Psychologia społeczna - Notatki - Psychologia społeczna - Część 2, Notatki'z Psychologia Społeczna. University of Warsaw
Polanski_R
Polanski_R4 marca 2013

Psychologia społeczna - Notatki - Psychologia społeczna - Część 2, Notatki'z Psychologia Społeczna. University of Warsaw

PDF (495 KB)
13 strona
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające definicję psychologii społecznej; historia psychologii społecznej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 13

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument

14

 Brak znajomości realiów

 Ideologia (poglądy, wartości)

 Percepcja (zachowanie wypełnia pole percepcyjne, osoba jest figurą a

czynniki zewnętrzne tworzą tło)

 Język: więcej określeń na osobę niż sytuację

b. Dzieci nie popełniają tego błędu, uczą się tego

c. Typowe zachowanie dla kultur indywidualistycznych Zachodu

d. Błąd słabnie, gdy trzeba uzasadnić swój sąd lub gdy czyta się o zachowaniach

innych ludzi

e. Słabnie gdy wiemy, że inni ludzie postępują tak samo (powszechność

zachowań)

2. Asymetria atrybucji aktor/ obserwator

a. Cudze zachowania negatywne- czynniki wewnętrzne np.: On krzyczy bo jest

agresywny

b. Moje zachowania negatywne- czynniki zewnętrzne np.: Krzyczę bo mnie

sprowokował

3. Egotyzm atrybucyjne (związany z „ja”)

a. Tendencja do wyjaśniania zachowania w pochlebny dla siebie sposób (dobre-

powiększanie swojego udziału, złe- obniżanie swojego udziału, inklinacja w

służbie ego)

b. Autowaloryzacja- podwyższanie własnej wartości

4. Egocentryzm atrybucyjny

a. Przecenianie własnego udziału w tym co robione było wspólnie np.: w

małżeństwie co robię ja, a co partner

b. Lepiej pamiętam działania własne niż cudze

c. Ludzie przeceniają stopień zauważalności i zapamiętywania ich zachowań np.:

gdy powiemy coś niestosownego wydaje nam się, że wszyscy na pewno to

zapamiętali

5. Efekt fałszywej powszechności

a. Przecenianie powszechności naszych poglądów (żyjemy wśród ludzi, którzy

mają podobne poglądy do nas)

b. Inny-przypisywane cechy wewnętrzne- tłumaczenie dziwnych poglądów (gdy

poglądy są mniejszościowe)

docsity.com

15

Ocenianie ludzi:

1. Bottom-up

a. Oddolna integracja danych: sumowanie określeń lub uśrednianie

b. Efekt pierwszeństwa- pierwsza cecha pociągnie ogólną ocenę człowieka

(kategoria interpretacyjna)

c. Efekt świeżości- działają informacje ostatnie

d. Asymetria pozytywno- negatywna

 Przechylenie pozytywne= inklinacja pozytywna- raczej mówimy

pozytywnie o innych osobach i o sobie (o cechach)

 Złudzenie hedonistyczne- związane z przyjemnością , przecenianie np.:

wpływu pozytywnych zdarzeń na nasze samopoczucie

 Złudzenie patetyczne- przecenienie psychologicznych efektów zdarzeń

negatywnych, wpływu na życie innych ludzi

e. Efekt negatywności- silniej uzasadniamy opinie o innym człowieku na

podstawie negatywnych informacji

 Sfera sprawności- informacje pozytywne silniej diagnostyczne niż

zachowania negatywne

 Sfera moralności- informacje pozytywne mniej diagnostyczne niż

zachowania negatywne np.: pobicie staruszki (nie łamie się takich norm) a

potem zaopiekowanie się bezdomnym

2. Up-bottom

a. Uruchamianie schematów (wg stosunku emocjonalnego)- aktywizacja

prototypu- uruchomienie typowej reakcji emocjonalnej

b. Konfiguracja cech np.: starsza kobieta ze szpiczastym nosem i przygarbiona

uruchamia nam schemat wiedźmy

c. Przetwarzanie kategorialne występuje szybciej niż reakcje afektywne oparte na

przetwarzaniu analitycznym (Fiske, Beattie, Hilberg)

Percepcja społeczna trafna czy nie?

Tak:

- im więcej doświadczeń z osobą to bardziej trafny obraz rzeczywistości

- wykształcenie trafnych obrazów

docsity.com

16

- odstępstwa od logiki prowadzą do lepszego zrozumienia drugiego człowieka

- ludzie chcą, by ich percepcja była prawidłowa więc jak mają czas to myślą nad tym

Nie:

- odstępstwa od logicznego myślenia

- błędy w atrybucji

- heurystyki

- nadmierna ufność wobec własnych sądów

- wnioskowanie z prób niereprezentatywnych (np.: utworzenie na podstawie serialu jak

wygląda prawdziwe życie)

Wykład 5: 19.03.2007

Ja w świecie społecznym- cele i zasady autoprezentacji.

Po co autoprezentacja?

- osiąganie społecznych i materialnych korzyści

- autowaloryzacja – utrzymywanie poczucia własnej wartości (pożądany obraz własnego ja)

- kształtowanie pożądanej tożsamości osobistej

Kiedy stosujemy autoprezentację?

- kiedy jesteśmy w centrum uwagi

- pierwsze wrażenie

- od obserwatora zależy realizacja naszego celu

Cele autoprezentacji:

 uzyskanie szacunku i sympatii- ingracjacja

 dowiedzenie swojego statusu (niewerbalna komunikacja- przestrzeń intymna,

dystans codzienny, przestrzeń publiczna) i władzy (przebywanie wśród ludzi o

wysokim statusie- świecenie cudzym blaskiem)

 udowodnienie swoich kompetencji np.: pokaz kompetencji, deklaracja

kompetencji i rekwizyty kompetencji

 obserwacyjna samokontrola zachowania (Sneider),

- umiejętność rozpoznawania oczekiwań ludzi i dostosowanie

zachowań do sytuacji

docsity.com

17

- kontrolowanie emocji

- łatwość kontaktów

- mniejsze odczucie wstydu

- świadomość różnic między ludźmi

- popularność

- dobór różnego partnera

- pragmatyczna wizja siebie- zachowanie to środek

 Niska obserwacyjna samokontrola

- Pryncypialna wizja siebie

- Nie umie manipulować sobą

- Pyta jak być sobą w danej sytuacji

Klasyczna koncepcja Jones, Pitnam

- Ingracjacja

- Autopromocja

- Doskonałość moralna

- Zastraszanie

- Autoprezentacja bezradnościowa

Taktyki i dylematy autoprezentacji (Wojciszke):

- Obronne: samoutrudnienie, suplikacja (prezentowanie bezradności + udawanie

głupka), wymówki, usprawiedliwienia, przeprosiny

- Asertywne: ingracjacja (dylemat lizusa i zróżnicowanej publiczności),

autoprezentacja , świecenie przykładem, zastraszanie

Autoprezentacja według A. Schulza: (połączenie wymiarów):

1. Aktywność/ pasywność

2. Dążenie/ unikanie

 Ofensywna (aktywna)

 Asertywna (aktywna)

 Defensywna (aktywna)

 Ochronna (pasywna)

Normy kulturowe/ wymagania określają dobór technik

docsity.com

18

Konsekwencją autoprezentacji jest zmiana wizerunku własnej osoby. Nie jest to kłamstwo a

selektywne odkrycie własnego Ja.

Wykład 6: 26.03.2007

Postawy

Teorie i badania postaw: co to jest?

Definicje: behawiorystyczne (zachowania się), socjologiczne (stosunek nosiciela postawy do

obiektu, stosunek emocjonalny, oceniający), poznawcze (elementy poznania, sądy,

przekonania na dany temat)

Definicja wg Miki: względnie trwała struktura lub dyspozycja do pojawienia się danej

struktury. Procesy poznawcze, emocjonalne i tendencje zachowania w której wiąże się

określony stosunek wobec danego przedmiotu

Schemat:

Element poznawczy + element afektywny+ element behawioralny = wskaźniki postaw, znak

siła, zakres, wartość, trwałość, złożoność

Definicja wg Wojciszke (Jednoskładnikowa definicja postawy): postawa człowieka wobec

jakiegoś obiektu do pozytywnego lub negatywnego wartościowania tego obiektu przez tego

człowieka

Stosunek emocjonalny= uczucia +oceny

Funkcje postaw:

- Orientacyjna (jaki jest świat, mapa świata)

- Instrumentalna (postawa instrumentem który pozwala nam coś osiągnąć)

- Ekspresja wartości

- Społeczno- adaptacyjna (mając postawy można swobodnie funkcjonować w

danym obszarze społ.)

- Obrona Ego (postawa pozwala utrzymać wysoką samoocenę)

Kraus- korelacja = 0,39 pomiędzy postawami a zachowaniem

docsity.com

19

Czynniki wpływające na zgodność postaw z zachowaniem:

- Siła postawy

- Stałość postawy

- Poziom abstrakcyjności obiektu postawy

- Wyrazistość postawy (szybkość przywoływania)

- Presja sytuacji

Czynniki metodologiczne: błędy pomiaru: niedopasowanie tego, co się mierzy z tym z czym

ma się to wiązać

Szukanie mediatorów: czyli czynników pośredniczących

Im bardziej szczegółowa postawa tym większa zgodność z zachowaniem

Teoria działań przemyślanych (Fishbern):

1. Postawa wobec danego zachowania: przekonanie, że działanie prowadzi do

określonego rezultatu- ocena tych rezultatów

2. Normy selektywne: przekonanie ludzi na temat tego, co sądzą inni, ważni dla nich

ludzie- motywacja do ulegania innych

Intencja behawioralna

Wg Fasio: obiekt od razu powiązany z określoną postawą- nieświadomy mechanizm

Jak badać postawy?

- Obserwowanie ciągów zachowań

- Badanie werbalnych deklaracji ludzi na temat ich potencjalnych zachowań

- Skale postaw np.: skale dystansu społecznego

- Badanie objawów emocji (badanie na podstawie reakcji fizjologicznych)

- Techniki projekcyjne ( pokazywanie niejednoznacznych materiałów)

Ograniczenia w badaniu postaw:

- Nie ujawnianie prawdziwych postaw przez badanych (technika zaginionego listu, %

odesłanych listów znalezionych na ulicy)

- Osoby badane odpowiadają tak żeby zadowolić badacza

- Artefality- coś co powstaje w trakcie badania a czego tak naprawdę nie ma

docsity.com

20

- Badacze pytają tylko o jeden czynnik

- Zmiana aprobaty społecznej np.: odpowiedzi zgodne ze średnią społeczną

- Badanie postaw utajonych

Wykład 7: 02.04.2007

Proces zmian postaw - PERSWAZJA

a) próba jednoczesnego wywarcia wpływu na wiele osób (audytorium)

b) nadanie takiego przekazu który ma doprowadzić do zmiany osobistych przekonań i innych

ludzi.

Zmiana postaw może prowadzić do :

- wytworzenia postaw których do tej pory nie było

- zmiana znaku postawy

- zmiana składnika postawy

- zmiana siły postawy

TEORIE ZMIANY POSTAW

Teoria dwutorowości perswazji (Petty, Cocciappio) 1986

Cechy odbiorcy Sposób przetworzenia Efekt perswazji

Tor centralny wysoka motywacja i

zdolność przemyślenia

przekazu

głębokie przetwarzanie

skoncentrowane

na jakości arg przekazu

trwała zmiana

odporna na czas i

kontrpropagandę

Tor

peryferyjny

niska motywacja i

zdolność (niewielka)

przemyślenia przekazu

powierzchowne

przetwarzanie

skoncentrowane na

drugorzędny czynnikach

np. atrakcyjnosc N lub

liczba arg.

tymczasowa zmiana

podatna na wpływ

czasu i

kontrpropagandy

docsity.com

21

MOTYWACJA -znaczenie osobiste sprawy - potrzeba poznania (skłonność do wnikliwych

rozważań. tor centralny

MOŻLIWOSCI - czynniki zakłócające odkrywające myśli przekazu niewystarczające

informacje ograniczenie czasu na przemyślenie przekazu. tor peryferyjny

TOR CENTRALNY - szczegółowa analiza arg. stosowanie reguł logiki ocena wew. spójności

przekazu nastrój neutralny

TOR PERYFERYJNY - autorytet , uroda sympatia wzbudzana przez N , nastroj pozytywny.

Model dwuczynnikowy perswazji Mc Guire 1968 odbiór/ uleganie

odbiór

uwaga x zrozumienie x uleganie x utrzymanie zmiany x zachowanie

Prawdopodobieństwo każdego procesu jest zależne od łącznego prawdopodobieństwa

procesów.

Najważniejsze aby odbiorca zauważył przekaz następnie zrozumiał i uległ.

Ustąpienie każdego kolejnego elementu jest uwarunkowane poprzednim

SCHEMAT PROCESU ODDZIALYWANIA NA POSTAWY

NADAWCA PRZEKAZ KANAL ODBIORCA

wiarygodność

kompetencja

intencja

atrakcyjność

podobieństwo

język

Liczba arg.

jedno/dwustronna arg

emocjonalne

racjonalne

informacje nieistotne

kolejność prezentacji

rodzaj

żywość/ skuteczność

zgodność z istniejącą

postawa

podatność na

perswazje

aktywność

nastrój

Efekt śpiocha (Horland) nawet mało wiarygodny nadawca pozostaje w pamięci odbiorcy

Efekt pierwszeństwa- lepiej pamiętamy to, co było pierwsze

Efekt świeżości- lepiej zapamiętujemy to, co było na końcu

docsity.com

22

Wykład 8: 16.04.2007

Wpływ społeczny

- naśladownictwo, konformizm, posłuszeństwo

Wpływ społeczny- zmiana zachowania, opinii, uczuć pod wpływem rzeczywistego lub

wyobrażonego nacisku innych osób

Konformizm- zmiana w zachowaniu tzn. upodobnienie zachowania do większości w danej

sytuacji

Uległość- zmiana w zachowaniu jako reakcja na bezpośrednią prośbę

Posłuszeństwo- rodzaj uległości, zmiana zachowania na prośbę autorytetu

Bliźniactwo społeczne- wzajemne upodobnianie się ludzi, naśladujemy i jesteśmy

naśladowani

1. Naśladownictwo- kopiowanie cudzych zachowań np.: uśmiech, ziewanie, agresja

- Jest automatyczne w przeciwieństwie do modelowania

- Klej społeczny- przejmowanie reakcji bihewioralnych innych ludzi, lepsze

wczuwanie się w innych

2. Konformizm

- Eksperyment Ascha z odcinkami

- Powody to wpływ normatywny (Ja ulegam normom społecznym) i wpływ

informacyjny ( dążenie do słuszności, nadanie pewnego znaczenia

rzeczywistości, inni ludzie jako źródło informacji)

- W eksperymencie Ascha mamy do czynienia z wpływem normatywnym

- Rodzaje konformizmu (Aronson)

 Uleganie- chcę uzyskać nagrodę lub uniknąć kary i dlatego zmieniam

zachowanie (ważna jest władza)

 Identyfikacja- stać się podobnym do kogoś kto na mnie oddziałuje,

ważna jest atrakcyjność tej osoby

 Internalizacja- uwewnętrznienie czyjegoś systemu wartości, ważna jest

wiarygodność

- Czynniki osłabiające (rozbijające jednomyślność grupy) / nasilające (skład

grupy i podobieństwo do jednostki, im więcej tym lepiej ale od 7 osób spada ta

zależność, zależy od pozycji w grupie) konformizm. Kobiety silniej ulegają

niż mężczyźni (wpływ atrakcyjności)

docsity.com

23

- Konformizm to cecha sytuacyjna a nie osobowości i nie ma związku z płcią

3. Posłuszeństwo:

- Eksperyment Miligrama (agentic atate- widzimy siebie jako podwładnych

pewnej hierarchii)

 Uczestnictwo z własnej woli tzn rola badanego sprzyja posłuszeństwu

 Bunt innych zmniejsza uległość

 Prestiż badania i uczelni zwiększa uległość

 Brak czasu na namysł zwiększa uległość

 Uprzejmość eksperymentatora zwiększa uległość

- Inne zjawiska opisujące uległość:

 Hiperuległość: zachowania członków grup kultowych np.; zbiorowe

samobójstwa pod wpływem przywódcy

 Syndrom sztokholmski: rodzą się pozytywne uczucia wobec

prześladowców jeżeli znajdujemy się z nimi we wspólnej sytuacji np.:

terrorysta mówi, że nasze życie zależy od zachowania policji

Wykład 9: 23.04.2007

Syndrom maltretowanego małżonka: czynniki ekonomiczne, społ- kulturowe,

psychologiczne. Małżonek ma poczucie braku wyjścia z sytuacji, dysonans decyzyjny (wkład

w związek rodzi zobowiązanie do kontynuowania związku i żal związany z hipotetycznym

zerwaniem)

Mentalność Sambo: nazwa od studium niewolników przeprowadzonego przez Elkinsia,

relacja pan-niewolnik jest niesymetryczna, pan może wszystko niewolnik nic. Pozytywne

uczucia w stosunku do pana mogą wynikać z rozbieżności sytuacji faktycznej z możliwością

czynienia zła przez pana wobec niewolnika. Spostrzeganie siebie jako gorszego, powinienem

być niżej na drabinie społecznej

Zjawisko huśtawki emocjonalnej: badania np.: z dobrym i złym policjantem, badany zaczyna

mówić to czego oczekujemy gdy spada presja (np.: rozmowa z dobrym policjantem) Nagłe

wycofanie lęku prowadzi do zgody na prośbę innego (badania Dolińskiego)

Między programami jest tzw. okres bezrefleksyjny, po wycofaniu lęku człowiek przez chwilę

nie ma żadnego programu działania. Dotychczasowy próg czujności jest już nieadekwatny

docsity.com

24

Reguły wpływu na ludzi wg Cialdiniego:

1. Reguła konsekwencji/ zaangażowania: jeśli już podejmiemy decyzję, pojawia się

nacisk zarówno własnego „ja” jak i otoczenia społecznego aby działać zgodnie z

wcześniej podjętą decyzją. Jeśli powie się A to trzeba powiedzieć B

Pułapka utopionych kosztów- motywacja do tego aby odzyskać zainwestowany wkład,

chęć pokazania innym, że jest się konsekwentnym

- ważna swoboda wyboru:

- technika niskiej piłki- korzystna oferta, po podjęciu decyzji następuje

podwyższenie kosztów realizacji

- technika stopy w drzwiach- spełnienie mniejszej prośby, prowadzi do

spełnienia większej prośby

2. Reguła słuszności- robimy coś chętniej gdy inni myślący podobnie do mnie robią to

samo

3. Reguła lubienia i sympatii- bardziej jesteśmy w stanie ulegać tym, którzy są dla nas

mili i k których lubimy lub są do nas podobni

4. Reguła wzajemności- gdy ktoś nam coś dał, mamy wewnętrzny przymus dania coś w

zamian

- drzwiami w twarz- przedstawia się komuś przesadną propozycję, po czym

wycofanie się z niej i przedstawienie łatwiejszej do akceptacji

- Pułapka uniknięcia konfrontacji: „powiedz mi, dlaczego nie chcesz mi pomóc”-

ta technika utrudnia powiedzenie „nie”, proszący jest niebywale miły

5. Reguła niedostępności- przypisujemy większą wartość ciężko dostępnym artykułom.

Utrata swobody wyboru, powoduje wzrost ochoty na posiadanie czegoś

Teoria reaktancji (Brehm): opór psychiczny, jeżeli jakiś przedmiot został nam odebrany albo

istnieje zagrożenie jego utraty, wzrasta ważność tego przedmiotu. Reaktancja rośnie gdy

zwiększa się ryzyko ograniczenia swobody wyboru

Konsekwencje: wzrost motywacji do działań odbudowujących możność nieskrępowanego

wyboru, wzrost atrakcyjności zagrożonych możliwości (efekt zakazanego owocu i Romea i

Julii), pojawia się agresja wobec osób ograniczających lub grożących ograniczeniem swobody

Schwarz: paradoks wyboru: możliwość wyboru zamiast dać poczucie wolności, tyranizuje

nas:

docsity.com

25

- eksperyment dżemowy- ludzie częściej kupowali dżem z 6 rodzajów niż z 24 jeśli były

o dolara tańsze.

- Studenci napiszą lepszy esej gdy będą mieli ograniczony wybór tematów niż ci co będą

mieć zbyt duży

Koncepcje wymiany społecznej: w kontaktach interpersonalnych ludzie kierują się bilansem

nagród i kar, które dostaje albo spodziewa się dostać (norma wzajemności). Te nagrody i kary

mają także wymiar psychologiczno- społeczny. W związkach też ważny bilans zysków i strat.

Wykład 10: 07.05.2007

Byrne: na ocenę atrakcyjności jednego człowieka będą wpływały takie cechy tego człowieka i

sytuacji, które wywołują reakcję emocjonalną np.: związane z nią kary i nagrody, ważne np.:

miejsce w którym poznajemy drugiego człowieka

Homans: teoria elementarnych zachowań, do praw uczenia się , powtarzanie zachowań dla

jednostki mających wartość nagradzającą: lubimy być za coś chwaleni Ludzie chcą aby inni

robili to co oni lubią, ale my także robimy coś co lubią inni. Im częściej nagradzamy tym

mniejsza jest wartość nagradzanego zachowania

Adams: równość społeczna; człowiek ma idee równości wkładów i zysków, porównuje np.: z

innymi związkami. Jeśli równość jest podobna to mamy wysoką atrakcyjność związku (ile

wkładam tyle dostaje), przy nierównym wkładzie: próba reinterpretacji sytuacji: kiedy dostaje

za dużo to pomniejszam wkład partnera, kiedy daję dużo to zrywam związek

Thibant, Keley: bilans interakcji, poziom porównawczy, szacowanie kosztów i korzyści (czy

coś jest dla mnie opłacalne). Alternatywny poziom porównawczy: patrzę jak jest w innych

związkach i jakby było gdybym to ja znalazła takiego partnera (wyobraźnia)

Aronson: teoria zysków i strat: atrakcyjność to rozbieżność między tym co miałam, a tym co

teraz dostaje. Na ile atrakcyjne są te osoby?

lubiani  lubiani

lubiani  nielubiani

nielubiani  lubiani

nielubiani  nielubiani

Efekt zysku: osoby które zaczęły nas lubić a nas nie lubiły

Efekt straty: mniej lubimy osoby, które nas lubiły ale przestały

docsity.com

26

Foa: teoria zasobów, nagrody od partnera związku zależne od ekonomicznych praw popytu i

podaży w określonych warunkach społecznych:

- najbardziej atrakcyjne dobra, które są unikalne

- zasób: miłość, status społ., usługi, status materialny

- ludzie dobrze będą traktować tych partnerów z którymi dochodzi do wymiany a tych

samych kategoriach zasobów: miłość za miłość

- charakter rynkowy

- dobrze tłumaczy związki nietrwałe np.; koleżeńskie

Wyznaczniki atrakcyjności:

1. Bliskość fizyczna: przebywanie blisko siebie

- Festinger: badania kto się z kim przyjaźni na kampusie, bliskość pokoi  bliższe

znajomości

- efekt czystej ekspozycji: im częściej eksponujemy/ pokazujemy dany bodziec tym

bardziej jesteśmy skłonni go lubić

- częstość kontaktów nasila emocje (lubimy  bardziej lubimy, ale nie lubimy to

bardziej nie lubimy)

2. Podobieństwo do nas: bardziej lubimy ludzi podobnych do nas samych

- na ogół lubimy własne cechy, poglądy  ktoś pogłębia moje poczucie słuszności jeśli

ma podobne poglądy

- podobieństwo wiąże się z atrakcyjnością ale jedynie u osób z wysoką samooceną

- podobieństwo jest nagradzające, ludzie podobni do nas będą nas lubić

- nie lubimy osób kompletnie do nas podobnych ( zachowanie odrębności) i całkowicie

niepodobnych- lubimy tych umiarkowanie podobnych

- przeciwieństwa się przyciągają = komplementarność potrzeb. uzupełnianie swoich

potrzeb

3. Atrakcyjność fizyczna:

- wrażliwość, towarzyskość- osoby ładniejsze mają lepiej w życiu, mogą być uznawane

za mniej odpowiedzialne (chyba że uroda służyła do przestępstwa)

- stereotyp: piękno = dobro, efekt aureoli- podciąganie innych cech pod urodę

- nasze postrzeganie wynika z mediów, zabawek, tego, co mówią rodzice, ludzie

- porównywanie się ze standardami: nadmierne zainteresowanie wagą ciała- niska

samoocena, partnerzy stają się mniej atrakcyjni, rozwój przemysłu poprawiającego

urodę

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 13 pages

Pobierz dokument