Test operacji bankowych - Notatki - Finanse i bankowość - Część 1, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Test operacji bankowych - Notatki - Finanse i bankowość - Część 1, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (80 KB)
9 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: test operacji bankowych. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

1. Do czynności bankowych wykonywanych wyłącznie przez banki na mocy ustawy Prawo Bankowe zaliczamy: a) udzielanie kredytów b) udzielanie pożyczek pieniężnych c) udzielanie poręczeń d) terminowe operacje finansowe

2. Do operacji czynnych (aktywnych)banku zaliczamy: a) udzielenie kredytów b) gromadzenie wkładów na rachunku c) przyjmowanie lokat oszczędnościowych d) prowadzenie rachunków

3. Do operacji biernych (pasywnych) banku zaliczamy: a) emitowanie własnych papierów wartościowych b) udzielanie kredytów c) lokata zasobów pieniężnych własnych i powierzonych przez klientów w innych bankach d) przeprowadzanie za pomocą rachunku bankowego rozliczeń pieniężnych

4. Do operacji pośredniczących banku zaliczamy: a) Zakup i sprzedaż papierów wartościowych na zlecenie klienta b) Udzielanie kredytów c) Gromadzenie wkładów na rachunku d) Przyjmowanie lokat oszczędnościowych

5. Numer rachunku bankowego składa się z 3 elementów: a) 2 cyfr kontrolnych, 8 cyfr numeru banku i pozostała część – numer klienta /w sumie 26 znaków/ b) 3 cyfr kontrolnych, 7 cyfr numeru banku i pozostała część – numer klienta /w sumie 26 znaków/ c) 5 cyfr kontrolnych, 8 cyfr numeru banku i pozostała część – numer klienta /w sumie 26 znaków/ d) 2 cyfr kontrolnych, 8 cyfr numeru banku i pozostała część – numer klienta /w sumie 28 znaków/

6. Po stronie Dt na rachunku bieżącym banku księguje się: a) wypłaty b) wpłaty c) zapłaty d) udzielenie kredytów

7. Rachunek bieżący pomocniczy jest otwierany: a) w celu gromadzenia środków na ściśle określone cele i przedsięwzięcia b) do lokowania wolnych środków pieniężnych czasowo nie wykorzystanych c) na termin nie określony, ale za wcześniejszym wypowiedzeniem zerwany

d) w rozbudowanych firmach posiadających wiele oddziałów

8. Marża jest to: a) różnica pomiędzy odsetkami pobieranymi przez banki od udzielanych kredytów i wypłacanymi odsetkami od przyjętych depozytów b) dochód banku pomniejszony o koszty jego uzyskania c) przychód banku z tytułu prowadzonej działalności kredytowej d) różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności bankowej

9. Ile bank naliczy odsetek od przyjętej lokaty 100 000 zł na okres 1 roku przy stopie procentowej 7% a) 7000 zł b) 1000 zł c) 700 zł d) 10000 zł

10. Do rozliczeń bezgotówkowych nie zaliczamy: a) Czek gotówkowy b) Polecenie przelewu c) Factoring d) Euro czeki

11. Wady operacji faktoringowych: a) Wysoka prowizja dla dostawcy pobierana przez faktora b) Spłata należności w odroczonym terminie c) Zwiększa zator płatniczy d) Ryzyko dostawcy dotyczące niewypłacalności klientów

12. Dewizą nie jest: a) Znak pieniężny, będący prawnym środkiem płatniczym b) Akredytywa c) Inkaso d) weksel

13. Do rozliczeń gotówkowych zaliczamy: a) czek gotówkowy b) factoring c) weksel d) karty płatnicze

14. Kredytem przeznaczonym na działalność gospodarczą nie jest: a) trwały b) inwestycyjny c) obrotowy d) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

15. Opłaty to: a) pieniężne należności i zobowiązania zagraniczne b) kwoty wyrażone w PLN, stanowiące zazwyczaj element kosztów ponoszonych przez banki c) przychody banku za świadczone usługi d) różnica pomiędzy odsetkami pobieranymi przez banki od udzielanych kredytów i wypłacanymi odsetkami od przyjętych depozytów

16. Banki pobierają odsetki od: a) przyjętych depozytów b) udzielanych kredytów c) udzielanych poręczeń d) udzielanych gwarancji bankowych

17. Skup wierzytelności przez bank to: a) Factoring, b) Rating, c) Hedging, d) Leasing.

18. Celem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie jest: a) wymiana zleceń płatniczych, rejestracja i ustalanie wzajemnych zobowiązań banków, b) ochrona wkładów pieniężnych na rachunkach bankowych, c) udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności, d) gromadzenie i analizowanie informacji o sytuacji finansowej banków objętych systemem gwarantowania.

19. W Polsce Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa w formie: a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością b) spółki akcyjnej c) przedsiębiorstwa państwowego d) fundacji

20. Zakup papierów wartościowych przez bank centralny: a) zwiększa jego aktywa b) zmniejsza jego aktywa c) zmniejsza obieg pieniężny d) zwiększa obieg pieniężny

21. Do rozliczeń gotówkowych zaliczamy: a) polecania przelewu b) czek gotówkowy c) euroczeki d) polecenie zapłaty

22. Instytucjonalną formą rozliczeń bezgotówkowych nie jest: a) akredytywa b) karta płatnicza c) czek rozrachunkowy d) akcja

23. rachunek otwierany na termin nie określony, może być zerwany za wcześniejszym wypowiedzeniem to: a) Rachunek Call b) Rachunek skonsolidowany c) Rachunek lokat terminowych d) Rachunek oszczędnościowy osób fizycznych 2. rozliczenie gotówkowe to: a) wpłata gotówkowa b) karty płatnicze c) czek rozrachunkowy d) factoring

24. Korzyścią stosowania czeków rozrachunkowych jest: a) zwiększenie ryzyka handlowego b) wydłużenie cyklu rozliczeniowego c) zwiększenie bezpieczeństwa obrotu d) regulowanie płatności dostaw o charakterze periodycznym

25. Rozliczenia pieniężne to: a) należności i zobowiązania zagraniczne, które ze względu na swoją formę płynności mogą być realizowane w krótkim czasie b) cena jaką płaci się w PLN za jednostkę lub 100 jednostek danej waluty obcej c) operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków na rachunku bankowym d) operacja czynna, która w odniesieniu do przedsiębiorców zastępuje inkaso dokumentów handlowych i dyskonto weksla

26. Międzynarodowym standardem wykorzystywanym do numeracji rachunków bankowych jest: a) BBAN b) NABI c) IBAN d) NRB

27. Podstawowymi operacjami bankowymi są: a) czynne b) bierne c) pośredniczące d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

28. Umowa rachunku bankowego zawarta na czas określony powoduje, że po tym czasie: a) bank niw wypłaci środków b) bank dalej prowadzi ten rachunek na warunkach umownych c) klient nie może żądać odsetek d) klient może żądać przywrócenia umowy, jeśli nie podjął środków

29. Z rachunkiem skonsolidowanym mamy do czynienia wtedy, gdy: a) podmiot ma tylko rachunek bieżący b) bank zarządza rachunkiem klienta c) klient ma wiele rachunków w różnych oddziałach d) z wielu rachunków przelano środki na jeden rachunek

30. Operacje bankowe: a) aktywne - polegają na aktywnym pozyskiwaniu pieniędzy przez bank b) pasywne to np. emitowanie przez bank własnych papierów wartościowych c) pośredniczące są operacjami pozabilansowymi, bank występuje tu tylko jako pośrednik d) pasywne polegają na inwestowaniu pozyskanych pieniędzy np. udzielaniu kredytów

31. Kupony odsetkowe to inaczej: a) czeki bankierskie b) czeki rozrachunkowe c) bony oszczędnościowe d) weksle

32. Aktywa o wysokim stopniu płynności to: a) środki pieniężne w kasie b) należności od renomowanych klientów c) należności od banków Unii Europejskiej d) należności od Skarbu Państwa

33. Operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków na rachunku bankowym to: a) rozliczenia pieniężne b) księgowanie c) operacje pośredniczące d) prowadzenie lokaty

34. Stosowany w rozbudowanych firmach, posiadających wiele oddziałów do pełniejszego planowania i zasilania placówek środkami finansowymi to: a) rachunek skonsolidowany b) depozyt automatyczny c) rachunek pomocniczy d) rachunek call

35. Nowymi innowacyjnymi operacjami bankowymi świadczącymi o postępie bankowości nie są: a) leasing b) home banking c) factoring d) przelew

36. Operacje bankowe nie mające charakteru operacji bankowych to: a) udzielanie kredytów b) emitowanie własnych papierów wartościowych c) poradnictwo bankowe d) prowadzenie rachunków bankowych

37. Depozytami nie są: a) depozyty a’vista b) depozyty inwestycyjne c) depozyty terminowe d) bony oszczędnościowe

38. W rachunku bieżącym po stronie Ct księguje się: a) wpłaty b) wypłaty

c) pobieranie prowizji d) wypłaty i zaliczki

39. Wzór opisujący obliczenie odsetek to: a) k*t*p /365*100 b) k*p/360 c) k*p*360/100 d) k*t*c/365*100

40. Umowa rachunku bankowego powinna określać: a) warunki rezygnacji b) wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany c) numer konta d) nazwisko prezesa banku

41. Umowa rachunku bankowego nie określa: a) strony umowy b) terminy realizacji zadania c) walutę d) statut banku

42. Rachunki dla osób fizycznych otwierane są na podstawie: a) aktu urodzenia b) dowolnego dowodu tożsamości ze zdjęciem c) dowodu osobistego d) żaden z powyższych

43. Rachunek pomocniczy: a) jest rachunkiem gdzie firmy lokuja środki czasowo nie wykorzystywane do przedsięwzięć bieżących b) stosowany jest w rozbudowanych firmach posiadających oddziały c) gromadzi środki wyodrębnione z rachunku bieżącego na ściśle określone cele i przedsięwzięcia d) charakteryzuje się tym, że otwierany jest na termin nieokreślony

44. Korzyści ze stosowania czeku rozrachunkowego to: a) zmniejszenie ryzyka handlowego b) rozładowanie zatorów płatniczych c) zwiększenie bezpieczeństwa obrotu d) wszystkie z powyższych

45. Który z dokumentów nie jest przywoływany w treści akredytywy: a) faktura b) listy przewozowe c) czek rozrachunkowy d) świadectwo rzeczoznawców

46. Zdolność kredytowa to: a) zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie

b) zdolność kredytobiorcy do zaciągnięcia kredytu c) wysokość dochodów kredytobiorcy d) zdolność kredytodawcy do udzielenia kredytu

47. Do jakich celów kredyt nie jest wykorzystywany w procesach gospodarczych: a) finansowanie zapasów towarów, surowców i środków oborowych do produkcji b) finansowanie zobowiązań publiczno-prawnych c) finansowanie inwestycji rzeczowych i niematerialnych d) finansowanie projektów inwestycyjnych

48. Które z kryteriów nie należy do najważniejszych kryteriów klasyfikacji kredytów: a) waluta kredytu b) okres kredytowania c) sposób naliczania odsetek d) wysokość kredytu

49. Podczas skupu wierzytelności (faktoringu) bank może zażądać prowizji w wysokości: a) 5% b) 10% c) 20% d) 30%

50. Do najważniejszych kryteriów klasyfikacji kredytów zaliczamy: a) przedmiot kredytu b) sposób zabezpieczenia kredytu c) finansowanie podmiotu d) wszystkie z powyższych

51. Biorąc pod uwagę potrzeby finansowe podmiotów gospodarczych formą kredytowania nie jest: a) kredyt lombardowy b) kredyt dyskontowy c) kredyt bieżący d) linia kredytowa

52. Factoring można zdefiniować jako: a) przeniesienie wierzytelności handlowych z faktora na wierzyciela b) przeniesienie wierzytelności handlowych z wierzyciela na faktora c) system sprzedaży towarów, usług lub technologii, oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami d) żadne z powyższych

53. Zaletą operacji factoringowych nie jest: a) ryzyko dla dostawcy (wierzyciela) b) ryzyko dla faktora (banku) c) ryzyko dostawcy dotyczące nie wypłacalności klientów przejmujące przez bank d) fakt, że ryzyko dostawcy nie prowadzi do egzekucji dłużnika

54. Dewizy: a) to pieniężne należności i zobowiązania zagraniczne b) mogą być realizowane natychmiast

c) to na przykład weksle lub czeki d) wszystkie powyżej

55. Kurs waluty to: a) kurs wyjściowy NBP b) kurs eksporterów c) cena za jaką płaci się w PLN za jednostkę lub 100 jednostek obcej waluty d) cena po jakiej banki emitują obcą walutę

56. Kurs kupna dewizy jest: a) wyższy niż kurs kupna waluty b) niższy niż kurs kupna waluty c) taki sam jak kurs kupna waluty d) wyższy niż kurs sprzedaży dewizy

57. Kurs sprzedaży dewizy jest: a) niższy niż kurs kupna dewizy b) wyższy niż kurs sprzedaży waluty c) wyższy niż kurs kupna waluty d) niższy niż kurs kupna dewizy

58. Czeki bankierskie są dokumentami wystawionymi przez bank zgodnie z przepisami prawa: a) wekslowego b) bankowego c) cywilnego d) czekowego

59. W klasyfikacji kredytów ze względu na cel można wyszczególnić kredyt na: a) działalność inwestycyjną b) działalność operacyjną c) działalność finansową d) wszystkie z powyższych

60. Akredytywa nie jest stosowana w rozliczeniach: a) z nieznanymi kontrahentami b) ze słabo wypłacanymi partnerami c) gdy dostawca pragnie dodatkowo zapewnić sobie zapłatę d) z podmiotami nie posiadającymi zdolności kredytowej

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument