Prawo rolne - Notatki - Prawo rolne - Część 1, Notatki'z Prawo. University of Warsaw
Ewelina_F
Ewelina_F4 marca 2013

Prawo rolne - Notatki - Prawo rolne - Część 1, Notatki'z Prawo. University of Warsaw

PDF (280 KB)
6 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują pojęcie, przedmiot, działy i inne zagadnienia prawa rolnego obowiązującego na terenie Polski
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

1. Na czym polega wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Na charakter czynności faktycznej i rozumie się przez nie rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Następuje dopiero po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Nie uważa się za wyłączenie sytuacji, gdy przerwa w rolniczym użytkowaniu gruntów jest spowodowana zmianą kierunku produkcji i trwa nie dłużej niż 5 lat. 2. Co to jest produkt ekologiczny Są to produkty wytworzone metodami ekologicznymi a więc uzyskane przy zastosowaniu, w możliwie największym stopniu naturalnych metod produkcji nie naruszających równowagi przyrodniczej. Produkcja ekologiczna może być prowadzona wyłącznie w ekologicznym gospodarstwie. 3. Izby Rolnicze Są forma samorządu rolniczego i charakteryzują się cechami: - obowiązkowe członkostwo - posiadanie osobowości prawnej - prowadzenie obok własnych także spraw z zakresu administracji publicznej. Działają na terenie każdego województwa. W celu realizacji wspólnych zadań Izby mogą zawierać porozumienia regionalne. Członkami tego samorządu rolniczego z mocy prawa są: - osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz

osoby prawne płacące podatek rolny lub podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej

- członkowie RSP do których wnieśli wkłady gruntowe. 4. Społeczno zawodowe organizacje rolników Nie są to ani spółdzielnie, ani stowarzyszenia, ani związki zawodowe lecz organizacje, których status w całości określa ustawa, a należą do nich: - kółka rolnicze - koła gospodyń wiejskich - rolnicze zrzeszenia branżowe - związki rolników, kółek i organizacji rolniczych - związki rolniczych zrzeszeń branżowych Członkami społeczno – zawodowej organizacji rolników są: - rolnicy - członkowie ich rodzin - osoby związane bezpośrednio charakterem swej pracy z rolnictwem. 5. Kółka rolnicze Jest to dobrowolna, niezależna i samorządna społeczno – zawodowa organizacja rolników indywidualnych, reprezentująca całokształt ich interesów zawodowych i społecznych. Terenem działania kółka może być 1 lub więcej sąsiadujących ze sobą wsi. Członkami kółek rolniczych są:

docsity.com

- osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne jako ich właściciele, posiadacze bądź użytkownicy

- pełnoletni członkowie rodziny rolnika pracujący w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym

- osoba która przekazała gospodarstwo za emeryturę lub rentę. 6. Grupy producentów rolnych Wg ustawy grupy producentów rolnych mogą być zakładane wyłącznie przez osoby fizyczne, które albo prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Celem grup producentów jest: - dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych - poprawa efektywności gospodarowania- ochrona środowiska. 7. Związki zawodowe rolników indywidualnych Związki tworzyć mogą: - rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwo rolne oraz- osoby im bliskie pracujące stale wraz z nimi w tym gospodarstwieDziałają one w zakresie ochrony własności gospodarstwa, ochrony interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin, a także uczestniczą w działaniach podejmowanych na rzecz rolnictwa i wsi. 8. Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne Wg ustawy prawo spółdzielcze przedmiotem działalności RSP jest: - prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego - pomoc na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków spółdzielni- ponadto prowadzenie innej działalności gospodarczej.Członkami RSP mogą być: - rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne jako właściciele - posiadacze samoistni, dzierżawcy, użytkownicy tych gospodarstw- również inne osoby przydatne z punktu widzenia działalności spółdzielni.9. Użytki rolne Są to grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami. 10. Produkty rolne Są to płody ziemi, hodowli i rybołówstwa, a także związane nimi produkty pierwszego stopnia przetworzenia ( np. masło, soki owocowe) - wg def. z art. 32 Traktatu Rzymskiego. 11. Producent rolny Osoba, która wytwarza produkty rolne i nie musi to być wcale właściciel gruntu rolnego, może to być np. dzierżawca. Mogą nimi być os. fizyczna, a w jej ramach

docsity.com

rolnicy, którzy są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa rolnego; prowadzący działalność rolniczą. Mogą nimi być także osoby prawne. 12. Źródła prawa rolnego - Konstytucja - Ustawy i rozporządzenia - Umowy międzynarodowe - Traktaty i zrównane z nimi ranga inne akty ustanowione przez państwa członkowskie - Zasady prawne Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się do wspólnej polityki rolnej - Akty prawa wtórnego: rozporządzenia, dyrektywy, opinie, zalecenia, decyzje.

