Obróbka plastyczna metali - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Obróbka plastyczna metali - Notatki - Materiałoznastwo - Część 2, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (1 MB)
12 strona
556Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: obróbka plastyczna metali.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument
13-14 Obrobka plastyczna metali cz2.pdf

Przemiany cieplne podczas wy arzania metali

uprzednio odkszta!conych plastycznie na zimno

• Zdrowienie statyczne

• Rekrystalizacja statyczna

docsity.com

docsity.com

Zdrowienie statyczne

• Proces aktywowany cieplnie, zachodz"cy podczas

wy arzania poni ej temperatury rekrystalizacji w metalach

uprzednio odkszta!conych plastycznie na zimno

• Proces zwi"zany ze zmniejszeniem liczby defektów

punktowych, g#sto$ci dyslokacji oraz zmianami struktury

przestrzennej dyslokacji

• Dyfuzja i anihilacja defektów punktowych, po$lizg i

wspinanie dyslokacji, anihilacja dyslokacji

ró noimiennych, kurczenie si# i zanik p#tli dyslokacyjnych

• Poligonizacja prosta i z!o ona

docsity.com

Poligonizacja

• Prosta: dzia!a tylko jeden

system po$lizgu; tworzenie si#

niskok"towych granic

daszkowych w wyniku

przegrupowania si# nadmiaru

dyslokacji jednoimiennych

• Z!o ona: dzia!a kilka systemów

po$lizgu, powstaj" komórki

dyslokacji o ma!ej g#sto$ci

otoczone $ciankami o du ej

g#sto$ci, podziarna i $cianki

stanowi"ce granice z!o one

daszkowe i skr#tne

docsity.com

Rekrystalizacja statyczna

• Przebiega powy ej temperatury rekrystalizacji

• Polega na powstawaniu i migracji

szerokok"towych granic ziaren

• Niezb#dny jest pewien gniot krytyczny

• Zachodzi przez zarodkowanie i wzrost ziaren

docsity.com

Zarodkowanie

• Nast#puje w obszarach

o najwi#kszej

krzywi%nie sieci: w

obszarach o du ym

gradiencie

odkszta!cenia, w

pobli u granic ziaren,

du ych wydziele&,

powierzchni

swobodnych, w

pasmach po$lizgu.

• Polega na: wzro$cie

podziaren i (lub)

migracji odcinków

szerokok"towych

granic ziaren

pierwotnych

docsity.com

Zarodkowanie przez wzrost

podziaren przebiega wskutek: Migracji granic podziaren powsta!ych podczas poligonizacji,

je eli tworz" one z osnow" granic# szerokok"tow" i

wykazuj" promie& wi#kszy od krytycznego (a)

Wzrostu podziaren utworzonych w wyniku koalescencji,

je eli osi"gaj" one wielko$' krytyczn" i granic#

szerokok"tow" z osnow"

docsity.com

Koalescencja polega na wspinaniu si# dyslokacji lub

obrocie jednego z s"siaduj"cych podziaren

docsity.com

Zarodkowanie przez migracj# odcinków szerokok"towych: w

silnie zdefektowan" osnow# przemieszcza si# granica

szerokok"towa w wyniku uchodzenia do niej wakansów i

dyslokacji

docsity.com

Wielko$' ziarna po odkszta!ceniu

plastycznym

docsity.com

Temperatura rekrystalizacji

• Zale na od stopnia

gniotu, sposobu,

temperatury i

szybko$ci

odkszta!cenia, czasu

wy arzania, wielko$ci

ziarna

• Wzór Boczwara:

TR = (0,35 0,6) Tt

docsity.com

Rekrystalizacja pierwotna i wtórna

• Pierwotna: migracja szerok"towych granic zarodków

rekrystalizacji do czasu, gdy zrekrystalizowane ziarno

zajmie ca!" obj#to$' uprzednio odkszta!conego metalu

• Wtórna: nast#puje selektywny wzrost niektórych ziaren,

bez okresu inkubacji, kilkaset stopni C powy ej

temperatury rekrystalizacji. Przyczyna: obecno$' faz na

granicach ziaren, zbyt krótki okres wy arzania, tekstura

• Tekstura rekrystalizacji: statystyczna przewaga ziaren o

jednakowej orientacji

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 12 pages

Pobierz dokument