Budowa struktur organizacyjnych - rodzaje i właściwości - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Budowa struktur organizacyjnych - rodzaje i właściwości - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (109 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: struktura organizacyjna jest to układ określający sposób, w jaki dzieli się działania organizacji, grupuje je i koordynuje; rodzaje i właściwości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Budowa struktur organizacyjnych - rodzaje i właściwości

Struktura organizacyjna - jest to układ określający sposób, w jaki dzieli

się działania organizacji, grupuje je i koordynuje. Struktura organizacyjna

stanowi opracowane przez menedżerów ramy odniesienia przy podziale i koordynowaniu działań członków organizacji. Strategie i warunki otoczenia

różnych organizacji są różne. Przy tworzeniu nowej organizacji, przy

poprawianiu istniejącej albo przy wprowadzaniu zmian do występującego

w niej układu stosunków menedżerowie, podejmując decyzje, wykonują

cztery podstawowe kroki : Dzielą całą pracę na zadania, które mogą być logiczne i dogodnie

.wykorzystane przez poszczególne osoby i grupy. Nosi to nazwę podziału

pracy.

Łączą zadania w sposób logiczny i sprawny. Grupowanie pracowników i zadań zazwyczaj określa się jako departamentalizację.

Określają kto podlega komu w organizacji. Takie ustalenie zależności

prowadzi do utworzenia hierarchii organizacyjnej.

Wprowadzają mechanizmy integrowania działalności poszczególnych działów w zwartą całość i sprawdzaj ą skuteczność tej integracji. Proces

ten nosi nazwę koordynowania.

Projektowanie organizacji - jest to proces podejmowania decyzji, w

którym menedżerowie wybierają strukturę organizacyjną odpowiednią do strategii danej organizacji i otoczenia.

Rozwój projektowania organizacji:

Klasyczny sposób projektowania organizacji. ( Max Weber, Frederick

Taylor i Henri Fayol ) uważali, że najskuteczniejsze i najsprawniejsze

organizacje mają strukturę hierarchiczną, w której członkowie organizacji kierują się poczuciem obowiązku wobec organizacji oraz zbiorem reguł i

przepisów.

Podejście zadaniowo - technologiczne. Klasyczne badania,

przeprowadzone w latach sześćdziesiątych przez Joan Woodward i jej kolegów wykazały, że technologia zadań danej organizacji wywiera wpływ

zarówno na jej strukturę , jaki na jej powodzenie. Zespół Woodward

podzielił ok. 100 brytyjskich firm przemysłowych na trzy grupy według ich

technologii zadaniowych: (l) jednostkowej i małoseryjnej, (2) wieloseryjnej i masowej, (3) procesów ciągłych.

Podejście środowiskowe - twórcy Tom Bums i G.M.Stalker.

Rozróżniali dwa systemy organizacyjno- mechanistyczny i organiczny. W

systemie mechanicznym działania organizacji są podzielone na odrębne,

wyspecjalizowane zadania. Kierownicy wyższych szczebli określają cele działalności każdego pracownika i każdej jednostki, zgodnie z klasycznymi,

biurokratycznymi liniami podporządkowania. W systemie organicznym

poszczególni pracownicy pracują raczej w grupie niż samodzielnie.

Członkowie komunikują się ze sobą na wszystkich szczeblach organizacji, aby uzyskać informacje i rady. Mniejszy nacisk kładzie się na

otrzymywanie poleceń czy na ich wydawanie.

Rodzaje struktur organizacyjnych.

docsity.com

Struktura organizacyjna oznacza sposób, w jaki się dzieli, grupuje i

koordynuje działalność organizacji, w rozumieniu wzajemnych stosunków

między kierownikami i pracownikami, kierownikami i kierownikami oraz

pracownikami i pracownikami. Działy w sposób sformalizowany można strukturalizować na trzy główne sposoby: według funkcji, według wyrobu

lub rynku albo w układzie macierzowym.

W organizacji funkcjonalnej w jednym dziale grupuje się wszystkich

zajmujących się jednym rodzajem czynności lub kilkoma pokrewnymi czynnościami, zw. Funkcją, Struktura funkcjonalna jest najbardziej

logiczną i podstawową formą departamentalizacji. Struktura taka jest

stosowana przez mniej s z e firmy z ograniczoną liczbą linii produktów.

Ważną zaletą jest ułatwienie nadzoru, gdyż specjalistyczne umiejętności potrzebne każdemu kierownikowi są ograniczone jedynie do określonego

zakresu.

Organizacja według wyrobu lub rynku określana jako organizacja według

zakładów. Skupia w jednej jednostce organizacyjnej wszystkich tych, którzy zajmują się produkcją i marketingiem jednego wyrobu lub grupy

pokrewnych wyrobów, tych którzy działają na określonym terenie lub

mają do czynienia z określoną grupą klientów. W organizacji według

wyrobu lub rynku można stosować podział według grup wyrobów. Firmy

usługowe, finansowe, naftowe stosują podział terytorialny ( geograficzny ).Podział według grup klientów, oznacza ze organizacja jest podzielona

odpowiednio do rozmaitych sposobów wykorzystywania wyrobów przez

poszczególne grupy klientów.

Organizacja o strukturze macierzowej. Struktura macierzowa określana jako " system podwójnego podporządkowania ", jest formą hybrydową,

zmierzającą do osiągnięcia korzyści wynikających z obydwu rodzajów

struktur. W organizacji tej współistnieją dwa typy struktury. W efekcie

pracownicy mają po dwóch szefów, tzn. pracują w dwóch liniach, podporządkowania. Jedna z nich ma charakter funkcjonalny lub

zakładowy.

Drugi stanowi poziomą nakładkę, łączącą ludzi z różnych zakładów lub

działów funkcjonalnych w zespół zadaniowy lub roboczy, na czele którego

stoi kierownik programu lub zespołu. Zaleta: jest to sprawny sposób skupienia rozmaitych specjalistycznych

umiejętności potrzebnych do rozwiązania złożonego problemu; zapewnia

organizacji dużą elastyczność, przynoszącą oszczędności.

Wada: nie każdy potrafi się do niego przystosować. Aby zespół działał . skutecznie, jego członkowie muszą mieć umiejętności interpersonalne,

cechować się elastycznością i chęcią współpracy. .

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument