Firma jako system działań - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala
niebieski
niebieski11 marca 2013

Firma jako system działań - Notatki - Zagadnienia zarządzania strategicznego, Notatki'z Zarządzanie strategiczne. University of Bielsko-Biala

PDF (234 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
625Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania strategicznego: firma jako system działań; działania podstawowe i wspomagające.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Pytanie 17

Firma jako system działań – czy jest to nowa koncepcja czy nowy język

opisu starej rzeczywistości. jakie strategicznie istotne wnioski można wyciągnąć na podstawie tej analizy. jakie są kryteria identyfikacji

kluczowych procesów ? jakie znaczenie ma ta technika dla projektowania

strategii ? czym się różni od cpm lub pert ?

Podejście do organizacji jako zbioru procesów ma swoje korzenie w wielu

tradycyjnych metodach i technikach (statystyka matematyczna, model

doskonalenia firmy,modele dynamiki przemysłowej Forrestera, techniki

analizy systemowej, analizy morfologiczne, badania operacyjne), więc

trudno powiedzieć, że jest to zupełnie nowa koncepcja. Podejście procesowe było pierwotnie wykorzystane do optymalizacji czynności wykonywanych na poziomie danego stanowiska lub wydziału. Procesy były więc wiązane z doskonaleniem funkcjonowania organizacji na poziomie operacyjnym, a nie strategicznym. Dopiero w ostatnich latach podejście procesowe zwróciło uwagę praktyków na zagadnienie, które aktywności przyczyniają się do powstawania przewagi produktu / usługi na rynku i kreowania wartości z punktu widzenia klienta.

Analiza firmy jako systemu działań (łańcucha wartości) jest szeroko znanym modelem diagnozy funkcjonowania konkretnych aktywności organizacji. Został on sformalizowany i spopularyzowany przez M. Portera w połowie lat osiemdziesiątych (pierwotnie używany był przez firmę Mc Kinsey).

Model ten zakłada, że wszystkie aktywności w organizacji można podzielić na podstawowe i wspomagające (pomocnicze). Działania podstawowe mają przede wszystkim charakter fizycznego przetwarzania surowców, produkcji i sprzedaży produktów / usług. Są to najbardziej typowe aktywności w każdej firmie, bez których nie ma mowy o powstaniu produktu / usługi. Porter wydzielił wśród nich:  Logistykę wewnętrzną (przyjmowanie materiałów, składowanie i magazynowanie,

kontrola zapasów)  Operacje produkcyjne (obróbka, montaż, testowanie, pakowanie)  Logistykę zewnętrzną (dystrybucja produktów / usług)  Marketing i sprzedaż (promocja, wybór kanałów dystrybucji)  Serwis (instalacja, naprawa, obsługa posprzedażowa) Działania wspomagające dotyczą głównie przetwarzania informacji, która towarzyszy podstawowej działalności. Jest to więc szeroko rozumiany proces zarządzania, który ma zapewniać zarówno sprawność i skuteczność działań podstawowych, jak i efektywność

działania firmy jako całości. Porter wyróżnił tutaj następujący zbiór zadań:  Zaopatrzenie (zakupy śr trwałych oraz materiałów i komponentów)  Rozwój technologii (prace konstrukcyjne, technologiczne)  Zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja i selekcja personelu, polityka

awansowania i wynagradzania, szkolenie)  Infrastruktura firmy (kierownictwo ogólne, planowanie, finanse, sprawy prawne,

wybór struktury, zarządzanie jakością)

Podstawową wadą analizy systemu działań jest jej ogólność. Wiemy np. czym charakteryzuje się działalność operacyjna i marketingowa, natomiast nie wiemy jakie konkretne działania i w jakim stopniu przyczyniają się do tworzenia wartości. Nie wiemy, jakie procesy tworzą doskonałość i efektywność poszczególnych aktywności. Dlatego, aby uszczegółowić i zdynamizować proces analizy, wypracowano modele procesów organizacyjnych, które pozwalają lepiej zrozumieć, kiedy i jak powstaje wartość dodana w firmie i jak są ze sobą powiązane główne aktywności.

Etapy podejścia procesowego:

docsity.com

1. Opisanie relacji łączących poszczególne działy organizacji w sposób, który pozwala zbudować mapę powiązań. Pozwala ona zrozumieć jak funkcjonuje organizacja i jaką rolę odgrywają poszczególne działy w głównych procesach; można znaleźć kluczowy proces dla funkcjonowania org. oraz główne wydziały, które biorą w nim udział; można również znaleźć dysfunkcje w przypisaniu zadań poszczególnym działom funkcjonalnym.

2. Opisanie kluczowego procesu dla funkcjonowania organizacji i jego usprawnienie. Wykorzystywana jest tu mapa procesu.

3. Zaprojektowanie usprawnionego procesu (faza projektowania strategii)

KRYTERIA IDENTYFIKACJI KLUCZOWYCH PROCESÓW Modele procesów organizacyjnych, wypracowane w ostatnich latach pozwalają lepiej niż tylko przy użyciu analizy systemu działań zrozumieć kiedy i jak powstaje wartość dodana w firmie i jak są ze sobą powiązane główne aktywności. W każdej organizacji występuje wiele procesów, ale tylko niewiele z nich jest kluczowych z punktu widzenia budowy przewagi strategicznej w danym otoczeniu. Sztuka analizy polega na tym, aby spośród wielu istotnych procesów umieć wybrać te, na których warto się skoncentrować i je usprawnić.

Przykładowa procedura 1. Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu realizacji celów w danym otoczeniu na

podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy całego środowiska, branży i grup strategicznych

2. Zdefiniowanie najbardziej istotnych procesów organizacyjnych (np. na podstawie mapy powiązań czy na podstawie czynników wyróżnionych w trakcie analizy SWOT)

3. Budowa macierzy przedstawiającej jakościową ocenę zależności poszczególnych

procesów od krytycznych czynników sukcesu ( w im większym stopniu dany proces jest związany z tymi czynnikami, tym jest ważniejszy i na nim należy skoncentrować uwagę)

Proces krytyczny dla organizacji powinien spełniać następujące kryteria:  Przyczyniać się do tworzenia wartości z pkt-u widzenia klienta  Przyczyniać się do realizacji celów przedsiębiorstwa  Przyczyniać się do powstania przewagi konkurencyjnej

 Mieć wpływ na działalność operacyjną (redukcję kosztów, optymalizację zatrudnienia )

ZNACZENIE TEJ TECHNIKI DLA PROJEKTOWANIA STRATEGII Sztuka wykorzystania systemu działań jako strategicznej diagnozy polega na

zlokalizowaniu w ramach organizacji tych działań, które w największym stopniu przyczyniają się do powstawania konkurencyjnej przewagi firmy i w efekcie do tworzenia zysku. W trakcie analizy systemu działań, tworzących wartość dodatkową w firmie, naturalna jest tendencja do koncentracji na tych aspektach działania, które są kluczowe w swojej grupie strategicznej. Nie wolno jednak zapominać o spojrzeniu na firmę przez pryzmat zmian w całej branży (jakie działania są istotne w tworzeniu wartości w przekroju całej branży) oraz długofalowo – z punktu widzenia krytycznie istotnych trendów na poziomie całego środowiska. Czasami obszary działania krytycznie istotne dla procesu pozostaną niezmienne (np. technologia, skala produkcji lub promocja) w przekroju wszystkich trzech poziomów i nie popełniamy błędu koncentrując się na najbliższych konkurentach. Jeżeli jednak przewagi na poziomie grupy strategicznej tracą znaczenie na poziomie branży i środowiska, to niezbędna jest bardziej systemowa analiza organizacyjna. Odpowiedzi na tę wątpliwość może dać jedynie analiza strategiczna konkretnych przypadków.

docsity.com

CZYM SIĘ RÓŻNI OD CPM LUB PERT

Metody programowania sieciowego w tym CPM i PERT należą do

powszechnych metod stosowanych w zarządzaniu przedsięwzięciami. Stosuje sięje przede wszystkim do kierowania przedsięwzięciami będących

zbiorem powiązanych ze sobą czynności (zadań, prac), dla których

sprecyzowano cele ich realizacji, czas rozpoczęcia lub/i zakończenia.

Dzięki metodom programowania sieciowego, wykorzystując relacje występujące pomiędzy poszczególnymi zadaniami / czynnościami, którym

odpowiednio przyporządkowywane są: czasy ich realizacji, zasoby

materiałowe, finansowe i ludzkie, można zaplanować realizację

przedsięwzięcia i prowadzić kontrolę w miarę zmian faktycznych

kierunków realizacji. Moim zdaniem podstawową różnicą pomiędzy metodami programowania

sieciowego, a analizą firmy jako systemu działań jest fakt iż te pierwsze

pozwalają co prawda na dokładne zaplanowanie danego przedsięwzięcia i

zapewnienie optymalizacji jego realizacji natomiast nie mówią nam nic o tym jaką wartość dodaną z punktu widzenia klienta zapewni realizacja

tego przedsięwzięcia.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument