Sprawozdanie bazy hurtownia - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Sprawozdanie bazy hurtownia - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (114 KB)
10 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu elementów informatyki odnoszące się do projektu bazy danych hurtowni owocowo - warzywnej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

18.06.2003

Sprawozdanie Bazy danych Projekt bazy danych hurtowni owocowo - warzywnej

Celem sprawozdania było stworzenie bazy danych na potrzeby hurtowni owocowo – warzywnej.

1. Opis właściwości:

• Nazwa_towaru – pole zawierające nazwę kupowanego produktu.

• ID_towaru – pole zawierające unikatowy kod identyfikacyjny kupowanego produktu.

• Ilość towaru - pole zawierające ilość zakupywanego towaru.

• Zapłata - pole zawierające informację jaką formą płatności rozlicza się klient. (karta kredytowa, gotówka, przelew).

• Rabat - pole zawierające o upuście cenowym.

• Odbiorca - pole zawierające dane kupującego.

• ID_klienta - pole zawierające unikatowy numer klienta w bazie komputerowej hurtowni.

• Norma - pole zawierające informację o minimalnej ilości kupowanego towaru.

• Data_zamówienia - pole zawierające datę o dniu w jakim zostało złożone zamówienie.

• Data_odbioru - pole zawierające datę o dniu w jakim zamówiony towar został odebrany.

• ID_zamówienia – pole zawierające unikatowy numer złożonego zamówienia.

• Dostawca - pole zawierające dane dostawcy.

• ID_dostawcy - pole zawierające unikatowy numer dostawcy.

• VAT - informacja ile % podatku zawiera się w cenie danego produktu.

3.Wykaz zawartości tabel :

Create TABLE Klienci ( ID_klienta INTEGER NOT NULL ,

Imie CHARACTER(30) NOT NULL, Nazwisko CHARACTER(30) NOT NULL, Ulica CHARACTER (30) NOT NULL, Miejscowosc CHARACTER (30) NOT NULL, Kod CHARACTER (6) NOT NULL ).

Create TABLE Towar ( ID_towaru INTEGER NOT NULL UNIQUE, Nazwa_towaru CHARACTER(40)NOT NULL, Cena_towaru DECIMAL(10,2)NOT NULL, VAT DECIMAL(2,2) NOT NULL, Dostawca CHARACTER(30) NOT NULL, ID_dostawcy INTEGER NOT NULL ).

Create TABLE Zamowienie ( ID_zamowienia INTEGER NOT NULL UNIQUE, ID_klienta INTEGER NOT NULL UNIQUE, Odbiorca CHARACTER (30) NOT NULL, Data_zamowienia DATE NOT NULL, Data_odbioru DATE NOT NULL ).

CREATE TABLE Koszty_zamowienia ( ID_zamowienia INTEGER NOT NULL , Ilosc_towaru CHARACTER NOT NULL, Zaplata DECIMAL(10,2) NOT NULL, Rabat DECIMAL(5,2) NOT NULL, Odbiorca CHARACTER(30) NOT NULL ).

CREATE TABLE Sprzedaz ( ID_zamowienia INTEGER NOT NULL, Zaplata DECIMAL (10,2)NOT NULL, Rabat DECIMAL(5,2) NOT NULL, Ilosc_minimalna INTEGER NOT NULL ).

2. Tabele :

4. Przykładowe wypełnienie tabeli KLIENCI :

INSERT INTO klienci VALUES (1,'Piotr','Brukowski','browarna','gizycko','11-500'). INSERT INTO klienci VALUES (2,'Jan','Kowalski','browarna','gizycko','11-500'). INSERT INTO klienci VALUES (3,'Tomasz','Żebrowicz','browarna','gizycko','11-500'). INSERT INTO klienci VALUES (4,'Dawid','Stefaniuk','browarna','gizycko','11-500'). INSERT INTO klienci VALUES (5,'Wojciech','Robinson','browarna','gizycko','11-500').

Ulica Miejscowość

ID_klienta (6,'Jan','Zambrowski','Browarna','Gizycko','17-999'). Kod

Imię Nazwisko

5. Procedura tworzenia tabeli Klienci:

DEFINE QUERY Klienci-Query FOR Klienci. /***Okno zapytań***/ DEFINE VARIABLE idklienta AS INTEGER /***def.zmiennych***/ LABEL 'Podaj ID klienta' VIEW-AS FILL-IN TOOLTIP 'Id klienta'. DEFINE VARIABLE nazwisko AS CHARACTER LABEL 'podaj nazwisko klienta' VIEW-AS FILL-IN TOOLTIP 'Nazwisko'.

DEFINE BUTTON szukaj-idklienta LABEL "szukaj" SIZE 10 BY .95. /***def.prycisku dla zmiennej***/

DEFINE BUTTON szukaj-nazwisko LABEL "szukaj" SIZE 10 BY .95.

/**************przyciski w oknie klienci************************************/ DEFINE BUTTON btn-Next-klienci LABEL "Next". DEFINE BUTTON btn-Prev-klienci LABEL "Prev". DEFINE BUTTON btn-Update-klienci LABEL "Update". DEFINE BUTTON btn-Go-klienci LABEL "OK" AUTO-GO. DEFINE BUTTON btn-Endkey-klienci LABEL "Cancel" AUTO-ENDKEY. DEFINE BUTTON btn-Exit-klienci LABEL "Exit" AUTO-ENDKEY. DEFINE BUTTON btn-add-klienci LABEL "Dodaj". DEFINE BUTTON btn-del-klienci LABEL "Usun".

/*---- deklaracja framy DANE ------------------------------------------*/ DEFINE FRAME dane /***deklaracja okna danych***/

idklienta AUTO-RETURN SPACE(5) szukaj-idklienta AT ROW 1.0 COL 60 FONT 5 nazwisko AUTO-RETURN SPACE(5) szukaj-nazwisko AT ROW 2.0 COL 60 FONT 5 WITH SIDE-LABELS CENTERED THREE-D.

/******************okno wyników klienci*************************/ DEFINE FRAME wynik_klienci klienci.id_klienta LABEL "ID klienta" SKIP(1) klienci.imie LABEL "imie" SKIP(1) klienci.nazwisko LABEL "nazwisko" SKIP(1) klienci.ulica LABEL "ulica" SKIP(1) klienci.miejscowosc LABEL "miejscowosc" SKIP(1) klienci.kod LABEL "kod" SKIP(1) btn-Prev-klienci btn-Update-klienci btn-Next-klienci SKIP(1) btn-add-klienci btn-del-klienci SKIP(1) btn-Exit-klienci WITH SIDE-LABELS NO-BOX CENTERED.

DEFINE FRAME klienci-Query-update klienci.id_klienta LABEL "ID klienta" SKIP(1) klienci.imie LABEL "imie" SKIP(1) klienci.nazwisko LABEL "nazwisko" SKIP(1)

klienci.ulica LABEL "ulica" SKIP(1) klienci.miejscowosc LABEL "miejscowosc" SKIP(1) klienci.kod LABEL "kod" SKIP(1) btn-Go-klienci btn-Endkey-klienci WITH SIDE-LABELS TITLE "aktualizuj" VIEW-AS DIALOG-BOX.

ON CHOOSE OF btn-Update-klienci DO: ENABLE ALL WITH FRAME klienci-Query-update. UPDATE klienci.Imie klienci.Nazwisko klienci.Ulica klienci.Miejscowosc klienci.Kod klienci.id_klienta WITH FRAME klienci-Query-update. DISPLAY klienci.Imie klienci.Nazwisko klienci.Ulica klienci.Miejscowosc klienci.Kod klienci.id_klienta WITH FRAME wynik_klienci. END.

/*********************poprzednie KLIENCI****************************/ ON CHOOSE OF btn-Prev-klienci DO: GET PREV klienci-Query. IF NOT AVAILABLE(klienci) THEN GET LAST klienci-Query. DISPLAY klienci.Imie klienci.Nazwisko klienci.Ulica klienci.Miejscowosc klienci.Kod klienci.id_klienta WITH FRAME wynik_klienci. END.

/*************************nastepne klienci***************************/ ON CHOOSE OF btn-Next-klienci DO: GET NEXT klienci-Query. IF NOT AVAILABLE(klienci) THEN GET FIRST klienci-Query.

DISPLAY klienci.Imie klienci.Nazwisko klienci.Ulica klienci.Miejscowosc klienci.Kod klienci.id_klienta WITH FRAME wynik_klienci. END.

/**************************szukanie idklienta*****************************/ ON CHOOSE OF szukaj-idklienta DO: OPEN QUERY klienci-Query FOR EACH klienci. DISPLAY klienci.Imie klienci.Nazwisko klienci.Ulica klienci.Miejscowosc klienci.Kod klienci.id_klienta WITH FRAME wynik_klienci. ENABLE btn-Prev-klienci btn-Update-klienci btn-Next-klienci btn-Exit-klienci WITH FRAME wynik_klienci. WAIT-FOR CHOOSE OF btn-Exit-klienci. CLOSE QUERY klienci-Query. END.

/**********************szukanie w klienci****************************/ ON 'leave':U OF idklienta DO: ASSIGN idklienta. FIND klienci WHERE id_klienta=idklienta. DISPLAY id_klienta imie nazwisko ulica miejscowosc kod WITH FRAME wynik_klienci. END. ON 'leave':U OF nazwisko DO: ASSIGN nazwisko. FIND klienci WHERE nazwisko=nazwisko. DISPLAY

id_klienta imie nazwisko ulica miejscowosc kod WITH FRAME wynik_klienci. END.

ENABLE idklienta szukaj-idklienta WITH FRAME dane. ENABLE nazwisko szukaj-nazwisko WITH FRAME dane.

WAIT-FOR WINDOW-CLOSE OF CURRENT-WINDOW.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument