Działania na liczbach, wyrażenia algebraiczne - Ćwiczenia - Wstęp do matematyki, Notatki'z Matematyka. University of Bialystok
wiedzmin
wiedzmin18 marca 2013

Działania na liczbach, wyrażenia algebraiczne - Ćwiczenia - Wstęp do matematyki, Notatki'z Matematyka. University of Bialystok

PDF (87 KB)
1 strona
834Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zakresu matematyki: działania na liczbach, wyrażenia algebraiczne.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

MATEMATYKA

Lista 1 (Dziaªania na liczbach, wyra»enia algebraiczne)

Zad 1. Oblicz:

a) 21 2

+ (23 4 − 11

3 ) = b) 75

6 − (12

3 + 47

9 ) =

c) (4 3 10

+ 12 5 )− (32

3 − 11

2 ) = d) 11

4 · 11

3 · 13

5 =

e) −31 3 · 21

5 · 11

8 = f) 8

13 · 26

41 · 41

28 =

g) 52 3

: 21 6

= h) 82 3

: 2 5

=

i) (41 2

+ 8 : (−2)) · 2 = j) ((−11 2 )− 41

2 )− (6 : (−3) + (−3)) =

Zad 2. Zapisz w postaci uªamków dziesi¦tnych: 2 · 10−3, 5 · 10−6, 300 + 2 + 3 · 10−4, 2

5 , 3

4 , 2

9 , 13

3 , 1

21 , 5

12 , 50

11

Zad 3. Podaj z dokªadno±ci¡ do 6 cyfr znacz¡cych: 1 7 , 2

9 , 1

11 , π, e.

Zad 4. Zamie« procenty na uªamki: 29%, 4%, 148%, 4 9 %, 103

4 %.

Zad 5. Zamien uªamki na procenty: 7 50

; 9 20

; 0, 3; 2, 8.

Zad 6. Oblicz: 5!, 7!, 8!, 3! 2! , 6!

3! , 5!

2!·3! .

Zad 7. Oblicz:

a) (3 15+313)·29

(314+312)·1024 = b) 25·(180·67−108·66)

2163−364 =

c) ( z 5

z2 )2 : ( z

7

z6 )2 dla z = −1

2 d)

(( ab c

)5 :

( a2m b2c2

)3) · ((

cm2

a3b2

)4 :

( bc3

a5

))2 =

e) 2 5+(−3)3 (4−3,8)2 +

( 2 · (−1

4 ) + 11

2

)3 = f)

(( 11

3

)−1 − 2−2

)−3 =

g) 3 √

27 · 9−1,5 · (1 3 )

3 4 · ( 1

81 )−2 =

Zad 8. Rozpisz sumy na poszczególne skªadniki:

a) 2∑

n=0

(n+ 1)xn b) 3∑

i=0

ixi−1 c) 3∑

n=0

n!xn 2

Zad 9. Wykonaj dziaªania: a) (x+ 2y) + (x− y) = b) (x2 − 2x+ 5)− (x2 − 2x) = c) (3x− 1)(2− x)− (−2x(x+ 3)) = d) 2(t− 4)(t+ 4)− (2t+ 3)2 =

Zad 10. Przeksztaª¢: a) x2+4xy+4y2 b) a2−6ab+9b2 c) a4−2a2b2+b4 d) 3ax2−27ay2 e) 5x2−10xy+5y2

Zad 11. Rozªó» na czynniki: a) 3ax+ 2b− 2bx− 3a b) a2 + 3ab+ a+ 3b c) 6ax− 4ay + 9bx− 6by

Zad 12. Rozwi¡» w liczbach caªkowitych: a) x2 = 49 b) 2y2 = 72 c) 3z3 = 192 d) 3

4 x3 = −1

3 x2 e) (x−4)(x+4) = 9

f) (3x+ 1)2 − (x+ 3)2 = 8 g) (x− 7)(x+ 3) + (x− 1)(x+ 5) = 216

Zad 13. Oblicz: a) |x+5| = 3 b) |x|+7 = 2 c) |2−x| = x d) 2|x−1|+3x = 4|2x+5| e) |2x− 1| = |x− 3| f) |4− 2x|+ | − x+ 3| = 5

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument