Selsyny - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Eugen89
Eugen8926 marca 2013

Selsyny - Notatki - Elektrotechnika, Notatki'z Elektrotechnika. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (210 KB)
4 strony
931Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z elektrochniki - zagadnienia odnoszące się do selsynów.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Selsyny są to niewielki przetworniki elektromaszynowe, które zwykle pracują parami. Jeden z nich nazywa się nadajnikiem, drugi odbiornikiem. Zadaniem ich jest odwzorowanie w odbiorniku położenia kątowego wirnika nadajnika. Łącze selsynowe wskaźnikowe składa się z dwóch takich samych selsynów.

Na wirniku każdego z nich jest uzwojenie wzbudzenia zasilane ze wspólnego źródła napięcia przemiennego o częstotliwości w granicach od 50 do 500 Hz. Na wirniku jest jeszcze zwykle zwarty zwój o osi prostopadłej do osi wzbudzenie, jego zadaniem jest tłumienie drgań w stanach przejściowych. Stojany zawierają

uzwojenie 3-pasmowe, analogicznie do uzwojeń prądu przemiennego. Są to tzw. uzwojenia synchronizacji.

Działanie łącza selsynowego: gdy kąt α jest równy β. Prądy wzbudzenia indukują w pasmach uzwojeń synchronizacji sem o częstotliwości równej częstotliwości prądów wzbudzenia i amplitudach zależnych od kąta między osią danego wzbudzenia i osią danego pasma. Dla α=β amplitudy tych sem w pasmach jednoimiennych nadajnika i odbiornika są takie same. W uzwojeniach nie płynie prąd, wirnik nie zmienia położenia. Gdy α jest różne od β, to sem w pasmach jednoimiennych obu selsynów nie będą jednakowe. Będą płynąć prądy dążące do zlikwidowania przyczyn ich powstania. Na wirnik odbiornika będzie więc działać moment dążący do zrównania α i β. Wadą tych selsynów są szczotki.

Inny sposób doprowadzania prądu – transformator pierścieniowy z uzwojeniem pierwotnym (na stojanie) i wtórnym (na wirniku) w postaci cewek koncentrycznych.

Prąd uzwojenia wtórnego doprowadzany jest przewodami do właściwego wirnika selsyna. Uzwojenia synchronizacji te same jak w wskaźnikowym.

Selsyn inny – magnetowód stojana oddzielony jest od obudowy (jarzma) warstwą z nieferromagnetyka.

Uzwojenia wzbudzenia w postaci dwóch nieruchomych cewek koncentrycznych znajduje się na stojanie. Wirnik jest ukośnie przepołowiony, przy czym obydwie jego części są oddzielone nieferromagnetykiem. Jeśli w cewkach uzwojenia płynie prąd, to strumień wchodzący osiowo od prawej strony do wirnika musi z niego wyjść

poprzez szczelinę powietrzną do magnetowodu stojana. Dalej strumień ten płynie do dolnej części magnetowodu stojana, a następnie z powrotem przez szczelinę powietrzną do wirnika. Obrót wirnika zmienia miejsce, w którym następuje przepływ strumienia z wirnika na stojan i z powrotem. Uzwojenia synchroniczne takie same jak w wskaźkowym.

Selsyna „Telegon” Uzwojenia

synchronizacji są dwupasmowe.

Cewka wzbudzenia jest nieruchoma. Wytwarza ona pole osiowe, które następnie przez odpowiednio ukształtowane skrzydełka ferromagnetyczne jest wyprowadzana do szczeliny powietrznej a następnie stojana.

Permasyn – wirnik jest w postaci magnesu trwałego, wewnątrz obudowy jest nieruchomy pierścień np. z permaloju na którym jest nawinięte uzwojenie wzbudzenia zasilane prądem przemiennym.

Pole magnetyczne, wychodzące np. z nabiegunnika N wirnika przechodzi przez szczelinę do pierścienia. Tu rozdziela się na dwie połowy i płynie strugami równoległymi do dolnej części pierścienia, gdzie z powrotem przez szczelinę wchodzi do bieguna S wirnika. Jeśli prąd w uzwojeniu wzbudzenia osiągnie wartości bliskie maksymalnej, to np. lewa część pierścienia zostanie wyprowadzona ze stanu nasycenia i rozmagnesowana. Oznacza to że strumień od magnesu będzie płynąć tylko prawą częścią pierścienia, co spowoduje jego obniżkę. Zanik strumienia w lewej części pierścienia powoduje indukowanie się sem w przyległych zwojach uzwojenia wzbudzenia. Jeśli w permasynie-odbiorniku kąt obrotu wirnika jest taki sam jak w permasynie-nadajniku, to w obu permasynach indukują się takie same sem i prąd między permasynami nie płynie. Jeśli jednak kąty wirników nie są takie same, to sem będą różne i popłynie prąd wytwarzający moment dążący do zlikwidowania tej różnicy.

Selsyn – silnik wykonawczy w szczelinie między stojanem i wirnikem tego silnika jest umieszczony wydrążony walec aluminiowy.

Kierunek pola wytwarzanego przez uzwojenia synchronizacji synchronizacji odbiornika jest taki sam jak kierunek pola w nadajniku. Kierunek jest zatem określony przez α. Wirnik odbiornika wytwarza pole o kierunku określonym przez β, przy czym (ze względu na włączony kondensator

C) wykazuje ono też przesuniecie czasowe (fazowe) względem pola stojana. Pola te, z punktu widzenia walca aluminiowego, działają jak pola uzwojenia wzbudzenia i sterowania silnika wykonawczego indukcyjnego. Dotąd dopóki α będzie różne od β, na aluminiowy walec będzie działać moment. Obrót walca aluminiowego jest przenoszony za pośrednictwem przekładni na obrót wirnika aż do równości α=β.

Łącze transformatorowe znajdujące zastosowanie, gdy odbiornik obciążony jest znacznym momentem.

Wzbudznie nadajnika jest zasilane prądem przemiennym. Indukowana w nadajniku sem powoduje przepływ prądów w uzwojeniach synchornizacji nadajnika i odbiornika. Zatem stojan odbiornika wytwarza pole o kierunku wyznaczonym prze kąt wirnika nadajnika α. Jeśli uzwojenie wirnika odbiornika jest ustawione pod kątem prostym od tego pola to nie indukuje się w nim żadna sem. Odbiornik nie zmienia położenia. Jeśli jednak położenia wirnika odbiornika nie jest prostopadłe do pola stojana to indukowana sem jest niezerowa. Jest ona następnie wzmacniana wzmacniaczem i doprowadzana do uzwojeń sterowania silnika indukcyjnego wykonawczego i doprowadzona do uzwojenia sterowania silnika indukcyjnego wykonawczego, który przekręca wirnik aż do ustawienia go prostopadle do pola stojana.

Łącze selsynowe różnicowe – zawierające oprócz nadajnika i odbiornika także selsyn różnicowy, którego stojan i wirnik zawierają po trzy takie same pasma uzwojeń

Jeśli wirnik selsyna różnicowego jest w położeniu zerowym tzn. jeśli osie pasm jego stojana pokrywają się osiami pasm wirnika, to nadajnik współpracuje z odbiornikiem tak, jak gdyby nie było selsyna różnicowego, gdyż prądy stojana selsyna różnicowego są praktycznie bez zmian transformowane na prądy wtórne tegoż selsyna i dostarczane dalej do odbiornika. Jeśli jednak wirnik selsyna różnicowego będzie przekręcony o kąt γ to np. w pasmie wirnika znajdującym się pod pasmem pionowym stojana wyindukuje się mniejsza sem, a zatem i prąd w tym pasmie będzie mniejszy. Odpowiada to sytuacji, gdy w łączu bez selsyna różnicowego kąt nadajnika wynosi α+γ. Zatem odbiornik łącza realizuje funkcję β=α+γ. Jeśli skrzyżować dwa przewody łączące selsyn różnicowy z odbiornikiem, to będzie β=α-γ.

Selsyny

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument