Terminy, ich obliczanie i ustalanie przy załatwianiu spraw - Notatk i- Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Terminy, ich obliczanie i ustalanie przy załatwianiu spraw - Notatk i- Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (142 KB)
2 strony
490Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające terminy, ich obliczanie i ustalanie przy załatwianiu spraw.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Terminy , ich obliczanie i ustalanie przy załatwianiu spraw . Termin – pod tym pojęciem używanym w KPA możemy rozumieć określoną datę

lub pewien czas . Ogólnie terminy można podzielić na : - ustawowe – określone przepisami KPA i innych ustaw , - urzędowe – wyznaczone przez organ prowadzący postępowanie .

Terminy ustawowe mogą mieć zarówno postać przepisów prawa materialnego , które stwarzają pewien obowiązek , bądź go znoszą , np. ustawą dotyczącą zarobkowego przewozu osób ustalono termin , od którego każdy zarobkujący taksówką winien posiadać zezwolenie na wykonywanie tych czynności . Tego terminu nie można przedłużać , skracać ani przywracać .

Z kolei terminy ustawowe prawa procesowego , np. w KPA wynoszą – 7 dni na złożenie zażalenia , 14 dni na złożenie odwołania , 30 dni na skargę do NSA , nie mogą być przedłużane ani skracane , ale mogą być przywracane w określonych prawem warunkach .

Natomiast terminy wyznaczone przez organ administracyjny ( urzędowe ) na

wykonanie pewnych czynności , np. wezwanie do stawienia się w określonym dniu w urzędzie , nakaz rozbiórki budynku , mogą być , przed ich upływem , z ważnych przyczyn przedłużane bądź skracane .

Skutki niezachowania terminu kształtują się niejednolicie :

- ustawowe prawa materialnego – powodują , że czynność dokonana po ich upływie jest nieważna , zaś terminu nie można przywrócić ;

- terminy ustawowe prawa procesowego – powodują nieważność czynności

dokonanych po jego upływie , w niektórych przypadkach mogą być przywracane ; - urzędowe – skutkują najczęściej zastosowaniem przez organ administracyjny

przymusu , jeżeli sprawa dotyczy obowiązku .

Sposób obliczania terminów ustala art. 57 KPA wskazując , jak oblicza się terminy określone w dniach , tygodniach i miesiącach ,

Gdy chodzi o termin określony w dniach – to upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu , z tym że jeżeli początkiem terminu jest pewne

zdarzenie to przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia , w którym zdarzenie nastąpiło .

Terminy określone w tygodniach kończą się w tygodniu , który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu , jeżeli np. bieg terminu dwutygodniowego rozpoczął się w sobotę 13 marca , to końcowym dniem tego terminu jest sobota 27 marca .

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu , który odpowiada początkowemu dniu terminu , a gdyby takiego dnia w m-cu nie było w ostatnim dniu miesiąca . Jednomiesięczny termin , którego bieg rozpoczął się 29 , 30 , 31 stycznia kończy się 28 lutego , jedynie w roku przestępnym zakończy się 29 lutego .

Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskim urzędzie pocztowym czy polskim urzędzie konsularnym a także , gdy zostało złożone w dowództwie jednostki wojskowej , kapitanowi statku , kierownikowi statku . W zasadzie o

dochowaniu terminu czy rozpoczęciu biegu terminu decydują stemple pocztowe czy datowniki . Przywrócenie terminu procesowego

KPA w art. 58 dopuszcza możliwość przywrócenia terminu procesowego w razie jego niezawinionego uchybienia . Daje możliwość złożenia w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia , wniosku o przywrócenie terminu , razem ze środkiem ( odwołanie , zażalenie

docsity.com

, skarga do NSA ) , któremu terminu uchybiono . We wniosku należy jedynie uprawdopodobnić przyczynę uchybienia ( np. pobyt zagranicą , w szpitalu ) .

Organ ustosunkowując się do wiarygodności tego uprawdopodobnienia wydaje postanowienie o przywróceniu terminu bądź o nie przywróceniu . Stronie służy na to postanowienie zażalenie do wyższego organu . Skutkiem przywrócenia terminu jest traktowanie czynności , dla której termin był określony jako dokonanej w terminie . Terminy załatwiania spraw

Wśród ogólnych zasad postępowania administracyjnego przyjęto zasadę szybkości postępowania . Prawo nie dopuszcza do bezczynności organu , tzw. milczenia władz . Konkretyzując zasadę szybkości postępowania w 20 leciu międzywojennym wprowadzono

instytucję nazwaną dewolucją , tj. przeniesieniem sprawy do wyższego organu , z którą organ I instancji nie mógł sobie poradzić . Naruszało to zasadę dwuinstancyjności postępowania . Aby dyscyplinować pracowników administracji KPA nie dopuszcza do stosowania dewolucji, a jednocześnie wyznacza czas graniczny , w którym postępowanie winno być zakończone a sprawa załatwiona .

W postępowaniu przed I instancją sprawa winna być załatwiona niezwłocznie , nie

później niż w ciągu miesiąca – termin podstawowy, a w sprawach szczególnie skomplikowanych , nie później niż w ciągu 2 miesięcy .

Niezwłocznie tzn. sprawa nie posiadająca wyjaśnienia , miesiąc – jeżeli prowadzone jest postępowanie wyjaśniające i dowodowe , szczególnie skomplikowane – wymagające różnych czynności , zbierania dowodów itp.

W postępowaniu odwoławczym termin załatwiania spraw wynosi tylko

miesiąc ( II instancja ) .

Termin załatwiania spraw biegnie od dnia , w którym organ otrzymał podanie ( żądanie , wniosek , odwołanie , zażalenie ) wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami lub danymi . W przypadku , gdy podanie jest niekompletne organ może wyznaczyć termin do uzupełnienia niezbędnych danych bądź dokumentów z zagrożeniem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia .

W przypadku , gdy załatwienie sprawy w terminie ustawowym jest niemożliwe

organ prowadzący postępowanie może zastosować sygnalizację , tj. przed upływem terminu powiadomić stronę o przyczynach niedochowania terminu i wyznaczyć termin , w którym sprawa zostanie załatwiona . W ten sposób pracownik prowadzący postępowanie może uchylić się od odpowiedzialności porządkowej , dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa .

Strona , której sprawa nie jest załatwiona może złożyć zażalenie bezpośrednio do organu wyższego stopnia na bezczynność organu.

Organ wyższego stopnia wyznacza organowi I stopnia termin do załatwienia sprawy , zarządzając jednocześnie wyjaśnienie przyczyny , ustalenia osób winnych nie załatwienia sprawy , a w razie potrzeby podjęcia środków zapobiegających w przyszłości podobnym sytuacjom .

Istnieje tez możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego na nie załatwienie sprawy w wyznaczonym terminie zarówno przez organ I jak i II instancji .

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument