Definicja polityki społecznej - Notatki - Polityka, Notatki'z Politologia. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201322 marca 2013

Definicja polityki społecznej - Notatki - Polityka, Notatki'z Politologia. University of Silesia in Katowice

PDF (224 KB)
26 strona
468Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu polityki: definicja polityki społecznej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 26
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument

Polityka społeczna Polityka społeczna (definicja) to sfera działalności państwa, innych ciał publicznych i sił społecznych, która zajmuje się kształtowaniem warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich. Cztery ogólne sfery działania polityki społecznej - praca - warunki bytu - kultura - ład społeczny Sfery działania polityki społecznej „szczegółowe” - ludnościowa - rodzinna - zdrowotna - mieszkaniowa - kształcenia - kulturalna - zatrudnienia - kształtowania dochodów - ochrony pracy - zabezpieczenia społecznego - organizowanie wypoczynku i czasu wolnego - kształtowanie i ochrony środowiska - usuwania i organizowania patologii społecznej I. Polityka społeczna oznacza politykę rządów (...) która ma bezpośredni

wpływ na dobrobyt obywateli poprzez dostarczanie im usług lub dochodu”

Dobrobyt społeczny to stan wysokiego zaspokojenia potrzeb ludności: głównie bytowych (materialnych) ale i związanych ze zdrowiem, wykształceniem, czasem wolnym, miejscem zamieszkania. II. Polityka społeczna obejmuje wszystkie zakresy działania, których

bezpośrednim celem jest zaspokajanie ważnych potrzeb szerokich warst ludności...”

Potrzeba – X jest dla człowieka, grupy lub społeczności lokalnej potrzebą, jeśli jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. III. Wiedza o kwestiach społecznych, ich przyczynach i konsekwencjach

oraz sposobach rozwiązywania jest rdzeniem nauki o polityce społecznej.

Kwestia społeczna to poważny, budzący niepokój problem społeczny, których nie może zostać samodzielnie rozwiązany przez ludzi i wymaga szerokich działań wielu podmiotów np. kwestia społeczna bezrobocia, biedy, mieszkaniowa. IV. Celem polityki społecznej jest postęp społeczny.

Postęp społeczny to przechodzenie (np. w odniesieniu do warunków i jakości życia) od stanów gorszych do lepszych – bardziej pożądanych ze względu na jakiś kryterium. Paradygmat polityki społecznej są to przede wszystkim dwa elementy: - dobro człowieka - idea przekształceń społecznych Polityka społeczna ma zawsze na uwadze przede wszystkim dobro człowieka i że zakłada, że jest możliwe i celowe wprowadzanie takich zmian, aby to dobro się urzeczywistniało.

wykład 02.03.2008  Wprowadzenie do dyscypliny polityki społecznej historycznej myśli  Polityka ludnościowa  Dochodowości gospodarstw domowych  Wskaźniki ubóstwa w Polsce  Świadczenia społeczne w trudnej sytuacji materialnej – osób  Bezrobocie  Instytucje polityki społecznej lokalny - narodowy – światowy

Polityka zdobywanie i Utrzymywanie władzy Polityka administrowanie

Polityka społeczna

Polityka socjalna

 Fundusz strukturalny 2007/2008 na rzecz polityki społecznej Geneza nauki jaką jest Polityka Społeczna XIX wieku dzisiejszych granic administracyjnych nie wiek. Kwestie robotnicze – podnoszą protest przeciwko pracodawcom przeciwko fabrykantom nieludzkie warunki pracy: bardzo niskie płace. Robotnicy stanowią dość silnego przeciwnika ze względu na swoją liczebność. Nie było komu obsługiwać maszyn. Otton van Bismark wprowadza pierwszy pakiet świadczeń socjalnych w połowie XIX wieku, głównie dotyczy ubezpieczenia w wypadkach przy pracy oraz zakazy pracy dzieci. Ewolucja pojęcia polityka społeczna w przekroju historycznym. Pojęcie polityki społecznej obszar Polski do drugiej wojny Świat Instytut Gospodarstwa Społecznego w Warszawie. Skupia myślicieli Krzewicki – uważa, że polskie społeczeństwo zajmować się mozaiką różnych kwestii problemowych robotników problemy z mieszkaniem, z ochroną zdrowia, ze szkolnictwem dzieci (brak), z wyżywieniem. Krzeczkowski – powinna być analiza zmian w strukturze społeczeństwa wynikająca ze zmiany prawa. Rozwiązywanie problemów społecznych. Rychliński – uważał, że przedmiotem polityki społecznej powinno być ustalenie wskazówek dotyczących usuwania, łagodzenia przeciwdziałania niesprawiedliwości społecznej. Uczelnie UW, SGPiS i KOZ – proces dydaktyczny Wilno – uczelnia w Wilnie, Uniwersytet Stefana Batorego, Lwów – Uniwersytet Jana Kazimierza. Okres po zakończeniu II wojny światowej. Cztery modele polityki społecznej Model agregatywny – każdy problem społeczny jest traktowany jako odrębny agregat bez powiązań przyczynowo-skutkowych, które nie łączą się z żadnym innym problemem. Oddzielną kwestią jest problem mieszkaniowym, niskie płace, nie łączono tych dwóch problemów. Model teorii systemizujących – uważano, że różne problemy społeczne trzeba analizować całościowo i trzeba szukać związków przyczynowo- skutowych. Państwo powinno dbać z ludności i ustalać odpowiednie prawo.

Model teorii ogólnej – patrz Krzeczkowski – ponosimy zmiany w strukturze społecznej polityki pod wpływem zmiany prawa. Teoria częściowa – polegająca na tym, że problemy społeczne analizowane są dogłębnie jeżeli określony konkret, ustrój państwa, zasięg geograficzny na którym problemy występują i zasięg czasowy. Problem mieszkań dla młodych małżeństw w okresie PRL-u. 1950 – 1957 okres socjalizmu Zakaz wykładania przedmiotu polityka gospodarcza, argumenty to: - sam przedmiot ma powiązania z kapitalizmem nie można podawać studentom wiedzy o kapitalizmie w kraju komunistycznym. Uznano, że uczenie polityki społecznej jest bez celowe bo w komunistycznej Polsce nie ma problemów społecznych – to po co uczyć. Państwo jest od rozwiązywania problemów, nie ma co uczyć studentów to nie „Kowalski” jest od rozwiązywania problemów. Okres po 1957 Odwilż po śmierci przywódcy bloku wschodniego. Powrót profesorów do ich przedmiotów. Można prowadzić zajęcia z polityki społecznej. Stąd badania z zakresu agregatywnych, systematyczny i ogólnych. Ówczesne władze wiedza, że nie mogą zakazać badań ale jest cenzura czynników badań z polityki społecznej. Naukowiec dostaje pieniądza za badania np. jest bezrobocie w PRL ale nie można o tym mówić z powodu cenzury. Dobór słów przez cenzorów bezrobocia zastępowano „nadwyżką rąk do pracy”. Słowa dobierano tak, aby większości były niezrozumiałe lub nie wywoływały ujemnego uczucia. Po 1989r. Zmiany ustroju po 1989r. otwierają możliwości badań i upubliczniania czynników badań. Badane koszty usług socjalnych co z tego państwo ma, ze daje świadczenia. Rola i funkcje „aktorów” polityki społecznej. Porównawcze studia Polska – UE. Polityka Społeczna w systemie Nauk. Z jakich nauk możemy korzystać z analiz Polityki Społecznej to:  Ekonomia  Korzystamy z dorobków statystyki  Historia myśli gospodarczej  Demografia

 Demoskopia – to badania opinii publicznej  Prawo  Pedagogika  Filozofia  Geografia – problemy wynikające z nierównomiernego rozmieszczenia

zasobów naturalnych i ludności  Psychologia – polityk musi wiedzieć jak człowiek reaguje w sytuacjach

stresogennych Internet GENEZA , ROZWÓJ I DOKTRYNY POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. ŹRÓDŁA POLITYKI SPOŁECZNEJ Polityka społeczna – dwie znaczenia pojęcia:

- kategoria naukowa , usiłująca zbudować teoretyczne przesłanki rozwiązania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej problemów i procesów społecznych, określających poziom i kierunki rozwoju społeczeństwa.

- zespół konkretnych działań podejmowanych przez podmioty polityki społecznej, w celu rozwiązania kwestii socjalnych, czyli działania państwa mające na celu pomoc ludziom ubogim i specjalnej troski

Polityka społeczna jako nauka nie może nie wartościować poruszanych przez siebie problemów. Stąd też polityka społecznanigdy nie była inie będzie jednolita. Nie będzie też własnością dowolnej opcji ideologicznej czy politycznej. Pomiędzy obydwoma tymi znaczeniami występuje ścisły związek wynikający z metodologicznego założenia polityki socjalnej zakładającego pragmatyzm teorii jak i też teoretyczne uzasadnienie praktyki socjalnej. Geneza nowoczesnej polityki społecznej definiowanej poprzez jej ujęcie praktyczne należy upatrywać w XIX w. :

1. Anglia – „rewolucja przemysłowa” – idealne warunki ( tworzenie manufaktur, wysoki poziom nauki i techniki, osłabienie systemu feudalnego) zalążki ustawodawstwa ochronnego pracy:

- 1980r. - praca dzieci w przemyśle bawełnianym – określono górną granicę dnia roboczego małoletnich na 12 godzin oraz nakaz nauki czytania, pisania i rachunków,

- 1842r. - pierwszy raz poza kategoria dzieci ustawodawca wymienia w akcie prawnym kobiety, zakazując im (jak i dzieciom do lat 10) pracy w kopalniach.

- 1967r. - objęcie ochrona nie tylko robotników przemysłu bawełnianego ale pracowników wszystkich branż.

Także w Anglii– 1834r. – „ustawa o ubogich” – jeden z pierwszych przykładów rozwiązania problemów bezrobocia i ubóstwa nie przez

funkcjonowanie organizacji filantropijnych, lecz za pomocą jednorodnego aktu prawnego :

- regulowała sprawy opieki gmin nad ludźmi pozbawionych pracy, - postulowała o stworzenie domów pracy .

2. Francja

– 1813r. – wydano zakaz zatrudniania dzieci w wieku poniżej 10 lat w kopalniach,

– 1984r. – ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. 3. Australia - 1889r. – podobna ustawa co we Francji w sprawie

ubezpieczeń obowiązkowych. 4. Szwajcaria – 1877r. – pierwsze przepisy o ochronie pracy. Do inicjatyw ustawodawstwa pracy zaczęto powoływać organy państwowe kontrolujące przestrzeganieaktów prawnych przez pracodawców tzw. „inspekcja pracy” : Anglia – 1833r., Niemcy – 1853r., Francja – 1874r. 5. Niemcy – pierwsze państwo, które zaczęło wprowadzać

kompleksowe przepisy z zakresu polityki społecznej: - 1839r. – zakaz pracy dzieci w wieku poniżej 9 lat w kopalniach i

fabrykach, - - ograniczenie czasu pracy nieletnich do 16 lat w maksymalnym

wymiarze czasu 10 godzin, HISTORYCZNY POCZĄTEK PIERWSZEJ NOWOCZESNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ - 1883r. – ustawa Biskmarcka - wprowadzenie ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i inwalidzkich oraz system rent i emerytur.

Przyczyny wprowadzenia reform:  silne procesy industrializacyjne nie dokonywały sięw

warunkach liberalizmu ekonomicznego i handlowego- silny nadzór państwa poprzez militarne i dyplomatyczne torowanie dróg do rynku zbytu,

 silna pozycja ruchu robotniczego,  powstanie Związku Polityki Socjalnej.

Począwszy od pierwszych lat XIX w. pojęcie polityki społecznej – poszukiwanie rozwiązania tzw. „kwestii społecznej” – czyli problemów związane z powstaniem i funkcjonowaniem warstwy robotników przemysłowych ( bezdomność, nędza, bezrobocia ). RODOWÓD POLSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ Dzieje polityki społecznej w Polsce są związane z historią państwa i narodu polskiego. W społeczeństwie polskim zakres i formy konsumpcji wynikały z miejsca zajmowanego w sztywnym układzie warstw społecznych.  Zalążków aktów prawnych regulujących problemy polityki społecznej

można się doszukać w ustawach z okresu Sejmu Czteroletniego. Z uwagi na to, że XIX – wieczna polityka społeczna była zawężana do ustawodawstwa pracy zabezpieczenia społecznego, rozwijała się ona

najintensywniej w państwach najszybciej się industrializacyjnych. Wobec faktu, że w największym stopniu procesom industrializacji spośród państw zaborczych podlegały Niemcy, właśnie na terenach zaboru pruskiego polityka społeczna w sensie praktycznych działań była najbardziej zaawansowana. Politykę społeczną na ziemiach zaboru austriackiego cechowało znacznie większe ograniczenie i opóźnianie w rozwoju. Najgorzej przedstawiała się sytuacja na terenie, feudalnej i zacofanej gospodarczo rosyjskiej części byłego państwa polskiego.

 Po odzyskaniu niepodległości Polska mogła realizować niezależna politykę społeczną: * 1918r. – powołano Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej * dekret o 8-godzinnym dniu i 46-godzinnym tygodniu pracy * moratorium mieszkaniowe dla biedoty * prawo obowiązkowe ubezpieczenie robotników na wypadek choroby * przymus nauki dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Polityka społeczna w Polsce rozwijała się bez przeszkód. Brak państwowości wręcz zdynamizował rozważania wokół kwestii społecznej, łącząc je najczęściej z koncepcjami odzyskania niepodległości. DOKTRYNALNE KONCEPCJE ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ PO 1945R. Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój polskiej i europejskiej polityki społecznej. Po zakończeniu wojny uformowały się 3 doktryny:

liberalizm, katolicyzm, marksizm.

Konsekwencją okupacji hitlerowskiej w Polsce, było przeniesienie ośrodka tworzenia polityki społecznej do Londynu, gdzie Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Rządu Emigracyjnego opracowało program polityki społecznej. Jednakże uwarunkowania polityczne w Polsce wpłynęły na realizacje zupełnie innej doktryny społecznej – doktryny marksistowskiej. SYSTEM DOKTRYNALNY MARKSIZMU Marksizm – teoria K. Marks i F. Engelsa., uznająca państwo za praktycznie jedyny podmiot odpowiedzialny za kształt teorii i drogi realizacji polityki społecznej. Wyłączność państwa – a realnie partii rządzącej – na kreowanie polityki społecznej, wpłynęła na jej ideologizację. Polityka społeczna została tym samym powiązana z aktualnymi uwarunkowaniami politycznymi. Fazy rozwoju marksistowskiej koncepcji polityki społecznej:  I faza - socjalizm idealny – uspołecznienie środków produkcji poprzez

całkowite wyeliminowanie rynku przez politykę centralnego planowania (postulat realizowano w latach 1950-1957, gdy blokując teoretyczny nurt badań nad polityką społeczną, odrzucano nawet konieczność samej jej realizacji)

II faza – realny socjalizm – powstał w wyniku załamania się ideologicznych dogmatów w konfrontacji z rzeczywistością społeczną. Polityka społeczna znowu znalazła racje bytu. Najwcześniej pełniła dwa zadania: regulatora dostępu do deficytowych dóbr i usług, oraz działań wspomagających wobec tych, których dostęp do dóbr i usług był

szczególnie utrudniony. II faza rozwoju socjalizmu trwała aż do końca lat 80-tych..

Począwszy od tzw. reform Balcerowicza, w Polsce zaczęto czynić próby z wprowadzeniem liberalnej koncepcji polityki społecznej. SYSTEM DOKTRYNALNY LIBERALIZMU Liberalizm – doktryna, która zakłada 3 podstawowe zasady:

- wolność jednostki, - nienaruszalność własności prywatnej, - dążenie do bogacenia się.

Liberalizm –„ nocny stróż”, czyli gospodarz domu – działa wtedy kiedy jest potrzebny. Pomoc ubogim – „hodowanie nędzy” – protekcja grup stabilnie ekonomicznych w podziale dochodu narodowego w celu zmniejszenia rentowności gospodarki. Efektem przeniesienia tych haseł na grunt ekonomiczny państwa (ograniczonego w swych funkcjach do roli „nocnego stróża” prowadziło do tzw. nierówności społecznej i społecznego protestu. Na przestrzeni wieków myśl literatury ulegała ewolucji i dyferencji. Obecnie w odniesieniu do polityki społecznej najbardziej spopularyzowane zostały doktryny. W rozwoju liberalizmu można wyróżnić 3 niezbyt ostre okresy:  liberalizm arystokratyczny ( od końca XVIII w. do połowy XIX w.)  liberalizm demokratyczny (od połowy XIX w. do I wojny światowej)  liberalizm socjalny (od I wojny światowej do czasów współczesnych) -

koncepcja stworzenia tzw. trzeciej drogi pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem

Na liberalizm socjalny składają się doktryny:

- doktryna państwa dobrobytu - socjalna gospodarka rynkowa .

Państwo dobrobytu ( „walfare state) – opiera się na 3 przesłankach:

- ingerencja państwa w życie gospodarcze ( zwłaszcza chodzi o politykę pełnego zatrudnienia),

- rozwinięcie działalności socjalnej, - aktywnej polityce państwa w redystrybucji dochodu narodowego.

Socjalna gospodarka rynkowa – powstała w Niemczech na określenie takiego ustroju gospodarczego, który akceptując założenia liberalizmu i gospodarki rynkowej, jednocześnie koncentruje swoją uwagę na celach i interesach społecznych. Z socjalną gospodarką rynkową związana jest zasada państwa socjalnego, zakładająca ocenę gospodarki z punktu widzenia kryteriów godności ludzkiej i równości społecznej. Inna doktryną liberalizmu jest liberalizm zachowawczy (neoliberalizm, neokonserwatyzm) – zasadasformułowana przed I wojna światowąmówi, że wolna gra sił rynkowych oraz brak czynnej ingerencji państwa w sferę

polityki społecznej (w zamian za stwarzanie warunków rozwoju inicjatywy i przedsiębiorczości jednostek), to podstawy postępu społeczno-gospodarczego. Doktryna ta jest krytyka zasady „państwa dobrobytu” , weryfikacja których przyczyniła się do stworzenia „społeczeństwa odpowiedzialnego” . Społeczeństwo odpowiedzialne – odpowiedzialność państwa za jednostki i jej rodziny ( np. Unia Wolności)

SYSTEM DOKTRYNY KATOLICYZMU Doktryna społeczna kościoła związana jest tradycyjnie z wypowiedzią papieża i oficjalnym dokumentem, będącym efektem przemyśleń i poglądów. 3 płaszczyzny nauki społecznej:

- teoretyczna – związana z uniwersalnymi zasadami tzw. systemem relacji międzyludzkich ,

- historyczna – dotyczy zastosowania niezmienionych uniwersalnych zasad w konkretnej rzeczywistości gospodarczej i społecznej,

- aplikacyjna – próba zastosowania w praktyce propozycji społecznej ,kościoła.

Według Jana Pawła II polityka społeczna to uniwersalna i bezinteresowna służba kościoła jako otwarty i dynamiczny system etyczny, reagujący na zmiany zachodzące we współczesnej rzeczywistości. Dla doktryny katolickiej dana polityka społeczna może być zaakceptowana jedynie wtedy gdy urzeczywistnia ład społeczny. Gwarantem osiągnięcia tego ładu są 3 zasady kościoła:

- zasada dobra wspólnego – konieczność integralnego rozwoju wszystkich członków społeczeństwa na drodze wspólnie podejmowanych działań,

- zasada wolności – jednostkowej i społecznej - zasada solidarności – żądająca solidarnego umożliwienia

samorealizacji wszystkich - zasada uczestnictwa - zasad pomocniczości – leżąca u podstaw zasad gospodarki rynkowej.

Mówi o pomocniczym charakterze aktywności społecznej. Oznacz pomoc najbliższych i lokalnego społeczeństwa.

Przedstawiciele:

- Leon XIII –encyklika „Rerum novarum” 1891r.- , która zawierała: (od tego początku kościół występuje w obronie biednych ).

- odrzucenie socjalizmu, jako metody zażegnania kwestii społecznej,

- dążenie do osiągnięcia własności poprzez masy, - właściwym ustaleniu płacy robotniczej , - ingerencji państwa w życie gospodarcze.

Papież naprawił błąd kościoła po Rewolucji Francuskiej. W centrum teraz człowiek jako robotnik.

- Jan Paweł II – dopatruje się w socjalizmie elementów pozytywnych, które należy wykorzystać. Był zwolennikiem koncepcji państwa pomocniczego:- czyli państwa oddającego reformy w dół.

DOKTRYNY SOCJALIZMU PZPR :

- socjdemokracja, - marksizm.

Marksizm - narodził się jako sprzeciw społecznemu wyzyskowi. Stopniowo narastało niezadowolenie . Organizowano związki zawodowe. Powstał ruch, który dążył do zniszczenia kapitalizmu. Doszło do rewolucji – zabrano kapitał kapitalistom nie uczciwie zabrany od ludzi.. Przywódcą był : Berksztajm – zwolennik stopniowego odbierania kapitału i doprowadzenie do sytuacji, w której kapitaliści będą mieli go mniej. Wtedy będzie można im to zabrać w zupełności. Socjaliści mówią, że nie musi być równość społeczna. Socjaldemokracja – państwo może być rynkowe, powinno chroni pracowników . Ponadto powinien być wpływ do budżetu. 75% państw jest rządzonych przez partie socjaldemokratyczne. Polska - przeszłość – marksistowska, przyszłość –wizja socjaldemokracyjna ( partia SLD). Polityka społeczna (według Rajkiewicza) – świadome działanie państwa i jego instytucji oraz podmiotów zajmujących się polityką społeczną zmierzająca do określenia i zaspokojenia potrzeb społecznych, czyli w centrum polityki społecznej stawia się potrzeby społeczne. Potrzeby społeczne piramida potrzeb według Maslowa . Politykę społeczną dzielimy na: - politykę ludnościową, - politykę mieszkaniową, - politykę ochrony zdrowia, - politykę ochrony środowiska, - politykę zabezpieczenia społecznego, - politykę edukacyjną, - politykę kulturalną, - politykę gerontologii społecznej ( nauka o wieku ), - politykę patologii społecznej, - politykę poziomu życia, - politykę infrastruktury, - politykę zatrudnieniową.

J. Szczepański twierdzi, że niektórzy aby utrzymać kontrolę na społeczeństwem popierają potrzeby otoczkowe, określające jedynie jakość potrzeb.

Wykład 16.03.2008r.

Filozofia potrzebna na aspekcie logiki, ćwiczenie logiczne, potrzebne dla polityki społecznej. Socjologia nauka o mikro i makrostrukturze. Geografia równomierne rozmieszczenie ludzi. Psychologia jak człowiek reaguje. Subdyscypliny polityki społecznej:  Polityka demograficzna  Polityka zatrudnienia rynku pracy  Polityka edukacyjna  Polityka ochrony zdrowia  Polityka mieszkaniowa  Polityka rodzinna  Polityka szczegółowa (gerontologia społeczna)  Polityka ubóstwa  Polityka osób niepełnosprawnych  Patologia społeczna młodzieży Polityka społeczna to polityka działalności samorządów(gmina, powiat, województwo) oraz organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa położenia materialnego obywateli. Asekuracja przed różnymi ryzykami życiowymi np. ubezpieczenie od wypadków w pracy. Wyrównywanie szans życiowych różnych grup społecznych a szczególnie grup o najsłabszych ekonomicznie. Wąskie ujęcie polityki społecznej – polityka świadczeń socjalnych w postaci dwojakiej: 1950 pieniężna 1950 uługa świadczeń Cele polityki społecznej: - Kształtowanie odpowiednich na miarę możliwości danego kraju,

warunków bytowych i pracy obywateli, - Kształtowanie porozwojowych struktur społecznych o liczebności i

jakości kapitału społecznego - Kształtowanie sprawiedliwych stosunków międzyludzkich. Myśl polityki społecznej: - Konserwatyzm - Doktryna socjalna kościoła - Agraryzm

- Ekorozwój - Nurt liberalny Liberalizm jest jedną z doktryn charakterystyczną dla kapitalizmu, czyli systemu wolnej konkurencji. Kwestia społeczna – stan patologii w rozwoju społeczno-gospodarczym. Hołduje cztery zasady: a) wolność jednostki b) ochrona własności prywatnej c) bogacenie się d) elastyczność ról życiowych Zasada laissez faire – zasada liberałów – mówi o braku ingerencji państwa w działalności jednostki, człowiek sam z siebie jak maksymalizować zyski i minimalizować straty, państwo nie powinno mu podpowiadać. Rola państwa powinna się ograniczać do „stróża nocnego”, który chroni przestrzegania przepisów prawnych. Konserwatyzm lubi otrzymywać status po. Nie szanowane przeszłości przy kształtowaniu przyszłości. Są przeciwnikami indywidualizmu, racjonalizmu czyli uważają, ze kształtowanie o religię i tradycje, funkcji opiekuńczej państwa uważają, że należy stwarzać dobre warunki gospodarcze państwa i możliwości rozwoju. Doktryna socjalna kościoła – XIX w. biskup Ketteler – Mogvcji zwrócił uwagę na to, że systemy ochronne dla pracowników, ochrona zdrowia przy wykonywaniu pracy. Zerom Novarum encyklika, która była za robotnikiem. Agraryzm doktryna wsi, życie w mieście jest źródłem wszelkich patologii a na wsi niweluje wszystkie zło. Ekorozwój mówi źródłem problemów społecznych jest stan głębokiej nie równowagi pomiędzy człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem naturalnym. Polityka ludnościowa oddziaływania państwa na kształtowanie się stosunków ludnościowych za pomocą odpowiednich bodźców w celu osiągnięcia: - ze względu na wiek i płeć - założonego tempa wzrostu (dodatniego lub ujemnego) - założonego rozmieszczenia terytorialnego ludnościowego Instytut demograficzny.

2004 2050 Poz. I Chiny 1,300 mld Indie 1,628 mld

Poz. II Indie 1,087 mld Poz. X Japonia 0,128 mld

Chiny 1,437 mld Eiopia 0.173 mld

Internet POLITYKA LUDNOŚCIOWA Polityka ludnościowa określa strukturę ilościową, jakościową ludności. Obecnie jesteśmy społeczeństwem, które nie osiągamy reprodukcji prostej, czyli nie odtwarzamy pokolenia. Jesteśmy pokoleniem, które nie zastępuje pokolenia starego. Zmniejsza się liczba ludzi młodych , ale 50 % przyrostów zasobów pracy w Europie urodziło się już w Polsce. Polityka społeczna jest nauka najstarszą. Za ojca demograficznych badań ludnościowych uchodzi Konfucy. Żył ok. 500 lat p.n.e., filozof, wpływ na cywilizacje Chińczyków. W liście do władcy pisze, że wśród bardzo młodych matek, które rodzą dzieci obserwuje się częste umieranie zarówno dzieci i tych matek . Zwraca na to uwagę władcy, że nie należy tego robić i te kobiety powinny rodzić później, aby wzmacniać państwo. W innym liście pisze, że są tereny gdzie młodzi rolnicy nie zebrawszy dobrych plonów nie zawierają małżeństw. Są wielkie połacie ziem, gdzie rolnicy nie posiadają żon, bo ich nie stać na ich kupno. Są to zaczątki rozwiązywania problemów ludnościowych. Optimum zaludnienia – czy jest dla konkretnego obszaru taka liczba ludności, która jest najlepsza. Za dużo – źle , za mało – źle , czyli musi być optymalna. Maksimum zaludnienia – tej cyfry się boimy, gdyż będzie to oznaczało kres cywilizacji. Tr. Malthus –duchowny anglikański rok 1700 Widzi naocznie funkcjonowanie polityki społecznej zawartej w prawie o Bogu. W rozwoju ludzkości powinny funkcjonować przeszkody pozytywne: klęska żywiołowa, zaraza, osiedla dla ubogich. To dziesiątkuje ludzi i pozwala przywrócić prawidłową relację między ludźmi. Obecnie bardzo popularne jest słowo – neomeltuzianizm. Są to wszystkie te ruchy, które mówią o konieczności planowania liczby ludności. Zwolennicy tej teorii : USA, Indie, Chiny. Wywoływało to protesty Watykanu. 3 modele płci i wieku: - struktura progresywna – więcej się rodzi niż umiera, - struktura regresywna – zgony nie pokrywają przyrostu pokolenia, - struktura zastojowa – wymiana pokoleń.

Źródła informacji o ludności

Rola państwa i innych podmiotów polityki społecznej jest w zakresie polityki ludnościowej bardzo znacząca. Działania państwa koncentrują się głownie na rodzinie, która powinna dysponować bezpiecznymi i legalnymi metodami zarówno planowania urodzeń, jak i osiągania pożądanego ich rozkładu w czasie. Stosowanie odpowiedniej polityki ludnościowej wymaga dokładnych informacji o stanie i strukturze ludności oraz przewidywanych kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Głównym źródłem informacji o stanie, rozmieszczeniu, sytuacji ludności są: 1. powszechny spis dokonywany co 10 lat. Umożliwia on ocenę zmiany liczby ludności oraz jej cech demograficznych, ekonomicznych i geograficznych. Cechy demograficzne : wiek, płeć, stan cywilny, liczba dzieci itp. Cechy ekonomiczne: zawód wykonywany, stanowisko w zawodzie główne źródło utrzymania itp. Cechy geograficzne: miejsce pobytu, miejsce zamieszkania, miejsce urodzenia itp. 2. GUS – dane dotyczą naturalnych ruchów ludności, urodzeń, zgonów itp. Teoria przejścia demograficznego = Teoria transformacji demograficznej Transformacja - przejście z 1 stanu w 2 stan. Teoria przejścia demograficznego pokazuje podstawowe relacje pomiędzy urodzeniami a zgonami od początku cywilizacji do dnia obecnego. Etap I – po odkryciu człowieka przez długi okres czasu duża liczba ludzi się rodzi, jak i też umiera. Tymi ludźmi rządzi instynkt. Etap II – zgony maleją. Technika zaczyna rosnąć ( broń, leki, ochrona). Człowiek zaczyna dominować i zaludniać ziemię. Etap III – liczba zgonów zaczyna się stabilizować. Kobiety zaczynają coraz mniej rodzić dzieci, bo to wpływa na dobrobyt życia, karierę zawodową. Etap IV – współczesny. Powrót do etapu I . Niewielki przyrost – w latach 60- tych tzw. zima demograficzna. Wady teorii:

- nie jest dokładnie osadzona w realiach historycznych - jest ona właściwa tylko dla krajów postindustrialnych, czyli dla ery

poprzemysłowej (bez Indii, Afryki). Coraz więcej ludzi pracuje w sferze usług i bogaci się.

Teorie: - maltuzjańska – relacja pomiędzy ilością ludzi a możliwością ich

wyżywienia.- brytyjska – związana z transformacja demograficzną.

Polityka ludnościowa:

- pronatalistyczna – ukierunkowana na maksymalizację urodzeń - antynatalistyczna – zmierza do ograniczeń liczby urodzeń ( np. Chiny,

Indie) poprzez środki ekonomiczne, prawne, świadomościowe. Polityka ludnościowa:

- polityka ilościowa - polityka jakościowa – prowadzi do ograniczenia i degradacji. Gdy

będziemy poprawiać poziom aparatury i świadczeń doprowadzimy do

stanu , w którym będą się rodzić dzieci bez wad. Tak nie należy postępować . Dzieci z wadami należy rehabilitować, aby mogły normalnie funkcjonować w świecie.

Współczynnikiem polityki ilościowej jest: Współczynnik urodzeń niemowląt informuje o sytuacji w polityce państwa. W Polsce jest bardzo ściśle określona definicja urodzenia żywego. Aby człowiek był uznany przez statystykę za człowieka musi mieć w momencie urodzenia wagę ciała 500 g. i musi przeżyć 24 godziny. Gdy ktoś nie mieści się w tych kategoriach nie jest uznawany za człowieka. Eutanazja – z grec. dobro śmierci, słowo istniejące tylko w kodeksie etyki lekarskiej Oznacza – spowodowanie śmierci pod wpływem współczucia lub innej potrzeby. Rodzaje eutanazja: Czynna - ktoś prosi, my działamy, on umiera. Popełniamy czyn zakazany prawem, Bierna- zaniechamy działania ( nie podajemy lekarstwa) na prośbę chorego. Odpowiadamy za zabójstwo. Przeciwko tej eutanazji jest większość społeczeństwa Pośrednia – działanie akceptowane przez kościół polski. To takie ordynowanie lekarstw, które zamiast leczyć uśmierzają ból, a w końcu dają efekt śmierci chorego. Takim przykładem jest działalność hospicjum - które pomaga godnie odejść z tego świata. Kodeks etyczny dopuszcza wyłączenie aparatury podtrzymującej życie ludzkie. To nie jest eutanazja, jeżeli jest to w jakiś sposób udokumentowane przez opinię konsylium lekarskiego. Większość społeczeństwa protestuje przeciwko czynnej eutanazji. W Holandii jest dopuszczalna eutanazja , czyli wybór śmierci. Musi być jedynie świadome osobiste, oświadczenie woli chorego , następnie powołuje się konsylium lekarskie, które stwierdza, że choroba jest nieuleczalna. Dopiero wtedy sąd wydaje wyrok na wykonanie tego zabiegu poprzez wstrzyknięcie śmiertelnej dawki narkotyku Argumenty przeciwko eutanazji:

- wiara w cud, - wiara w postęp medycyny,- za duża swoboda w kierowaniu życiem,- presja psychiczna na osobie chorej spowoduje, szybkie zgłoszenie się do

eutanazji Powodem może być: brak pieniędzy osób opiekujących się nią

Środki i metody działania polityki ludnościowej:

Zasiłki rodzinne - pomoc społeczna dla rodziny, które są wypłacane przy wynagrodzeniu zasadniczym. Są to zasiłki związane z urodzeniem dziecka, jednorazowe, dla niepełnosprawnych dzieci. W Polsce zostały wprowadzone w latach 50-tych w formie pomocy społecznej dla rodzin wielodzietnych. Lata 50 w Polsce były wyżem demograficznym na świecie. Czyli jeżeli państwo daje zasiłki rodzinne po to aby rodziły się dzieci To tzw. element polityki państwa. Obecnie od 3 lat decyzja o urodzeniu dziecka należy wyłącznie do rodziny, a nie państwa.

Wykład 06.04.2008r. Dwie transformacje demograficzne I. bardzo wysoki poziom płodności i umierania ludności i zeszła do

bardzo niskiego poziomu tych procesów. Zatrzymała się na poziomie zerowego poziomu przyrostu naturalnego.

II. Od momentu zaobserwowania ujemnego przyrostu naturalnego zatrzyma się druga transformacja demograficzna

Cechy I grupy transformacji - opóźnianie wieku zawierania małżeństw - osłabienie trwałości małżeństw - małżeństwa, które nie mają dzieci - kwestia podziału majątku (rozdzielność majątkowa) - spadek częstości zawierania małżeństw - wzrost roli związków kohawitacyjnych (jesteśmy razem ale mieszkamy

oddzielnie) - wzrost liczby rodzin z jednym rodzicem Cechy II grupy transformacji - spadek dzietności poniżej prostej zastępowalności pokoleń - następowanie zmian we wzorcu płodności wyrażający się

opóźnianiem urodzenia 1 dziecka

I II III Matka Ojciec Matka Ojciec Matka Ojciec

O dzieci 1 dziecko 2 dzieci i więcej I. rodzice umierają, nie mają dzieci II. odnowiony potencjał o 50 % nie jest zachowana sytuacja

zastępowalności pokoleń III. zastępowalność pokoleń warunkiem minimalnym zastępowalności

pokoleń jest posiadanie dwójki dzieci Wzrost udziału liczby dzieci rodzących się poza związkiem małżeńskim przy rosnącej akceptacji społecznej tego zjawiska.

Cechy III grupy transformacji: - szerokie rozpowszechnienie znajomości metod i dostępności różnych środków antykoncepcyjnych

Cechy IV grupy transformacji: - zmiany stylu życia obywateli wyrażających się w dbałości o jedzenie

zdrowej żywności, dbałości o organizm - z powodów bardziej stresogenych warunków pracy Potencjalne konsekwencje przemian demograficznych w Polsce do roku 2020: - spadek dzietności do poziomu do 1,3 dziecka, a potem lekkie

drgnienie do 1,5 - wzrost okresu trwania życia ludzi (w 1990r. M 67 lat, K 75,5 lat; w

2020r. m 73,4 lat, K 80, lat) - maleć internet Małżeństwo – związek między dwoma osobami płci odmiennej, pociągający za sobą wzajemne prawa i obowiązki współmałżonka ustalone w przepisach prawnych i zwyczajowych. Podział małżeństw Podział I: - Małżeństwa formalne – obrządek zawarty przed urzędnikiem Stanu Cywilnego lub przed uprawnionym Pasterzem. Jest 12 obrządków religijnych , gdzie można zawrzeć związek małżeński równoprawny ze związkiem cywilnym. Przy czym małżeństwo religijne – staje się małżeństwem w momencie przesłania do 6 dni dokumentacji związku małżeńskiego do USC właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Ślub religijny jest ważny, jeżeli jest zarejestrowany w USC. - Małżeństwo nieformalne – małżeństwo na zasadzie tzw. konsensusu. Przez prawo polskie związek ten nie ma tych samych uprawnień co związek formalny W Europie Zachodniej doszło do aktu solidarności czyli zrównania małżeństwa formalnego z nieformalnym. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia skreśliła z listy chorób homoseksualizm. W każdym normalnym społeczeństwie istniej 8 % homoseksualistów . Jeżeli tych osób jest mniej lub więcej wtedy jest to system totalitarny. Prawa związku formalnego zrównano z prawami związku nieformalnego ( w tym homoseksualistów, którzy otrzymali pełnię praw rodzicielskich). II Podział : - Małżeństwo monogamiczne- związek kobiety i mężczyzny - Małżeństwo poligamiczne :

- poliandria – związek kobiety i kilku partnerów - poligyna – związek mężczyzny i kilku kobiet ( Islam).

III Podział : - Małżeństwo czyste – związek kawalera i panny - Małżeństwo mieszane – inny związek np. wdowy i wdowca, wdowca i panny itp. IV Podział : - Małżeństwo partylinarne – wchodzenie w rodzinę męża - Małżeństwo martylinarne – wchodzenie w rodzinę żony. Małżeństwo to polega na przyjmowaniu nazwiska męża lub żony lub pozostanie przy nazwisku panieńskim , czy też dodanie do nazwiska panieńskiego nazwiska męża albo żony. Należy jedynie zadeklarować jak będzie nazywał się ojciec. Nazwisko ojca będzie nosiło jego dziecko. V Podział : - Małżeństwo homogeniczne – związek z 1 grupy społecznej ( Żydzi, Romowie) - Małżeństwo heterogeniczne – związek z innych grup społecznych VI Podział : Małżeństwo morganatyczne- typ małżeństwa politycznego , z domu panującego ( np. małżeństwo Diany i Karola w Anglii). Ograniczenia małżeństw: - Od 2 lat związek małżeński może zawrzeć kobieta i mężczyzna w wieku od 18 lat. Przedtem związek małżeński mogła zawrzeć kobieta od 18 roku życia z mężczyzną od 21 roku życia . Było to spowodowane : wysokim stopniem rozwodów, ze względu na długi okres pobytu małżonka we wojsku oraz państwo chciało obniżyć przyrost naturalny, ze względu ma brak możliwości wyżywienia całej rodziny), - Kobieta może zawrzeć związek małżeński ukończywszy 15 rok życia pod warunkiem wyrażenia zgody obojga rodziców, ich pisemnym oświadczeniu, że będą utrzymywać ekonomicznie nową rodzinę. Ponadto musi zaistnieć przypadki, które rozstrzygnie sąd. Należy do ich: ciąża jednego z partnerów, urodzenie dziecka,. Dla sądu wystarczy udowodnienie wspólnego zamieszkiwania ( chodzi o zameldowanie) przez okres pół roku. Nieuleczalna choroba jednego ze współmałżonków może wykluczyć małżeństwo. - Wykluczenie małżeństwa:

- bliskie pokrewieństwo – dopiero od 3 pokolenia( tzw. kuzynostwo) można zawrzeć małżeństwo. W Szwecji od 2 pokolenia. Zbyt bliskie pokrewieństwo małżonków może prowadzić do zaburzeń genetycznych.

- nie wolno zawrzeć małżeństwa z osoba ubezwłasnowolnioną (osoba pozbawiona praw wyrokiem sądu),

- nie wolno zawrzeć małżeństwa z osobą przysposobioną.

Aby zawrzeć związek małżeński małżonkowie muszą : złożyć wymagane dokumenty osobiście. Ponadto musi upłynąć 30 od momentu złożenia dokumentów.

Wykład 20.04.2008r. Poziom życia ludności to stopień zaspokajania materialnych i kulturalnych potrzeb. Realizowanie przez strumienie towarów i usług odpłatnych oraz poprzez strumienie konsumpcji zbiorowej. Źródła informacji poziomu życia ludności - dane makroekonomiczne - GUS - CBOS - Dane eurstertu Gospodarstwa domowe zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych mieszkających razem i wspólnie utrzymujących lub osoba utrzymująca się samodzielnie bez względu czy mieszka sama czy z innymi osobami nie łącząc z nimi swoich dochodów. Budżet gospodarstwa domowego to systematyczne zestawienie według ustalonej umowy przychodów i rozchodów pieniężnych lub niepiniężnych za dany okres czasu. Dochód rozporządzany to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł pomniejszona do zaliczki na podatek dochodowy PIT, CIT. 1. dochód z pracy najemnej – wynagrodzenie za pracę, laptop służbowy,

komórka służbowa, samochód służbowy. 2. z indywidualnego gospodarstwa rolnego – różnica pomiędzy wartością

produkcji rolnej a bieżącymi nakładami poniesionymi na tę produkcję.

3. cena minimalna i cena maksymalna. 4. cena równowagi. 5. dochód z pracy na własny rachunek poza rolnictwem indywidualnym. 6. dochód z tytułu własności. 7. świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych – renty inwalidzkie, zasiłki

pogrzebowe, chorobowe, emerytury. 8. inne świadczenia specjalne np. dodatki mieszkaniowe, zasiłki

pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny. 9. pozostałe dochody np. wygrane w grach losowych. Grupowanie gospodarstw domowych

Dominujące źródła utrzymania (patrz pod kategorie źródła utrzymania) I. pracownicze II. pracowników użytkujących gospodarstw rolnych III. rolników IV. pracujących na własny rachunek V. emerytów i rencistów VI. gospodarstw osób utrzymujących się z nie zarobkujących źródeł (ze

świadczeń społecznych) Wielkość gospodarstwa domowego I. liczebność gospodarstwa max. do 5 osób Typ biologiczny I. liczebności wielkości dzieci – ile dzieci wychowuje się w niepełnych

rodzinach Klasa miejscowości zamieszkania I. miasto II. wieś Charakter mieszkania I. dom jednorodzinny II. wynajmują III. własnościowe mieszkanie IV. członkowie spółdzielni mieszkaniowej Poziom wykształcenia głowy gospodarstwa domowego (głowa gospodarstwa domowego jest nie osoba, która utrzymuje gospodarstwo domowe) I. Główne wydatki konsumpcyjne I. żywność II. alkohol i tytoń III. użytkowanie mieszkania i nośniki energii IV. wyposażenie mieszkań V. zdrowie VI. transport VII. łączność VIII. reperacja i kultura

IX. edukacja X. restauracja i hotele XI. inne towary i usługi UBÓSTWO Trzy kategorie ubóstwa 1. klęski żywiołowe 2. losowe 3. subiektywne – galopująca inflacja 4. strukturalne – nie wynika ani z przyczyn przyrody lecz z

zewnętrznych przyczyn gospodarki rynkowej bezrobocie, niskie wynagrodzenia, wysokie ceny usług.

POMIAR UBÓSTWA a) minimum socjalne b) minimum egzystencji Minimum socjalne – lata 70 XX wieku – kategoria socjalna, która mierzy koszty utrzymania gospodarstw domowych uwzględniając podstawowe potrzeby bytowo-konsumpcyjne. Przy konstruowaniu koszyka socjalnego chodzi o wyznaczenie granicy wydatków gospodarstw domowych mierzący godziwy poziom życia. W koszyku socjalnym znajdują się dobra: 1. zaspokajanie potrzeb egzystencjalnych (produkty żywnościowe,

odzież, mieszkanie, ochrona zdrowia i higiena) 2. potrzeby służące do wykonywani pracy (transport lokalny i łączność) 3. potrzeby związane z wykształceniem (oświata i wychowanie dzieci) 4. utrzymywanie więzi rodzinnych i towarzyskich 5. uczestnictwo w kulturze Minimum socjalne gwarantuje posiadanie na poziomie potrzeb na poziomie minimalnego dobrobytu. Instytut pracy i prac socjalnych www.ipis.com.pl Szacowanie minimum socjalnego M mężczyzna K kobieta DS. dziecko starsze 13-15 lat DM dziecko młodsze 4-6 lat

Liczba osób

Symbol Minimum egzystencjalne

Minimum egzystencjalne per capita na

osobę 1 pracownicze 1 M+K/2 2 pracownicze 2 K + M

3 pracownicze 3 M+K+DM 4 pracownicze 3 M+K+DS. 5 pracownicze 4 M+K+DM+DS. 6 pracownicze 6 M+K+DM+2DS. 7 emeryckie 1 M+K/2 8 emeryckie 2 M+K 782,10 zł minimum socjalne w 2003r. 722,00 zł emeryckie w 2003r. pracownicze cztero osobowe 573, zł Minimum egzystencji to minimum na przeżycie biologiczne i stanowi dolne kryterium ubóstwa. W koszyku minimum egzystencji znajdują się: 1. potrzeby mieszkaniowe 2. artykuły żywnościowe Jeżeli obywatel nie osiąga minimum egzystencji mógłby umrzeć, gdyby nie było wsparcia egzystencjalnego. Pracownicze per capita 351,00 zł na 1 osobę Emeryckie per capita 347,00 zł na 1 osobę Pracownicze per capita 307,00 zł na 4 osoby

Wykład 11.05.2008r.

Trzy stopnie niepełnosprawności: 1. głęboki 2. umiarkowany 3. lekki Głęboki stopień niepełnosprawności osoba niezdolna do podjęcia jakiejkolwiek pracy Umiarkowany stopień niepełnosprawności może być zatrudniona na rynku pracy ogólnodostępnym przy czym stanowisko musi być dostosowane do niepełnosprawności. Lekki stopień niepełnosprawności może być spowodowany: - długotrwałą ciężka choroba aktualizacja chorób, których można

zaliczyć do chorób zawodowych - przemoc w rodzinie - potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach

niepełnych i wielodzietnych

- brak umiejętności przystosowania się do życia opuszczających placówki wychowawcze

- trudności w integracji społecznej osób mających status uchodźcy - trudności w przystosowaniu się do życia po wyjściu z zakładu

karnego - narkomania i alkoholizm - zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe - klęski żywiołowe i ekologiczne Kryterium dochodowe 2006r. kwota 477,00 zł dla osoby samotnej kwota 351,00 zł dla wielorodzinnej kwota 361,00 zł dla osoby samotnej kwota 316,00 zł dla wielorodzinnej art. 9 ustawy zawiera kryteria dochodowe które są do zapamiętania będą na egzaminie. Rozporządzenie Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego odbywa się co 3 lata. Art. 36, 37, 39, 40 świadczenia rodzinne zasiłki i usługi (Dz.U. 267 p. 2259 z dnia 29.XII.2005r.) Zasiłki pieniężna: - stały - określony - celowy Zasiłki nie pieniężne: - posiłek (ustanowienie pomocy państwa w zakresie wyżywienia) - ubranie - schronienie ZASIŁEK Komu przysługuje zasiłek? Zasiłek stały art. 37 Zasiłek przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wielu lub niepełnosprawności. - pełnoletniej osobie w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z

powodu wielu lub niepełnosprawności, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego przypadającego wieloosobowej rodzinie

- zasiłek stały ustala się w przypadku osoby samotnie zamieszkałej jako różnice kryterium dochodowego a dochodem tej osoby np. 477 zł minus 200 zł (dochód danej osoby) równa się 277 zł.

Zasiłek okresowy art. 38 Zasiłek przysługuje osobom: - bezrobotnym - długotrwała choroba - niepełnosprawnym Zasiłek przyznawany jest w wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodu tej osoby. Wynik tego odejmowania nie może być wyższa niż 418 zł. W przypadku rodziny wielodzietnej wysokość zasiłku jest to różnica pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem tej rodzinny. Minimum zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł dziennie. Górna granica 418 zł, art. 38 wysokości zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % między kryterium dochodowym osoby samotnie zamieszkałej a dochodem tej osoby itp. wieloosobowa rodzina. ZASIŁEK CELOWY Zasiłek celowy różni się od zasiłku stałego i okresowego tym nie jest, uwzględniane kryterium dochodowego w przypadku zadziałania klęsk żywiołowych. Wypłacany głównie na pokrycie kosztów całkowicie bądź częściowa na zakup leków, opału, zakupu sprzętu gospodarstwa domowego. Kryterium dochodowe o posiłek. Prawo do posiłków ma ten, kto nie przekracza 150 % kryterium dochodowego. Ustawa o pomocy społecznej 351 zł x 150 % = 526,00 zł 477 zł x 150 % = 715,50 zł

wykłady 25.05.2008 prawo Engla Rynek pracy w rozumieniu polityki społecznej Podmioty polityki społecznej. Pomoc państwa w zakresie dożywiania Dz.U. nr 267 p. 2259

art. 7 kto jest uprawniony do posiłku - dzieci do lat 7 - uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - osoby i całe rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej

opisanej w art. 7 minimum socjalne - samotnie w podeszłym wieku, niepełnospawnych - w kategorii niepieniężnej  gorący posiłek  ekwiwalent za gorący posiłek  ekwiwalent w postaci produktów aby sama zrobiła zakupy na posiłek umowa o świadczeniach rodzinnych DZ.U. 228 p. 2255 z dn. 26.11.2003 kryterium dochodowe (netto) - osoba uprawniona, której dochód na osobę w rodznie nieprzkracza

504 zł, - a jeżeli członkiem rodziny jjest osoba niepełnosprawna 583 zł - w rodzinie wieloosobowej 352zł - w przypadku rolników dochód wyliczany jest jhako mnożenie 135,50

zł x ilość hektarów (hektar wyliczeniowy nie równa się hektarowi należnemu w m2, zależy to od jakości posiadanej gleby)

świadczenia rodzinne jest zależne od wieku dziecka - na dziecko do lat 5 – otrzymuje się 48 zł m-c - na dziecko od 6 do 18 lat – otrzymujemy 64 zł m-c - na dziecko powyżej 18 roku (w pewnych kryteriach):  na dziecko pełnoletnie będzie przysługiwać zasiłek 68 zł pod

warunkiem  dziecko uczy się dalej  do 21 roku życia (szkoła średnia)  do 24 roku życia (studia) Historyczne (kiedyś było) K wota zasiłku była uzależniona, w zależności które dziecko było w kolejności (od wieku dziecka) - pierwsze - drugie dziecko 43 zł - na trzecie dziecko 54 zł dodatki do zasiłków (7 dodatków) 1. dodatek dla rodzin wielodzietnych tzn. na każde kolejne dziecko

można ubiegać się o dodatek 60 zł (było 50 zł) 2. dodatek wyprawka szkolna na rozpoczęcie roku szkonego 100 zł

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument