Rola banku centralnego w gospodarce rynkowej - Notatki - Finanse i bankowość - Część 2, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Rola banku centralnego w gospodarce rynkowej - Notatki - Finanse i bankowość - Część 2, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (848 KB)
8 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: rola banku centralnego w gospodarce rynkowej. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument

Inflacja w proc. UE, w styczniu 2010

10

Inflacja w krajach Unii wzrosła w styczniu 2010 r. średnio do 1,7 proc. z 1,5 proc. w grudniu 2009 r. Ale w Irlandii, na Łotwie, Litwie i Słowacji ceny spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku

W styczniu tego roku Polska znalazła się wśród trzech krajów Unii Europejskiej o najwyższej dynamice cen

Ekonomiści o inflacji … 11

Ekonomiści na ogół traktują wysoką inflację jako zjawisko złe – z

kilku przyczyn:

1) inflacja doprowadza do przesunięć dochodów między ludźmi.

2) inflacja powoduje erozję siły nabywczej pieniądza.

3) stopa inflacji jest na ogół zmienna, a wahania te wprowadzają niepewność,

jak będą kształtowały się ceny i ich relacje (ceny względne) w przyszłości.

4) jeśli progi podatkowe nie są korygowane w górę o stopę inflacji, ludzie

muszą płacić wyższe podatki – bo rosną ich dochody pieniężne, choć nie

rośnie ich siła nabywcza;

5) inflacja powoduje dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw i zwykłych ludzi.

Stopy inflacji są obecnie w większości krajów europejskich na poziomie niskim. Warto  zauważyć, że Polska należy do krajów, które odnotowały znaczący spadek inflacji w 

analizowanym dziesięcioleciu

12

Prognozy inflacji w przyszłości … • Ekonomiści banku centralnego przewidują, że w 2010 r.  inflacja może spaść do 3,1 proc.

• Prezes NBP Sławomir Skrzypek spodziewa się, że w  lipcu br. będzie osiągnięty cel inflacyjny ,

• Według analityków NBP rok 2012 to rok spodziewanego  ożywienia na rynku pracy i osłabienia złotego; inflacja  wówczas będzie się kształtować ok. 3,5 proc. W drugim  kwartale 2012 r. może nawet przekroczyć poziom 3,5  proc., czyli górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego  (2,5 proc.). Na koniec 2012 r. może wynieść nawet 4  proc.

13

Kontrola BC nad inflacją

Bank centralny nie ma bezpośredniej kontroli nad  inflacją, nie może zakazać prywatnym podmiotom  podnoszenia cen, ani wpływać na wysokość tego  wzrostu. 

Ma jednak w ręku narzędzia wpływu pośredniego. W  długim okresie stopa inflacji zależy głównie od tempa  wzrostu podaży pieniądza (którą bank centralny  kontroluje), w relacji do wzrostu popytu na pieniądz  (o którym decydują podmioty prywatne: jednostki i  firmy). 

Bank usiłuje tak dostosować podaż pieniądza do  popytu, aby założony cel inflacyjny został osiągnięty. 

14

Bank centralny kontroluje  tą podaż pieniądza  poprzez :

emisje pieniądza gotówkowego,  operacje na otwartym rynku,  ustalanie stopy rezerw obowiązkowych,  oraz ustalanie stopy procentowej.

15

Niezależność banku centralnego Wszystkie kraje Unii Europejskiej zapewniły konstytucyjnie całkowitą 

niezależność banków centralnych Oznacza to, że bank centralny ma obowiązek realizować swój 

statutowy cel dbałości o wartość pieniądza, a rząd i politycy nie  mają prawa wpływać na jego decyzje, nawet jeśli się z nimi nie  zgadzają. Takie określenie pozycji banku centralnego bierze się z  przekonania, że warunkiem skuteczności jego działania jest jasne  określenie celu

Ponieważ politycy pragną zyskać popularność wyborców i mogą unikać  działań niepopularnych, a rząd dąży zazwyczaj do jak najszybszego  wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia, zadaniem banku  centralnego jest dbałość o to, by wzrostowi temu nie towarzyszyła  nadmierna inflacja

Podejście takie bazuje na przekonaniu – wyrażanym przez współczesną  ekonomię – że na długą metę to właśnie stabilny pieniądz i niska  inflacja przyczyniają się do szybkiego wzrostu PKB. 

16

Niezgodność zdania rządu i BC W wielu krajach świata dochodziło do nieporozumień i ostrych 

dyskusji banków centralnych z rządami i parlamentami.  W latach 1995‐1999 wystąpił niezwykle ostry spór między 

rządem i bankiem centralnym Japonii (bankowi zarzucano zbyt  restrykcyjną politykę pieniężną i brak wrażliwości na sytuację  gospodarczą kraju), 

A w latach 2001‐2003 między rządem i Narodowym Bankiem  Polski (zarzucano mu utrzymywanie zbyt wysokich stóp  procentowych, a tym samym utrwalanie zjawisk recesyjnych w  gospodarce). 

Przedmiotem krytyki ze strony ministrów finansów krajów strefy  euro była też w swoim czasie polityka Europejskiego Banku  Centralnego (bankowi zarzucano brak reakcji na nadmierną  słabość kursu euro). 

Spory takie nie są rzadkością, nie mogą jednak podważyć  podstawowej zasady niezależności banku centralnego.

17

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 8 pages
Pobierz dokument