Nabycie członkostwa w spółdzielni - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Nabycie członkostwa w spółdzielni - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (193 KB)
1 strona
2Liczba pobrań
452Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące nabycia członkostwa w spółdzielni; obowiązki majątkowe członków spółdzielni.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 11. Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykład 11.

Nabycie członkostwa w spółdzielni.

Są dwa sposoby stania się członkiem spółdzielni:

 z mocy prawa członkami stają się założyciele - ci, którzy

podpisali statut spółdzielni złożony następnie do sądu. Z chwilą

rejestracji stają się członkami spółdzielni.

 złożenie deklaracji członkowskiej i przyjęcie w poczet członków

przez odpowiedni organ spółdzielni. Prawo pozwala każdemu z

organów (zarząd, rada, walne) przyjmowanie członków. O

przyjęciu decyduje uchwała organu, gremium wyznaczonego w

statucie.

Ustanie członkostwa.

Są cztery przyczyny:

 wypowiedzenie - członek może je złożyć tylko w formie

pisemnej, termin wypowiedzenia określa statut

 wykluczenie - skutek ten sam, lecz przyczyny ustania

członkostwa różne. Spółdzielnia nie chce takiego członka. Statut

decyduje o organie, który dokonuje wykluczenia (to rada

nadzorcza lub walne zgromadzenie). Przyczyny wykluczenia to

niewykonywanie przez członka zobowiązań statutowych lub

naruszanie zasady współżycia społecznego. Przykłady:

niepłacenie czynszu w spółdzielni mieszkaniowej. Prawo nie

definiuje zasad współżycia społecznego. Ale prowadzenie meliny

się w nich nie mieści.

 wykreślenie - pozbawienie członkostwa decyzją rady nadzorczej

lub zgromadzenia, członek nie ze swej winy nie może

wykonywać obowiązków statutowych. Na przykład ktoś na

skutek choroby utracił zdolność do wykonywania pracy, a jest

ona niezbędna dla członkostwa w spółdzielni. Może to być

przejście na emeryturę lub rentę.

 skreślenie - śmierć członka (zejście). Prawo członkostwa jest

osobiste, nie można go przenieść.

Obowiązki majątkowe członków spółdzielni.

By założyć spółdzielnię niewiele trzeba kapitału (na wpis sądowy

dziś 800 PLN). Przed rejestracją nie trzeba wnosić jednak żadnego

majątku. Po rejestracji wnieść trzeba wpisowe - zrzutkę jako forma

opłaty manipulacyjnej za wstąpienie. Nie zwraca się go przenigdy.

Wielkość określa statut, ustawa nic nie wskazuje. Wpisowe czasem

stanowi barierę dla przyjmowania nowych członków, starzy

podwyższają by nie dopuścić świeżych.

Udział to pewna oznaczona w statucie kwota, nie oznaczona w

ustawie. Może być pokryty gotówką lub wkładem rzeczowym, jeżeli

statut tak stanowi. Z reguły udział jest wyższy niż wpisowe. Z

funduszu udziałowego mogą być pokrywane straty bilansowe

spółdzielni. Po ustaniu członkostwa udziałów nie można zwracać

wcześniej niż po odbyciu walnego zgromadzenia zatwierdzającego

bilans za rok, w którym ustało członkostwo. Na walnym

zgromadzeniu dopiero okaże się czy spółdzielnia poniosła straty.

Tylko walne zgromadzenie może też zadecydować o sposobie

pokrycia strat (z funduszu zasobowego, jeżeli istnieje, albo z

funduszu udziałowego).

Walne zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie

finansowe w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego

odbyć się musi.

W niektórych spółdzielniach obowiązkowe jest także

wnoszenie wkładu (rolnicze, mieszkaniowe, spółdzielcze kasy

oszczędnościowo - kredytowe). Rolnik obowiązany jest wnieść swój

grunt rolny. W spółdzielniach mieszkaniowych to wkład budowlany.

W dawnych czasach dobrobytu socjalistycznego ze spółdzielni

dostawało się mieszkania (wpłacało się 10% czy 20% by się móc

wprowadzić). Dziś, w trudnych czasach szalejącego kapitalizmu,

wpłacić trzeba 100% wkładu by móc zamieszkać w lokum.

W spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych

potrąca się kasę z wynagrodzeń.

Wkłady zawsze podlegają zwrotowi (z wyjątkiem upadłości

spółdzielni - jest na 6 miejscu wierzycielem). Nie wolno pokrywać

strat spółdzielni z wkładów. Kiedy się zwraca wkłady określa statut,

może stanowić o waloryzacji. Grunt może być zwrócony ten sam,

taki sam lub wypłaca się równowartość wg cen rynkowych z chwili

zwrotu.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument