Grzech - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Grzech - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (287 KB)
3 strony
520Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające istotę grzechu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

GRZECH

[9+ Są dwie ludzkie choroby, które ciężko wyleczyd: głupota i pycha…

[10] Telewizja w dzisiejszym świecie posiada szeroką gamę programów. Szkoda tylko, że tak mało mówi się w nich o Panu Bogu…

[11+ Nawet dobrze zbudowany i silny mężczyzna może tak naprawdę byd „mięczakiem” i mied zatwardziałe serce… I to nie ma nic wspólnego z prawdziwą męskością… Jego duchowa słabośd sprawia, że może on pozostad małym chłopcem w wieku czterdziestu lat i udawad twardziela…

[12] Fragment tekstu piosenki Michaela Jacksona pt. „With a child’s heart”, którą artysta śpiewał jako mały chłopiec, brzmi mniej więcej tak: „(…) z dziecięcym sercem nic nie jest w stanie mnie przygnębid… (…)”. Jakże w dzisiejszym świecie brakuje twardych i prawdziwych mężczyzn z prostym i dziecięcym sercem…

[13+ „Jestem uczciwym człowiekiem”, „robię wszystko, jak należy…”, „mało jest takich porządnych ludzi jak ja…” itd. - tak mówią ci, którzy chcą się innym przypodobad… Jeżeli jesteś sprawiedliwy, nie musisz tego rozgłaszad. Pan Bóg wszystko widzi w ukryciu…

[14+ Nasze serca są dobre, lecz chore, skażone pychą i „brudem” szataoskim…

[15] Na czym często polega zamęt i nieporozumienie lub przebiegłośd i cwanośd w naszych rozmowach? Otóż często sięgamy po argumenty, które są prawdziwe, jednak są niestosowne w danej sytuacji lub podczas dyskusji na jakiś temat. To tak, jakbyśmy na przykład tłumaczyli się, że „milczenie jest złotem” wówczas, kiedy trzeba coś powiedzied - np. na egzaminie ustnym albo wtedy, gdy trzeba mied odwagę przyznad się do winy…

[16+ Jak bardzo biedni i ubodzy są ci, którzy zbytnio przywiązani są do materialnych rzeczy tego świata… Wszystkie bowiem dobra materialne już niedługo przeminą i w proch się zamienią…

[17] Coś w tym jest, że łatwiej nam nawiązad relacje z ludźmi głupimi lub prostymi, aniżeli zaprzyjaźnid się z osobami inteligentniejszymi od nas, sprytnymi, skomplikowanymi czy pysznymi i zarozumiałymi… W przypadku tych pierwszych często odczuwamy jakieś działanie przyciągające, ci drudzy natomiast nierzadko działają jakby odpychająco…

*18+ Często bronimy swojej racji zamiast obiektywnie bronid sprawiedliwości i prawdy… Przyjmujemy wtedy postawę: „Ja stoję wyżej od innych”…

[19] Ludzie bardzo często oceniają nas ze swojego punktu widzenia, wiedząc o nas bardzo niewiele… Właściwie to przecież sami tak do kooca siebie nie znają…

Słów parę na temat nieba

*1+ Różne są wyobrażenia na temat raju i życia pozaziemskiego. Liczne zaś znaki - widzialne i niewidzialne - pokazują, iż szczęście wieczne zaczyna się już na ziemi. Dlaczego? Bo Bóg jest wśród nas, a co więcej - Bóg jest w człowieku…

*2+ Niebo jest dla tych, którzy je pragną…

docsity.com

*3+ Wszyscy, którzy są w niebie, mają piękne, niewinne, dziecięce twarze… Jest to oczywiście wizja symboliczna, ale byd może coś w tym jest…

W poszukiwaniu prawdy

[1] …bo coś zawsze siedzi w człowieku… Coś go zawsze niepokoi… Coś jest po prostu nie tak… Może to jest gniew, może nienawiśd, jakiś dług względem innych, zazdrośd albo kłamstwo, które przygniata sumienie, które mówi w człowieku prawdę… Świat i otoczenie wpaja mu wiele rzeczy… Bez przerwy coś jest nie tak, mimo, że wszystko wydaje się byd w porządku… Ten niepokój ciągle narasta, aż wreszcie kiedyś musi wyjśd na zewnątrz - tak jak prawda, która wychodzi na jaw, bo oliwa zawsze pływa po powierzchni wody… Kiedy w pewnej chwili życia to „coś” wychodzi, bo już wierci go od środka i nie daje spokoju, może doprowadzid go do rozłamu… Dlatego trzeba szukad prawdy w swoim wnętrzu. Trzeba szukad prawdy z Jezusem Chrystusem, który sam jest Prawdą. Jesteś biednym człowiekiem jeśli mówisz, że „mnie już nic do szczęścia nie jest potrzebne”, „ja już wszystko mam”, albo „to inni powinni się zmieniad, a ja jestem jak najbardziej w porządku…”, „spoko ze mnie „ziom” i równy gośd”… Po prostu mało jeszcze siebie znasz. Tylko Chrystus Cię zna. Mówienie w ten sposób wynika z ograniczonego myślenia. Dokąd będziesz oszukiwał siebie i świat?? Człowiek nie zna do kooca siebie. Jedyną prawdą i światłem w ciemności jest Pan, Jezus Chrystus. Pozwól, by Pan Cię oczyścił, a Twój wzrok się zmieni. I to nie jest na zasadzie tajemniczej różdżki. Potrzebna jest Twoja wola, siła i odwaga!

*2+ Każdemu z nas pachnie jedyna i ta sama prawda. Każdy z nas podąża za jej zapachem…

*3+ Nie ma nic złego w tym, że ktoś mówi swoje zdanie i wyraża poglądy oparte na faktach. Rzeczywiście to, co mówi, może byd autentyczne i można to udowodnid. Natomiast niebezpieczne jest często nasze podejście do danej kwestii, jak i krótkowzrocznośd oraz patrzenie jedynie z pewnego punktu widzenia. Nawet same fakty mogą nie byd aż tak szkodliwe, jak szkodliwe może stad się niewłaściwe podeście i spojrzenie na dane zagadnienie. Dlatego trzeba starad się patrzed na nie szerzej, dalej i głębiej, aby można było wyciągnąd jak najbardziej obiektywne wnioski. Jest to podobne do liczenia średniej arytmetycznej: jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko niektóre liczby – wynik będzie obarczony błędem i nie będzie obiektywny. Kłamstwem może byd także niemówienie całej prawdy. Trzeba starad się wziąd pod uwagę różne aspekty i zdobyd się na zrobienie o jeden stopieo w górę. Ktoś może kłamad nie dlatego, że nie podaje faktów autentycznych, ale dlatego, że mówi tylko to, co dla niego jest istotne, pomijając inne kwestie. Można by rzec, że ma wówczas miejsce selekcja faktów. Jest to przedstawianie rzeczywistości w sposób fragmentowy i ograniczony. Ktoś mógłby powiedzied, że tyle jest prawd ilu ludzi na świecie… Zaś najważniejsza prawda jest tylko jedna, a każdy patrzy z innego punktu widzenia i w odmienny sposób postrzega wiele rzeczy…

*4+ Niekiedy, a może nawet często cierpimy z powodu błędnych wyobrażeo dotyczących Boga i wiary…

*5+ Ciągle będziesz się gubił i żył w niepewności jeśli wiarę i prawdę będziesz chciał poznad i zrozumied wyłącznie za pomocą logiki własnego rozumu… Rozum ludzki jest bowiem ograniczony i często w błąd nas wprowadza… Żeby poznad prawdę wpierw musisz oczyścid swoje serce ze złych intencji. To serce zbliża Cię do Prawdy, czyli do Chrystusa, który jest jedyną „Drogą, Prawdą i Życiem”. Bo nie rozumem swoim poznaje się prawdę lecz sercem. Oznaką tego, że człowiek bliski jest prawdy, jest pewien wewnętrzny pokój i poczucie pewności siebie. Człowiek taki gotów jest podjąd różne wyzwania i nie lęka się śmierci. Chrystus Jezus przywraca mu jego prawdziwą tożsamośd, daje światło i darzy go łaską. Głos Chrystusa mówi do ludzkiego wnętrza - jego duszy i serca. Jezus sprawia, że człowiekowi zaczynają otwierad się oczy. Duch Święty jest jak światło,

docsity.com

dzięki któremu istnieje możliwośd lepszego poznawania samego siebie, a tym samym przywrócenia w człowieku prawdy, która niegdyś została zatracona… Potrzebna jest jedynie szczera chęd otwarcia się na działanie Ducha Świętego i pragnienie rozpoczęcia nowego życia. Może w tym nie pomóc np. tylko jedna spowiedź… Natomiast myśli typu np. „ciągle jest coś nie tak…”, „już mam tego dośd…”, „ciągle coś mi nie wychodzi…”, „chcę zacząd coś nowego”, „chcę zerwad na zawsze z tym grzechem…”, „nie wiem co jest ze mną grane…” - mogą byd okazją do tego, by zacząd współpracę z Chrystusem. To oczywiście może byd także niestety okazją ku temu, żeby coraz bardziej się załamywad… Ale właśnie Chrystus zapala w człowieku owe światło prawdy. Musisz tylko chcied się przed Nim otworzyd i „wyciągnąd wszystko z siebie”. On niczego nie chce Ci zabrad lecz pomnożyd już to, co w Tobie wartościowe i pożyteczne, chce uczynid Cię wolnym człowiekiem. Wiara nie opiera się wyłącznie na ludzkim rozumie i wiedzy, chod są one bardzo pomocne. Świętośd zaś nie jest ideałem i bielą bez skazy. Jest nieustannym pragnieniem bycia w jedności z Bogiem, udoskonalania się w Nim oraz czystością intencji. Dlatego także człowiek grzeszny może stad się świętym mimo, że do kooca nie może wyzbyd się swojego grzechu. Czyste myśli i mocna wiara stoją w pierwszej kolejności przed ludzkimi brakami i słabościami…

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument