Turystyka - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Turystyka - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka. University of Podlasie in Siedlce

PDF (154 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki dotyczące ekonomiki turystyki i podziału turystyki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Turystyka przyjazdowa i lokalna- tworzy i zasila PKB, powiększa dochód narodowy Turystyka wyjazdowa- obciąża PKB, odpływ z bilansu płatniczego, zysk z podróży( nie przychód) Tur. Religijna-odpływ T. biznesowa- wyjazdowa , ale powiększa ponieważ pieniądze zarobione za granicą przesyłane są do kraju TURYSTYKĘ DZIELIMY NA: -zarobkowa -niezarobkowa Turystyka zarobkowa dzieli się na: -zarobkowa oficjalna( praca legalna) -zarobkowa nie oficjalna( nielegalna, na czarno)

1. Ekonomika turystyki i rekreacji jako sektor są sektorem tworzącym PKB i dochód narodowy

2. Sektor turystyki i rekreacji jest sektorem o charakterze rozwojowym- zapewnia dużą ilość miejsc pracy , turystyka nie wymaga dużego wykształcenia , t. natychmiast tworzy miejsca pracy , wchłania młodych ludzi , sektor nawzajem się napędzający

MIKROEKONOMIA- jak poprowadzić przedsiębiorstwo turystyczne, żeby zarabiała na siebie, żebyśmy na tym zarabiali MAKROEKONOMIA- tworzenie PKB itd. Turystyka lokalna- tworzy PKB, dochód narodowy nie powoduje importu dewiz za…. NAFTA- Kanada, USA, Meksyk, ruch przygraniczny produkuje… Turystyka musi się opłacać, duże koszty ubezpieczeń, turystyka rządzi się prawami popytu i podaży, inflacji, biura np. specjalistyczne, segmentacja rynku cenowa, brak podaży pewnych segmentów sprawia że nie wyciągnie od turystów max. EKONOMIKA TURYSTYKI- jest to dyscyplina badawcza ekonomii zajmująca się badaniem przejawienia się zjawisk, praw i prawidłowości ekonomicznych zachodzących na rynku usług turystycznych. KLAUZURA WALORYZACYJNA- klauzura ,która pozwala na wahania kosztów (nikt nie doklada do biznesu) PODMIOT EKONOMIKI TURYSTYKI należy zinterpretować w 2 ujęciach: makroekonomicznym i mikroekonomicznym PODMIOT MAKROEKONIMICZNY- bada procesy ekonomiczne w odniesieniu do całego sektora turystycznego, odnosząc je do całej gospodarki narodowej poszczególnych sektorów gospodarowania instytucji publicznych i społeczeństwa. Badania prowadzą do określenia miejsca sektora turystycznego w całym systemie gospodarczym i w formie powiązań z innymi sektorami gospodarczymi , które wykorzystywane są przez sektor turystyczny do świadczenia usług. OTOCZENIE RYNKOWE (regulacja, konkurencja, potrzeby)[SEKTOR TURYSTYCZNY]sfera realizacji funkcji(popyt na usługi)konsumenci-turyści [] sfera.., materialnych i informacyjnychsektor gospodarki narodowej wspierające sektor turystyczny NAUKA O TURYSTYCE: geografia turystyki, socjologia turystyki, prawo turystyczne, psychologia turystyki, kultura fizyczna i rekreacja, pozostałe nauki, ekonomika turystykinauki ekonomiczne Powyższe podstawowe nauki i dyscypliny badawcze wchodzące w skład nauk o turystyce wspomagające proces badawczy ekonomiki turystyki. Istotne jest podkreślenie że sama ekonomika turystyki też jest jedną z dyscyplin wchodzących w skład nauk o turystyce. Przedmiot badań ekonom. Turyst. wyjaśnienia wymaga zakres samodzielności ekonomiki turystycznej. Mając na uwadze ogólne warunki traktowania nauki jako samodzielnej tj. jednocześnie spełnia następujące zasady: 1. Posiadanie przez daną dyscyplinę samodzielnego przedmiotu badań. 2.Posiadanie i wykrywanie własnych praw naukowych. 3. Posiadanie własnych metod badawczych NAJCZĘŚCIEJ ZA GRANICĘ WYJEŻDŻAJĄ : renciści, tzw. Singlr, grupy rodzinne Badania szczegółowe prowadzone przez ekonomikę turystyki dotyczą następujących grup zaganień: 1. Terminologii turystycznej, w tym kategorii ekonomicznych dotyczących turystyki 2.miejsca turystyki w gospodarstwie narodowym 3. Gospodarki turystycznej 4. Rynku usług turystycznych (popytu turystycznego, podaży turystycznej, produktu turystycznego) 5. Polityki turystycznej 6. Przedsiębiorstwa turystycznego 7. Regionalnych aspektów rozwoju turystyki 8. Turystyki międzynarodowej 9. Ceny usługi turystycznej EKONOMIKA TURYSTYKI ZAJMUJE SIĘ: 1. Ceny usługi turystycznej? 2. Badaniem typowych dla turystyki metod: form działania 3. Badaniem prawidłowości następujących w produkcji ,udostępnieniu i konsumpcji dóbr i usług turystycznych 4. Stosowaniem form rachunku ekonomicznego w sektorze turystycznym 5. Określanie stopnia efektywności rynku, organizacji , metod zarządzania i polityki państwa 6. Przedstawienie zagadnień i zjawisk turystycznych w skali międzynarodowej ,krajowej, lokalnej, branżowej i poszczególnych przedsiębiorstw

FUNKCJA TURYSTYKI: 1.wychowawcza, 2.wypoczynkowo zdrowotna: wypoczynkowa, zdrowotna; 3. Etniczna, 4. Kształceniowa: edukacji kulturalnej, kształtowania świadomości ekologicznej, 5. Ekonomiczna 6. Polityczna 7. Kształtowania przestrzeni: urbanizacja, kształtowania środowiska przyrodniczego POZYTYWNE ODDZIAŁYWANIE TURYSTYKI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE: 1. Płaszczyzna prawnatworzenie nowych obszarów ochronnych 2. Płaszczyzna ekonomiczna: finansowanie przedsiębiorstw proekologicznych 3.płaszczyzna techniczno-technologiczna: wprowadzenie nowych rozwiązań oszczędzających środowisko 4. Płaszczyzna organizacyjna 5. Monitoring środowiska 6. Płaszczyzna społeczna Turystyka nie jest homogeniczną częścia gosp. narodowej. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Turystyki (WTO) w szeroki zakres działalności gospodarki turystycznej wchodzi 10 spośród 17 sektorów gospodarki. Międzynarodowe klasyfikacje turystyczne (SICTA) wyróżnia następujące elementy składowe gospodarki całkowicie lub częściowo związane z turytyką: 1.budownictwo 2.handel hurtowy detaliczny 3.hotele i restauracje 4.transport, gosp. magazynową i łączność 5.pośrednictwo finansowe 6.obsługę nieruchomości, wynajem i inną działalność związaną z prowadzeniem interesów 7.administracje publiczną 8.edukację 9.pozostałą działalność ulgową, komunalną, socjalną i indywidualną 10.organizacje i instytucje międzynarodowe Wymienione klasyfikacje mają analogiczny układ, oparty na następującej hierarchii: -sekcja -podsekcja -dział -grupa -klasa -podklasa Podstawowe części składowe gospodarki turystycznej zostały sklasyfikowane w sekcjach, które wprost wyodrębniają elementy rynku turystycznego. SEKCJA H:Hotele i restauracje, które obejmuje wynajem pomieszczeń przeznaczonych do krótkotrwałego zamieszkania, prowadzony łącznie z wyżywieniem lub bez niego, oraz działalność gastronomiczną w następujących grupach; -hotele -pozostałe obiekty noclegowe turystyki (w tym, schroniska tur., pola campingowe) -restauracje i inne placówki gastronomiczne -bary -działalność stołówki i catering SEKCJA J:Transport, gospodarka magazynowa, łączność, która obejmuje m.in. działalność związaną z przewozem osób środkami transportu lądowego, wodnego i powietrznego, obsługę pasażerów i bagaży, organizowanie z obsługą, ruch turystyczny w następujących grupach; -transport kolejowy -transport lądowy pozostały (w tym transport pasażerski) -transport wodny -transport lotniczy -działalność wspomagająca transport, działalność związana z turystyką, w grupie tej wyodrębniamy podgrupy: Jak wynika z przedstawionych klasyfikacji, sektor turystyczny tworzy oraz partycypuje w efektach ekonomicznych podmioty. Do bezpośredniej gospodarki turystycznej, należy zaliczyć przede wszystkim; -hotelarstwo-wszystkie obiekty noclegowe turystyki -gastronomię-zakłady gastronomiczne, zlokalizowane głównie w obiektach noclegowych turystyki -transport-związany z przewozami turystycznymi -biura podróży-organizatorzy turystyki, agenci i pośrednicy turystyczni -handel-zajmuje się sprzedażą artykułów sportowo – turystycznych i pamiątkarskich, literatury i map turystycznych -kulturę-obiekty muzealne, galerie, parki rozrywki -sport i kulturę fizyczną =Pośrednią gosp. tur. stanowić będą m.in.: -sektor bankowy -ubezpieczenia -transport pasażerski -pozostałe placówki handlowe -poczta i telekomunikacja -ochrona środowiska naturalnego -gospodarka komunalna

Z punktu widzenia lokalnej i regionalnej gosp. tur., istotna rolę odgrywają samorządy lokalne, które poprzez spełniane funkcje zabezpieczają funkcjonowanie tej gospodarki odpowiednio na poziomie lokalnym (gmina, powiat) ……………….(województwa samorządowe). Do aktywności jednostek samorządu terytorialnego należy m.in. świadczenie usług informacyjnych, turystycznych w tym oznakowanie atrakcji turystycznych szlaków oraz współpraca z branżą i organizacjami turystycznymi, utrzymanie infrastruktury lokalnej, komunikacji miejskiej.

=Przyjmuje się, że model mnożnikowych efektów ekonomicznych z turystyki można przedstawić za pomocą równania: K1-a+b+c K1-……………..mnożnik dochodu (mnożnikowy efekt ekonomiczny) a- bezpośredni dochód regionalny (bezpośredni efekt ekonomiczny) b- pośredni dochód regionalny (pośredni efekt ekonomiczny) c- indukowany dochód regionalny (indukowany efekt ekonomiczny) Bezpośredni efekt ekonomiczny- odnosi się do tej części gospodarki, która bezpośrednio zaspokaja popyt turystyczny. Zmiana w poziomie produkcji w tym wypadku będzie równa zmianie popytu turystycznego a bezpośredni wpływ na dochody będzie ściśle związany z poziomem płac i zysków. Pośredni efekt ekonomiczny- dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorstwa związane z obsługa ruchu turystycznego dokonują zakupów w innych sektorach gospodarki. Indukowany efekt ekonomiczny- polega na ogólnym wzroście wydatków, możliwym dzięki zwiększonym dochodom ludności zatrudnionej w bezpośredniej i pośredniej obsłudze ruchu turystycznego. Efekt pośredni wraz z indukowanym są wtórnym efektem wydatków turystycznych, a w połączeniu z bezpośrednim (pierwotnym) stanowią o sile działania mnożnika turystycznego. Formuła mnożnika krążenia pieniądza wprowadzanego do sfery obrotu turystycznego wskazuje zatem na efekt jaki osiągnie się z każdej jednostki pieniężnej wydanej na kupno towaru i usług w turystyce, zanim opuści daną sferę obrotu gosp. Efekt ten określany jest również za pomocą wzoru: M=1:1-(^C:^Y) M- mnożnik krążenia pieniądza w gospodarce ^C- faktyczny wzrost konsumpcji w regionie bez podt.konsumpcji turystów ^Y- wzrost dochodów ludności ^C:^Y- końcowa skłonność ludności do wydawania swoich dochodów Wielkość mnożnika, jaki może wywołać w kraju recepcyjnym rozwój turystyki, zależy od następujących czynników: a:ilość pieniędzy wydawanych przez turystów i liczby transakcji zawartych podczas obiegu tych pieniędzy b:czynników determinujących krążeniową skłonność do konsumpcji (poziom dochodów) c:czynników wpływających na popyt inwestycyjny przedsiębiorstw obejmujący inwestycje nowe, popyt pośredni oraz oraz restauracyjny związany z otworzeniem środków ……………. Efekt mnożnikowy w turystyce jest tym większy im więcej środków pieniężnych płynących z turystyki zmienia swoich właścicieli ponieważ w ten sposób wywołują większa produkcje towarów i usług w danym regionie lub państwie. TURYSTYKA JAKO SEKTOR GOSPODARKI: 1.Wydatki turystów na: –zakwaterowanie –wyżywienie –napoje –odzież –upominki -kosmetyki –rzeczy osobiste -fotografie –rekreacja -zwiedzanie -transport lokalny 2.Drugi cykl wydatków: -pensje i wynagrodzenia –napiwki –podatki od wynagrodzeń –prowizje –muzyka i rozrywka –wydatki administracyjne –usługi profesjonalne -zakup żywności i napojów -zakup dóbr w celach handlowych -zakup materiałów i wyposażenia -naprawa i konserwacja -reklama i promocja Zakłady użyteczności publicznej Transport -licencja i zezwolenia -składki ubezpieczeniowe -wyposażenie urządzeń i sprzętu -koszty zaciągniętych kredytów -podatki dochodowe i inne -odtworzenie środków trwałych -wpływy do skarbu państwa 3.Beneficjenci: –księgowi –architekci –specjaliści od reklamy –mleczarze –sportowcy – adwokaci –piekarze –kucharze –rzeźnicy –pracownicy banków -mechanicy samochodowi -sprzedawcy dywanów -kasjerki

-instytucje dobroczynne -twórcy kina -pisarze -lekarze -nauczyciele -inżynierowie -rybacy -stolarze -ogrodnicy -sklepikarze -pracownicy rządowi -właściciele sklepów spożywczych -dostarczyciele sprzętu medycznego -sprzątający -pracownicy ubezpieczeń INFORMACJA- jest bardzo ważnym zasobem , a dostęp do niej i umiejętności jej wykorzystywania decydują o pozycji każdego przedsiębiorstwa usługowego w regulowanej otwartej gospodarce rynkowej. W warunkach nowoczesnych technologii informacyjnych umożliwiających dostęp do informacji i transferu informacji w skali globalnej gospodarowanie zasobami informacyjnymi kraju i gospodarki narodowej wymaga specjalnych instrumentów. Są to instrumenty prawne, organizacyjne, ekonomiczne, techniczne. We współczesnej gospodarce jej znaczenie jako czynnika wykorzystywanego w procesach gospodarowania jest decydujące dla rozwoju społecznego i ekonomicznego. Decydujący wpływ informacji na rozwój społeczny i gospodarczy jest widoczny zwłaszcza w długim okresie. Obecnie zasoby informacyjne społeczeństwa a nie bogactwa naturalne. W warunkach rynku usług tur. Informacje wykorzystywane są jako: - wiedza tj. potencjał, którym należy odpowiednio zarządzać - podstawa do podejmowania decyzji rynkowych za pośrednictwem badań rynku skierowanych na konkurencje i konsumentów - badanie danych o potencjale turystycznym obszarów - forma(technologie)kontaktu, prezentacji oferty i zawieranie transakcji z konsumentami i kooperatorami poprzez nowoczesne systemy rezerwacyjne a także internet - przedmiot działalności podmiotów na rynku turystycznym a zwłaszcza usług w zakresie informacji turystycznej w szerokim zakresie DECYZJE INWESTYCYJNE MOGĄ MIEĆ CHARAKTER: -odtworzeniowy-polegają na zastąpieniu zszytych obiektów nowymi -modernizacyjny-maja na celu wprowadzenie w miejsce przestarzałych-nowoczesnych dóbr rzeczowych będących efektem postępu technicznego -rozwojowy-związany z rozwojem rozszerzenia zbytu na dotychczasowym rybku lub zdobyciem nowych rynków W odniesieniu do działalności gospodarczej w zakresie turystyki podstawowymi środkami kapitałowymi w poszczególnych branżach będą: - w hotelarstwie- budynki i budowle, wyposażenie pokoi, wewnętrzne systemy komunikacyjne, urządzenia techniczne, w tym systemy komputerowe, wyposażenie zaplecza gastronomicznego - w biurach podróży i pozostałych formach obsługi ruchu turystycznego- wyposażenia placówek, systemy komputerowe - w transporcie turystycznym- środki transportowe, systemy łączności - w usługach sportowo rekreacyjnych – budynki i budowle, wyposażeni obiektów CZYNNIK PRODUKCJI- są to wszystkie środki uczestniczące w procesach produkcji dóbr rzeczowych lub usług. Środki te można różnie klasyfikować. W klasycznej teorii ekonomii wyróżnia się 3 podstawowe czynniki produkcji: pracę, ziemię i kapitał. Wymienione czynniki w nowoczesnych ujęciach uzupełnia się czwartym czynnikiem-INFORMACJĄ(postępem techniczno-organizacyjnym) KAPITAŁ-jest kolejnym czynnikiem produkcji i usług obok pracy i ziemi. Termin ten oznacza dobra zaangażowane w proces świadczenia usług turystycznych. Za kapitał uznaje się niekiedy wyłącznie dobra rzeczowe. Jako główne formy korzystania z ziemi w procesie produkcji wymienia się: - uprawę(np. w produkcji rolnej lub leśnej) - eksploatację(np. wydobywanie surowców mineralnych) - lokalizacje odgrywająca istotna rolę zarówno w produkcji dóbr rzeczowych jak i usług Kapitał przedsiębiorstw świadczących usługi obejmuje głownie takie składniki jak: -lokale do działalności -maszyny i urządzenia -środki transportu -dostęp do źródeł energii -wyposażenie w narzędzia ZIEMIA-jako czynnik produkcji jest pojęciem ogólnym, obejmującym wszelkie zasoby naturalne wykorzystywane w procesie wytwarzania. Przyjmuje się, że ten czynnik produkcji podlega największym ograniczeniom, ponieważ obszar ziemi jest praktycznie wielkością stałą. PRACA- to wysiłek ludzki włożony w wytworzenie danego dobra, ceną pracy jest płaca. 1.Charakterystyczne produkty turystyczne, do których zaliczono produkty spełniające przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

-dany produkt reprezentuje istotną część wydatków turystycznych -znacząca część produkcji danego wyrobu lub usługi nabywana jest przez odwiedzających -brak danego produktu w istotny sposób oddziaływałby na popyt turystyczny a)Produkty związane z turystyka czyli produkty, które w znaczącej części nabywane są przez uczestników ruchu turystycznego odpowiadające im rodzaje działalności to działalność związana z turystyką b)Produkty pozostałe, a wiec wszystkie produkty, które są sporadycznie nabywane przez odwiedzających, odpowiadające im rodzaje działalności RACHUNEK SATELITARNY TURYSTYKI- określenie efektów ekonomicznych turystyki w regionie ………… - w jaki sposób można ograniczy wahanie sezonowe popytu na usługi turystyczne i jaka jest efektywność tych działań - co decyduje o długości trwania czasu wolnego jako czynnika kształtującego wielkość popytu na usługi turystyczne -które mierniki popytu tur. Są prezentowane przez instytucje zajmujące się statystyka publiczną Z metodą badania wydatku indywidualnego turysty najczęściej wiążą się następujące problemy: -respondenci- niechętnie zdradzają poziom kwot jakie wydali w trakcie pobytu lub często nie SA w stanie określić wydanej kwoty jaka wydatkowali w związku z podróżą i pobytem poza stałym miejscem zamieszkania oraz określić wielkość wydatków tur. W wydatkach ogółem -można określić z niedużym błędem statystycznym wielkość wydatków turystów ruchu zagranicznego, ale na największych rynkach turystycznych świata dominują wyjazdy indywidualne

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument