terminie oznacza, że prezydent może rozwiązać parlament.

8 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.) Dz. U. Nr 157 poz. 1240

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Art. 112. 1. Wydatki budżetu państwa są przeznaczo ne w szczególności na: 1)funkcjonowanie organów władzy publicznej, w tym organów administracji rz ądowej, organów kontroli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów;

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.) Dz. U. Nr 157 poz. 1240

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Art. 139. 1. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok następny wraz z uzasadnieniem. 2. Minister Finansów włącza do projektu us tawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego,

10 Red. Zbigniew Witkowski, Jan Galster, Bożena Gronowska, Wacław Szyszkowski, Agnieszka Bień-Kacała, Adam Cieszyński, Katarzyna M. Witkowska Prawo Konstytucyjne Stan Prawny na 1 styczeń 2006 Toruń 2006 r. Str. 698

Prezydent ma na podpisanie ustawy budżetowej lub o prowizorium budżetowym 7 dni, przy czym nie może zastosować wobec innych prawa weta. Głowa państwa może natomiast przed podpisaniem tych ustaw zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności z Konstytucją. Skutki orzeczenia TK w odniesieniu do ustawy budżetowej ( o prowizorium budżetowym) są analogiczne ze skutkami w przypadku ustaw zwykłych. Zagadnienie to regulowane jest w art. 122 ust. 3 i 4 Konstytucji. Należy jednak podkreślić, ze TK jest ograniczony czasowo przez przepis art. 224 ust. 2. Musi on bowiem wydać orzeczenie w sprawie konstytucyjności omawianych ustaw w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku w Trybunale.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument