Definicja składnii - Notatki - Gramatyka opisowa, Notatki'z Język Angielski. University of Warsaw
Warsawa
Warsawa1 marca 2013

Definicja składnii - Notatki - Gramatyka opisowa, Notatki'z Język Angielski. University of Warsaw

PDF (556 KB)
13 str.
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące podziału i funkcji składni. Typologie predykatu i elipsy.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 13

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.

Pobierz dokument
Wykład 1 – Składnia

1

Wykład 1 – Składnia.

Rzeczowniki osobliwe- singularis tan tum

- pluralia tantum- są to rzeczowniki nieodmienne przez liczbę np.: fusy,

skrzypce.

Fleksja to część składni.

Składnia:

Język – system znaków prostych (morfemy-wyrazy) i złożonych (zdania, wypowiedzenia)

(w języku morfemy nie istnieją samoistnie)

Znaki złożone są przedmiotem składni

Składnia- istota reguł, które tworzą znaki złożone.

1) Składnia semantyczna (głębinowa) - dominuje nad strukturalną,

- obejmuje reguły łączenia i wykluczania się składników treści

ZNAK TO NIEROZERWALNE POŁĄCZENIE FORMY I TREŚCI

ZDANIE = ZNAK ZŁOŻONY= FORMA + TREŚĆ

- muszą być reguły formy i treści, a regułami tworzenia treści zajmuje się składnia

semantyczna.

- treść dominuje nad forma, lecz dotrzeć do semantyki można tylko strukturą.

Ławka czyta książkę- zdanie formalnie poprawne, lecz dewiantyczne treściowo.

Semantycznie nie można złączyć ławki z czytać.

2) Składnia strukturalna (powierzchniowa)

Forma to to, co widzimy, więc powierzchnia.

Reguły tworzenia form gramatycznych (reguły fleksyjne) i reguły tworzenia z tych że form

zespołów składniowych (związki i szeregi)

Składnia strukturalna- jak zbudować zdanie czyli jak zbudować formy i je ze sobą powiązać.

Osoba <- czytać (czynność)-> przedmiot= struktura semantyczna

Rzecz.osobowy,M<- czasownik, forma osob -> rzecz.nieżywot,B = struktura powierzchniowa

Matka czyta książkę. Ojciec pisze list }ta sama struktura powierzchniowa lecz zdanie

odmienne wiec, odmienna struktura semantyczna.

3) Składnia szyku Reguły ukształtowania składników wypowiedzenia względem siebie (w czasie lub przestrzeni)

docsity.com

2

W zdaniach : Matka książkę czyta. Czyta książkę matka. Książkę matka czyta. Czyta matka

książkę. = struktura formalna ani powierzchniowa się nie zmieniły zmieniła się tylko składnia

szyku.

Struktura szyku jest charakterystyczna dla języka polskiego.

Książka jest czytana przez matkę- przez zamianę czasownika na imiesłów zmienia się

struktura powierzchniowa, zmienia się także szyk lecz pozostaje ta sama głębina.

W systemie językowym funkcjonują pewne określone struktury głębinowe, te, które nie

pozwalają nam połączyć np. kaczka z czyta

STRUKTURA SEMANTYCZNA(GŁĘBOKA) ZDANIA:

- nazywa się inaczej predykatowi- argumentowa. Jeden predykat implikuje jeden lub więcej

argumentów, tworząc w ten sposób strukturę.

Np. predykat – czytać implikuje mama-1 arg oraz książka- 2 arg.

Predykaty i argumenty są więc elementami struktury.

Wykład 2

Składnia semantyczna, strukturalna i szyku-3 pojęcia składni.

Szyk w języku polskim jest ruchomy nie pozycyjny.

Strukturą semantyczną czyli predykatowi-argumentową zajmuje się składnia semantyczna.

Składnia głębinowa zawiera strukturę głęboką. Predykat implikuje argumenty.

Predykat- nazywa cechę lub relacje między bytami np. pies szczeka, to szczeka jest

predykatem, ukazuje cechę psa lub ojciec czyta książkę to czyta to jest predykat ukazujący

relacje miedzy książką a ojcem.

Struktury głębokie są zbudowane z predykatów, które implikują argumenty. Relacje między

bytami lub cechy bytów

Zdarzenia to relacje między bytami lub cechy bytów.

Argumenty – odpowiedniki bytów, arg.przedmiotowe

. - mogą to tez być odpowiedniki zdarzeń wtedy są to arg zdarzeniowe.

Predykat może implikować tylko argumenty przedmiotowe i wówczas jest to predykat 1

rzędu Predykat może oprócz argumentów przedmiotowych implikować argumenty

zdarzeniowe. Wtedy są to predykaty wyższego rzędu. Takie predykat implikuje inny predykat

wraz z jego argumentami.

docsity.com

3

Implikuje- w znaczeniu predykatu zawiera się znaczenie argumentu

Np. pies(argument)implikuje szczeka(cecha,predykat)

Szczekać implikuje psa argument przedmiotowy czyli w pojęciu szczekania zawiera się pies.

Argument 1 <- predykat->argument2 (argumentem 1 musi być osoba lub przedmiot który

podlega czemuś) np. ojciec<- czytac ->książka

W pojeciu szczekania są dwa argumenty przedmiotowe, jest to predykat 1 rzędu-

dwuargument.

Jest ograniczona liczba argumentów, które mogą implikować predykaty.

Ktoś kto wymienia coś co wymienia.Wymieniać- predykat. Implikuje kogoś z kim się

wymienia i coś na co się wymienia, a wymienia się byty.

Argument1(przedmiot, byt)<- predykat-> arg 2 (zdarzeniowy)

Arg 1 <- predykat->(arg1 <- predykat->arg2)

1 predykat implikuje drugi predykat z jego argumentem

Wyższość składni semantycznej nad struktur. Zdania mogą mieć taka samą strukturę

powierzchniową a przy analizie w strukturze głębokiej może być inne pod względem

złożonym i prostym.

Jedna struktura głęboka możę mieć różne realizacje w obrębie struktur powierzchniowych.

Realizacje struktur powierzchniowych : zdanie.

Arg (przedmiot)<- chorować

ojciec

ojciec choruje ojciec jest chory } realizacja predykatu.

Wykład 3

Realizacją predykatu mogą też być równoważniki zdania (Ojciec chory), albo jako zespół

składników zdaniowych. Np. (choroba ojca, chory ojciec)

Predykat: chory implikuje ojciec.

Predykat zero argumentowy- czasowniki nieosobowe : grupa czasowników nazywające

zjawiska w przyrodzie. Grzmieć, błyskać się, świta, dnieje,

Są takie predykaty (pojęcia cechy), w których trudno dostrzec i zlokalizować argumenty np.:

grzmi(argument->kto,co powoduje ten dźwięk. NIE MA powodu grzmotu)

Do struktury głębokiej docieramy tylko poprzez strukturę powierzchniową.

Ala spodziewa się listu .

Podmiot orzeczenie dopełnienie w D

Spodziewa się jest to predykat wyższego rzędu.

Predykat spodziewać się nie implikuje listu. Spodziewać się mogą tylko ludzie.

docsity.com

4

Drugim predykatem jaki implikuje(spodziewać się) jest NIE przedmiot tylko ZDARZENIE.

Ala spodziewa się listu (list jest niejako skrótem) czyli spodziewa się ze ktoś napisze do niej

list tzn ze otrzyma list.

Arg przedmiot. <- predykat-> zdarzenie.

Ojciec -> napisać->list. Napisać implikuje tylko argument przedmiotowy

Semantycznie list nie jest związany z predykatem spodziewać się.

Ala spodziewa się- >{że}->ojciec napisze list. Napisze implikuje list.

Predykat wyższego rzędu przykład2.

Piotr marzy o Grecji ->marzy Ne implikuje Grecji. Dopełnienie Grecja można zamienić na

zdanie. Marzyć jest predykatem wyższego rzędu nie można marzyć o rzeczach, wiec Piotr

marzy o wycieczce do Grecji.

ELIPSA- brak w strukturze powierzchniowej, czyli brak w konkretnym zdaniu elementu

struktury głębokiej.

- jest to ruchomy element

np. zdanie -Ojciec czyta książę można wyrazić zdaniem eliptycznym Ojciec czyta( wiemy że

musi czytać coś wiec jest to element który może być a nie musi)

ELIPSA FAKULTATYWNA- to są te elementy, które nie wnoszą innego znaczenia. Czy

ten element jest czy go nie ma zdanie znaczy i tak to samo

ELIPSA OBLIGATORYJNA- element, który trzeba opuścić dla uzyskania odpowiedniego

znaczenia.

Janek poszedł po chleb- Argument przedmiotowy- Janek jest implikowany przez predykat-iść

-> elipsa obligatoryjna( bo wiemy ze poszedł kupić chleb)

Wykład 4

Jest niezgodność między zdaniem semantycznym, a formalnym.

1. Jan uderzył Piotra.- zd. Eliptyczne 2. Jan przestraszył Piotra.

Struktura powierzchniowa- ta sama budowa formalna (składnia). ALE! Te dwa znaki

reprezentują zupełnie inne struktury semantyczne.

Jan uderzył Piotra. Argument osobowy1 ← predykat I rzędu→ argument II (żywotny)

pies- tak, stół- nie.

Jan przestraszył Piotra.

Argument 1 (Piotr) ← predykat wyższego rzędu → argument 2 (Jan)

Mowa o pewnym stanie Piotra, a nie co zrobił Jan. Arg.2← predykat→ arg.1

Jan- to argument innego predykatu, wyższego rzędu.

Wyższego rzędu- można utworzyć zd. założone z argumentu (listu).

docsity.com

5

Ala spodziewa się listu.

Predykat wyższego rzędu- nazywa stan (przestraszył), a nie czynność (uderzył), wymaga w

mianowniku pojawienia się wykładnika tej implikowanej struktury predykatowo-

argumentowej. Implikowana struktura nazywa przyczynę tego stanu, o którym mówi ten

predykat.

Ten predykat to predykat KAUZATYWNY nazywa stan, a implikuje przyczynę- jej

wykładnik pojawia się w mianowniku.

1. i 2. to formacje pojedyncze.

1.- semantycznie prosta- pojedyncza.

2.- semantycznie zbiorowa- ma dwie struktury.

Wykład 5

Predykaty kauzatywne- implikują inne predykaty z argumentami w taki sposób że ich

wykładniki otwierają zawsze pozycję w mianowniku dla innego predykatu.

1. czasowniki modalne- otwierają pozycję dla bezokolicznika. (chcę, muszę, mogę) Czasowniki te bez kontekstu nie tworzą zdania np.: dziecko chce iść do kina.

Dziecko chce czekoladę- zdanie eliptyczne, wiemy że dziecko chce zjeść ta czekolade,

wyraz chcieć implikuje tylko zdarzenia.

W strukturze głębokiej zawsze są dwie struktury predykatowi-argumentowe.

2. zdania w których pojawiają się składniki nieimplikowane przez główny predykat zdania. Zadnie w którym mamy wykładniki więcej niż jeden struktury pred-arg.

Np. Jan kupił zgniłe pomidory. Jest to zdanie proste lecz semantycznie złożone. Bo ktoś

kupił coś od kogoś. Coś jest zgniłe. Nie ma relacji miedzy kupił a zgniłe. Predykat”kupił”

jest wyższego rzędu.

3. Czym mogą być wyrażenia dodane? Może mieć postać podstawową wyrażenia predykatowego.(będzie to wtedy zdanie

złożone)

Ala marzy , że wyjedzie nad morze- zdanie złożone, implikowane przez zdanie skł.

Jan kupił pomidory, które są zgniłe-zd złożone nie implikowane.

Oprócz struktury semantycznej każde zdanie posiada strukturę funkcjonalną.

Struktura funkcjonalna= struktura semantyczno-tematyczna, zdania proste możemy

podzielić na dwie części:

-temat- datum, czyli to co jest dane,tematem zdania jest zawsze pierwszy składnik

zdania,to jest to o czym się mówi

-temat-novum, to jest coś, czego adresat się dowiaduje, to jest to co się mówi

docsity.com

6

Jan kupił pomidory. Jan – temat, kupił pomidory- temat.

Wykład 6

Wypowiedzenie- termin najbardziej ogólny dla znaków złożonych. Podstawowa forma

wypowiedzenia- zdanie. Zdania mogą być praktycznie takie same, ale różnić się strukturą

głęboką.

Zdania, które zawierają składniki wymagane przez sens są zdaniami minimalnymi.

1. KTOŚCZYTACOŚ Ojciec czyta książkę(wyrażenie predykatywne)- zdanie

minimalne(elementarne). Wykładnikiem predykatu jest czasownik.

Zdanie minimalne może być zdaniem eliptyczntm (nie zawiera nic prócz składników

wymaganych, ale ma ich mniej).

Zdanie elementarne zawiera składniki niepochodne semantycznie.

2. Gazeta jest czytana przez ojca. Wykładnik predykatu jest imiesłowem, a ten Coś czytać ktoś pochodny od formy czasownikowej.

ZDANIE ELEMENTARNE NIE JEST MINIMALNE.

3. Zdanie minimalne, eliptyczne (nieelementarne) Ojciec czyta.

4. Ojciec czyta starą gazetę. Nie minimalne, nie elementarne

Wyrażenie polipredykatywne (dodane) ma dodatkowy element.

Rama modalna- rodzaj obudowy zdania. Często nie ma samodzielnego/ dodanego

wykładnika. Może mieć swój wykładnik. Tryb przypuszczający jest wykładnikiem tej

ramy. Rama modalna to. ,np.

Sądzę, że ojciec czyta gazetę.

Gdy rama jest wyrażana mówimy „przypuszczam”.

Rama czasowo- przestrzenna- nie musi mieć odrębnych składników, np.

Czyta książkę. (to znaczy że teraz)

Można tę ramę wprowadzić za pomocą zaimków „tu” i „teraz”.

docsity.com

7

Każdy predykat implikuje czas i miejsce zdarzenia. Każda relacja jest cechą, nie każda

cecha jest relacją. Okoliczniki są wykładnikami tej ramy

orzeczenia proste (czytaj, śmieję się- nie musi być jednowyrazowe- np. nie śmieje się)

oraz złożone (jest czytana)- słowno-imienne i słowno-przysłówkowe.

Piotr jest jak piórko.- słowno-porównawcze- orzeczenie złożone

Dach jest ze słomy.- słowno-przyimkowe- orzeczenie złożone.

Orzeczenia mogą też być frazeologiczne. Np.

Ala wyszła za mąż za Piotra. – frazeologizm jest w całości wykładnikiem predykatu

semantycznego.

KTOŚ?KTOŚ

Wyszła za mąż Ożenił się

Treść ta sama różne relacje to WYRAŻENIA KONWERTYWNE(inne przykłady:

sprzedawać, kupować)- są one zawsze wykładnikami tego samego predykatu. Zmiana

pozycji argumentu, ale relacja ta sama, a wyrażenia niepokrewne.

Podmiot: Woda(mianownik) jest w studni.

Wody(dopełniacz) nie ma. Podmiot logiczny

Z Janem(narzędnik) jest źle.

Jan(mianownik) umiera.

Wykład 7

Zespoły składniowe- związki składniowe (syntaktyczne). Możliwość tworzenia związków

wynika z konotacji kategorialno –semantycznej (otwieranie przez leksemy jednej klasy

miejsca dla leksemów innej klas)

Istnieje też konotacja formalno-gramatyczna. Jest to czynnik związko - twórczy. Konotacja

formalno-gramatyczna- pewne formy leksemów otwierają miejsce dla form innych

leksemów.

Związki wyrazowe to stosunek wyrazu konotującego do wyrazu konotowanego.

Konotacja- czynnik zdaniotwórczy.

Czasowniki czynnościowe- przechodnie konotują co najmniej dwa leksemy- powstaje m.in.

związek rządu.

Związek zgody, związek rządu, związek główny (orzekający)}powstają z konotacji

Rozmawia- z kim? Z czym?

Jest podobny- do kogo? Do czego?

Wyrazy tercjalne-przysłówki. Tworzą związki przynależności.

Konotacja wielokrotna- jeżeli forma leksemu konotuje więcej niż 1składnik podrzędny lub

niepodrzędny.

Czym?- pisze- co?

Konotacja alternatywna- konotowanie jednego podrzędnika mogącego wystąpić w różnych

formach(alternatywnych)

Pytał kogo?-matkę B. matki D

Gdy nie musi pojawić się forma konotowana to jest to konotacja fakultatywna.

docsity.com

8

………. Piszę ………..

……… piszę długopisem

Akomodacja syntaktyczna – dostosowanie się jednego składnika zdania do wymagań innego

składnika. Ten składnik, który się dostosowuje to człon akomodowany, a ten do którego się

dostosowuje to człon akomodujący.

Akomodacja może mieć charakter morfologiczny. Chodzi o właściwości fleksyjne. Kierunek

niekiedy pokrywa się z kierunkiem konotacji. Gdy forma osobowa otwiera pozycję w formie

B to jednocześnie przebiega akomodacja. Zaburzenia w akomodacji- palić B lecz papieros D

jeść gruszkę, jeść banana.

Akomodacja słownikowa- wymaganie określonej postaci danego leksemu. Zacząć zacznie-

bezokolicznik ndk.

Akomodacja czysto składniowa-wymaganie przez człon akomodujący określonej jednostki

składniowej (zdania podrzędnego)dowiedział się, że……….

Kierunki akomodacji często pokrywają się z kierunkami konotacji.

Akomodacja dwustronna (wzajemna)- zachodzi w związku głównym. Forma podmiotu

wymaga czegoś od formy orzeczenia i odwrotnie.

Rzeczownik i liczebnik- nierozerwalne skupienie dwóch podmiotów, np. dwaj panowie.

Akomodacja jednostronna- 1 składnikma wymagania w stosunku do drugiego (zw.zgody i

rządu)

Forma przymiotnika konotuje formę rzeczownika, ale forma rzeczownika akomoduje formę

przymiotnika.

Związek przynależności- brak akomodacji ( jest konotacja)

Akomodacja wielokrotna- jeżeli piszę otwiera pozycję dla „kogo” i „czym”to jednocześnie

akomoduje.

Akomodacja alternatywna- ta lub ta forma.

docsity.com

9

Wykład 8

Transformacja- spojrzenie na klasyfikacje zdań znaną.

- spojrzenie na typy zdań pod względem transformacji.

Harris, Chamsky- dwaj amerykańscy strukturaliści.

Harris – twórca teorii transformacji. \

Pewne typy wypowiedzeń są wynikiem przekształceń innych typów wypowiedzeń, owe

przekształcenia są transformacjami.

Wypowiedzenia jakie stanowią wynik transformacji to transformatory.

Chamsky- uczeń Harrisa: Transformacja: 1) obligatoryjna(obowiązkowa)- musi mieć

zastosowanie, aby powstał pewien typ wypowiedzenia.

2) fakultatywna(nieobowiązkowa)- nie jest wymagana ale może do niej dojść. Jest zależna od

woli nadawcy.

1 Obligatoryjna: żeby zbudować zdanie zaprzeczone trzeba do oznajmiającego dodać

partykułę „nie”

Ojciec czyta książkę- wtórne przekształcenie.

Ojciec nie czyta książki- zdanie zaprzeczona jest transformą zdania oznajmującego

2 Fakultatywna : towarzyszy często transformacji obligatoryjnej.

Nie czyta ojciec książki-> ojciec nie czyta ksiązki->ojciec czyta książkę

(możliwa lecz nie konieczna zmiana szyku)

Zdanie, które nie ulega transformacji jest zdaniem wyjściowym. Zdanie wyjściowe, które nie

jest wynikiem transformacji żadnego innego zdania nazywa się BAZĄ

TRANSFORMACYJNĄ- oznajmiające, w str czynnej, czas teraźniejszy, jeśli to jest możliwe

z orzeczeniem prostym, zawsze twierdzące !!!.

Ojciec choruje -> orzeczenie syntetyczne- zdanie bazowe.

Ojciec jest chory

Lecz jeśli jest: Ojciec jest wysoki -> to jest bazą gdyż nie wyrazimy tego prostym

orzeczeniem.

Baza (zdanie wyjściowe) i wszystkie trans formy tworzą paradygmat zdania.

Ojciec czyta książkę -> baza

Ojciec czytał książkę -> transforma

Wszystko to leży w strukturze głębokiej zdania

Paradygmat zdania i wszystkie jego trans formy musza mieć tą sama treść. Zachodzi zmiana

form. Każde zdanie ma bardzo wiele trans form.

Transformacje zdaniowe i niezdaniowe.

docsity.com

10

Niezdaniowe- transformacja zdania na wypowiedzenia nie będące zdaniami.

Zdaniowa- transformacja zdania na inny typ zdania.

-Transformacja zdania twierdzącego na zdanie zaprzeczeniowe.

- Transformacja ze względu na cel wypowiedzi

- Zdania pytające i rozkazujące są trans formami.

- Zdania pytające : o rozstrzygnięcie

o uzupełnienie

Zdanie oznajmujące: Ojciec czyta książkę.

Pyt. o rozstrzyga: Czy ojciec czyta książkę? Czy- wprowadzenie partykuły (czy)jest

fakultatywne gdyż można zmienić intonacje ( wtedy będzie obligatoryjne) Ojciec czyta

książkę?

Zdania na zdania: zdanie bazowe zawsze występuje w stronie czynnej .

Ojciec czyta książkę.

Książka jest czytana przez -> transformacja ze strony czynnej na bierną =pasyfizacja.

Zmiana szyku jest fakultatywna.

Przez ojca jest czytana książka-> obligatoryjna transformacja.

Czyta-> imiesłów bierny=czytany.

Możliwe zmiany-paradygmaty.

Wykład 9

Przekształcenie dwóch zdań wyjściowych na jedno zdanie formalnie proste ( semantycznie

złozone)

2 typy przekształceń tego rodzaju:

1) wyprowadzanie poza nawias

Jan i Piotr Ida do kina. Jani Piotr- szereg idą- forma finitywna osobowa czasownika,

decyduje o tym, że jest to zdanie proste.

docsity.com

11

Szereg- Jan i Piotr mówi o tym, że to zdanie jest wynikiem przekształcenia dwóch zdań. Jan

idzie do kina. Piotr idzie do kina.

W nawiasie pozostają elementy różne a poza nawias elementy wspólne: ( Jan, Piotr)idzie do

kina.

Transformacja obowiązkowa -> Jan, Piotr idą do kina.

Transformacja fakultatywna -> Jan i Piotr idą do kina. (i może być a nie musi)

2) zanurzanie

Ojciec obserwuje. Syn pracuje.

Jedno ze zdań można anominalizować, czyli przekształcić na transformę nominalną.

O tym , które zdanie zanurzamy decyduje jego sens.

Fintywną formę czasownika muszę zmienić na rzeczownik

Syn pracuje-> praca syna

Ojciec obserwuje praca syna -> trzeba zastosować akomodację.

Ojciec obserwuje pracę syna (D)

Obserwuje – jest predykatem wyższego rzędu, implikuje inne zdarzenia.

Ojciec obserwuje syna (B)- zdanie eliptyczne. Elipsa obligatoryjna.

Zdanie w który został zanurzone inne to zdanie- matryca.

Transformacja dwóch zdań wyjściowych na jedno zdanie formalnie złożone (czyli mające

minimum dwie formy finitywne czas). Są dwa typy takich transformacji:

1) transformacja zbiorcza łącząca Jan pisze list Ala czyta książkę

Jan pisze list, Ala czyta książkę.-> transformacja obligatoryjna polegająca na zmienianiu

intonacji (dwóch na jedną). Jest to zdanie współrzędnie złożone.

Jan pisze list a Ala czyta książkę-> tran. Fakul.

Jan pisze list, kiedy Ala czyta książkę-> zdanie podrzędnie złożone

Zdanie złożone współrzędne jest wynikiem z transformacji, a zdanie złożone podrzędnie

powstało dzięki wykładnikowi strukturalizacji (kiedy).

Wykładnik strukturalizacji- element łączący. Ten sam spójnik może budować różne typy zdań

(„i” łączne, współrzędne).

2). Transformacja zbiorcza zanurzająca

Jan pisze list, kiedy(że) Ala pisze książkę-> zdanie okolicznościowe czasu, zdanie

podrzędne dopełnieniowe

Jan pisze list-zdanie matrycowe

docsity.com

12

Ala czyta książkę-zdanie zanurzone

ZDANIE ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE NAZYWA SIĘ PARATAKSĄ.

ZDANIE ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE NAZYWA SIĘ HIPOTAKSĄ.

Wykład 10

Transformacje nie zdaniowe.

Zdanie jest prymarne względem innych struktur, pozostają transformy, które nie są już

zdaniami, brak im formy finitywnej-> trans formy zdania.

Nominlizacja-> wypowiedzenia niezdaniowe

Zdanie wyjściowe na nominalizację-> proces-> nominalizacja i proces i efekt ta sama

nazwa

-zdanie wyjściowe można nominalizować na tyle nominalizacji ile jest składników,

-rzeczownik jest członem konstytutywnym nominalizacji, uczynienie ze składnika członu

nadrzędnego nominalizacji

Jan czyta książkę w nocy ->

Okolicznik dopełnienie 4 nominalizacje

Jan czytający książkę w nocy-> Jan

Czyta-> człon konstytutywny musi być rzeczownikiem

Czytanie Jana książki w nocy.

Janowe czytanie książki w nocy

Czytanie książki w nocy przez Jana ->(czytanie)

Książka czytana w nocy przez Jana ->(książka)

Noc czytania książki przez Jana ->(noc)

Transformacja bezokolicznikowa

Jan czyta książkę w nocy.

Czytać książkę w nocy.

Zanurzanie w zdaniu prymarnie matrycowym-> konstytuowane przez zdanie modalne

Jan musi czytać książkę w nocy

-może też być zanurzone w zdaniu konstytuowanym przez czasownik fazowy

Jan zaczął…

Transformy imiesłowowe

Tylko w wypadku imiesłowu przysłówkowego

Jan czyta książkę w nocy

Jan czytając książkę w nocy, zasnął

Imiesłowowy równoważnik zdania

Transformacja zdania wyjściowego na prosentencjalizację(zaimek prosentencjalny)

-zaimek odnoszący się do zdania poprzedniego

docsity.com

13

To mnie denerwuje

Co-> zdanie podrzędne rozwijające

Czego, tego

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.

Pobierz dokument