13. Ceny rolne Podstawa systemu interwencji rynkowej w rolnictwie UE są ceny rolne; są one ustalane na poziomie wysokim, wyższym ± ceny światowe, maja służyć zapewnieniu rolnikom odpowiedniego poziomu życia oraz odpowiednich dochodów. Ceny rolne w UE są cenami wysoko regulowanymi. Ceny rolne w UE są cenami ustalonymi w drodze legislacyjnej, przez co ulegają bardzo częstym modyfikacjom i deformacjom. W ustawodawstwie wspólnoty wyróżnia się 2 kategorie cen rolnych: 1. ceny służące stabilizacji rynku wewnętrznego wspólnoty tj. cena wskaźnikowa

(orientacyjna, docelowa) i cena interwencyjna 2. ceny służące ochronie rynku wewnętrznego wspólnoty przed napływem tanich

produktów rolnych z państw trzecich. 14. Założenia Wspólnej Polityki Rolnej : - zapewnienie samowystarczalności wspólnoty - podstawową jednostką produkcyjną w europejskim rolnictwie jest gospodarstwo

rodzinne - rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki - wspólny rynek wymaga regulacji 15. Zasady wspólnej polityki rolnej - włączenie rolnictwa w ramy wspólnoty - postanowienia dotyczące rolnictwa stanowią wyjątek od generalnych reguł

traktatu - sektor rolny w całej wspólnocie musi podlegać wspólnej polityce - jedność rynku rolnego wspólnoty - zasada solidarności - zasada wyznaczająca preferencje wspólnoty 16. Zadania wspólnej polityki rolnej - zwiększenie wydajności produkcji rolnej w drodze postępu technicznego ,

zapewnienie racjonalnego rozwoju produkcji

docsity.com

- zapewnienie w ten sposób należytego standardu życia ludności rolniczej , w szczególności poprzez podniesienie dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie

- stabilizacja rynków - zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia - zabezpieczenie odpowiednich cen dla konsumentów 17. Kwota mleczna Kwota mleczna to limit mleka (produktów mleczarskich) jaki producent rolny może wprowadzić do obrotu w roku gospodarczym po cenach gwarantowanych. Wprowadzono je w 1984 roku w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Każde państwo miało limit mleka do wyprodukowania w ciągu roku. Kwoty są dziedziczne, stanowią obrót przedmiotu cywilno prawnego, możemy je sprzedawać razem z gospodarstwem. Nowe państwa członkowskie uzyskują kwotę w trybie negocjacyjnym. Państwo dostaje kwotę w oparciu o poziom produkcji mleka w danym czasie. Polityka ta jest stabilna – warunki w rolnictwie są bardzo przewidywalne na dłuższy okres czasu. 18. Kto jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy Rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna: - będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni

użytków rolnych nie przekraczającej 300 ha. - prowadząca osobiście gospodarstwo rolne - posiadająca kwalifikacje rolnicze - zamieszkałą w gminie na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości

rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 19. Formy prawnego dysponowania zasobem własności rolnych Skarbu

Państwa - bezpośrednie przekazanie - sprzedaż - tryb bez przetargu lub przetarg ofert - dzierżawa gruntów rolnych - przekazanie 20. Komu przysługuje renta strukturalna Przysługuje ona rolnikowi który spełnia łącznie kilka warunków: - ukończył 55 lat ale nie osiągnął 60 lat jeśli jest kobietą, albo ukończył 60 lat ale

nie osiągnął 65 lat jeśli jest mężczyzną - podlega ubezpieczeniu emerytalno — rentowemu określonemu w przepisach o

ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres 120 kwartałów - prowadzi nieprzerwanie działalność rolniczą w okresie 10 lat bezpośrednio

poprzedzających wystąpienie o rentę, jeżeli była ona jego głównym lub jedynym źródłem utrzymania

- zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej - przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 3 ha Warunki po stronie osoby nabywcy: - musi być rolnikiem

docsity.com

- posiadać kwalifikacje rolnicze - nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty a poza tym powierzchnia

gospodarstwa rolnego które ulega powiększeniu nie może być mniejsza niż 15 ha Wysokość renty strukturalnej stanowi 1,5 krotność najniższej emerytury. Wypłaca się ją do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego lub do czasu nabycia prawa do renty lub emerytury z ubezpieczenia społecznego. 21. Agencja Rynku Rolnego i jej funkcje Realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa. Środki, którymi posługuje się Agencja : - interwencyjny skup i sprzedaż produktów rolnych na rynków krajowym i rynkach

zagranicznych - gromadzenie rezerw państwowych produktów rolnych i żywnościowych oraz

gospodarowanie nimi - udzielanie poręczeń w zakresie kredytów obrotowych przedsiębiorstwom

realizującym zadania zlecone im przez Agencję. 22. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podejmuje przede wszystkim działalność inwestycyjną . ARIMR została wskazana jako jednostka płatnicza pomocy przed akcesyjnej Unii Europejskiej. Agencja ustawowo powinna wspierać : - inwestycje w rolnictwie - przedsięwzięcia warunkujące rozpoczęcie, zwiększenia lub wznowienia produkcji

rolnej - poprawę struktury agrarnej - przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wsi - rozwój infrastruktury techniczno-produkcyjnej wsi i rolnictwa - inwestycje związane z tworzeniem giełd i rynków hurtowych - przedsięwzięcia realizowane przez organizacje rządowe , samorządowe oraz

pozarządowe mające na celu : - podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi - doradztwo rolnicze i informację rolniczą - upowszechnianie rachunkowości gospodarstw rolnych

- restrukturyzację jednostek badawczo-rozwojowych działających na rzecz rolnictwa

- kształcenie mieszkańców wsi w szkołach wyższych poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich

- rozwój rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii - powstawanie i rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie - rozwój infrastruktury informatycznej banków spółdzielczych - powstawanie i rozwój grup producentów i ich związków. 23. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Jest instytucją powierniczą Skarbu Państwa, której zadaniem było przejęcie wszystkich państwowych nieruchomości rolnych do zasobu WRSP oraz gospodarowanie tym zasobem na zasadach określonych ustawą o gospodarowaniu

docsity.com

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa , a w szczególności w zakresie: - tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału

produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa - restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia SP użytkowanego na cele rolnicze - obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku SP użytkowanego na cele

rolne - tworzenia gospodarstw rolnych oraz powiększania już istniejących gospodarstw

rodzinnych - zabezpieczenia majątku SP - tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej gospodarki

rolnej - wspierania działań organizacyjnych mających na celu udzielanie pomocy byłym

pracownikom PPGR i członkom ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych .

24. Zalesienie gruntów rolnych Zalesienie gruntów jest formą trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej realizuje ona 2 funkcje: - służy ograniczeniu produkcji rolnej - poprzez zwiększenie lesistości kraju służy ochronie środowiska. Grunt rolny będący częścią gospodarstwa rolnego lub stanowiący jego całość może być przeznaczony do zalesienia, jeżeli co najmniej spełnia jeden z warunków: - jest gruntem klasy 5 lub 6 - jest gruntem położonym na szoku o średnim nachyleniu powyżej 15% - jest gruntem okresowo zalewanym - jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów

rolnych i leśnych. Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do zalesienia nie może być mniejsza ni: 0,4 ha i nie może przekraczać 30 ha. Minimalna powierzchnia musi wynosić 0,10 ha. 25. Scalanie gruntów rolnych Scalanie gruntów służy poprawie rozłogu gruntów rolnych w ramach postępowania administracyjnego np. likwidacja wąskich działek, likwidacja dużej ilości działek, likwidacja enklaw (działek otoczonych innymi działkami). Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez:

- poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych lasów i gruntów leśnych - racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów - dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnej, dróg

i rzeźby terenu. 26. Co to jest prawo rolne?? Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument