Wstęp do prawa gospodarczego, zagadnienia - Notatki  - Prawo gospodarcze - Część 2, Notatki'z Prawo Gospodarcze. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Wstęp do prawa gospodarczego, zagadnienia - Notatki - Prawo gospodarcze - Część 2, Notatki'z Prawo Gospodarcze. Warsaw School of Economics

PDF (381 KB)
15 strona
671Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z prawa gospodarczego: wstęp do prawa gospodarczego, zagadnienia. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 15

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument

16

- dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3.000 EURO albo równowartość 1.000 EURO w niektórych przypadkach

- zawiadomienia urzędu skarbowego o posiadaniu rachunku bankowego i o wszelkich zmianach w terminie 14 dni.

Niewypełnianie obowiązków podlega karze grzywny.

Oznaczenie – na zewnątrz powinien być oznaczony zakład główny, oddział oraz inne stałe miejsce wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (oznaczenie zawiera oznaczenie przedsiębiorcy i zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej).

Obowiązki informacji: - jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub

wysyłkowej - w ofercie musi podać co najmniej następujące dane: 1) oznaczenia przedsiębiorcy, 2) numeru, pod którym przedsiębiorca wpisany jest do rejestru przedsiębiorców, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego, 3) siedziby i adresu przedsiębiorcy

- ma towarach lub opakowaniach należy umieszczać informacje w j. polskim zawierające: 1) oznaczenie przedsiębiorcy - producenta towaru i jego adres, 2) nazwę towaru, 3) inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

16. Koncesja i podejmowanie działalności gospodarczej na podstawie koncesji. Jednym z rodzajów ograniczeń przedmiotowych wolności gospodarczej są koncesje, istniejące także pod rządami ustawy o działalności gospodarczej. Zmienione zostały zasady funkcjonowania koncesji i zakres dziedzin koncesjonowanych.

Dziedziny koncesjonowane w zakresie: 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż,

bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,

4) ochrony osób i mienia, 5) transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych, 6) budowy i eksploatacji autostrad płatnych, 7) zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych, 8) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Warunki rozszerzenia listy dziedzin koncesjonowanych Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie może być

docsity.com

17

wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy.

Dziedziny, w których dotychczas niezbędne było posiadanie koncesji można podzielić na dwie grupy (art. 96 ustawy), w których:

- prowadzenie działalności nie wymaga już ani koncesji, ani zezwolenia: 1) przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi, 2) przetwórstwa i obrotu metalami nieżelaznymi, 3) obrotu dobrami kultury powstałymi przed dniem 9 maja 1945 r., 4) usług paszportowych, 5) dokonywania przenoszenia zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu na taśmy, płyty,

kasety, wideokasety i wideopłyty, 6) produkcji, opracowywania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, 7) chowu, hodowli i połowu ryb w wodach śródlądowych, 8) prowadzenia targowisk, 9) transportu morskiego oraz zarządzania portami morskimi innymi niż porty o

podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, 10) usług turystycznych, z wyjątkiem organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia

na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, 11) sportu profesjonalnego, 12) poszukiwania i wydobywania surowców mineralnych znajdujących się w odpadach powstałych po robotach górniczych oraz po procesach wzbogacania kopalin,

- dziedziny dotychczas koncesjonowane, w których wymagane jest uzyskanie zezwolenia w zakresie:

1) wyrobu, rozlewu, oczyszczania, skażania i odwadniania spirytusu oraz wydzielania spirytusu z innego wytworu, a także wyrobu i rozlewu wódek,

2) wytwarzania wyrobów tytoniowych, 3) usług detektywistycznych, 4) produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych pojazdów 5) zarządzania lotniskami 6) usług kurierskich, a także pocztowych usług o charakterze powszechnym,

polegających na przewozie i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek listowych i listów wartościowych o masie powyżej 2.000 g

7) usług telekomunikacyjnych 8) wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, prowadzenia

aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych, hurtowni środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt, składów celnych i konsygnacyjnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych

9) zakresie konfekcjonowania i obrotu środkami ochrony roślin 10)obrotu w kraju i z zagranicą zwierzyną żywą, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanej

przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na terenie kraju 11)obrotu w kraju i z zagranicą tuszami zwierzyny i ich częściami, z wyłączeniem

sprzedaży dokonywanej przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na terenie kraju

12)sprzedaży usług turystycznych obejmujących polowania w kraju dla cudzoziemców i polowania za granicą

13)wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich 14)zakresie prowadzenia agencji celnej,

docsity.com

18

15)obrotu z zagranicą towarami i usługami określonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Koncesje i zezwolenia wydane wcześniej w dziedzinach, w których utrzymano udzielanie koncesji lub zezwoleń, zachowują ważność lub stają się zezwoleniami na czas, na który zostały wydane.

