Prawo karno - skarbowe - Notatki - Prawo karne - Część 1, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw
Ania870
Ania8704 marca 2013

Prawo karno - skarbowe - Notatki - Prawo karne - Część 1, Notatki'z Prawo Kryminalne. University of Warsaw

PDF (520 KB)
8 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki odnoszące się do definicji przestępstwa i wykroczenia skarbowego;formy zjawiskowe: sprawstwo, współsprawstwo itp.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

1. Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego

Czyn zabroniony – zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie

stanowiło ono przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego

może nastąpić tylko w KKS (art. 53 § 1 KKS)

PRZESTĘPSTWO SKARBOWE – czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary

grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia

wolności. (art. 53 § 2 KKS)bezprawny, zawiniony, społecznie szkodliwy w stopniu

wyzszym niż znikomy

WYKROCZENIE SKARBOWE

Czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota

uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość

przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w

czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli

kodeks tak stanowi. (art. 53 § 3 KKS)

W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi to wykroczenie skarbowe zawierające

niski stopień społecznej szkodliwości. (art. 53 § 8 KKS)

2.Formy stadialne i formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa i

wykroczenia

I. Formy zjawiskowe

SPRAWSTWO – ma miejsce wówczas , kiedy osoba swoim zachowaniem wypełnia

znamiona czynu zabronionego tj. dopuszcza się przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego .

Wypełnienie znamion przez tę osobę następuje samodzielnie bez udziału innych osób ,

szczególną formą odpowiedzialności za sprawstwo na gruncie KKS jest niedopełnienie

obowiązków nadzoru ( art. 84 , 96 , 111 , 104 )

WSPÓŁSPRAWSTWO – polega na wypełnieniu znamion czynu zabronionego wspólnie i w

porozumieniu z inną osobą . Kluczowe znaczenie dla istnienia współsprawstwa to istnienie

porozumienia . To porozumienie powinno być zawarte przed bądź w trakcie czynu

zabronionego .

Sprawstwo równoległe – ma miejsce wówczas , kiedy 2 lub więcej osób dopuszcza się w

tym samym czasie i w tym samym miejscu czynu zabronionego bez nawiązania porozumienia

. Może one polegać na wypełnieniu znamion czynu zabronionego przez wszystkie osoby ,

które nawiązały porozumienie , inaczej mówiąc każde znamię ustawowe przestępstwa bądź

wykroczenia skarbowego musi zostać popełnione przez każdego współdziałającego. Jest to

nietypowa sytuacja , jednak może być tak , że jeden ze współdziałających nie wypełnia

wszystkich znamion czynu zabronionego lecz tylko niektóre , jednakże wykonane przez niego

czynności mają istotne znaczenie dla dokonania czynu zabronionego, istotne przyczynienie

się współdziałającego powoduje , że będzie ponosił on odpowiedzialność jako współsprawca

przestępstwa a nie pomocnik . Odmianą współsprawstwa jest współsprawstwo suksetywne ,

następuje wówczas , gdy czyn zabroniony jest już dokonany przez 1 osobę a w trakcie

dokonywania tego czynu następuje zawiązanie porozumienia.

SPRAWSTWO KIEROWNICZE – oznacza ono , że osoba kieruje wykonanie czynu na

inną osobę , nie musi sprawca kierowniczy być inicjatorem ani również organizatorem .

Kierowanie oznacza panowanie nad realizacją czynu , do sprawcy kierowniczego należy

rozpoczęcie , prowadzenie , zmiana lub nawet przerwanie realizacji czynu przez inną osobę

docsity.com

pomimo , że sprawca kierowniczy nie musi być inicjatorem ani organizatorem czynu

zabronionego to często dzieje się tak że nim jest.

Dla dokonania sprawstwa kierowniczego i odpowiedzialności osoby kierującej za wykonanie

konieczna jest realizacja wszystkich znamion czynu zabronionego przez osobę wykonującego

czyn , jeżeli pochód przestępczy zatrzymał się na usiłowaniu to wówczas sprawca kierujący

ponosi odpowiedzialność jak za usiłowanie jednakże zgodnie z art.21 KKS , jeżeli czyn

zabroniony zagrożony jest karą nie przekraczającą 1 rok to odpowiedzialność za usiłowanie

ma miejsce wówczas gdy ustawa tak wskazuje . Jeżeli czyn zagrożony jest karą umowną to

sprawca kierowniczy będzie ponosił odpowiedzialność zawsze.

SPRAWSTWO POLECENIOWE – istotą jest to , że polega na istnieniu stosunku

zależności między 2 osobami . Stosunek zależności może mieć charakter formalny i

taktyczny.

Stosunek formalny ( pracownik – pracodawca ).

Osoba wydaje polecenie wykonania czynu zabronionego w związku z istnieniem stosunku

zależności sprawca polecający wykorzystuje uzależnienie innej osoby od niego , obie strony

muszą mieć świadomość , że wydanie polecenia jego wykonania związane jest z istnieniem

stosunku zależności. Sprawca polecający nie musi być inicjatorem ani organizatorem czynu a

jego istota sprowadza się jedynie do wydania innej osobie polecenia . Nie istotna jest forma

polecenia ważne jest jednak aby było ono zgodne z wolą polecającego. Sprawca polecający

będzie ponosił odpowiedzialność wówczas , gdy sprawca wypełniający wypełnił wszystkie

znamiona czynu zabronionego , jeżeli sprawca wykonujący jedynie usiłował popełnić czyn

zabroniony to wówczas sprawca polecający będzie ponosił odpowiedzialność za usiłowanie.

Jeżeli czyn zabroniony , którego kara jest niższa niż 1 rok to sprawca polecający ponosi

odpowiedzialność gdy ustawa tak stanowi , gdy kara jest surowsza to ponosi

odpowiedzialność zawsze ( art.21 § 2 ).

art.21 § 2 – te dwie sytuacje mają miejsce wówczas , kiedy sprawca wykonujący jedynie

usiłował dokonać przestępstwa a nie dokonał , jeżeli dokonał to sprawca ponosi

odpowiedzialność taj jak za dokonanie zgodnie z art.20 § 2 KKS

KKS w części ogólnej nie ma definicji w zakresie podżegania i pomocnictwa , jednakże

recypuje rozwiązanie KK w zakresie odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo.

PODŻEGANIE - polega na nakłanianiu innej osoby do dokonania przestępstwa skarbowego

Zachowanie podżegacza polega na oddziaływaniu na psychikę 2 osoby w celu dokonania

przestępstwa skarbowego . Podżegacz chce aby inna osoba dopuściła się przestępstwa i

nakłania ją w tym celu. Jeżeli osoba ma zamiar popełnić przestępstwo a inna osoba nakłania

ją w tym celu to czynimy go czynem nie podżeganym a pomocnictwem psychicznym.

Możliwe jest podżeganie pośrednie tj. za pomocą innej osoby , podżeganie prowadzi do

powstania zamiaru popełnienia przestępstwa . Podżeganie może być popełnione tylko w

zamiarze bezpośrednim , gdyż zgodnie z art. 18 § 2 mowa jest tylko o chceniu podżegacza co

powoduje zamiar bezpośredni. Podżegacz ponosi odpowiedzialność za realizację własnej

formy zjawiskowej nie istotne jednak jest dokonanie czynu zabronionego czyli podżeganie

jest niezależne od sprawstwa.

Podżeganie ma charakter formalny (bez skutkowy ) , jeżeli sprawca usiłował jedynie dopuścić

się przestępstwa skarbowego to wówczas podżegacz ponosi odpowiedzialność za usiłowanie (

21 ) czyli podżegacz będzie ponosił odpowiedzialność zawsze , gdy czyn próbował dokonać i

kara jest niższa niż 2 rok to odpowiedzialność jest wyjątkowa.

POMOCNICTWO – polega na ułatwieniu innej osobie poprzez swoje zachowanie

popełnienie czynu zabronionego w szczególności może ono mieć charakter fizyczny i

psychiczny. Charakter fizyczny pomocnictwa wyraża się ( 18 .3 KKS ) w dostarczeniu

narzędzi lub środków służących do popełnienia czynu zabronionego z kolei charakter

psychiczny to udzielenie rad lub informacji. Z pomocnictwa jako formy zjawiskowej można

docsity.com

dopuścić się tylko z umysłu zarówno w zamiarze bezpośrednim . Udzielenie pomocy w celu

aby inna osoba dokonała czynu zabronionego albo przewiduje możliwość dokonania

przestępstwa skarbowego przez inną osobę . Pomocnik musi sobie wyobrażać popełnienie

przestępstwa skarbowego , nie abstrakcyjne pomocnictwo jest dokonane z chwilą realizacji

wszystkich elementów koniecznych dla tej formy zjawiskowej i tak jak przy podżeganiu ma

charakter formalny ( bez skutkowy ).

PROWOKATOR - ponosi odpowiedzialność karną za nakłanianie innej osoby do

popełnienia przestępstwa skarbowego jednakże czyni to w celu skierowania przeciwko niej

postępowania karno – skarbowego. Konstrukcja zbliżona jest do podżegania w jednym i

drugim przypadku mamy doczynienia z nakłanianiem do przestępstwa.

W stosunku co do podżegania i pomocnictwa sąd może zastosować nadzwyczajne

złagodzenie kary bądź nawet odstąpić od kary ( art.22 § 2 KK w związku z art. 20 KKS ) , nie

ma tego przy prowokatorze.

Podżegacz i pomocnik może korzystać z tzw, czynnego prawa , prowokator zgodnie z art. 16

KKS nie może ).

FORMY STADIALNE Pochód czynu zabronionego składa się z elementów zewnętrznych i wewnętrznych czyli

składa się z zamiaru , przygotowania , usiłowania , dokonanie.

ZAMIAR to nastawienie psychiczne sprawcy co do konkretnego czynu, nie ponosi za

nastawienie odpowiedzialności , gdyż zgodnie z regulacją ustawową penalizowany jest czyn,

a nie myśli osoby.

I.Przygotowanie – zachodzi, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje

czynności , mające stwarzać warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio

do dokonania . A w szczególności (personalny) gdy sprawca wchodzi w porozumienie z inną

osobą (rzeczowy ) gdy zbiera informacje , narzędzia , bądź środki konieczne do dokonania

czynu zabronionego

Przygotowanie jest karalne tylko wtedy gdy ustawa tak stanowi . Na gruncie KKS żaden z

przepisów części ogólnej nie mówi o karalności przygotowania tylko wyjaśnia. W art. 67$2

KKS jest mowa o karalności uzyskiwania lub przysposabiania środków w celu sfałszowania

znaków akcyzy lub upoważnienia do odbioru banderol akcyzowych.

II.USIŁOWANIE składa się z 3 elementów: zmierzanie bezpośrednie do dokonania czynu,

zamiaru jego popełnienia, braku dokonania czynu

Musi odnosić się do konkretnego przestępstwa skarbowego( zarówno w przypadku zamiaru

bezpośredniego i ewentualnego )

Za istnienie stanu , który wywołuje konkretne zagrożenie dla dobra prawnego , a nie

zagrożenia abstrakcyjnego

Granice między usiłowaniem a dokonaniem przebiegu w zakresie wypełnienia bądź

niewypełnienia wszystkich znamion czynu zabronionego mając na uwadze fakt , że

dokonanie następuje z chwilą realizacji wszystkich znamion czynu zabronionego tzn. w

przypadku przestępstw formalnych dokonanie następuje wtedy , kiedy znamię czasownikowe

użyte w dyspozycji przepisu może zostać określone w czasie przeszłym zgodnie z czynem

sprawcy. Przy przestępstwie materialnym konieczne jest zaistnienie skutku .

Podział :

Udolne – sprawca nie dokonał przestępstwa skarbowego chociaż to było możliwe

Nieudolne – zachodzi , gdy sprawca nie uświadamia sobie że dokonanie przestępstwa jest

niemożliwe z uwagi na brak przedmiotu nadającego się do dokonania przestępstwa lub użycie

środka nie nadającego się do dokonania przestępstwa .

14 $ 2 KK w związku z art. 21 $ 3 KKS sąd przy usiłowaniu nieudolnym może

nadzwyczajnie złagodzić karę bądź od niej odstąpić. Pomimo iż regulacją kk stosujemy to kks

docsity.com

w niektórych przypadkach przewiduje regulację odmienną . Zgodnie z art. 21 KKS mowa jest

o ograniczonej odpowiedzialności za usiłowanie:

1. usiłowanie jest karalne zawsze , gdy przestępstwo jest zagrożone karą 1 rok pozbawienia wolności

2. jeżeli kara nie przekracza 1 roku to odpowiedzialność za usiłowanie jest wyjątkowa i przewidziana tylko w 4 przypadkach na gruncie KKS ( 69$ 4 , 70 $ 3 , 85 $ 3 , 97$3

Zgodnie z regulacją 21 $2 KKS sąd wymierza karę za usiłowanie w wysokości do 2/3

ustawowego zagrożenia, w zakresie usiłowania stosuje się regulacje 13 , 15 KK

III.Dokonanie – następuje , gdy sprawca przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego swoim

zachowaniem zrealizował wszystkie ustawowe znamiona czynu zabronionego.

3. WYŁĄCZENIE WINYBŁĘDY (ART. 10 KKS)

NIEPOCZYTALNOŚĆ (art. 11 KKS)

 ROZKAZ (art. 20 § 2 KKS odwołuje do art. 318 KK) – dotyczy jedynie przestępstw

skarbowych

I.Błąd co do okoliczności stanowiący znamię czynu

Mylna świadomość sprawcy o okoliczności konstytuującej czyn zabroniony czyli o okolicznej

dyspozycji normy prawnej. Błąd może dotyczyć tylko znamion przedmiotowych , nie może

dotyczyć strony podmiotowej . Błąd może obejmować status rezydenta czy podatnika ,

ważność zezwolenia dewizowego , pozwolenia celnego ale nie może dotyczyć określonej

umyślności , nieumyślności , zamiaru bezpośredniego ewentualnego , lekkomyślności ,

niedbalstwa. Jednak sprawca pozostaje w błędzie nie ponosi odpowiedzialności za

przestępstwo umyślne art. 10 § 1.

Jednak ustawa przewiduje odpowiedzialność za przestępstwa nieumyślne , wówczas nasz

sprawca poniesie odpowiedzialność za taki rodzaj czynu.

Art. 86 § 5 w związku z art. 86 § 1 i 4

Art. 60 § 1 KKS – obowiązek prowadzenia księgi w zależności od dochodu

Art. 10 § 2 – sprawca ponosi odpowiedzialność za przestępstwo.

Błąd sprawcy jest usprawiedliwiony .

Błąd dotyczy okoliczności z którym związana jest łagodniejsza odpowiedzialność ( okol.

Modalne ) np.: loteria fantowa .

Ciężar dowodu spoczywa na osobie powołującej się na zaistnienie błędu . Aby stwierdzić , że

osoba pozostaje w błędzie usprawiedliwionym należy w jej miejsce wstawić modelowego

człowieka i zadać pytanie czy obywatel rozpoznałby karalność czynu . Jeżeli odpowiedź jest

twierdząca wówczas taka osoba – sprawca powinna mieć świadomość że jej czyn jest

zabroniony – błąd usprawiedliwiony.

W pewnych wyjątkowych sytuacjach niejasność interpretacyjna może w wyjątkowych

sytuacjach wyłączać odpowiedzialność karną osób z uwagi na ... Nie można od podatnika

wymagać więcej niż od przedstawionego sprawozdania.

Błąd kwalifikowany

W KK nie ma okoliczności wyłączających bezprawność – okol. wyłącz. bezprawność (

kontratyp )np. stan wyższej konieczności , obrona konieczna.

Recypuje ona z prawa karnego eksperyment ekonomiczny lub poznawczy poprzez regulację

art. 20 § 5 w związku z art. 27 § 1 KK.

Przesłanki eksperymentu :

docsity.com

1. Działanie w celu przeprowadzenia eksperymentu ekonomicznego lub poznawczego 2. Osiągnięte korzyści mają istotne znaczenie w danej dziedzinie 3. Przeprowadzenie eksperymentu jest zasadne z punktu widzenia aktualnego stanu

wiedzy

4. Musi zachodzić zgoda uczestnika eksperymentu.

Wszystkie te okoliczności muszą być spełnione łącznie.

Błąd art. 10 § 3 polega na urojeniu przez sprawcę eksperymentu ekonomiczno poznawczego

gdy taki eksperyment z punktu widzenia obiektywnej rzeczywistości nie występuje.

Błąd usprawiedliwiony jest jeżeli sprawca nie podlega karze.

Błąd nieusprawiedliwiony – sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary , jeżeli

czyn jest wykroczeniem sąd może odstąpić od wykroczenia kary lub wymierzenia środka

karnego ( przepadek przedmiotu Art. 47 § 2. 2 ściągnięcie równowartości pieniężnej

przepadku przedmiotu art.47 § 2.3 )

Ale zgodnie z art. 29.4 sąd nie może odstąpić od przepadku przedmiotów których

wytwarzanie , obrót , posiadanie , przewóz , przesyłanie , przenoszenie jest zabronione.

Błąd bezprawności

Istota błędu polega na tym ,że osoba nie popełniła przestępstwa wykroczenia skarbowego

jeżeli dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego

karalności.

Usprawiedliwienie nieświadome – nie chodzi tu o znajomość konkretnych sankcji za czyn

zabroniony ale świadomość że dane zachowanie jest w ogóle uznane za karalne tj. zagrożone

pod groźbą kary. Na gruncie KKS będzie to zależało też od wiedzy sprawcy odnośnie

szczególnej dziedziny prawa finansowego , która penalizuje takie zachowanie ( czyli

znajomość przepisów prawa dewizowego , podatkowego , celnego ) od odpowiedzialności

osoba taka jest uwolniona , jeżeli gdy pozostaje w błędzie usprawiedliwionym.

Odpowiedzialność w przypadku błędu nieusprawiedliwionego w przypadku przestępstw

skarbowych sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary , w przypadku wykroczeń

sąd może odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego tj. w błędzie kwalifikowanym.

Osoba nie może powołać się na ten błąd skutecznie jednak z ustaleń wynika ze sprawca nie

starał się w sposób należyty zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi chociaż

miał możliwość to uczynić u przedstawicieli właściwych organów. Należy też stwierdzić , że

nie można tracić z pola widzenia tego , że stopień trudności w rozpoznawaniu czynów

naruszających przepisy o charakterze administracyjno finansowym może być

nieporównywalnie większy niż przy przestępstwach pospolitych a nieświadomość prawnej

oceny czynu może być usprawiedliwiona niskim stopniem jasności zawartego w ustawie

unormowania ( orz. SN )

II.NIEPOCZYTALNOŚĆ  choroby psychiczne ( psychozy i nerwice )

 upośledzenia umysłowe ( wrodzone , nabyte )

 inne zakłócenia czynności psychicznych na tle chorobowym lub patologicznym

Podział :

 pełna art. 11 § 1 – sprawca nie popełnia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego

ponieważ nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim

postępowaniem , w postępowaniu dowodowym należy ustalić niepoczytalność w

czasie popełnienia czynu.

docsity.com

 Ograniczona art.11 § 2 – należy ustalić w postępowaniu dowodowym, sąd może

wymierzyć karę w wysokości nieprzekraczającej 2/3 górnej granicy ustawowego

zagrożenia przewidzianego za dane przestępstwo , zastosować nadzwyczajne

złagodzenie kary, może odstąpić od wymierzenia kary lub środka:

a. przepadku przedmiotu art.22 § 2.2 b. ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu art.22 § 2 c. zakazu prowadzenia działalności gospo. , zajmowania stanowiska , wykonywania

zawodu art.22 § 2.5

d. podanie wyroku do publicznej wiadomości

Jeżeli osoba pozostająca w niepoczytalności ograniczającej popełnia wykroczenie sąd

odstępuje od wymierzenia kary lub środka karnego przewidzianego w art. 47 § 2.2 i 3

III. Rozkaz

4. Katalog kar za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - z

omówieniem ich istoty

KARY – katalog kar przy przestępstwach skarbowych wskazany jest w art. 22 § 1 zaś przy

wykroczeniach w art. 47 § 1 KKS. Za przestępstwa skarbowe są następujące kary :

 kara grzywny w stawkach dziennych

 kara ograniczenia wolności

 kara pozbawienia wolności

Kara grzywny

• Za wykroczenie skarbowe (art. 48 KKS): grzywna kwotowa od 1/10 minimalnego

wynagrodzenia do 20 x minimalnego wynagrodzenia

• Za przestępstwo skarbowe (art. 23, 26, 27 KKS):

 Grzywna od 10 do 720 stawek (nadzwyczajnie obostrzona – 1080 stawek); wartość

stawki – min. 1/30 minimalnego wynagrodzenia; max. 400 x 1/30 minimalnego

wynagrodzenia

Kara ograniczenia wolności jest to kara , której przewidziane jest jedno przestępstwo (110),

ponadto tę karę można wymierzyć na podstawie art. 26 $ 1 w szczególności jest to możliwe

wtedy , gdy obok kary ograniczenia wolności są wymienione środki karne takie jak :

przepadek przedmiotu , zakaz prowadzenia działalności gospodarczej , zakaz wykonywania

zawodu bądź stanowiska , podanie wyroku do publicznej wiadomości , ponadto obok kary

ograniczenia wolności , jeżeli wymierzamy zamiast kary pozbawienia wolności sąd może

orzec karę grzywny , jeżeli mamy doczynienia z przestępstwem polegającym na uszczupleniu

bądź na narażeniu uszczupleniu należności publiczno -prawnej to wówczas sąd ma obowiązek

nałożenia na skazanego zwrotu tego uszczuplenia . W tej regulacji zamiennego wymierzenia

kary ograniczenia wolności nie stosuje się do sprawcy przestępstwa umyślnego , który

uprzednio przed swoim czynem został skazany na karę pozbawienia wolności , na czas nie

krótszy niż 6 m-cy bezwarunkowe zawieszenie jej wykonania.

liczona jest w miesiącu od 1 miesiąca do 12 miesięcy , natomiast nadzwyczajnie obostrzona

nie może przekraczać 18 miesięcy również łącznie . Kara ta polega na :

 pracy społecznie użytecznej w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie

docsity.com

 na potrąceniu z wynagrodzenia w wymiarze od 10 do 25 % na rzecz skarbu państwa.

 W okresie wykonywania kary pozbawienia wolności skazany nie może rozwiązać

stosunku pracy bez zgody sądu , ponadto miejsce i czas wykonywania kary określa sąd po

wysłuchaniu skazanego.

 Ponadto w okresie wykonywania kary pozbawienia wolności skazany bez zgody sądu nie

może zmienić miejsca zamieszkania ,

 obowiązany jest wykonywać nałożoną pracę i obowiązek składania wyjaśnień z przebiegu

pracy.

 Wymierzając tę karę sąd może oddać pod dozór sprawcę przestępstwa chodzi tutaj o

kuratora , osobę godną zaufania , instytucję , fundację i inną organizację społeczną , która

zajmuje się pomocą skazanym i walką z demoralizacją.

Kara pozbawienia wolności jest wymierzana na czas nie krótszy niż 5 dni i nie dłuższy niż

lat 5– jest to zasada od której są wyjątki :

 wymierza się w dniach , miesiącach , latach

 nadzwyczajne obostrzenie kary ( 37 , 38 ) do 10 lat

 ponadto wyjątkiem jest odpowiedzialność za przestępstwa ciągłe oraz kara łączna (

sąd może wymierzyć k.p.w. do 15 lat )

Odpowiedzialność posiłkowa (ART.24-25 + ART.53 § 40; 124-125; 155 § 5; 184 KKS)

Obligatoryjnie czyni się osobę trzecią - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nie mającą osobowości prawnej - odpowiedzialnym posiłkowo - w

całości lub w części - za grzywnę wymierzoną sprawcy przestępstwa skarbowego oraz

za orzeczony środek kary w postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku

przedmiotów, gdy:

Sprawca przestępstwa skarbowego jest zastępcą ww. podmiotu prowadzącym jego

sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym

charakterze (REPREZENTANT);

Zastępowany podmiot odniósł lub mógł odnieść z popełnionego przestępstwa jakąkolwiek

korzyść majątkową.

ISTOTA: Osobista odpowiedzialność majątkowa osoby trzeciej za grzywnę wymierzoną

sprawcy przestępstwa skarbowego (nie dotyczy wykroczeń skarbowych!) oraz za ściągnięcie

równowartości „przepadku przedmiotów” (przedmiotów objętych przepadkiem) (art. 24 § 1 i

2 KKS)

• W przypadku kilku podmiotów odpowiedzialnych posiłkowo – odpowiedzialność

solidarna (art. 24 § 4 KKS)

• ART. 24 KKS określa materialnoprawne przesłanki:

 odpowiedzialności posiłkowej za grzywnę wymierzoną sprawcy przestępstwa oraz za

równowartość przedmiotów objętych przepadkiem

 zwrotu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo korzyści majątkowej (w całości lub

w części) uzyskanej z przestępstwa skarbowego (zwrot na rzecz Skarbu Państwa lub

jednostki samorządu terytorialnego)

WYŁĄCZENIE PODMIOTOWE (art. 25 § 1 KKS) – nie dotyczy państwowych

jednostek budżetowych (jednostki sektora finansów publicznych – jednostki budżetowe,

zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze)

docsity.com

Odpowiedzialność posiłkowa - egzekucja

• Następuje jedynie wówczas, gdy skazany nie zapłaci grzywny w terminie i zostanie

stwierdzone, że nie jest możliwe jej ściągnięcie w drodze egzekucji (art. 184 KKS)

• Odpowiedzialność posiłkowa nie obciąża spadku.

• Odpowiedzialność posiłkowa nie wygasa:

 W razie śmierci skazanego (sprawcy) po uprawomocnieniu się orzeczenia o nałożeniu

odpowiedzialności posiłkowej;

 Jeżeli kary grzywny lub środka karnego w postaci ściągnięcia równowartości

przepadku przedmiotów nie wykonano wobec skazanego z powodu jego nieobecności

w kraju.

OBOWIĄZEK ZWROTU KORZYŚCI

• Nakładany niezależnie od odpowiedzialności posiłkowej na podmiot, który uzyskał

korzyść z popełnionego przez swojego reprezentanta przestępstwa skarbowego

(nawet, gdy nie miał świadomości, że korzyść pochodzi z przestępstwa.

Może być nałożony na podmiot odpowiedzialny posiłkowo (albo na kilka takich podmiotów)

– obok tej odpowiedzialności – w przypadku uzyskania przez ten podmiot korzyści

majątkowej z popełnionego przestępstwa

6. Katalog środków karnych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe z omówieniem ich

istoty

Za przestępstwa skarbowe (art. 22 § 2 KKS):

 Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

 Przepadek przedmiotów (art. 29-31 KKS)

 Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 32 KKS)

 Przepadek korzyści majątkowej (art. 33 KKS)

 Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej (art. 33 KKS)

 Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego

zawodu lub zajmowania określonego stanowiska (art. 34 § 1-2 + 5 KKS)

 Podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 35 KKS)

 Pozbawienie praw publicznych (art. 34 § 1 + 3 + 5 KKS)

Za wykroczenia skarbowe (art. 47 § 2 KKS):

 Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

 Przepadek przedmiotów (art. 49 KKS)

 Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów ( art. 47 § 3 KKS -

odwołanie do art. 32 KKS)

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

(ART. 17-18 + ROZDZ. 16 KKS)

• Instytucja degresji karania; dotyczy wykroczeń skarbowych i przestępstw skarbowych.

• ISTOTA: Sprawca sam występuje do finansowego organu postępowania

przygotowawczego z wnioskiem o określone skazanie i ustala z tym organem wysokość

kary grzywny i rodzaj środków karnych podlegających przepadkowi.

• Instytucja o charakterze mieszanym – częściowo materialnoprawna (uznana za „środek

karny”, uregulowana w rozdziale zatytułowanym „Zaniechanie ukarania sprawcy”),

częściowo proceduralna

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument