Rola informacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Rola informacji - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Warsaw School of Economics

PDF (1 MB)
17 strona
521Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z zakresu zarządzania: rola informacji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 17
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument
Podejmowanie decyzji w organizacji; Bariery w podejmowaniu racjonalnych decyzji; Rola informacji i wiedzy w podejmowaniu decyzji;

ROLA INFORMACJI I WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZYJI

Agnieszka Sopińska docsity.com

Informacja- definicja

To przeanalizowana oraz przetworzona do

postaci zrozumiałej wiadomość (dana), która

ma realną wartość dla odbiorcy.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

DANE LUB WIADOMOŚCI STAJĄ INFORMACJAMI, GDY:

dotyczą obszaru zainteresowania odbiorcy,

posiadają dla niego wartość,

są przedstawione w zrozumiałej formie,

nie powielają zasobów już posiadanych informacji.

© Agnieszka Sopińska

informacje

dane, wiadomości

docsity.com

Cechy użytecznej informacji

Cecha informacji Charakterystyka informacji

Dokładność W sposób wiarygodny odzwierciedla

rzeczywistość

Aktualność Dostępna w odpowiednim czasie,

umożliwiającym właściwe działanie

Kompletność Dostarczająca wszelkich

niezbędnych faktów i szczegółów

Przydatność Istotna dla decydenta, adekwatna

do zgłaszanych potrzeb

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Proces informacyjny

Źródło informacji

Nadawca Odbiorca Wykorzystanie

informacji sygnał

s z u m

kanał łączności

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Klasyfikacja informacji Kryterium podziału Rodzaje informacji

Horyzont czasowy Retrospektywne; Prospektywne; Bieżące (aktualne)

Stopień agregacji Jednostkowa (analityczna); Zagregowana (syntetyczna)

Stopień formalizacji Formalne; Nieformalne

Stopień zaprogramowania

Programowane; Nieprogramowane ( pod względem treści i/lub formy)

Typ strumienia informacyjnego

Rozliczeniowe; Analityczne; Zadaniowe

Poziom dostępności Posiadane przez zgłaszającego popyt; Nieposiadane, ale dostępne; Nieposiadane i niedostępne

Źródło pochodzenia informacji

Wewnętrzne; Zewnętrzne; Pochodzące z wnętrza przedsiębiorstwa; Pochodzące z makrootocznia; Pochodzące z otoczenia sektorowego

Poziom zarządzania Strategiczne; Taktyczne; Operacyjne

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Inne klasyfikacje informacji:

Informacje ilościowe i jakościowe Informacje globalne i szczegółowe

Informacje pełne i niepełne Informacje słabo ustrukturalizowane (tzw. słabe sygnały) i dobrze ustrukturalizowane (tzw. mocne sygnały)

Informacja menedżerska i pracownicza

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Zewnętrzne źródła informacji: Uczestnicy rynku: Instytucje wyspecjalizowane

Dostawcy Firmy doradcze

Odbiorcy Wywiadownie gospodarcze

Konkurenci Firmy badań rynkowych

Instytucje finansowe Agencje informacyjne

Instytucje rządowe i ich agendy Instytucje naukowo-badawcze

Właściciele, inwestorzy Urzędy statystyczne

Konsumenci finalni Zrzeszenia branżowe

Surowe dane, pozyskiwane często w sposób nieformalny, nie zawsze wiarygodne, o nieograniczonych zasobach.

Gotowe informacje, pozyskiwane w sposób formalny, o wyższym stopniu wiarygodności, o ograniczonym zakresie na tzw. zamówienie.

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Wewnętrzne źródła informacji :

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa

Służby ekonomiczno- finansowe System rachunkowości finansowej System rachunkowości zarządczej

Zarząd

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Wiedza, informacja, dane: Dane- suche fakty przedstawione w postaci znaków, reprezentujących

pomiary, wyniki i obserwacje;

Informacje- uporządkowane zbiory danych (statyczne i zamknięte) przedstawiające jakiś fragment rzeczywistości;

Wiedza- to informacje zastosowane w praktyce.To zbiór informacji wraz z umiejętnościami ich wykorzystania przez odbiorcę.

Wiedza = informacje * doświadczenie * kontekst

© Agnieszka Sopińska

informacje

dane, wiadomości

wiedza

docsity.com

WIEDZA: Ogół wiadomości i umiejętności wykorzystywanych przez jednostki do

rozwiązywania problemów ( G. Probst, S. Raub, K. Romhard)

Niewyczerpalność – (wiedza nie zużywa się, jej wartość jest tym większa, w

im większym stopniu jest używana),

Symultaniczność – (może być wykorzystywana jednocześnie w wielu

miejscach przez wiele podmiotów),

Nieliniowość – (ta sama ilość wiedzy wykorzystywana równolegle w dwóch

organizacjach może przynieść zupełnie odmienne efekty; brak efektu skali),

Niematerialność – (trudna do wyceny za pomocą tradycyjnych miar).

Nieokreśloność – (pod względem zastosowań, efektów, „nosicielstwa”,

nakładów i ryzyka jej zastosowania).

© Agnieszka Sopińska docsity.com

Klasyfikacja wiedzy:

Wiedza formalna (jawna, uzewnętrzniona)-

można przedstawić ją za pomocą słów, symboli, liczb, znaków;

dotyczy faktów lub założeń;

to wiedza jasno sprecyzowana i usystematyzowana w postaci dokumentów i baz danych;

jest łatwo dostępna i łatwa w wykorzystaniu;

w miarę obiektywna;

oznaczająca „wiedzieć co”;

Wiedza cicha (ukryta)-

nie można jej wyrazić za pomocą słów lub znaków pisanych;

gromadzona wraz z doświadczeniem;

opiera się na subiektywnych odczuciach;

trudna do transferu;

oznaczająca „wiedzieć jak”;

© prof. dr hab. Agnieszka Sopińska docsity.com

Klasyfikacja wiedzy- 2

Wiedza indywidualna (specjalistyczna)

• poszczególnych pracowników

Wiedza społeczna, zbiorowa (wspólna dla całej organizacji)

• wszystko co wie i potrafi wykorzystać przedsiębiorstwo jako

całość

© prof. dr hab. Agnieszka Sopińska docsity.com

Cztery kategorie wiedzy:

Społeczna, zbiorowa

Jawna

Poznawcza

Indywidualna

Zobiektywizowana (procedury)

Ukryta, cicha

Automatyczna (nawyki)

Kolektywna (rutyna organizacyjna)

© prof. dr hab. Agnieszka Sopińska docsity.com

Kategorie wiedzy:

Wiedza poznawcza- jest to wiedza ludzi o faktach, koncepcjach, teoriach, przechowywana w pamięci lub osobistych notatkach, łatwa do przekazania;

Wiedza automatyczna- przyjmuje postać umiejętności, praktyki zakodowanej w umyśle, nawyków, itp.

Wiedza zobiektywizowana- reprezentuje podzielane wspólnie zasoby wiedzy, streszczane w instrukcjach, komunikatach, wskazówkach, standardach itp.

Wiedza kolektywna- odzwierciedla wiedzę zawartą w różnych formach społecznej i instytucjonalnej praktyki i doświadczeń zawodowych; ujawnia się podczas

wzajemnych interakcji pracowników; nazywana jest rutynami organizacyjnymi;

© prof. dr hab. Agnieszka Sopińska docsity.com

Inne klasyfikacje wiedzy:

Ze względu na poziom jej tworzenia i występowania:

Wiedza na poziomie kraju, narodu-

Wiedza na poziomie międzyorganizacyjnym-

Wiedza na poziomie przedsiębiorstwa-

Wiedza na poziomie zespołu

Wiedza na poziomie jednostki

Klasyfikacja wiedzy wg raportu OECD.:

Know- what (wiedzieć co)

Know- why (wiedzieć dlaczego)

Know- how (wiedzieć jak)

Know- who (wiedzieć kto)

© prof. dr hab. Agnieszka Sopińska docsity.com

Wartość wiedzy dla przedsiębiorstwa zależy od:

Możliwości przenoszenia

• wiedza jawna przez komunikację;

• wiedza cicha jedynie przez praktykę;

Zdolności do agregacji

• jest tym większa, im większe możliwości wyrażania wiedzy za pomocą

wspólnego języka np. za pomocą statystyki;

Możliwości i stopnia przywłaszczenia

• zdolności właściciela zasobu do zatrzymania zysku wytwarzanego przez

ten zasób; problemy wynikające z niejasnych praw własności;

© prof. dr hab. Agnieszka Sopińska docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 17 pages
Pobierz dokument