Spółka komandytowa - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Spółka komandytowa - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (243 KB)
3 strony
518Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące spółki komandytowej; komplementariusz i komandytariusz.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 5 Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 5

Spółka komandytowa.

Jest odmianą spółki jawnej. W sprawach nieuregulowanych przepisami

o spółce komandytowej stosuje się przepisy o spółce jawnej.

Funkcjonuje ona ponownie w Polsce od 1991 roku. W 1964 gdy

uchwalano nowy kodeks cywilny i uchylono handlowy przestała istnieć

prawnie. Na 12.000 ogółu spółek około 20 to jawne i komandytowe.

Definicja:

Spółka mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego

w większym rozmiarze pod wspólną firmą jest spółką komandytową,

jeżeli wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden ze

wspólników odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność

przynajmniej jednego ze wspólników jest ograniczona.

Pierwsza część definicji jest tożsama z definicją spółki jawnej. Różnica

dotyczy odpowiedzialności wspólników i ich różnych praw.

Komplementariusz odpowiada w sposób nieograniczony całym

swoim majątkiem. jest to odpowiedzialność solidarna wraz ze spółką.

Ma on taki status jak wspólnicy spółki jawnej.

Komandytariusz - w sposób ograniczony - do kwoty, sumy

komandytowej. Określana jest ona w umowie spółki, może być to

kwota dowolna. Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności

w granicach poniesionego wkładu.

Przykład:

Granicą odpowiedzialności jest 10.000 zł. Wspólnik wniósł wkład

6.000 zł. W granicach tych 6.000 jest on wolny od odpowiedzialności,

w istocie więc będzie odpowiadał do 4.000. Jeżeli wkład jest niższy od

sumy komandytowej to różnica wyznacza granicę odpowiedzialności.

W stosunku do spółki jawnej, komandytowa różni się tym, że umowa

spółki komandytowej powinna być sporządzona w formie aktu

notarialnego pod wymogiem nieważności (w jawnej ważna jest nawet

ustna). Notariusz jako osoba zaufania publicznego potwierdzić musi

różny status i zakres odpowiedzialności wspólników. Wszelkie zmiany

umowy zgłaszać należy do sądu. Spółka jest wpisywana do rejestru

handlowego wpisem konstytutywnym (prawotwórczy), od tego wpisu

zależy istnienie spółki rozpoczynające się wraz z jego dokonaniem.

Komplementariusze mają prawo i obowiązek prowadzenia spraw

spółki. Jeżeli umowa praw spółki nie stanowi inaczej komandytariusz

nie ma ani prawa, ni obowiązku prowadzenia spraw spółki. W takim

przypadku komplementariusz na dokonanie czynności

przekraczających zakres zwykłych czynności spółki musi uzyskać

zgodę komandytariusza.

Uprawnionym do reprezentacji jest komplementariusz.

Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko na podstawie

pełnomocnictwa udzielonego przez komplementariusza.

Spółka komandytowa jest wykorzystywana w spółkach działających na

rynkach zagranicznych, np. podmiot polski gra rolę komandytariusza.

Wykorzystywana jest również przy prowadzeniu aptek. Na

prowadzenie takowych potrzebna jest niełatwa do zdobycia koncesja.

Znają się na tym komplementariusze, natomiast komandytariusz

wykłada pieniądze.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W polskim systemie prawnym zawiązywana jest dla celów

prowadzenia działalności gospodarczej (rozumianej jako wytwórcza,

budowlana, handlowa i usługowa) dla zysku. Może być utworzona

przez przynajmniej jedną osobę.

Czynności potrzebne do utworzenia spółki z o.o.:

 zawarcie umowy spółki

 wniesienie kapitału zakładowego

 wybór władz spółki

 rejestracja sądowa.

Jest to spółka kapitałowa, pozbawiona więc w większości elementów

osobowych, posiada osobowość prawną. Umowa spółki powinna być

sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Jeżeli istnieje tylko jeden ludek nie nazywa się to umową, lecz aktem

Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 5 Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 5

założycielskim, choć treść jego jest taka sama jak umowa spółki.

Umowa spółki powinna zawierać:

1. Określenie firmy i siedziby spółki. Firma może być dowolnie

wybrana, może być nazwą abstrakcyjną. Siedziba to miejscowość,

w której będzie działał zarząd.

2. Przedmiot przedsiębiorstwa oznaczający to czym spółka będzie się

zajmowała. Powinien być określony w miarę precyzyjnie (nie

wystarczy np. termin „działalność wytwórcza”, obowiązują

standardy europejskie klasyfikacji działalności gospodarczej dla

celów statystycznych - po umowie o stowarzyszeniu z Unią).

3. Czas trwania spółki, jeżeli jest ograniczony. Można wskazać datę

w przyszłości lub zdarzenie powodujące rozwiązanie spółki, np.

zrealizowanie określonego celu.

4. Wysokość kapitału zakładowego. Minimalna jego wysokość to dziś

4.000 PLN. Do 1988 obowiązywał przepis przedwojenny mówiący

o kapitale 10.000 starych złociszy. W latach trzydziestych można

było kupić za to dwa samochody. W 1988 ustalono 10 mln zł.

Wysokość kapitału to zakres odpowiedzialności (założono za

komuny spółki z kapitałem 300 zł, uznając reformę pieniądza).

Minimalny udział nie może być mniejszy niż 50 PLN. Kapitał może

być pokryty gotowizną lub wkładem niepieniężnym (aportem).

Aportem może być prawnie wszystko - to znaczy to co ma pewną

wartość: rzeczy, prawa niemajątkowe (autorskie, licencja), know

how, weksel. Wkład gotówkowy wspólnika musi być wniesiony

jeszcze przed rejestracją spółki, bo składa się oświadczenia:

„kapitał gotówkowy został wniesiony w całości”. Zarząd powinien

kontrolować ten kapitał. „Przejście wkładów niepieniężnych jest

zapewnione” - to oświadczenie zarządu, nie można oświadczyć

przeniesienia wkładów niepieniężnych przed zaistnieniem spółki,

bo nie ma na kogo. Samo przeniesienie to odrębny akt notarialny.

5. Czy wspólnik może mieć tylko jeden lub większą ilość udziałów.

Jeżeli określimy, że wspólnik może mieć jeden tylko udział, to

wartość nominalna udziałów może być różna. W spółkach,

w których można posiadać więcej udziałów wartość jednego jest

jednakowa.

6. Ilość i wysokość udziałów objętych przez poszczególnych

wspólników.

Powołanie władz spółki. Generalnie najwyższą władzą jest

zgromadzenie wspólników, do niego należą największe kompetencje.

Kodeks handlowy wymienia kompetencje zgromadzenia:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu spółki

i rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy. Wspólnicy kwitują

władze spółki z wykonania przez nie obowiązku (art. 221).

Kwitowanie to inaczej udzielenie absolutorium.

2. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody

wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo

nadzoru.

3. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na

nim prawa użytkowania.

4. Zwrot dopłat. Umowa spółki może nakładać na wspólników

obowiązek wnoszenia dopłat do spółki, to coś podobnego do

pożyczki udzielonej spółce. Różni się tym, że dopłaty mogą być

bezzwrotne i przeznaczone na pokrycie ewentualnych strat.

Decyduje o tym właśnie zgromadzenie wspólników.

5. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej - zbycie i nabycie

nieruchomości należy do zgromadzenia wspólników.

6. Zmiana umowy spółki.

Zgromadzenie wspólników wymaga pewnej procedury:

powiadomienia wspólników wraz z porządkiem obrad, podanie

istniejących postanowień i proponowanych zmian. Na co najmniej dwa

tygodnie przed zgromadzeniem listy polecone powiadamiające

o zgromadzeniu powinny być wysłane. W jednym przypadku - gdy cały

kapitał jest reprezentowany w obecnych osobach i żadna nie wniesie

sprzeciwu - można odbyć zgromadzenia ad hoc - bez wykonywania

procedury.

Zarząd - do niego należy prowadzenie spraw bieżących spółki

i reprezentowanie jej na zewnątrz. Może być to jedna osoba, może być

też powoływany z osób trzecich nie będących wspólnikami. Jeżeli

umowa spółki nie stanowi inaczej powoływany jest przez

zgromadzenie wspólników. Inne rozwiązania umowy są dowolne,

może to być np. losowanie.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej mamy do czynienia

z reprezentacją łączną - teorią dwóch podpisów. Dla skutecznego

występowania za spółkę wymagane jest współdziałanie dwóch osób:

Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 5 Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 5

dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem. Dzięki

temu uzyskuje się kontrolę. Umowa spółki może powierzyć

reprezentacje samodzielnym osobom, ale musi to być wyraźnie

określone. Trzeba na to uważać, bo najczęściej podpis jednego

człowieka na np. umowie nie powoduje jej ważności.

Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna musi być powołana

w spółkach, których kapitał jest większy niż 25.000 PLN,

a wspólników jest więcej niż 50. W innych przypadkach organy te

mogą być powołane. Musi się składać z co najmniej 3 osób. Do

obowiązków rady nadzorczej należy:

 badanie bilansu

 badanie rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności

z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

 badanie sprawozdania zarządu

 badanie wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat

 składanie zgromadzeniu wspólników do rocznego sprawozdania

pisemnego z wyników powyższego badania

Rada nadzorcza ma prawo posługiwać się osobami trzecimi, może

powołać biegłego rewidenta do kontroli. Ona rekomenduje opinię

biegłego i sugeruje zgromadzeniu wspólników dalszy tok działania.

W umowie spółki można zawrzeć inne uprawnienia rady nadzorczej.

Zarząd składa wniosek o wpisanie spółki do rejestru handlowego do

sądu rejestrowego, który bada złożony wniosek pod względem

formalno - prawnym, jeżeli jest wszystko w porządku wydaje

postanowienie do wpisania do rejestru handlowego. Z tą chwilą spółka

nabiera osobowości prawnej, dlatego wpis jest obligatoryjny

i konstytutywny. Spółka nazywa się „z ograniczoną

odpowiedzialnością”, dotyczy to wspólników, gdyż sama osoba

prawna odpowiada w sposób nieograniczony. Jeden wyjątek dotyczy

komandytariusza i wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

- odpowiadają oni całym swoim majątkiem za zobowiązania wobec

Skarbu Państwa. Jest to rozwiązanie unikalne w państwach

cywilizowanych. Inne rozwiązania (zachodnie) mówią

o odpowiedzialności zarządu. Odpowiedzialność zależy w Polsce od

udziału w zyskach, toteż niektórzy w umowie starają się je

zredukować. W planowanych zmianach polskie prawo ma być

dostosowane do europejskiego.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument