Prawo UE - Notatki - Prawo - Część 2, Notatki'z Prawo. University of Bialystok
Moniczka
Moniczka7 marca 2013

Prawo UE - Notatki - Prawo - Część 2, Notatki'z Prawo. University of Bialystok

PDF (490 KB)
9 strona
780Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu prawa: prawo UE prawo wspólnotowe a prawo krajowe, definicje, podział kompetencji
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

10

I FILAR→ prawo wspólnotowe - hard law

II i III FILAR → prawo UE – soft law

W III filarze zastosowano zabieg polegający na wyodrębnieniu SCHENGEN AQCUIS (wspólna polityka

azylowa, migracyjna, graniczna) oraz przyłączenie go do I FILARU – od tej pory jest prawem twardym i jest

regulowane przez ETS.

Traktat Lizboński likwiduje 3 filar i przyłącza II i III filar do twardego prawa !!!

Konstruktywna nieobecność → konieczność podjęcia wspólnych działań; jeżeli państwo nie chce

podejmować działania, ale nie chce wetować uchwały, to po prostu nie bierze udziału w procesie decyzyjnym.

W tej konkretnej kwestii względem tego państwa podjęta uchwała nie ma mocy wiążącej.

PRAWO WSPÓLNOTOWE A PRAWO KRAJOWE

ZASADA PIERWSZEŃSTWA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO WOBEC PRAWA KRAJOWEGO

Orzeczenia:

1. 26/62 van Gend en Loos (ZASADA PRYMATU/NADRZĘDNOŚCI oraz ZASADA BEZPOŚREDNIEJ SKUTECZNOŚĆI PRAWA WSPÓLNONOWEGO)Spółka Van Gend &

Loosprzewoziła w 1960 r. pewną substancję chemiczną (formaldehyd) z Niemiec do Holandii.

Holenderski urząd celny nakazał spółce uiścić podwyższoną opłatę celną. Spółka odmówiła zapłaty,

wskazując na sprzeczność przepisów celnych z ówczesnym art. 12 TEWG. Rozpatrujący sprawę

holenderski sąd administracyjny zwrócił się w związku z tym do ETS z pytaniem prejudycjalnym, w

którym chodziło o wyjaśnienie, czy art. 12 TEWG powinien być bezpośrednio stosowany na gruncie

prawa krajowego i, w konsekwencji, czy sądy krajowe powinny chronić powstałe na podstawie tego

przepisu prawa podmiotowe.

Zdaniem Trybunału, podmiotami wspólnotowego porządku prawnego są nie tylko państwa

członkowskie, ale również jednostki (osoby fizyczne i prawne), na które można nakładać nie tylko

obowiązki, lecz także przyznawać im prawa. Takie prawa jednostek powstają, gdy wynika to

wyraźnie z Traktatu o WE, a także gdy na podstawie jednoznacznych zobowiązań, jakie Traktat

nakłada na państwa czy na organy Wspólnoty (np. na Komisję Europejską).

Z powyższego orzeczenia ETS wynika, iż podstawowym instrumentem mającym zapewnić

skuteczność prawu wspólnotowemu i jednocześnie ochronę praw jednostek (osób fizycznych i

prawnych), jest zasada nadrzędności i bezpośredniej skuteczności prawa wspólnotowego. Podmioty

prywatne mogą zatem powoływać się wobec organów (instytucji) publicznych, a w pewnych

przypadkach nawet wobec innych podmiotów prywatnych na swoje uprawnienia wynikające z

jasnych i bezwarunkowych przepisów prawa wspólnotowego.

2. 16/64 Costa v ENEL (ZASADA NARZĘDNOŚCI/PRYMATU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO NAD PRAWEM KRAJOWYM) → W wyniku wejścia w życie ustawy we Włoszech dokonano

upaństwowienia wytwarzania i dystrybuowania energii elektrycznej, poprzez utworzenie

przedsiębiorstwa państwowego ENEL. Adwokat Flaminio Costa, akcjonariusz jednej ze spółek,

które weszły w skład przedsiębiorstwa, będący jednocześnie odbiorcą energii dostarczanej przez

nowoutworzony podmiot, wkurwił się i odmówił zapłaty rachunku za energię elektryczną.

Przedsiębiorstwo wystąpiło z powództwem o zapłatę. W toku postępowania Costa, podniósł zarzut

niezgodności krajowych przepisów nacjonalizacyjnych z regulacjami wspólnotowymi, w zakresie

zakazu tworzenia karteli (monopoli państwowych). W związku z tym sąd wystąpił z pytaniem

prejudycjalnym do ETS.

docsity.com

11

Włączenie postanowień prawa wspólnotowego w systemy prawne poszczególnych PCz oraz

generalnie litera i duch Traktaty powodują, że państwa te nie mogą jednostronnie podejmować

środków skierowanych przeciwko przyjętemu przez nie na zasadzie wzajemności porządkowi

prawnemu. Żadne normy prawa wewnętrznego (krajowego) nie mogą nie mogą mieć pierwszeństwa

nad prawem traktatowym, aby nie pozbawić go jego charakteru wspólnotowego i nie podważać

podstaw prawnych samej Wspólnoty.

I. Nawet jeśli państwo wydaje prawo sprzeczne z prawem wspólnotowym to nie trzeba go stosować

→ orzeczenie 106/77 Simmenthal → Zasada pierwszeństwa obowiązuje zawsze, niezależnie od

tego czy normy PW są wydane wcześniej czy później, niż niezgodne z nimi normy PK. Problem

podobny, o charakterze czasowym – czy wcześniej bądź później wydane normy PW mogą wpływać

na system prawny p.członkowskich?? Odpowiedź: Nie, obojętnie kiedy wydajemy normę PW, ona

zawsze ma prymat nad PK.

Powyższa zasada kłóci się z zasadą retroaktywności. Ws. Simmenthal I ustalono, że obojętnie kiedy

wydaje się normę PW to i tak ona ma prymat nad normą PK. To czyni tą kwestię dość

kontrowersyjną!

Powyższa zasada jest tłumaczona za pomocą wykładni teleologicznej – tzn, stwierdza się, że gdyby

nie byłoby tak szerokiej wykładni wówczas cele integracji nie byłyby osiągnięte.

II. Żadne przepisy prawa krajowego NIE MOŻE PRZEWAŻAĆ NAD PRAWEM WYWODZĄCYM SIĘ Z

PRAWA PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO, a

konsekwencje zasady pierwszeństwa obejmują wszystkie

normy prawa krajowego.

Orzeczenie 6/64 Costa v

ENEL

III. Orzeczenia ETS NIE DEROGUJĄ prawa krajowego co do ustaw już obowiązujących IV. Normy krajowe niezgodne z prawem wspólnotowym PRZESTAJE OBOWIĄZYWAĆ

V. Normy sprzeczne obowiązują dalej de iure, ale NIE MOGĄ BYĆ STOSOWANE, wiąże się to też za zasadą lojalności.

ETS stwierdził, że w przypadku sprzeczności sąd powinien

odmówić wydania orzeczenia opartego na normie krajowej

sprzecznej ALE nie jest konieczne, aby uzależnił wydanie

orzeczenia od formalnego uchylenia takiej normy.

Orzeczenie 103/88 Fratelli →

stosowania krajowych przepisów

niezgodnych z prawem

wspólnotowym (jeśli przepisy

krajowe niekorzystne dla

podmiotów krajowych)

VI. Zakaz ustanawiania norm prawa krajowego, które byłyby sprzeczne z prawe wspólnotowym i nałożenie na PCz

obowiązku stopniowej eliminacji już istniejących norm

sprzecznych.

ETS stwierdził, że PCz w prawie krajowym nie mogą

uchwalać przepisów nowych sprzecznych z prawem

wspólnotowym, a jeżeli już zostały uchwalone to trzeba je

eliminować (ale nie podano do kiedy)

Orzeczenie 167/73 KE vs

Francja→ Francja chciała chronić

swoje obszary łowne oraz

zatrudnienie marynarzy francuskich

dlatego wydała przepis całkowicie

sprzeczny z prawem WE

ZASADA PIERWSZEŃSTWA A KONSTYTUCJE PCZ

- ETS wykluczył dopuszczalność oceny prawa wspólnotowego z pkt.

widzenia ich zgodności z normami konstytucyjnymi PCz

Orzeczenie 11/70

International

Handelgesellschaft

docsity.com

12

PIERWSZEŃSTWO OBOWIĄZYWANIA A PIERWSZEŃSTWO STOSOWANIA PRAWA

WSPOLNOTOWEGO

 Norma krajowe niezgodne z prawem wspólnotowym przestają obowiązywać

 Normy sprzeczne obowiązują nadal de iure ale nie mogą być stosowane o ETS stwierdził, że w przypadku sprzeczności sąd powinien odmówić wydania orzeczenia

opartego n a normie krajowej sprzecznej ale nie jest konieczne, aby uzależnił wydanie

orzeczenia od formalnego uchylenia takiej normy

o Np. sprawy akcyzy, ulg → zawsze próby nagięcia prawa wspólnotowego są podważane

ZASADA PIERWSZEŃSTWA A ORGANY PRAWODAWCZE

Zakaz ustanawiania nowych norm prawa krajowego, które byłyby sprzeczne z prawem wspólnotowym i

nałożenie na PCz obowiązku stopniowej eliminacji już istniejących norm sprzecznych (art. 10 TWE → zasada

lojalności PCz wobec WE)

DEFINICJE

BEZPOŚREDNIE OBOWIĄZYWANIE → normy prawa wspólnotowego stają się automatycznie częścią

prawa wewnętrznego bez potrzeby ich oddzielnej transformacji i są one obok prawa krajowego obowiązujące i

funkcjonalnie zespolone

BEZPOŚREDNIE STOSOWANIE → normy prawa wspólnotowego stanowią podstawę prawną dla działań

organów PCz sensu largo oraz powinny być stosowane wszystkie normy prawa wspólnotowego, które

obowiązują.

BEZPOŚREDNI SKUTEK → normy prawa wspólnotowego mogą być samodzielnym źródłem praw i

obowiązków wszystkich podmiotów ( w tym również i jednostek fizycznych).

Skutek horyzontalny – prawa i obowiązki podmiotów w stosunkach z państwem

Skutek wertykalny – prawa i obowiązki podmiotów z innymi podmiotamio Rozporządzenia mają skutek bezpośredni zarazem wertykalny jak i horyzontalny

UE A PCZ – PODZIAŁ KOMPETENCJI

Zasada lojalności – art. 10. TWE – W relacjach na płaszczyźnie prawnej pomiędzy UE a PCz linie demarkacyjną wyznacza zasada lojalności.

1. obowiązek stosowania prawa wspólnotowego w prawie krajowym 2. przestrzeganie zasady prymatu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym → 6/64 COSTA 3. zakaz stanowienia przepisów sprzecznych z prawem wspólnotowym → 167/73 KE vs FRANCJA 4. nakaz eliminacji z prawa krajowego przepisów sprzecznych z prawem wspólnotowym→ 167/73 5. ściganie naruszeń prawa wspólnotowego (art. 280 TWE)

a. UE szczególnie ściga nadużycia finansowe !!

6. odpowiedzialność PCz za naruszenie prawa wspólnotowego

docsity.com

13

7. informowanie i nakaz szeroko rozumianej współpracy organów PCz z organami WE 8. współpraca w zakresie określonym przez prawo wspólnotowe z innymi PCzkimi

PODZIAŁ KOMPETENCJI W ZAKRESIE STANOWIENIA PRAWA

 wg zasady subsydiarności i proporcjonalności

1. kompetencje wyraźne (w traktatach jasno) 2. kompetencje domniemane (wyprowadzane przez ETS w praktyce) – to co w sposób jasny nie zostało

wyrażone w tekście traktatów, ale w ramach stosowania wyklarowało się

3. kompetencje dodatkowe – wynikają z traktatów ale nie dotyczą wszystkich podmiotów; jeżeli PCz chce wprowadzić w ramach współpracy dodatkowe kompetencje to wszystkie pozostałe PCzkie muszą

na to wyrazić zgodę

4. kompetencje wyłączne (bądź WE bądź PCz) – np. polityka handlowa i rybołówstwa to WE 5. kompetencje konkurencyjne

a. alternatywne – podział b. kumulatywne – pomoc

ROLA ETS W ZAKRESIE OKREŚLANIA KOMPETENCJI

realizacja przez ETS zasady ograniczania kompetencji szczegółowej

doktryna przejęcia: 1. o charakterze wyraźnym 2. przejęcie przez zajęcie pola – polega na tym, że domniemuje się, że jeżeli jakaś

sfera została objęta prawem wspólnotowym to automatycznie, tam gdzie

wspólnota nie rozwinęła swojego ustawodawstwa państwo może wprowadzić

swoje regulacje

KOMPETENCJE WYŁĄCZNE DLA PCZ I WE

 wyrażone w traktatach lub przez ETS

 są wyjątki od kompetencje wyłącznych WE w zakresie przepływu kapitału, usług, osób i towarów

 na mocy art.58 TWE PCz wewnętrznie w określonych sytuacjach może wprowadzać ograniczenia wyłącznych kompetencje WE:

1. w przypadku konieczności zachowania finansowej równowagi państw (co do przepływu kapitału)

2. EBC → ustala stopy % , PCz mają możliwość ograniczeń w tym zakresie 3. Schengen → opt-out – można zwieszać członkostwo na chwile ( ME 2000 W Belgii i

Holandii, ME 2008 Austria i Szwajcaria)

4. prawo rzeczowe jest domeną prawa wewnętrznego PCz – reguły własności, dzierżawienia, etc

5. zapewnienie bezpieczeństwa kraju → produkcja wojskowa

6. obywatelstwo jest wewnętrzną sprawą PCz (orzeczenia Michellitti 1990 oraz orzeczenie

Goszczu vs GB)

7. określenie prawa bandery statku PCz

W stanach wyższej konieczności PCz może prosić WE o przejęcie części jego kompetencje

docsity.com

14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH (międzynarodowy spór prawny – international regal dispute)

2 kategorie(naruszenie prawa międzynarodowego; naruszenie umowy):

1. odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa międzynarodowego (state resposibility)

2. odpowiedzialność państwa kontraktowa (wynika ta z odpowiednich umów; state & liability)

Taka sama odpowiedzialność organizacji międzynarodowych

MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

 rozstrzygał spory przed powstaniem UE

1. locus standi → prawo do wszczęcia postępowania

2. forum prorogatum → zaakceptowanie pozwu wniesionego przez inną stronę sporu, na podstawie klauzuli

jurysdykcyjnej zawartej w umowie międzynawowej lub na podstawie deklaracji jednostronnej

1945-1990 → są państwa, które nigdy nie zaakceptowały w tych latach jurysdykcji MTS np. POLSKA 

Wyjątki:

1. z wyłączeniem spraw wynikłych przed 1990, jeżeli fakty przed 1990 a skutki po 2. sprawy z granicami 3. sprawy związane z emisją zanieczyszczeń 4. z wyjątkiem każdej sprawy która Polska uzna za wyłączną jurysdykcje Polski (np. Karta Polaka)

W MTS głosuje się większością i dopuszczalne jest votum separatum ALE pod znakiem zapytania stoi

wykonanie orzeczeń ETS

W prawie międzynarodowym sankcję jest trudno wdrożyć.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW PRZEZ ETS W I FILARZE:

I Filar → nie ma czegoś takiego, że są opcje, jest obligatoryjna jurysdykcja ETS i koniec !

+metody pozasądowe (np. procedura pojednawcza przez KE, orzeczenia)

Kompetencje ETS przy rozstrzyganiu sporów w II i III filarze – doradcze, niewiążące (zmieni to dopiero

Traktat Lizboński)

docsity.com

15

ORZECZENIA MTS, KTÓRE WPŁYWAJĄ NAM NA PRAWO WSPÓLNOTOWE

1. Nottebohm (Lichtenstein vs Gwatemala) 1953,1955

 Nottebohm urodził się w Niemczech jako obywatel niemiecki;

 W 1905 roku wyjechał z kraju i osiedlił się w Gwatemali. Przebywał tam z górą trzydzieści lat – kraj ten

stanowił centrum jego interesów;

 W 1939 roku Nottebohm postanowił zmienić obywatelstwo niemieckie na obywatelstwo Liechtensteinu.

Z tym ostatnim państwem nie posiadał jednak żadnych związków; nie chcieli mu dać obywatelstwa

 W latach czterdziestych majątek Nottebohma w Gwatemali został znacjonalizowany przez tamtejsze

władze, a jemu samemu odmówiono prawa wjazdu do tego kraju. Władze Gwatemali – pozostające w

stanie wojny z Niemcami – traktowały go jako obywatela obcego państwa;

 Nottebohm zwrócił się do państwa, którego był obywatelem o wystąpienie w jego sprawie w trybie

opieki;

 Gwatemala w toku postępowania przed MTS stwierdziła, że nadanie przez Liechtenstein obywatelstwa

Nottebohmowi było sprzeczne z prawem międzynarodowym, jako że węzeł obywatelstwa nie był oparty

na jakimkolwiek efektywnym związku;

 MTS stwierdził, że w przypadku nadania przez państwo obywatelstwa nie opartego na efektywnym

związku (genuine link) między jednostką a tym państwem – państwa trzecie nie są zobowiązane do

uznawania skutków takiego nadania. Liechtenstein nie mógł domagać się od Gwatemali, by ta ostatnia

uznało jego prawo do wykonywania opieki dyplomatycznej wobec Nottebohm’a.

Zasada efektywnego obywatelstwa – jeżeli ktoś posiada wiele obywatelstw to państwo trzecie

powinno brać pod uwagę tylko państwo, gdzie osoba ma więź: źródło utrzymania, rodzinę, dom itd.

Ta zasada była stosowana we WE, bo tu jest jedno wspólne obywatelstwo. ETS w swoich orzeczeniach

często odchodzi o czystej lini MTS.

2. Orzeczenie w sprawie Michellettiego (Argentyńczyk, który błyskawicznie

dostał obywatelstwo Włoch) →

Pan Micheletti miał podwójne obywatelstwo – argentyńskie i włoskie. W l. 7O-tych przybył do Włoch i

pracował we włoskiej restauracji. Średnio mu się powodziło, więc przeniósł się do Hiszpanii. Sądy hiszpańskie

odmówiły mu jednak przywilejów wynikających z obywatelstwa europejskiego (odnośnie wolności

przedsiębiorczości) uznając go za obywatela państwa trzeciego.

docsity.com

16

ETS uznał, że faktem jest, iż prawo do obywatelstwa europejskiego jest prawem pochodnym wobec

obywatelstwa p.czł. Ale żadne inne p.czł. nie ma uprawnień żeby badać w jaki sposób zostało nabyte

obywatelstwo innego p.czł. Zatem władze hiszpańskie nie powinny interesować się, w jaki sposób Micheletti

nabył obywatelstwo włoskie.

Pod wpływem tego orzeczenia przed konferencją amsterdamską przepisy rozbudowujące zakres uprawnień

wynikających z obywatelstwa europejskiego zostały zawężone. P.czł. nie były gotowe na tak szeroką

interpretację ze strony ETS. Pojawiły się obawy że niektóre państwa będą prowadzić zbyt liberalną polityka

przyznawania obywatelstwa.

ETS orzekł, że każde PCz musi przyjąć obywatela europejskiego i nie ma to państwo prawa

badania nabycia obywatelstwa w innym PCz! No!

3. Barcelona Traction Ligot and Power Company (Belgia vs Hiszpania) 1961

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 1970 r.

Hiszpania znacjonalizowała kanadyjską spółkę Barcelona Truction Light and Power Company, która należała

do kapitału belgijskiego. Belgia wystąpiła w imieniu swoich obywateli, którzy utracili udziału.

MTS podzielił zobowiązania międzynarodowe państw na:

1/ zobowiązania erga omneszobowiązania w stosunku do społeczności międzynarodowej jako całości

(takie jak agresja, ludobójstwo, niewolnictwo, naruszenie fundamentalnych praw człowieka – każde z państw

społeczności międzynarodowej jest uprawnione do występowania przeciwko państwu, które dopuszcza się

któregoś z tych czynów).

2/ zobowiązania inter partes – zobowiązania wynikające z umów, ze stosunków między stronami.

4. Sprawa Bernadotte 1949

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 1949 r.

W 1948 r. hrabia Bernadotte, szwedzki dyplomata i funkcjonariusz ONZ, będący mediatorem w konflikcie

izraelsko-palestyńskim został zastrzelony przez terrorystów żydowskich przebranych za żołnierzy izraelskich.

Powstał problem, czy ONZ może wystąpić z roszczeniami opartymi na prawie międzynarodowym w związku z

zamordowaniem swojego funkcjonariusza.

MTS: ONZ ma osobowość prawnomiędzynarodową i może występować z roszczeniami opartymi na prawie

międzynarodowym, także przeciwko tworzącym ją państwom - ponieważ jest to konieczne dla osiągnięcia

celów i zasad wyszczególnionych w Karcie NZ (zasada efektywności). Osobowość (podmiotowość) na

docsity.com

17

płaszczyźnie międzynarodowej może być wywiedziona z uprawnień, celów i praktyki danej organizacji

międzynarodowej.

 TRAKTAT LIZBOŃSKI 2 koncepcje :

1. niemiecka – Konstytucja Europejska

2. oddzielny traktat rewizyjny

Dekonstytucjonalizacja Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Maastricht)

o Zrezygnowano z wprowadzania symboli

o Termin WSPÓLNOTA zastąpiony przez termin UNIA

o Wysoki Przedstawiciel ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

o ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………… (tutaj niestety nie kumałem intencji autorki :/

pzd Siostra:* )

Reformy systemowe → UE jednolita organizacja międzynarodowa (bez EUROATOMU)

o UE zyskuje podmiotowość prawną

o 3 filary pod 1 jurysdykcją

o Zaakceptowanie podziału kompetencji między UE a PCz

o Większość kwalifikowana + podwójna większość

o Podkreślono rolę polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz współpracę w ramach policji i

sądownictwa

o Wzmocniona rola parlamentów krajowych (akceptacja aktów normatywnych UE oraz

monitoring spraw z zakresu III filaru)

o Wzmocniona rola praw podstawowych

o Uporządkowanie systemu źródeł prawa

o Ujednolicenie procedury stanowienia prawa

 proc. zwykła

 proc. nadzwyczajna

 proc. kładki

o Europejska Agencja Obrony

o Europejskie Siły Szybkiego Reagowania – nie mają pełnego statusu i budżetu

docsity.com

18

Reformy instytucjonalne:

o Parlamentarzyści 751 (min 6 – 92 z 1 PCz)

o Przewodniczący Rady Europejskiej – 2,5 roku (utraktatowienie Rady Europejskiej,

przewodniczący RE i UE)

o Podział na RUE ds. ogólnych i zagranicznych

o KE: 15 komisarzy i 1 zastępca; wymiana rotacyjna

Wzmocnienie polityki zagranicznej i obronnej

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości:

o Wzmocniony system podwójnej większości → 72 % za i 80% ludności UE

o Ujednolicenie instrumentów prawnych – rozporządzeń, dyrektyw, decyzji

o EUROJUST przekształcony w unijną prokuraturę

o EUROPOL otrzymuje dodatkowo uprawnienia operacyjne

Traktat Lizboński ma wejść w życie 1.11.2014. W latach 2014-17 obowiązuje jeszcze formuła z Joaniny. 5-letni

okres wstępny w dziedzinach II i III filaru

ETS

 Jednogłośnie wyroki

 27 sędziów; nie ma votum separatum

 Cel ETS → jednolitość stosowania prawa UE

 I filar – te sprawy muszą być rozstrzygane przez ETS

 Podmioty:o Uprzywilejowane – zawsze mogą wnieść sprawę (PCz, organy statutowe WE)o Współuprzywilejowane – tylko w ramach swej działalności mogą wnieść sprawę np. EBC, TOo Zwykłe/nieuprzywilejowane?? – przez instytucje lub PCz mogą wnieść sprawę ( osoby fizyczne

i prawne…..chyba :P )

ETS dokonuje interpretacji rozszerzających

STRUKTURA ETS:

1. Sąd I instancji 2. Zespoły orzekające ( ds. najprostszych) – izby stałe (3-5 sędziów), wielka izba (11 sędziów); po

traktacie nicejskim izby orzekające

3. adwokaci (8), rzecznicy generalni – dzięki ich pracy szybkie tempo przygotowywania spraw, mogą sugerować rozwiązanie

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument