Miłość i miłosierdzie - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Miłość i miłosierdzie - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (343 KB)
3 strony
424Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości dotyczące miłości i miłosierdzia względem bliźnich, czyli jak i dlaczego kochać.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Miłośd i miłosierdzie względem bliźnich, czyli jak i dlaczego kochad?

[1] Dlaczego człowiek stworzony jest do tego, by pomagad innym? Otóż poprzez miłośd człowieka do człowieka objawia się Chwała Boża. Chwała Pana objawia się w każdym człowieku, w każdym jego dobrym uczynku i pragnieniu!!! Kochający człowiek jest obrazem dobrego, miłosiernego Ojca oraz Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Dając się innym, jesteśmy żywymi świadkami Bożej obecności w świecie. Bo Bóg działa przez człowieka. W sercu i uczynkach ludzkich ukryty jest prawdziwy Pan Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg jest dobry bo daje nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia, do prawdziwej radości, do zbawienia. Dlatego i my powinniśmy byd jak chleb, którego można kroid, by wszyscy mogli spróbowad i doświadczyd dobroci Pana, który jest Miłością i Ofiarą!!! Dlatego, że Bóg jest Miłością, Jego Miłośd objawia się w Ofierze, którą sam z siebie składa. Jego najbardziej niepojętą dla ludzkiego umysłu Ofiarą jest sam Jezus Chrystus. My, jako Chrześcijanie, pomagając innym i czyniąc z siebie samego dar serca, realizujemy najważniejsze przykazanie Boże – przykazanie miłości. Miłośd zaś świadczona naszym bliźnim powinna także wynikad z wdzięczności względem Stwórcy. Czy przy pomocy dostępnych środków na Ziemi, w zasięgu ludzkich możliwości, można wyrazid całkowitą wdzięcznośd Bogu za wszystko?? Odpowiedź brzmi: nie. Człowiek nigdy nie nasyci do kooca pragnienia wdzięczności za to, co dostał od Ojca. Obyśmy chod troszkę okazali się wdzięczni za to, co Bóg nam przygotował, kiedy przed stworzeniem świata byliśmy jeszcze w Jego „projekcie”, oraz za wszystkie dary, które od niego otrzymujemy w czasie „pielgrzymki”, jak również za zbawienie, które nam obiecuje po ziemskiej wędrówce!!! Największą i najgłębszą radością na Ziemi jest uczynid z siebie ofiarę miłości, poświęcid swoje życie dla innych, będąc dobrym i miłosiernym, całą zaś nadzieję pokładając w Bogu Trójjedynym, żyjąc z Nim w pełnej jedności…

[2] Trudne jest to bez pomocy Bożej łaski, ale chodzi o to, aby mied na otaczający nas świat spojrzenie miłości pomimo wad, grzechów i zła, które się w nim kryje. NALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM DOSTRZEGAD DOBRO I MIŁOŚD ORAZ STAWIAD JE NA PIERWSZYM MIEJSCU…

[3] Nie chodzi o to, aby wszyscy na świecie byli od razu tacy, jak np. bł. matka Teresa z Kalkuty. Gdyby tak się w tym momencie stało, świat by upadł…. Runęłaby pewnie globalna gospodarka i mogłoby to zapewne doprowadzid do klęski… Chodzi zaś o to, ażeby próbowad znaleźd nieco inne podejście do życia, otworzyd swoje oczy i mied również inne spojrzenie na świat – odmienne w stosunku do tego, jakie mamy na dzieo dzisiejszy. Mied podejście, dzięki któremu człowiek staje się bardziej ludzki, a jednocześnie świat bardziej ludzki. Matka Teresa z pewnością była osobą wolną, a jej serce wypełnione było pokojem. Trzeba, abyśmy się zdobyli na to, by zrobid krok wprzód. W dzisiejszym świecie trzeba byd trochę businessmanem i przynajmniej trochę Matką Teresą!

[4] Dobro rodzi dobro, a miłośd budzi miłośd. A jeżeli rośnie w nas miłośd, to już niedaleko nam do Ojca, który jest Miłością!

[5] Staraj się dostrzegad u drugiego człowieka każdy dobry czyn i każdą dobrą intencję. Nie szukaj w nim tylko tego, co słabe, i nie stawiaj mu zbyt dużych wymagao. Odkrywaj pozytywne strony w swoim bliźnim i pomóż mu w odnalezieniu w nim samym tego, co wartościowe. Miłośd bowiem „nie szuka złego”… Nie odpychaj go, nie unoś się agresją i nie bój się budującej rozmowy ze swoim bratem lub siostrą. Pamiętaj, że w każdym człowieku dostrzegamy Pana Boga. Bądź wdzięczny za każde dobro, które ów człowiek Ci wyświadcza w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek poziomie, np. przez zapewnienie materialnych warunków do pełnienia określonego zadania, mimo, że z jego strony np. nie ma miejsca jakiekolwiek wsparcie uczuciowe. Byd może nie zostało mu dane, by byd lepszym i dad z siebie jeszcze więcej, albo po prostu go na to nie stad i wiele „rzeczy” zwyczajnie przerasta jego możliwości. Nie przestawaj nigdy dostrzegad w każdym człowieku swojego brata i siostrę! Każdy z nas bowiem jest dziełem rąk Boskich i świątynią samego Niewidzialnego…

docsity.com

[6] Nie można miłowad inaczej, jak tylko w Bogu i „przez” Boga!

[7] Byd może czasem zastanawiamy się nad tym, jaką miłośd mogą mied w sobie osoby niewierzące bądź jak może wyglądad związek małżeoski człowieka mocno wierzącego i praktykującego, kierującego się w życiu chrześcijaoskimi zasadami, z ateistą. Owszem, ich relacje mogą byd bardzo wartościowe, oparte na wzajemnym oddaniu się i trosce o siebie nawzajem. Miłośd męża lub żony, jako Chrześcijanina, może wyrażad się np. modlitwą o nawrócenie dla swojego współmałżonka lub współmałżonki. Razem będą podążad wspólną drogą, wypełniając określone obowiązki. Z drugiej strony jednak możliwe, chod niekoniecznie, iż dojdzie do jakiegoś konfliktu między obojga partnerami wcześniej czy później. W pewnych sprawach będą musieli się tolerowad lub pójśd na kompromisy. Poza tym czy osoba będąca ateistą, żyjąca w jakimś sensie z oczami zamkniętymi, będzie umiała prawdziwie kochad i czy jest do kooca szczera w swoim sercu? Albowiem może to wiązad się z tym, że ów osoba ma coś do ukrycia, prawdopodobnie nie jest do kooca szczera i unikad będzie rozmów na pewne, drażniące ją tematy. Czy w ten sposób będzie w stanie budowad relacje z drugim człowiekiem oparte na szczerym i całkowitym oddaniu się, czystej uczciwości oraz nieskazitelnej, prawdziwej miłości? Prócz tego zdaje się, że deklarowanie się jako osoba niewierząca świadczy trochę o niedojrzałej postawie i w pewnym sensie jest niepoważne… Czy można w takiej sytuacji stworzyd dojrzały związek, za który bierze się pełną odpowiedzialnośd?

[8] Prawdziwy Chrześcijanin, świecki bądź duchowny, to osoba przede wszystkim żyjąca i przeniknięta miłością, którą stawia sobie jako priorytet w codziennym życiu. Poprzez swoje uczynki, wiarę i słowa świadczy o największej Miłości, którą jest sam Bóg. Owa miłośd wyrażad może się niekoniecznie tym, że ów człowiek, niezależnie od tego, czy jest kapłanem, siostrą zakonną, matką, ojcem czy osobą samotną, jest zawsze miły, wszystkich chwali i pociesza oraz jest grzeczny i „porządny” w oczach innych ludzi. Albowiem jego miłośd może stad także za krytyczną postawą wobec czegoś, czasem „ciętym języku”, napominaniem, milczeniem, mówieniem prawdy czy wyrażad się niemiłym traktowaniem innych, np. w sytuacji, gdy trzeba dad nauczkę za nieodpowiednie zachowanie lub przestrzec przed jakimś złem. Dojrzałe Chrześcijaostwo polega na tym, że zarówno w słowach krytyki jak i umocnienia, bądź słowach „szorstkich” i „gładkich”, kryje się zawsze miłośd i pragnienie dobra drugiego człowieka. Osoba wierząca, która tak postępuje, zasługuje na miano „Wielkiego Chrześcijanina”…

[9] Ze światem nie można walczyd. Światu trzeba służyd…

Wiara w życiu codziennym

[1] Nigdy nie zrozumiesz miłości Jezusa jeśli nie otworzysz swojego serca. Nie posiądziesz wielkiej wiary jeśli nie skruszysz kamienia na swoim sercu…

[2] Byłem pewnego razu w odwiedzinach u swojej prababci. Na imię ma Antonina i ma dziewięddziesiąt jeden lat. Często się zapomina i zadaje co jakiś czas te same pytania. Ma także problemy z rozpoznawaniem znajomych. Rozmawiałem z nią o prostych rzeczach. Pytała mnie np. o to, skąd i dokąd jadę, kim jestem, jak się nazywam itd. Zaparzyłem jej herbatę miętową z cukrem. Podczas tej rozmowy najpiękniejsze dla mnie były słowa, które powiedziała na pożegnanie, gdy już odchodziłem: „niech Cię Pan Jezus prowadzi!”. Dotarło do mnie po raz wtóry, iż wiara nie musi koniecznie ujawniad się tylko w wielkich modlitwach i czynach… Bo prawdziwa wiara wychowuje w prostocie…

[3] Prawdziwa wiara to taka, która wychowuje w trudzie i pewnym cierpieniu. Pobożnośd autentyczna wcześniej czy później doznaje jakiegoś ucisku i wystawiana jest na próbę. Zdaje się, iż szczerą wiarę u ludzi można rozpoznad głównie po tym, iż zmaga się ona z jakimś trudem i

docsity.com

przeciwnościami. Prawdopodobnie wtedy jest bardziej realna, więcej warta i mocniejsza. Religijnośd wynikająca z przyzwyczajenia lub tradycji, będąca ucieczką od problemów, powierzchowna i płytka, bądź „kruchciana” lub w ozdobach, może mied niewiele wspólnego z prawdziwą wiarą…

[4] Prawdziwy Chrześcijanin, tzn. Chrześcijanin z krwi i kości oraz człowiek głębokiej wiary, którego każda komórka ciała przeniknięta jest Bogiem, zawsze trwa w nadziei, gotów jest właściwie na wszystko, nigdy się nie załamie i wszystko przetrwa!

[5] Istotą prawdziwej wiary i miłości jest po pierwsze to, ażebyśmy stali się godnymi oglądania Boga nieskooczonego, względem którego jesteśmy malutcy jak kruszynki; abyśmy Jemu się podobali i wszystko czynili dla Niego, bo Jego miłośd jest nieskooczona, a On sam jest doskonały. Po drugie, abyśmy się nie pogubili, gdyż sami na sobie polegad nie możemy. Tylko poprzez spełnianie Jego woli, przy współpracy z Jego łaską, możemy się z Nim spotkad i złączyd na wieki, oglądając Go twarzą w twarz. Po wtóre, abyśmy byli użytecznymi narzędziami w Jego świętych rękach – bowiem również przez nas działa Wszechmogący i dzięki nam ujawnia się Jego obecnośd w świecie…

[6] Nie wierz tylko swoim rozumem lecz sercem i duszą tęsknij!

[7] Życie chrześcijaoskie to walka o królestwo Boże, a także dawanie świadectwa prawdy i miłości każdego dnia…

[8] Wiara nie polega wyłącznie na dogłębnym analizowaniu jej aspektów za pomocą zdrowego rozsądku bądź mozolnej eksploracji argumentów, które je uzasadniają, a następnie mechanicznym wprowadzaniu owych aspektów w życie. Wiarę przede wszystkim przeżywa się w duszy, bez konieczności wyobrażania sobie nawet jakichkolwiek obrazów czy symboli… Jako cnota i dar otrzymany od Ojca Niebiaoskiego, przeniknięta jest nadzieją i pociąga za sobą czyny miłości…

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument