Co to jest wartość zaktualizowana - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Co to jest wartość zaktualizowana - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw

PDF (164 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia dotyczące finans przedsiębiorstw: wartość zaktualizowana;
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Pytanie 11 – Co to jest wartość zaktualizowana?

Jest to wartość jaką ma w chwili obecnej założona przyszła kwota pieniężna (przyszły strumień pienią- dza). Poszukiwanie wartość zaktualizowanej PV (Present Value) jest procesem odwrotnym do wyzna- czenia wartości przyszłej. O ile FV (Future Value) pokazuje nam wielkość przychodów na dany mo- ment w przyszłości, o tyle PV odzwierciedla aktualną wartość przychodów spodziewanych w przyszłości.

lub

PV – zaktualizowana wartość przyszłych dochodów FVn – wartość przyszła zaktualizowanych środków roku „n” n – liczba lat k – stopa dyskontowa (%) PVIF – czynnik wartości zaktualizowanych – współczynnik dyskonta PVIFkn = (1+k)n Na wartość zaktualizowaną wpływają: inflacja i stopa dyskontowa. Kategoria zaktualizowanej wartości jest szeroko stosowana w zarządzaniu finansami, zwłaszcza w decyzjach zmiennych, wyborem zróżni- cowanych możliwości inwestycyjnych. Koncepcje wartości zaktualizowanej należą do najczęściej prak- tycznie wykorzystywanych w działalności finansistów zarządzających przedsiębiorstwem. Stosowanie zaktualizowanej wartości opiera się na trzech zasadach:

1. Najistotniejsze dla procesu szacowania tej wartości są strumienie przychodów pieniężnych, podkreśla się zasadę właściwego wykorzystania wartości pieniądza w czasie.

2. Wartość zaktualizowana zależy od przyszłych przychodów z tytułu użytkowania aktywów, stru- mienie generowane w przyszłości są nie istotne dla wyznaczenia aktualnej wartości aktywów przedsiębiorstwa, tym co określa aktualna ich wartości jest spodziewany strumień przychodów z tytułu użytkowania aktywów.

3. Stopa dyskontowa musi odzwierciedlać ryzyko związane z danym składnikiem majątku, im wy- żej ryzyko tym wyższa stopa dyskontowa.

Pytanie 12 – Na czym polega szacowanie strumieni pieniężnych? Wartość składników majątku przedsiębiorstwa zarówno jego aktywów fizycznych jak i finansowych uzależniona jest od wielkości strumieni pieniężnych generalnych przez te aktywa w okresie ich użytko- wania. Szacowanie wielkości strumieni pieniężnych przychodów, określenie właściwego poziomu stopy dyskontowej jest zadaniem czasochłonnym, trudnym i wymagającym znacznej wiedzy.

Pytanie 13 – Ryzyko a dochody – trzy strategie zachowań.

1. Niechęć do podejmowania ryzyka – awersja inwestora względem ryzyka skłania go do oczeki- wania szczególnej „premii za ryzyko” które przybierają najczęściej postać dodatkowych przy-

chodów z tytułu podjęcia ryzykownej decyzji inwestycyjnej. 2. Obojętność (neutralność) względem ryzyka. Inwestor o takim stosunku do ryzyka nie oczekuje

dodatkowych przychodów, podejmuje ryzykowną decyzję inwestycyjną. 3. Preferowanie ryzyka – niektórzy inwestorzy szczególnie chętnie podejmują ryzyko, akceptując

wyższe przychody jako element pożądany. Są oni rozważni, skłonni ponieść dodatkowe koszty udziału w ryzykownych przedsięwzięciach.

Obserwując rzeczywistość potwierdza się, że inwestorzy niechętnie podejmują ryzyko. W praktyce oznacza to, że przedsięwzięcia o wyższym stopniu ryzyka generują wyższe przychody niż propozycje mniej ryzykowne.

nnn

n

k FV

k

FV PV

)1(

1

)1(  

 

PVIFknFVPV 

docsity.com

Inwestorzy w swych decyzjach przedkładają niższe ryzyko nad wyższym stąd można w ich decyzjach zaobserwować następujące prawidłowości:

- wyższe ryzyko, oczekiwanie większej korzyści; - wyższe ryzyko zwiększa możliwość poniesienia większych strat; - z punktu widzenia racjonalności decyzji za sytuację krańcową uznaje się taką, w której

prawdopodobieństwo straty nie może przewyższyć prawdopodobieństwa korzyści.

Pytanie 14 – Ewolucja zarządzania finansowego w gospodarce rynkowej. Przełom XIX/XX – gromadzenie kapitału, fuzje i połączenia przedsiębiorstw, potrzeba określenia i za- bezpieczenia praw różnych grup udziałowców.

 Okres wielkiego kryzysu – lata 30-te (fala bankructw, upadłości przedsiębiorstw, niewypłacalno- ści) nie zmieniły zasadniczego podejścia do nauczania finansów.

 Lata 40-te – analityczne podejście do zagadnień decyzyjnych.  Lata 50-te – stworzenie teoretycznych podstaw wykorzystania metod dyskontowych w decy-

zjach inwestycyjnych, określenie budżetu przedsiębiorstw inwestycyjnych (produkcja)l rozległe opracowanie inwestycji portfelowej.

 Lata 60-te – rozszerzenie analizy portfelowej na wszystkie aktywa obarczone ryzykiem, szcze- gólnie uwzględnienie akcji (marketing).

 Lata 70-te – rozwój nowych przedsięwzięć rynku kapitałowego, rozwój operacji i wykorzystanie ich w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw i korporacji (strategia finansowa).

 Lata 80-te – dekada innowacji w sposobie inwestowania korporacji i przedsiębiorstw oraz ich zabezpieczanie przed przejęciem przez konkurentów .

 Lata 90-te – pieniądz jako miernik wartości. Ewolucja funkcji finansów miała istotny wpływ na role zarządzania finansami przedsiębiorstw a zwłasz-

cza w korporacjach. Znaczne rozszerzenie arsenału narzędzi analitycznych wywołało wyraźny wpływ na teorię i praktykę finansów.

Pytanie 15 – Rola zarządzania finansowego w polskich przedsiębiorstwach . Co najmniej dwie okoliczności sprawiają, że przyswojenie i wdrożenie podstawowych kategorii zarzą-

dzania finansowego jest niezbędne dla tworzącej się grupy nowoczesnych polskich mediów. Pierwszą przesłanką jest sama istota współczesnych finansów, ich dynamika i ekspansywność jako samodzielnej dyscypliny, źródła wiedzy o nowych technikach i metodach zarządzania przedsiębiorstwem w warun- kach wysoko rozwiniętej gospodarki rynkowej. Drugą przyczyną są realia polskiej gospodarki podda- wanej zasadniczym przeobrażeniom. Powstający sektor prywatnych przedsiębiorstw, rozwój indywidualny przedsięwzięcia wymagają zasad- niczego wsparcia w postaci większej kompetencjo i profesjonalizmu wszystkich uczestników życia go- spodarczego.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument