Mnożnik i super mnożnik w handlu zagranicznym - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk
lord_of_dogtown
lord_of_dogtown11 marca 2013

Mnożnik i super mnożnik w handlu zagranicznym - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe. University of Gdansk

PDF (160 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z zakresu stosunków międzynarodowych: mnożnik i super mnożnik w handlu zagranicznym; bariery handlu zagranicznego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Mnożnik i super mnożnik w Handlu Zagranicznym. Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy byłby nie pełny gdybyśmy pominęli bariery handlu zagranicznego. Można do nich zaliczyć :

- barierę zbytu - barierę koniunkturalną - barierę przestrzenną - barierą handlową typu OPEC - barierę zadłużenia

Bariera zbytu jest najtrudniejszym problemem, gdyż wytwarzana produkcja powinna być wchłonięta przez rynek jeśli tak nie jest to produkcja traci sens. Występują tu pojęcia globalnej podaży ( ilość wytworzonej i sprzedanej produkcji przy danych cenach i czynnikach wytwórczych ) i globalnego popytu ( suma pieniędzy wydanych przez konsumentów na zakup wytworzonej produkcji przy danych cenach i dochodach ). Bariera koniunkturalna wiąże się ze zmiennością koniunktury w handlu zagranicznym która jest częścią koniunktury ogólnogospodarczej ( depresja, recesja, kryzys ). Bariera przestrzenna –wiąże się z działalnością danego kraju w przestrzeni. W procesie długofalowego rozwoju pole działalności gospodarczej rozszerza się a wolna przestrzeń jest stopniowo zagospodarowywana. Działalność gospodarcza wykracza poza granice państwa i w formie stosunków gospodarczych przenika do rozległej przestrzeni. W pokonywaniu przestrzeni dużą rolę odgrywa postęp techniczny( prędkość, ładowność, zasięg środków transportu ). Bliskość geograficzna partnerów ułatwia wzajemną wymianę towarową a duże odległości stają się barierą tej wymiany. Bariera typu OPEC –przejawiała się dyktatem krajów naftowych przeciwko dyktatowi koncernów naftowych . Bariera zadłużenia – spłacany kredyt nieuchronnie prowadzi do zmniejszenia tempa przyrostu PKB to w tym sensie zadłużenie jawi się jako bariera HZ. Jeśli jednak w owym cyklu dodatnie oddziaływanie kredytu międzynarodowego na tempo przyrostu PKB jest równe albo większe od jego oddziaływania ujemnego to bariera ta znika. Stwierdzamy że nadmierne zadłużenie jest zjawiskiem wysoko niekorzystnym gdyż powoduje niekorzystne komplikacje ekonomiczne i społeczne. Antynomia handlu zagranicznego – polega na tym że w procesie oddziaływania na wzrost gospodarczy uruchamia on przeciwstawne siły które z jednej strony ten wzrost napędzają a z drugiej hamują . Poprzez swoje podstawowe funkcje HZ stymuluje wzrost gospodarczy ale jednocześnie wprowadza do niego określone bariery.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument