Nastroje społeczne w kwietniu 2004r. - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia
Polanski_R
Polanski_R30 maja 2013

Nastroje społeczne w kwietniu 2004r. - Notatki - Psychologia, Notatki'z Psychologia

RTF (51 KB)
6 strona
574Liczba odwiedzin
Opis
Psychologia: notatki z zakresu psychologii opisujące nastroje społeczne w kwietniu 2004r.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument

Nastroje społeczne w kwietniu 2004r

Nastroje społeczne są slotem subiektywnych ocen i oczekiwań dotyczących jakości życia w kraju. Kształtują się według indywidualnych i środowiskowych standardów i aspiracji i w pewnej tylko mierze odpowiadają obiektywnym wskaźnikom opisującym socjalno ekonomiczną rzeczywistości życia w kraju. Mimo swych subiektywnych źródeł stan nastrojów w danym momencie istnieje jako zjawisko obiektywne i zawiera w sobie potencjalne możliwości oddziaływania na przebieg procesów społecznych i ekonomicznych. We wszystkich nowoczesnych społeczeństwach prowadzone są pomiary nastrojów społecznych w skali masowej. Statystycznie wyrażają się one w proporcjach deklaracji pozytywnych ( poczucie zadowolenia i nadziei na poprawę ) i negatywnych ( poczucie niezadowolenia i braku perspektyw ) . Proporcje te zmieniają się w czasie . Czynnikami modyfikującymi opinie w skali masowej mogą być oczywiście tylko te wydarzenia i procesy, które dotyczą szerokich kręgów społecznych powszechnie uznawanych wartości , są szeroko nagłośnione i komentowane w środkach przekazu , bezpośrednio odczuwalne w życiu codziennym , bądź o przewidywalnych skutkach dla społeczeństwa , czy określonych kręgów społecznych. Wydarzenia losowe dotyczące jednostek, czy poszczególnych rodzin, nie znajdują odzwierciedlenia w masowych badaniach, gdyż według prawa wielkich liczb ich ładunki pozytywne i negatywne znoszą się wzajemnie w statystycznej masie. W socjologicznych badaniach ankietowych wskaźnikami nastojów społecznych są pytania o stopień zadowolenia z aktualnych warunków życia , sytuacji gospodarczej kraju , a także pytania dotyczące przewidywań na przyszłość, wyrażające stopień optymizmu. Forma tych pytań musi być na tyle ogólna , by można je było powtarzać w identycznym brzmieniu w różnym czasie i zmieniających się warunkach. Długotrwała obserwacja pozwala uchwycić trwałe tendencje wzrostu bądź spadku wskaźników: poprawę bądź pogarszanie się nastrojów społecznych a także chwilowe ich wahania pod wpływem określonych wydarzeń. Nastroje społeczne w kwietniu : Opinie dotyczące ogólnej sytuacji w kraju s ą w kwietniu tak samo złe jak w marcu. Tylko co szósty ankietowany (16%) pozytywnie ocenia kierunek rozwoju tej sytuacji, zdecydowana większość zaś (74%, spadek o 1 punkt) wyraża się o nim krytycznie. Minimalnie pogorszyły się i tak już bardzo negatywne oceny sytuacji politycznej. Już prawie trzy czwarte badanych (72%, wzrost o 2 punkty) krytykuje życie polityczne w kraju, a zaledwie 2% (spadek o 2 punkty) ocenia je pozytywnie. Nigdy wcześniej nie było tak wysokiego odsetka ocen negatywnych w tej dziedzinie. Nieco zmalał krytycyzm w

opiniach o sytuacji gospodarczej, nadal jednak 66% ankietowanych (spadek o 4 punkty) uważał, że jest ona zła, a tylko 6% (wzrost o 1 punkt) wystawia oceny pozytywne. Pogorszyły się oceny sytuacji w zakładach pracy: wprawdzie nie zmieniła się liczba pracujących zadowolonych z kondycji swoich zakładów (40%), ale o 5 punktów (do 30%) wzrosła liczba niezadowolonych; mniej osób ni ż w marcu (28%, spadek o 5 punktów) określa tę sytuację jako przeciętną. Opinie o warunkach życia ankietowanych i ich rodzin są niemal takie same jak przed miesiącem: prawie jedna czwarta (23%) uważał, że żyje im się dobrze, i niemal tyle samo (24%) jest przeciwnego zdania. Ponad połowa badanych (53%) ocenia poziom swego życia jako przeciętny (ani dobry, ani zły). Nie odnotowano też znaczących zmian w ocenach warunków materialnych gospodarstw domowych. Nieco lepsze niż w marcu są przewidywania dotyczące zmian w najbliższym roku zarówno ogólnej sytuacji w kraju, jak i sytuacji politycznej i gospodarczej. Mimo zawirowań na scenie politycznej i coraz to nowych afer i skandali, o jakich głośno w środkach masowego przekazu, kwietniowy sondaż przyniósł niewielkie zmiany wskaźników nastrojów społecznych. Opinie o sytuacji bieżącej są niemal takie same jak przed miesiącem. Wyraźniej pogorszyły się jedynie oceny sytuacji w zakładach pracy, natomiast o minimalnym spadku krytycyzmu możemy mówić w odniesieniu do opinii o sytuacji gospodarczej. Na miesiąc przed wejściem do Unii Europejskiej nieco poprawiły się przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w omawianych dziedzinach w ciągu najbliższego roku. Opinie o rozwoju ogólnej sytuacji w kraju są obecnie tak samo negatywne jak w marcu (zmiany w granicach błędu statystycznego). Tylko co szósty ankietowany (16%) uważał, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, a trzy czwarte (74%) jest przeciwnego zdania. Tabela 1 Czy ogólnie rzecz biorąc sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też złym kierunku Wskazania respondentów według terminów badań IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 2003 2004 w procentachW dobrymW złymTrudno powiedzieć 157510 285814 285814 276013 285913 25 6411 206713 197110 256312 187210 16759 167410 Na opinie ankietowanych wpływa przede wszystkim ich sytuacja materialna - wysokość dochodów na osobę oraz oceny warunków bytu własnego gospodarstwa domowego . Lepiej niż inni postrzegaj ą rozwój tej sytuacji najmłodsi badani, zwłaszcza uczniowie i studenci, oraz osoby ze średnim i wyższym wykształceniem. Pozytywnym opiniom na temat tego, co się dzieje w kraju, sprzyja również identyfikowanie się z lewicą. Zróżnicowanie ocen związane z poglądami

politycznymi jest szczególnie widoczne wśród potencjalnych wyborców głównych partii i ugrupowań. Negatywne oceny rozwoju sytuacji w Polsce przeważają we wszystkich analizowanych elektoratach, ale stosunkowo najmniej jest ich wśród sympatyków PO oraz koalicji SLD-UP. Przy tym co trzeci zwolennik SLD-UP pozytywnie ocenia obecną sytuację w kraju, a wśród wyborców PO dobrych ocen jest trochę mniej. W elektoratach Samoobrony (83%), PiS (81%) oraz LPR (80%) i PSL (79%) zdecydowanie dominują opinie krytyczne. Od marca prawie nie zmieniły si ę oceny sytuacji politycznej (2-punktowe zmiany mieszczą się w granicach błędu statystycznego), jednak już prawie trzy czwarte badanych (72%) krytykuje życie polityczne kraju, a zaledwie 2% ocenia je pozytywnie. Tak wysoki odsetek opinii negatywnych w tej dziedzinie odnotowujemy po raz pierwszy od 1989 roku, tzn. odkąd zaczęliśmy ją systematycznie badać. Tabela 2 Jak Pan(i) ogólnie ocenia obecną sytuację politycznąw Polsce Czy jest ona: Wskazania respondentów według terminów badań IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 2003 2004 w procentach- dobra - ani dobra, ani zła - zła Trudno powiedzieć 320689 5255812 525619 427618 523639 429607 4266010 3246310 425647 428608 424639 42 0706 220726 Niezadowolenie z sytuacji politycznej w kraju częściej wyra ż aj ą osoby deklarujące poglądy prawicowe niż centrowe czy lewicowe . Krytycyzm rośnie też wraz z poziomem wykształcenia badanych. Natomiast im lepsze oceny własnych warunków materialnych, tym mniej opinii negatywnych. Nieco lepsze niż przed miesiącem są opinie o sytuacji gospodarczej w Polsce. Zmalał (o 4 punkty) odsetek ankietowanych oceniających ją negatywnie, nadal jednak niewiele osób wystawia oceny pozytywne. Negatywne oceny sytuacji gospodarczej zdecydowanie przeważają prawie we wszystkich kategoriach i grupach społecznych . Stosunkowo najwięcej jest ich wśród robotników wykwalifikowanych, a najmniej - wśród kadry kierowniczej i inteligencji. Krytycznym opiniom sprzyjaj ą prawicowe i centrowe poglądy polityczne. Im wyższe wykształcenie ankietowanych (a także im lepsze oceny własnych warunków materialnych), tym częstsze dobre oceny sytuacji gospodarczej i rzadsze opinie negatywne. Wyraźny wzrost krytycyzmu odnotowano w opiniach dotyczących sytuacji w zakładach pracy. O 5 punktów (do 30%) wzrosła liczba pracujących niezadowolonych z kondycji swoich zakładów, nie zmieniła się natomiast liczba zadowolonych (40%). Mniej osób niż w marcu (28%, spadek, 5 punktów) określa tę sytuację jako przeciętną. Pogorszyły się zwłaszcza opinie osób zatrudnionych w sektorze prywatnym poza rolnictwem, wyraź nie gorsze nastroje były także wśród rolników. Natomiast poprawę ocen odnotowujemy wśród zatrudnionych w spółkach

o własności prywatnej i państwowej. Od marca nie zmieniły się opinie Polaków o tym, jak obecnie żyje się im i ich rodzinom. Prawie jedna czwarta respondentów (23%) uważał, że żyje im się dobrze, i niemal tyle samo (24%) jest przeciwnego zdania. Ponad połowa badanych (53%) ocenia poziom swego życia jako przeciętny (ani dobry, ani zły). Tabela 3Czy obecnie Panu(i)i Pana(i) rodzinie żyje się : Wskazania respondentów według terminów badań IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 2003 2004 w procentach- dobrze- ani dobrze, ani źle - źle Trudno powiedzieć 2152270 2054260 2352250 1957231 2256230 2752210 2156230 2549250 2452230 2254241 2354230 24 52240 2353240 Opinie na ten temat różnią się, oczywiście, przede wszystkim w zależności od sytuacji materialnej ankietowanych. Najbardziej krytyczni są bezrobotni, rolnicy, gospodynie domowe i renciści. Od marca nie odnotowano znaczących zmian w ocenach warunków materialnych gospodarstw domowych - co czwarty respondent (25%) wyraża zadowolenie, a prawie co trzeci (30%, spadek o 3 punkty) jest niezadowolony. Najczęściej (45% wskazań) warunki te określane są jako przeciętne. Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w kraju są nieco lepsze niż w marcu. Co prawda nadal ponad dwie piąte respondentów (44%) uważał, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce się pogorszy, jednak nieco więcej niż przed miesiącem (12%, wzrost o 3 punkty) liczy na jej popraw ę. Jedna trzecia badanych (34%, spadek o 4 punkty) sądzi, że nie nastąpią żadne zmiany, a co dziesiąty (10%) nie potrafi przewidzieć rozwoju tej sytuacji.Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się , pogorszy czy też się nie zmieni Wskazania respondentów według terminów badań IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 2003 2004 w procentach- poprawi się- nie zmieni się - pogorszy się Trudno powiedzieć 943399 1447318 14463010 947367 1245358 1446337 10394110 1034488 1139419 13413610 1237448 93 8449 12344410 Przewidywania co do rozwoju ogólnej sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku zależą od wysokości dochodów i od warunków materialnych, w jakich żyją ankietowani (optymizmowi sprzyja poczucie, ż e są one dobre). Ponadto im wyższe wykształcenie, tym częstsze oczekiwania poprawy sytuacji .Stosunkowo dużym optymizmem wyróżniają się też badani o lewicowych poglądach politycznych. Pogorszenia się sytuacji najczęściej obawiają się robotnicy niewykwalifikowani oraz bezrobotni. Wśród potencjalnych wyborców głównych partii i ugrupowań politycznych więcej jest w tej sprawie

pesymistów niż optymistów, najczęstsze jednak s ą przewidywania, że nic się nie zmieni i będzie tak samo jak obecnie, co raczej nie jest przejawem optymizmu. Najwięcej osób oczekujących poprawy jest w ś ród zwolenników koalicji SLD-UP oraz wśród potencjalnych wyborców PO. Podobnie jak przewidywania co do ogólnej sytuacji, tak i prognozy sytuacji politycznej w Polsce są nieco lepsze ni ż w marcu. Wprawdzie nadal prawie co czwarty respondent (23%) uważał, że w najbliższym roku sytuacja w tej dziedzinie się pogorszy, ale nieco przybyło osób (o 3 punkty, do 16%) oczekujących poprawy, ubyło za ś (o 6 punktów, do 44%) - sądzących, że życie polityczne kraju (oceniane bardzo negatywnie) pozostanie bez zmian. Poprawiły się tak ż e przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej . O 4 punkty (do 27%) spadła liczba pesymistów, wzrosła natomiast (o 3 punkty, do 18%) liczba respondentów mających nadzieję na poprawę stanu gospodarki w ciągu roku. Nadal najczęstsze jest przekonanie, ż e nic się w tej dziedzinie nie zmieni. Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu najbliższego roku sytuacja gospodarcza w Polsce: Wskazania respondentów według terminów badań IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 2003 2004 w procentach- poprawi się- nie zmieni się - pogorszy się Trudno powiedzieć 1247329 14522411 16502113 1450279 1549261 0 18472510 16452712 15433012 17442712 16442614 1543311 1 938449 12344410 14422713 Niewielkie zmiany odnotowano w przewidywaniach dotyczących poziomu życia ankietowanych i ich rodzin : nadal ponad jedna czwarta (27%, wzrost o 1 punkt) obawia się obniżenia poziomu życia, ale mniej niż połowa (46%, spadek o 5 punktów) sądzi, ż e będzie im się żyło tak samo jak obecnie. Co siódmy respondent (14%, wzrost o 2 punkty) liczy na poprawę w tej dziedzinie. Nadzieje lub obawy co do przyszłości powiązane są w tym przypadku przede wszystkim z sytuacją materialną ankietowanych oraz ich wykształceniem. Odsetki optymistów i pesymistów wzrastają lub maleją zależ nie od oceny warunków materialnych gospodarstwa domowego i wysokości dochodów. Liczba optymistów bardzo wyraźnie rośnie też wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia badanych. Natomiast pesymistyczne nastawienie widoczne jest szczególnie wśród rencistów i emerytów, a tak ż e wśród robotników oraz pracowników fizyczno-umysłowych i bezrobotnych .Optymizmem w postrzeganiu przyszłoś ci wyróżniają się, jak zwykle, ludzie młodzi, w wieku od 18 do 34 lat, oraz uczniowie i studenci. Nieco bardziej optymistyczne ni ż w marcu są przewidywania dotyczące sytuacji w zakładach pracy. Liczba pracujących, którzy oczekuj ą poprawy, wzrosła o 5 punktów (do 15%), ale o 2 punkty (do 20%) wzrosła także liczba obawiających się

pogorszenia. Mniej osób niż w marcu (spadek o 3 punkty, do 57%) nie spodziewa się żadnych zmian, mniej też nie ma opinii w tej sprawie (8%, spadek o 4 punkty). Można przypuszczać, że pozytywne zmiany sytuacji gospodarczej w naszym kraju zaczynają wpływać na nastroje Polaków, gdyż wydarzenia z życia politycznego i społecznego (afery korupcyjne i inne) nie sprzyjają optymizmowi. Lękiem może napawać rozwój sytuacji w Iraku i wzrost zagrożenia terroryzmem. Skutki naszego członkostwa w Unii Europejskiej także mogą budzić obawy. Mimo to nastroje nie pogorszyły się, a prognozy są trochę bardziej optymistyczne niż w marcu. Ale może to był tylko wpływ wiosny

Bibliografia: 1. CBOS nastroje społeczne w kwietniu 2004. 2. Ewa Sierzputowska , Nastroje społeczne , Raport .

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 6 pages
Pobierz dokument