Obowiązek uzyskania koncesji wygasa z mocy prawa, jeżeli do wejścia w życie ustawy nie zostały ustawowo określone zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej oraz udzielania koncesji oraz informacje i dokumenty wymagane do złożenia wniosku o wydanie koncesji.

Zasady udzielania koncesji Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji oraz ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu (w braku odmiennych regulacji). W przypadku koncesji na obrót materiałami wybuchowymi itp. właściwy minister zwraca się do ministra obrony narodowej o opinię.

Okres obowiązywania koncesji Koncesję wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Tryb udzielania koncesji 1) Złożenie wniosku o udzielenie koncesji wraz z niezbędnymi dokumentami 2) uprawnienia organu koncesyjnego do: - wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia brakującej dokumentacji - kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu

stwierdzenia, czy spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją

3) decyzja organu koncesyjnego o udzieleniu koncesji, odmowie udzielenia lub ograniczeniu zakresu koncesji w stosunku do wniosku; możliwe jest także czasowe wstrzymanie udzielenia koncesji (ze wzglądu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Kontrola działalności przez organ koncesyjny Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję; w przypadku stwierdzenia uchybień może żądać ich usunięcia w określonym terminie.

Cofnięcie lub zmiana koncesji Możliwe jest np. gdy przedsiębiorca nie podjął działalności, rażąco narusza warunki określone w koncesji, a także ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub inny ważny interes publiczny. W przypadku cofnięcia koncesji przedsiębiorca może starać się o ponowne udzielenie koncesji nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

Promesa koncesji Jest to przyrzeczenie wydania koncesji, wydawane na wniosek przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w dziedzinie podlegającej koncesjonowaniu. W okresie ważności promesy,

docsity.com

19

który nie może być krótszy niż 6 miesięcy, nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, chyba że wnioskodawca nie spełnia wszystkich warunków podanych w promesie lub zachodzą okoliczności, które upoważniają do odmowy udzielenia koncesji lub jej ograniczenia.

17. Zezwolenia i podejmowanie działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia.

Jest to drugi rodzaj przedmiotowego ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Różni się on od koncesji przede wszystkim tym, iż dziedziny, w których wymagane jest zezwolenie są określone w odrębnych ustawach. Ustawy te określają organy zezwalające, warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, tryb wydawania, odmowy wydania i cofania zezwoleń.

Zezwolenie jest analogiczne do koncesji, jeżeli chodzi o formę aktu (decyzja administracyjna), promesę zezwolenia, kontrolę działalności gospodarczej, możliwość ponownego starania się o wydanie zezwolenia po jego cofnięciu.

Różnice zezwolenie a koncesja: 1) jeżeli przedsiębiorca spełnia wymagania określone przepisami prawa, organ

zezwalający nie może odmówić wydania zezwolenia na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej (można wezwać do uzupełnienia dokumentacji i dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku). Jeżeli wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wszystkim wnioskodawcom spełniającym warunki nie jest możliwe - zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi wykonywanie danego rodzaju działalności gospodarczej - organ zezwalający przeprowadza rozprawę administracyjną

2) czas obowiązywania zezwolenia – wydaje się je na czas nieoznaczony, chyba że wniosek przedsiębiorcy lub przepisy stanowią inaczej; na czas oznaczony wydaje się zezwolenia, jeżeli wydanie zezwolenia wszystkim wnioskodawcom nie jest możliwe.

3) zakres działalności gospodarczej objętej zezwoleniami może się zwiększać w zależności od doraźnych potrzeb państwa.

Cofnięcie zezwolenia Obligatoryjne w przypadku, gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności

gospodarczej objętej zezwoleniem, 2) przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do

prowadzenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, 3) przedsiębiorca nie usunął, w wyznaczonym przez organ wydający zezwolenie terminie,

stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność gospodarczą objętą zezwoleniem.

Fakultatywne w przypadku, gdy: 1) przepisy odrębne tak stanowią, 2) przedsiębiorca nie podjął, mimo wezwania organu zezwalającego, lub zaprzestał

wykonywania działalności gospodarczej, na którą uzyskał zezwolenie, w przypadku, gdy wydanie zezwolenia wszystkim starającym się nie było możliwe.

Zezwolenia wydane na podstawie przepisów obowiązujących do tej pory:

docsity.com

20

- Jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostaną ustawowo określone zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej oraz wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 96 ust. 2, oraz w ustawach odrębnych, jak też nie zostaną wskazane informacje i dokumenty wymagane do złożenia wniosków o wydanie zezwolenia, z mocy prawa wygasa obowiązek uzyskania zezwolenia

- W terminie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy utrzymuje się w mocy przepisy ustaw odrębnych, na podstawie których wydawane są zezwolenia, o których mowa w art. 96 ust. 2 oraz w ustawach odrębnych, o ile okres ten nie zostanie przedłużony w odrębnej ustawie.

- Ilekroć w dotychczas obowiązujących przepisach używa się terminów "pozwolenie", "upoważnienie", "zgoda", "licencja", oznaczających formy reglamentacji działalności gospodarczej, należy przez to rozumieć "zezwolenie" w rozumieniu niniejszej ustawy.

18. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne.

Warunki dla cudzoziemców: - ustawa deroguje ustawę o spółkach z udziałem zagranicznym - różne zasady: 1) obywatele obcych państw mający zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP – w

zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej mają takie same prawa jak obywatele polscy

2) osoby zagraniczne (czyli os. fiz. nie mający zezwolenia na osiedlenie się w RP jak i osoby prawne z siedzibą za granicą oraz spółki nie mające os.pr. takich osób, mające siedzibę za granicą) – ich sytuacja zależy od zasady wzajemności:

- na zasadzie wzajemności mogą na terytorium RP podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w Polsce,

- w przypadku braku zasady wzajemności – osoby zagraniczne dla podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą

 tworzyć wyłącznie spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne,

 a także przystępować do takich spółek oraz obejmować bądź nabywać ich udziały i akcje.

- podmioty zagraniczne działające na podstawie ustawy z 6.7.1982 r. o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez osoby prawne i fizyczne mogą prowadzone przedsiębiorstwo wnieść jako wkład do spółki utworzonej na podst. art. 6 ustawy,

spółki, do których zastosowanie mają przepisy ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym stają się spółkami w rozumieniu art. 6 ustawy.

19. Formy organizacyjno prawne wykonywania działalności gospodarczej.

Formy prowadzenia działalności Przedsiębiorcy zagraniczni mogą w Polsce tworzyć: 1) oddziały – prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu działalności

przedsiębiorcy zagranicznego

docsity.com

21

2) przedstawicielstwa – prowadzą działalność wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Warunki utworzenia oddziału Przedsiębiorcy zagraniczni mogą na zasadzie wzajemności tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium RP, o ile umowy ratyfikowane przez Polskę nie stanowią inaczej. Warunki utworzenia oddziału:

- uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców - przedstawienie dokumentów niezależnie od obowiązków związanych z rejestrem - ustanowienie osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy

zagranicznego. -

Warunki utworzenia przedstawicielstwa - wymaga się wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; wpisu dokonuje minister po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego (wpis następuje na wniosek po przedłożeniu wymaganych dokumentów)

- o dokonaniu wpisu wydaje się zaświadczenie (ewidencja jest jawna).

Odmowa wpisu do ewidencji przez ministra właściwego do spraw gospodarki po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli 1) utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu i obronności państwa lub

ochronie tajemnicy państwowej albo innemu ważnemu interesowi publicznemu, 2) wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 2, dotyczy działalności wykraczającej poza zakres

określony w art. 44 albo zawiera braki, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, a także, gdy do wniosku nie zostały dołączone dokumenty wymienione w art. 46 ust. 2.

Obowiązki oddziału i przedsiębiorstwa: 1) używanie nazwy przedsiębiorcy zagranicznego w języku państwa jego siedziby wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce", 2) prowadzenie oddzielnej rachunkowości w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości, 3) zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego w zakresie zmiany okoliczności, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Uprawnienia nadzorcze ministra właściwego do spraw gospodarki Po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego wydaje on decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez oddział lub przedstawicielstwo w przypadku, gdy: 1) oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art.

40 pkt 3,

docsity.com

22

2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem,

3) działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu.

W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zawiadamia przedsiębiorcę zagranicznego o obowiązku likwidacji oddziału w oznaczonym terminie.

Likwidacja oddziału lub przedstawicielstwa stosuje się odpowiednio przepisy ksh o likwidacji spółek z oo.

Wykreślenie z ewidencji O zakończeniu likwidacji osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy

zagranicznego w przedstawicielstwie jest obowiązana zawiadomić ministra właściwego do spraw gospodarki. Po zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji, wykreśla przedstawicielstwo z ewidencji.

20. Przedsiębiorstwo państwowe, jego organy założycielskie i jego tworzenie. Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samo finansującym się

przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną (wg ustawy z dnia 25 września 1981r. o

przedsiębiorstwach państwowych).

Art. 551 KC – przedsiębiorstwo to zespół składników materialnych i niematerialnych

przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych i obejmujących wszystko, co

wchodzi w jego skład (tj. firmę, znaki towarowe, księgi handlowe, ruchomości i

nieruchomości należące do przedsiębiorstwa, produkty, materiały, patenty itd.).

Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako:

 Przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych.

 Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej – tworzone są w celu bieżącego i

nieprzerwanego zaspokajania potrzeb ludności, tj. świadczenia usług w zakresie:

 Inżynierii sanitarnej;

 Komunikacji miejskiej;

 Zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową i cieplną;

 Zarządu państwowymi zasobami lokalowymi;

 Zarządu państwowymi terenami zielonymi;

 Zarządu uzdrowiskami;

 Usług pogrzebowych i utrzymywania cmentarzy;

 Usług kulturalnych.

W wyniku komunalizacji przedsiębiorstwa użyteczności publicznej stały się

przedsiębiorstwami komunalnymi.

docsity.com

23

Komunalizacja – gmina została wyposażona w mienie należące do Skarbu Państwa, Rad

Narodowych i Terenowych Organów Administracji Państwowej Stopnia Podstawowego (od

1990r.).

 Przedsiębiorstwa mieszane – prowadzą działalność na bazie kapitału państwowego,

powoływane są w drodze umowy;

 Przedsiębiorstwa międzynarodowe – tworzone są wraz z innymi państwami.

Przedsiębiorstwa państwowe tworzone są przez naczelne oraz centralne organy administracji

państwowej lub Narodowy Bank Polski i inne banki państwowe (są to organy założycielskie).

W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone przez inne

organy niż centralne organy administracji państwowej. Przed utworzeniem przedsiębiorstwa

organ założycielski przeprowadza badania i analizy w celu ustalenia potrzeby utworzenia

przedsiębiorstwa. Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa określa jego nazwę, rodzaj, siedzibę i

przedmiot działania.

Statut przedsiębiorstwa reguluje strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Statut jest

uchwalany przez ogólne zebranie pracowników na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa.

Statut przedsiębiorstwa określa ponadto:

 Tworzenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa państwowego;

 System kontroli wewnętrznej;

 Stosunki prawne między jednostkami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa;

 Zasady występowania w stosunkach prawnych z innymi jednostkami organizacyjnymi;

 Powołanie jako organów doradczych i opiniodawczych dyrektora – kolegium

przedsiębiorstwa oraz rady techniczno- ekonomicznej;

 Powołanie przez dyrektora komisji do rozstrzygania sporów majątkowych między

jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa.

Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa określa szczegółowo:

 Zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje

kierownicze.

Organ założycielski zatwierdza statut przedsiębiorstw państwowych:

 Użyteczności publicznej;

 Handlu zagranicznego;

 Stacji radiowych i telewizyjnych, przemysłu teleelektronicznego, transportu

samochodowego i budownictwa łączności,

 PKS i zakładów naprawczych taboru kolejowego.

docsity.com

24

Przedsiębiorstwo państwowe podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, z chwilą

wpisania uzyskuje osobowość prawną.

ORGANY PRZEDSIĘBIORSTWA:

Ogólne zebranie pracowników (delegatów – przedsiębiorstwa wielozakładowe lub

przedsiębiorstwa, w których liczba pracowników przekracza 300 osób, wybieranych na 2 lata)

- forma bezpośredniego uczestniczenia załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uchwały

zapadają zwykłą większością głosów. Ogólne zebranie pracowników odbywa posiedzenia, co

najmniej 2 razy w roku. Zwoływane jest na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 liczby członków

przez Radę Pracowniczą w ciągu 7 dni. Na każdym posiedzeniu Ogólne Zebranie

Pracowników wybiera przewodniczącego zebrania, zastępcę i sekretarza.

Kompetencje:

 Uchwala na wniosek dyrektora statut przedsiębiorstwa;

 Podejmuje uchwały w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi;

 Dokonuje rocznej oceny działalności Rady Pracowniczej i dyrektora;

 Uchwala wieloletnie plany przedsiębiorstwa;

 Uchwala na wniosek Rady Pracowniczej, statut samorządu załogi przedsiębiorstwa.

Rada Pracownicza:

Składa się z 15 członków, chyba, że statut samorządu załogi stanowi inaczej. Kadencja trwa 2

lata. Wybierana jest w wyborach przez pracowników. Członkiem Rady Pracowniczej może

zostać pracownik, który pracuje w przedsiębiorstwie, co najmniej 2 lata. Członek Rady nie

może pełnić funkcji więcej niż 2 kadencje. Rada Pracownicza wybiera ze swego grona na

okres 2 lat prezydium w składzie: przewodniczący, jeden lub więcej zastępców i sekretarz.

Prezydium jest wewnętrznym organem Rady Pracowniczej.

Kompetencje Rady Pracowniczej:

 Uchwalenie oraz zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa;

 Przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzenie bilansu;

 Podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji;

 Wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki handlowej lub innej struktury

organizacyjnej przewidzianej przepisami prawa lub nabycie bądź zbycie jej akcji;

 Wyrażenie zgody na oddawanie środków trwałych przedsiębiorstwa osobom fizycznym

lub prawnym do korzystania z nich w formie przewidzianych w prawie cywilnym;

 Podejmowanie uchwał w sprawie podziału lub łączenia przedsiębiorstw;

 Podejmowanie uchwał w sprawie zakładowego budownictwa mieszkalnego i socjalnego;

docsity.com

25

 Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany kierunku działalności przedsiębiorstwa;

 Podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu w przedsiębiorstwie referendum;

 Wybieranie swego przedstawiciela do rady zrzeszenia przedsiębiorstw.

Rada Pracownicza ma prawo występowania z inicjatywami, wnioskami i uwagami we

wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa. Rada wyraża również opinie we

wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa lub jego kierownictwa. Jest organem,

który kontroluje całokształt działalności przedsiębiorstwa. Rada Pracownicza odbywa

posiedzenia, co najmniej raz na kwartał. Prezydium rady zwołuje posiedzenie Rady

Pracowniczej na pisemny wniosek 1/5 jej członków. Uchwały Rady Pracowniczej zapadają

zwykłą większością głosów.

Dyrektor:

Zarządza przedsiębiorstwem i reprezentuje je na zewnątrz. Powoływany jest przez Radę

Pracowniczą (w przypadku przedsiębiorstw nowozałożonych i przedsiębiorstw użyteczności

publicznej dyrektora powołuje i odwołuje organ założycielski). Dyrektor jest powoływany

spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu na okres 5 lat lub na czas nieokreślony.

Dyrektor może być odwołany przez Radę Pracowniczą za zgodą organu założycielskiego.

Może być również zawieszony w czynnościach przez Radę Pracowniczą na okres nie dłuższy

niż 6 miesięcy. Na okres zawieszenia dyrektora Rada Pracownicza powołuje tymczasowego

kierownika przedsiębiorstwa.

Mienie przedsiębiorstwa:

Wartość mienia to fundusz statutowy przedsiębiorstwa, który ustala organ założycielski. Mienie przedsiębiorstwa tworzy majątek od chwili wpisu do rejestru. Mienie staje się własnością przedsiębiorstwa z tym, że zbyć może je tylko w drodze przetargu. Z zaciągniętych zobowiązań przedsiębiorstwo odpowiada jedynie swoim majątkiem.

21. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA.

1. Komercjalizacja i prywatyzacja są formami przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach państwowych działających na podstawie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

2. Komercjalizacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę S.A. lub spółkę z o. o., w wyniku czego powstaje jednoosobowa spółka skarbu państwa, w której skarb państwa ma 100% akcji i udziałów.

3. Komercjalizacji dokonuje minister skarbu państwa na wniosek: a) organu założycielskiego (którym najczęściej jest wojewoda); b) dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej przedsiębiorstwa

(zgodny wniosek tych dwóch organów); c) z własnej inicjatywy zawiadamiając o tym zamiarze dyrektora radę pracowniczą oraz

organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego;

docsity.com

26

d) może również wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o komercjalizację sejmik województwa, na obszarze którego znajduje się siedziba przedsiębiorstwa państwowego.

4. Nie podlegają komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowe: a) postawione w stan likwidacji lub upadłości, b) będące w trakcie podziału lub łączenia się, c) w stosunku do którego toczy się postępowanie układowe do chwili uprawomocnienia

się układu, d) w stosunku do którego toczy się postępowanie bankowe ugodowe – do chwili

uprawomocnienia się ugody, e) zarządzanie na podstawie umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem chyba że zarządca

wystąpi z wnioskiem o komercjalizację (wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez organ założycielski),

f) w stosunku, do którego zostało wydane zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej, g) państwowe przedsiębiorstwo „poczta polska”.

5. Minister skarbu państwa sporządza w imieniu skarbu państwa akt komercjalizacji, w którym ustala się:

a) status spółki, b) wysokość kapitału akcyjnego, c) imiona i nazwiska członków władz pierwszej kadencji (pierwsza rada nadzorcza liczy

5 osób, w tym 2 przedstawicieli pracowników); spółka z.o.o. może nie ustanawiać rady nadzorczej – prawo kontroli wykonuje wówczas wspólnik lub osoba przez niego upełnomocniona.

6. Skutki komercjalizacji. a) Z chwilą wpisania spółki do rejestru handlowego następuje wykreślenie

przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych. b) Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz pracowników

zatrudnionych na podstawie powołania wygasa z mocy prawa, natomiast inni pracownicy stają się z mocy prawa pracownikami spółki.

c) Do pełnienia funkcji prezesa pierwszego zarządu spółki powołuje się dyrektora komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego (chyba, że nie wyrazi on na to zgody).

d) Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa staje się bilansem otwarcia spółki, przy czym suma kapitału akcyjnego i zapasowego spółki jest równa funduszom własnym przedsiębiorstwa.

7. Szczególnym rodzajem komercjalizacji jest komercjalizacja z konwersją wierzytelności – przekształcenie przez ministra skarbu państwa przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z.o.o. z udziałem skarbu państwa i wierzycieli. Następuje wówczas zamiana wierzytelności na udziały w spółce, a dotychczasowi wierzyciele stają się udziałowcami. Jest to dopuszczalne jeśli:

a) suma zobowiązań, zaciągniętych kredytów i pożyczek, powiększona o należne wierzycielom odsetki. Za zwłokę w zapłacie ich wierzytelności stanowią więcej niż 60% wartości księgowej aktywów;

b) lub gdy suma zobowiązań krótkoterminowych zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych (do spłacenia w ciągu roku) oraz kredytów i pożyczek przeterminowanych (których termin płatności już minął) powiększona o odsetki za zwłokę stanowi więcej niż 50% przychodów uzyskanych w roku 1995.

Nie bierze się pod uwagę przychodów ze sprzedaży majątku. Przedsiębiorstwa państwowe przekształca się w spółkę z udziałem skarbu państwa i wierzycieli, jeżeli zgodę na objęcie

docsity.com

27

udziałów wyrażą wierzyciele posiadający powyżej 50% sumy wierzytelności podlegających zamianie oraz wierzytelności oraz częściowo umarzalnych.

Wierzytelności częściowo umarzalne to wierzytelności: - wobec budżetu państwa; - z tytułu ubezpieczeń społecznych; - z tytułu składek na fundusz pracy; - z tytułu składek na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; - z tytułu składek na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Wierzytelności te z dniem rejestracji spółki podlegają umorzeniu z mocy prawa w części stanowiącej 70%, natomiast pozostałe 30% zaspokoić musi spółka. Wierzyciel obejmuje za wierzytelności udziały o wartości nominalnej odpowiadającej 1/3 przysługujących mu należności.

8. Prywatyzacja w rozumieniu ustawy polega na: I Zbywaniu należących do skarbu państwa akcji spółek lub udziałów powstałych w wyniku komercjalizacji. II Rozporządzanie materialnymi składnikami i niematerialnymi przedsiębiorstwa państwowego powstałej w wyniku komercjalizacji na zasadach określonych ustawą przez:

- sprzedaż przedsiębiorstwa; - wniesienie przedsiębiorstwa do spółki; - oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Prywatyzacja może być pośrednia lub bezpośrednia. a) Prywatyzacja pośrednia polega na zbyciu akcji skarbu państwa w spółce powstałej w

wyniku komercjalizacji w trybie oferty ogłaszanej publicznie, przetargu publicznego lub rokowań podjętych na podstawie zaproszenia publicznego. Do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji spółki należących do skarbu państwa generalnie uprawnieni są pracownicy którzy w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorstwa państwowego byli pracownikami tego przedsiębiorstwa lub którzy pracowali co najmniej 10 lat w przedsiębiorstwa państwowym oraz rolnicy i rybacy, z których gospodarstw w okresie 5 lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa z rejestru dostarczono dla tego przedsiębiorstwa surowce o okresie wartości. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie 6 miesięcy od zbycia i wygasa z upływem 12 miesięcy. Liczba udostępnionych akcji zależy generalnie od stażu pracy i grypy uprawnionych (pracownicy, emeryci, renciści, rolnicy i rybacy). Akcje nabyte nieodpłatnie nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem 2 lat od zbycia przez skarb państwa. Od zbycia przedsiębiorstwa skarb państwa pierwszych akcji, a nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu spółki przed upływem 3 lat.

b) Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa przez :

I - sprzedaż przedsiębiorstwa; II - wniesienie przedsiębiorstwa do spółki; III – oddanie przedsiębiorstwa do prywatnego korzystania.

Prywatyzacji bezpośredniej podlegać mogą tylko przedsiębiorstwa, które spełniają określone warunki m.in. w zakresie:

- wielkości zatrudnienia do 500 osób; - wartości sprzedanych towarów i usług do 6 mln EURO; - wysokości funduszy własnych do 2 mln EURO.

Prywatyzacji bezpośredniej w imieniu skarbu państwa dokonuje organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego (wojewoda) wydając za zgodą ministra skarbu państwa

docsity.com

28

zarządzanie o prywatyzacji bezpośredniej wskazujące formę prywatyzacji i działając przez pełnomocników ds. prywatyzacji. Załącznikiem do zarządzania jest analiza stanu przedsiębiorstwa zawierająca m.in. stan prawny majątku przedsiębiorstwa państwowego, ocenę realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa.

Skutki prywatyzacji bezpośredniej: I kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa w tym prawa i obowiązki pracodawcy; II kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo jest odpowiedzialny za zobowiązania przedsiębiorstwa państwowego, a przejęcie zobowiązań niewymaga zgody wierzycieli.

Formy prywatyzacji bezpośredniej: a) sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie przetargu publicznego lub rokowań podjętych na

podstawie publicznego zaproszenia; b) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki – w trybie rokowań podjętych na podstawie

publicznego przetargu; c) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na rzecz spółki pracowniczej

spełniającej określone warunki. Z dniem wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej ustaje działalność dotychczasowych organów przedsiębiorstwa a ich funkcje wykonuje pełnomocnik do spraw prywatyzacji. W zarządzeniu o prywatyzacji bezpośredniej organ założycielski określa w szczególności sposób prywatyzacji bezpośredniej oraz wskazuje osobę której udzielił pełnomocnictwa do dokonania prywatyzacji bezpośredniej. Z pracownikami którzy w dniu wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej byli członkami rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego sprywatyzowanego na zasadach określonych przepisami nie może pracodawca, który w wyniku prywatyzacji bezpośredniej przejął przedsiębiorstwo rozwiązać stosunku pracy za wypowiedzeniem jak też zmienić za wypowiedzeniem warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika w ciągu 1 roku od dnia wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Zbycie przedsiębiorstwa wywołuje skutki wobec osób trzecich z chwilą ich zawiadomienia najpóźniej jednak z chwilą wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy wzajemnej wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem. Przejęcie w wyniku prywatyzacji bezpośredniej zobowiązań przedsiębiorstwa państwowego, powstałych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa nie wymaga zgody właścicieli.

docsity.com

29

22. Formy organizacyjno prawne działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego.

docsity.com

30

23. Organizacja kontroli i nadzoru państwa w gospodarce.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 15 pages

Pobierz dokument