Przepływy Leontiefa - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Przepływy Leontiefa - Notatki - Ekonometria, Notatki'z Ekonometria. Cracow University of Economics

RTF (40 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z ekonometri opisujące przepływy Leontiefa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Przepływy leontiefa

Model nakładów i wyników jest nazywany w literaturze także modelem Leontiefa, modelem przepływów międzygałęziowych lub modelem input-output. Ponadto termin "model" często jest zastępowany słowem "analiza".Twórcą tej powszechnie znanej i stosowanej metody analizy ekonomicznej jest amerykański uczony, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Wassily Leontief. Model ten opisuje sposób funkcjonowania złożonych układów gospodarczych. Umożliwia między innymi podanie odpowiedzi na następujące pytania: "ile powinna wynosić produkcja każdej z gałęzi gospodarki, aby całkowity popyt, składany zarówno przez sektor produkcyjny jak i sektor gospodarstw domowych na dobra produkowane przez te gałęzie był zaspokojony " lub "o ile procent wzrośnie zapotrzebowanie na wyroby skórzane, pracę, maszyny, itp. jeżeli zwiększymy produkcję butów o 10% ". Model nakładów i wyników był i jest używany między innymi do:- badania wpływu jaki będzie miało przejście z produkcji nastawionej na cele wojenne do produkcji cywilnej po Drugiej Wojnie Światowej- analizy przepływu produktów pomiędzy gospodarkami różnych krajów- międzygałęziowych analiz przeprowadzanych między innymi przez Bank Światowy, Organizację Narodów Zjednoczonych, Departament Handlu USA Przykład ilustrujący podstawowe cechy tego modelu.Rozważmy sytuację gospodarstwa produkującego dwa rodzaje produktów: kukurydzę i nawóz. W produkcji kukurydzy zużywana jest kukurydza oraz nawóz. Z kolei nawóz jest produkowany z kukurydzy (zakładamy, iż kukurydza jest zużywana przez krowy, które wytwarzają cenny nawóz).Załóżmy, iż do wyprodukowania tony kukurydzy musimy zużyć 0,2 tony kukurydzy oraz 0,8 tony nawozu. Z kolei aby krowy wytworzyły jedną tonę nawozu, muszą skonsumować 0,4 tony kukurydzy, nie zużywają natomiast nawozu.Każdy z tych dwóch procesów produkcyjnych możemy oznaczyć parą liczb. Proces produkcji kukurydzy możemy opisać jako ( 0,2 ; 0,8 ) natomiast proces produkcji nawozu jako ( 0,4 ; 0 ). W tym momencie możemy zadać sobie następujące pytania:Czy możemy tak ustawić produkcję aby zaspokojone było zapotrzebowanie na te produkty zużywane w procesie produkcyjnym oraz odłożyć część produkcji do konsumpcji Jeśli tak, jakie kombinacje produkcji obu dóbr są możliwe Odpowiedzi na te pytania możemy uzyskać układając układ równań liniowych. Oznaczmy:X K - całkowitą produkcję kukurydzyX N - całkowitą produkcję nawozuKukurydza jest zużywana do produkcji kukurydzy (w ilości 0,2 * X K) oraz do produkcji nawozu (w ilości 0,4 * X N).Analogicznie rozważając nawóz jest zużywany do produkcji kukurydzy (w ilości 0,8 * X K) oraz nie jest zużywany do produkcji nawozu (co możemy zapisać 0 * X N).Całkowitą ilość kukurydzy pozostawioną do konsumpcji możemy obliczyć jako różnicę pomiędzy całkowitą produkcją kukurydzy X K a ilością kukurydzy zużytą w procesie produkcyjnym 0,2 X K , 0,4 X N. Analogicznie całkowitą ilość nawozu pozostawioną do konsumpcji możemy zapisać jako różnicę pomiędzy całkowitą jego produkcją X N a jego zużyciem w procesie produkcyjnym 0,8 X K , 0 X N.Jeżeli założymy, iż farma ma produkować pewną ilość każdego z tych produktów do konsumpcji końcowej, np. 10 ton kukurydzy oraz 2 tony nawozu, wówczas możemy ułożyć następujący układ równań:0,8 X K - 0,4 X N = 100,8 X K + X N = 2Rozwiązując tak skonstruowany układ równań, jesteśmy w stanie obliczyć ile powinna wynieść całkowita produkcja kukurydzy i nawozu, aby zostały zaspokojone zapotrzebowanie na te dobra wynikające z procesu

produkcji oraz do konsumentów trafiła ustalona ilość tych dóbr. Ponieważ jest to prosty układ równań możemy go rozwiązać metodą podstawiania. Wynik będzie następujący:X K = 22,5 oraz X N = 20.Aby więc wyprodukować wspomnianą wyżej ilość kukurydzy (10 ton) oraz nawozu (2 tony) przeznaczone do konsumpcji, gospodarstwo musi wyprodukować aż 22,5 tony kukurydzy oraz 20 ton nawozu (ze względu na istniejące zależności w procesach produkcji tych dóbr). Przykład ten stanowi doskonałą ilustrację podstaw modelu nakładów i wyników w którym pomijana jest praca. Podstawowe założenia analizy nakładów i wyników (model zamknięty): - Wyniki produkcji każdej gałęzi są wykorzystywane jako nakłady przez inne gałęzie oraz co również może mieć miejsce przez tą samą gałąź. Przykład: energia elektryczna wyprodukowana przez elektrownię jest zużywana przez większość innych gałęzi przemysłu oraz także przez nią samą. - Powyższe założenie sprawia, iż poziom całkowitej (globalnej) produkcji każdej z gałęzi gospodarki będzie uzależniony od wzajemnych zależności w całej gospodarce. - W celu uproszczenia modelu zakłada się iż każda gałąź wytwarza tylko jeden produkt lub grupę produktów wytwarzanych w niezmieniającej się proporcji. W tym celu zużywa jeden lub wiele produktów również przy uwzględnieniu niezmieniających się proporcji. - Ponieważ rozważamy model zamknięty, sektor gospodarstw domowych nie jest uwzględniany jako jedna z gałęzi danej gospodarki. Poniższy diagram w pewnym uproszczeniu stanowi ilustrację zamkniętego modelu nakładów i wyników. Diagram ten stanowi przykład w jaki mogą kształtować się przepływy dóbr w 5-gałęziowej gospodarce. Strzałki znajdujące się w obrębie zielonego owalu ilustrują przepływy dóbr pomiędzy gałęziami tej gospodarki. Natomiast strzałki pogrubione, wychodzące na zewnątrz owalu stanowią ilustrację popytu sektora gospodarstw domowych na dobra produkowane przez te gałęzie.Przykładowo do produkcji dobra pierwszego jest zużywane dobro pierwsze, drugie, trzecie oraz czwarte. Wynik produkcji pierwszej gałęzi jest nakładem tejże gałęzi oraz gałęzi drugiej.Współczynniki nakładówPrzy każdej ze strzałek ilustrujących przepływ dóbr pomiędzy gałęziami przemysłu możemy postawić następujący symbol: a ij - gdzie i - numer gałęzi z której dane dobro wypływa, j - numer gałęzi do której dane dobro trafia. Są to tak zwane współczynniki nakładów.Współczynniki nakładów przyjmują wartości z przedziału

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument