Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności bankowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo. University of Warsaw
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności bankowe - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo. University of Warsaw

PDF (196 KB)
2 strony
561Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa opisujące formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności bankowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 13. Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 13.

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności bankowej

w Polsce.

Istnieje oddzielna ustawa o NBP, w ramach systemu bankowego

funkcjonują baki działające w formie przedsiębiorstw państwowych,

spółek akcyjnych i spółdzielni.

Banki państwowe tworzone są na mocy postanowienia Rady Ministrów

za zgodą prezesa NBP. W drodze rozporządzenia premiera powstało 9

banków (Bank Gdański, BPH, WBK) państwowych, następnie owe

banki zostały przekształcone, również przez rozporządzenie, w spółki

akcyjne. W banku państwowym organami banku są: rada nadzorcza i

zarząd. Przewodniczącego rady nadzorczej powołuje i odwołuje

premier, pozostałych członków rady nadzorczej w równej liczbie

powołuje minister finansów, prezes NBP i pracownicy banku. Prezesa

zarządu powołuje rada nadzorcza, wiceprezesów też rada, na wniosek

prezesa.

Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością banku, przyjmuje

jego bilans, może zawieszać w czynnościach członków zarządu banku.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością banku i reprezentuje go na

zewnątrz.

Każdy bank państwowy ma swój statut nadany przez Radę Ministrów.

Dziś w tej formie prawnej działają tylko: PKO BP i Bank

Gospodarstwa Krajowego.

Utworzenie banku spółdzielczego następuje na podstawie prawa

spółdzielczego za zgodą Prezesa NBP w porozumieniu z Ministrem

Finansów. Bank spółdzielczy jest spółdzielnią, w sprawach

nieuregulowanych prawem bankowym stosuje się prawo spółdzielcze.

Istnieje ustawa z 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i

BGŻ. Kilkanaście banków spółdzielczych jest do dziś samodzielnych,

reszta (około 1.200) została akcjonariuszami banków regionalnych w

formie spółek akcyjnych. Istnieje 8 spółek akcyjnych - banków

regionalnych, podległych BGŻ, którego akcje ma Skarb Państwa.

Wśród banków spółdzielczych nastąpił proces konsolidacji - banki

spółdzielcze (akcjonariusze banku regionalnego) stworzą

skonsolidowany bilans będący kumulacją bilansów poszczególnych

banków. Dziś bilans skonsolidowany może być tworzony również

przez grupy holdingowe. Konsolidacja bilansu sprzyja wyrównywaniu

strat i zysków (alokacji).

Spółki akcyjne to kolejna forma banków. W sprawach

nieuregulowanych prawem bankowych stosuje się tu przepisy kodeksu

handlowego. Różnice między bankiem S.A., a inną S.A.:

 tworzony za zgodą prezesa NBP (bez tego sąd nie zarejestruje

spółki)

 brak rady nadzorczej, zamiast niej istnieje rada banku składająca się

z co najmniej 5 osób. Powoływana jest przez walne zgromadzenie,

chyba że statut stanowi inaczej.

 zarząd banku powinien się składać z minimum trzech osób: przepis

mówi „prezesa, wiceprezesów i innych członków zarządu powołuje

rada banku, chyba że statut stanowi inaczej”. Powołanie prezesa

banku S.A. wymaga opinii Prezesa NBP.

 liczba założycieli nie może być mniejsza niż 3 osoby prawne i 10

osób fizycznych

 jednoosobowym założycielem może być Skarb Państwa, bank

krajowy, zagraniczny lub międzynarodowa instytucja finansowa

Utworzenie banku może nastąpić jeżeli:

 kapitał własny będzie dostosowany do rodzajów czynności

bankowych przewidzianych do wykonywania oraz do rozmiarów

zamierzonej działalności (zarządzenie prezesa NBP mówi o 5 mln

ECU przy wykonywaniu całego spektrum usług).

 pomieszczenia powinny być dostosowane do należytego

zabezpieczenia przechowywanych w banku wartości

 założyciele oraz osoby przewidziane do obejmowania stanowisk

kierowniczych powinny dać rękojmę o należytym wykonywaniu

czynności bankowych

 co najmniej dwie osoby na stanowiskach kierowniczych muszą

posiadać wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 przedstawiony przez założycieli plan działalności banku na okres co

najmniej 3 lat wskazuje, że środki tam przechowywane będą

bezpieczne

 kapitał nie może pochodzić z pożyczki itd. musi być wolny i

nieobciążony

 wniosek o utworzenie banku składa się do Prezesa NBP, powinien

on zawierać

 nazwę i siedzibę banku

 rodzaj wykonywanych czynności

Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 13. Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 13.

 dane dotyczące założycieli i osób na stanowiskach

kierowniczych

 dane o przygotowywanym i zgromadzonym kapitale

 projekt statutu banku

 program działalności banku na okres co najmniej 3 letni

Na podstawie tych danych Prezes NBP decyduje o wymaganym

kapitale założycielskim banku.

 jeden podmiot nie może objąć połowy kapitału lub więcej (nie może

istnieć dominacja jednoosobowa banku), w praktyce przyzwala się

na posiadanie do 30% akcji banku

Prezes NBP może odmówić zgody:

 gdy nie zostały spełnione wymagania potrzebne przy założeniu

banku

 gdy zamierzona działalność banku naruszałaby przepisy prawa lub

nie gwarantowała bezpieczeństwa dla gromadzonych w banku

środków.

Decyzja taka może być zaskarżona do Naczelnego Sądu

Administracyjnego.

NBP utworzony został 31 stycznia 1989 roku ustawą o Narodowym

Banku Polskim. Z mocy prawa posiada osobowość prawną (na mocy

ustawy), siedzibą NBP jest Warszawa. Działalnością NBP kieruje

prezes. Powoływany jest przez sejm RP na wniosek Prezydenta.

Kadencja trwa 6 lat, maksymalnie można zapodać dwie kadencje.

Przed upływem kadencji można odwołać Prezesa NBP na takich

samych zasadach jak Prezydenta RP (ustąpienie, choroba,

przestępstwo).

Pozostałych członków zarządu powołuje Prezes NBP. Wynagrodzenie

prezesa i wiceprezesów ustala się na podstawie przeciętnego

wynagrodzenia w sektorze bankowym. Prezes NBP z urzędu

uczestniczyć może w posiedzeniach sejmu, senatu i Rady Ministrów.

W NBP istnieje rada ekonomiczna i rada naukowa. Organy te działają

na podstawie regulaminów prezesa. Prezes ustala liczbę członków,

powołuje członków z przedstawicieli środowisk handlowych,

przemysłowych i naukowych.

NBP może być reprezentowany przez prezesa, dwie osoby zarządu

oraz pełnomocników powołanych przez prezesa.

NBP posiada centralę i oddziały okręgowe wraz z departamentami i

innymi komórkami organizacyjnymi.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument