Biznes plan - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)
stevie_k
stevie_k

Biznes plan - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)

PDF (201 KB)
2 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: biznes plan; jest planem strategicznym szczególnie małej firmy, określa założone cele firmy, bazuje na analizie otoczenia, dla jego sporządzenia przeprowadza się an...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

IV. BUSINESS PLAN Leży na pograniczu planowania strategicznego i operacyjnego. Pełni funkcję planu strategicznego i planu operacyjnego. Biznes Plan inaczej plan przedsięwzięcia, plan biznesu. Jest planem strategicznym szczególnie małej firmy, określa założone cele firmy, bazuje na analizie otoczenia, dla jego sporządzenia przeprowadza się analizę rynku. Biznes Plan możemy robić dla dłuższego przedziału czasu. Ma charakter strategiczny głównie dlatego ponieważ sporządza się go dla potrzeb pozyskania inwestora strategicznego. Z drugiej strony jest planem operatywnym gdyż zawiera charakterystykę obecnej działalności firmy oraz zawiera opis bieżących celów marketingowych, finansowych, ekonomicznych firmy - w związku z tym służy do podejmowania decyzji operatywnych. Struktury Biznes Planu są różne (różne układy);

jednak każdy Biznes Plan składa się z trzech podstawowych części: l. części ogólnej (kierownicza) - charakterystyka przedsiębiorstwa; koncepcja strategii przedsiębiorstwa. 2. części marketingowej - w której zawarte są cele marketingowe, plan sprzedaży oraz promocji. 3. części finansowej - która zawiera analizy finansowe, w której określa się potrzeby finansowe i źródła zaspokojenia tych potrzeb. Bloki zagadnień Zagadnienia szczegółowe Streszczenie Cel i przedmiot planu; Istota

planowanych zamierzeń; Potrzeby finansowe; Spodziewane korzyści i czynniki ryzyka;

Charakterystyka (diagnoza) przedsiębiorstwa Historia firmy; Forma prawna; Misja; Przedmiot działalności; Posiadane zasoby; Sytuacja finansowa; Wyniki finansowe; Mocne i słabe strony

Analiza otoczenia Wielkość i dynamika rynku (popyt);

Klienci; Konkurenci; Ocena pozycji

konkurencyjnej firmy; Szansę i zagrożenia;

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Cele strategiczne; Warianty strategii i

ich uzasadnienie; Charakterystyka wybranej strategii;

Plan sprzedaży i działań marketingowych Planowanie wolumen i wartości

sprzedaży; Plan działań marketingowych w obszarze produktu, Ceny, dystrybucji i promocji;

Proces produkcyjny (plany rzeczowe) Opis procesu, plan produkcji, plan

zaopatrzenia; Plan zatrudnienia; Plan

remontów i inwestycji; Zarządzanie Charakterystyka kadry zarządzającej;

Struktura organizacyjna; Techniki zarządzania

Plany i analizy finansowe Charakterystyka kadry zarządzającej;

Struktura organizacyjna; Techniki zarządzania

docsity.com

Załączniki Sprawozdania finansowe; Wyniki badań

rynkowych; Życiorysy zawodowe; Schematy organizacyjne

W planowaniu takim ma zastosowanie technika sieciowa. Technika planowania sieciowego ma zastosowanie w planowaniu złożonych jednorazowych przedsięwzięć gospodarczych, organizacyjnych, technicznych; jest to technika graficzna dlatego często nosi nazwę techniki wykresów sieciowych. Jej istota polega na stworzeniu wykresu, który składa się z dwóch elementów: l. o zdarzenie; moment statyczny pomiędzy

czynnościami, zdarzenie opisuje się przy pomocy czterech parametrów: numer zdarzenia, najwcześniejszy czas wystąpienia zdarzenia, najpóźniej szy czas wystąpienia zdarzenia, luz czasowy. 2. —> czynność, faza procesu

Sieć kreśli się od lewej do prawej. Luz czasowy mówi o zapasach czasu, którymi możemy dysponować. Metoda sieciowa ma zastosowanie również w kontroli przedsięwzięć, pozwala na kontrolę terminów realizacji przedsięwzięć. Najkrótszy planowany czas przedsięwzięcia pozwala wyznaczyć czynności krytyczne, czyli te w których nie może być opóźnień.

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument