Administracja finansowa i kontrola skarbowa - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Administracja finansowa i kontrola skarbowa - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (138 KB)
9 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: administracja finansowa i kontrola skarbowa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

Administracja finansowa i kontrola skarbowa.

1) Jak brzmi definicja podatku? Podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie

pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu czy gminy, wynikające z

ustawy podatkowej.

2) Co może być przedmiotem podatku? Przedmiotem podatku może być określona faktyczna sytuacja lub prawna, z której

zaistnieniem przepisy prawa wiążą obowiązek zapłaty podatku przez osoby, które

znalazły się w takiej sytuacji.

3) Kto to jest podatnik? Podatnik to, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej , podlegająca na mocy prawa podatkowego obowiązkowi

podatkowemu.

4) Kto jest płatnikiem i jakie wykonuje czynności? Płatnik to , osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca

osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do

obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie

organowi podatkowemu.

5) Czynności inkasenta. Inkasent, to osoba fizyczna, prawna lub jednostka org. Nie mająca osobowości

prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym

terminie organowi podatkowemu.

Czynności inkasenta, to pobór podatku np. rolnego od rolnika przez sołtysa i

wpłacenie go do odpowiedniego organu podatkowego, pobór PDOF od pracownika

przez pracodawcę i wpłata do odpowiedniego US.

6) Charakterystyka organów podatkowych. Organem podatkowym jest:

a) naczelnik US, celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub

marszałek województwa – jako organ pierwszej instancji w zakresie

kompetencji wymierzania i pobierania podatków

b) dyrektor izby skarbowej, celnej – jako:

- organ odwoławczy od decyzji naczelnika US lub celnego

- organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów

- organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej

instancji

c) samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji

wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty czy marszałka województwa

7) Rodzaje podstawy opodatkowania i stawek podatkowych mających do nich zastosowanie.

Podstawa opodatkowania to wartościowo (cena) lub ilościowo (np. hektolitry paliwa)

ujęty przedmiot podatku. Podstawa opodatkowania - wielkość, która stanowi podstawę

do obliczania wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą obliczenia podatku.

Podstawa opodatkowania może mieć wymiar wartościowy wyrażony w pieniądzu lub

też w innej jednostce miary np. m², cm³, litrach, sztukach, hektarach, kwintalach, .

Podstawa opodatkowania jest tym, "od czego" płacimy podatek, np. w przypadku

podatku dochodowego od osób fizycznych podstawą opodatkowania jest dochód po

dokonaniu dopuszczalnych prawem odliczeń i pomniejszeń (np. o stratę z lat

ubiegłych), a w przypadku podatku VAT podstawą opodatkowania jest, mówiąc

popularnie, wartość netto towaru lub usługi, a tak naprawdę, zgodnie z ustawą, obrót,

czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku od

towarów i usług.

Stawki podatkowe:

a) kwotowe np. 10 zł za hektolitr paliwa

b) % - np. PTiU od towaru wartości 100 zł 22% PTiU-VAT

c) Akcyza – stawki kwotowe i % produkty energetyczne, napoje alkoholowe

(piwo, wino, produkty pośrednie, wyroby spirytusowe), wyroby tytoniowe

(papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do palenia),

8) Definicja obowiązku podatkowego z przykładami. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych

nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z

zaistnieniem zdarzenia opisanego w tych ustawach podatkowych (np. zakupy –

PDTiU, VAT, akcyza, od dochodów – PDOF)

9) Co to jest zobowiązanie podatkowe i w jakich trybach dochodzi do jego powstania?

Zobowiązanie podatkowe, to obowiązek podatnika do zapłacenia podatku na rzecz

Skarbu Państwa, województwa, gminy, który powstał w wyniku np.. zakupu,

obdarowania czy otrzymania dochodów. Podatek ten należy zapłacić w ustalonym

terminie i ustalonej wysokości do odpowiedniego organu podatkowego.

10) Charakterystyka sposobów wygasania zobowiązań podatkowych. Zobowiązanie wygasa w całości lub części w skutek:

- zapłaty podatku, w tym również potrącenia oraz zaliczenia nadpłaty

na poczet zaległości podatkowych lub bieżących zobowiązań

podatkowych

- zaniechania poboru podatku (wykaz w rozporządzeniu MF)

- umorzenia zaległości podatkowych (np. zaległości małej firmy w

małym mieście na wniosek przedsiębiorcy organ podatkowy umarza

zaległości by np. nie dopuścić do zwiększenia bezrobocia w gminie)

- pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta

- przedawnienia (3 lata po upływie roku podatkowego nie została

doręczona decyzja)

11) Jakie są terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych i od czego zależy ich stosowanie?

 zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie

została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym

powstał obowiązek podatkowy jeżeli podatnik:

- nie złożył deklaracji w terminie

- w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do

ustalenia zobowiązania podatkowego

 bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli:

- jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd

- decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu

uprawomocniło się nie dłużej niż 12 m-cy

12) Czym odpowiada podatnik i w jaki sposób? Podatnik – odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań

podatkowych podatki

- za niewpłacenie w terminie należnych podatków

małżonkowie – odpowiadają:

- majątkiem odrębnym każdego ze współmałżonków

- majątkiem wspólnym podatnika i jego małżonka

Skutki prawne ograniczenia, zmniejszenia lub wyłączenia ustawowej wspólności majątkowej

nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

- zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej

wspólności majątkowej

- uprawomocnienia się orzeczenia sądu o zniesieniu ustawowej

wspólności majątkowej

13) W jakich przypadkach dochodzi do odpowiedzialności: a) Płatnika

Płatnik – odpowiada całym swoim majątkiem

- za niepobranie podatku od płatnika lub pobranie podatku w

wysokości niższej od należnej

- za niewpłacenie w terminie pobranych podatków

b) inkasenta Inkasent – odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane a nie wpłacone w terminie

podatki

14) Jaki jest zakres odpowiedzialności za podatki od osób prawnych  Wyznacza się osoby, do których obowiązków należy obliczanie, pobieranie podatków

oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot

 Zgłasza się właściwemu miejscowo organowi podatkowemu: imię i nazwisko, adres

tych osób, w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, w razie zmiany

osoby wyznaczonej w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę

15) Charakterystyka odpowiedzialności osób prawnych powstałych w wyniku przekształcenia, przejęcia, połączenia.

Jest to tylko zmiana szaty graficznej. Podmioty powstałe w wyniku przekształceń nie

powodują wygaśnięcia zobowiązań podatkowych.

16) Jaki jest zakres odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spadkobiercy i zapisobiercy.

Spadkobiercy podatnika przejmują majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy., Do

odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje

się przepisy Kodeksu Cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o

odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobierca przejmuje też: zaległości

podatkowe, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkobiercy, pobrane a nie

wpłacone podatki z tytułu sprawowanej funkcji przez spadkodawcę np. inkasenta czy

płatnika, niezwrócone przez spadkodawcę zaliczki na naliczony podatek od towarów i

usług oraz ich oprocentowanie (inwestycja np. hala produkcyjna wydatki na towary

budowlane przepisy pozwalają aby zanim rozpocznie swoją działalność mógł odliczać

podatek naliczony), opłata prolongacyjna (rodzaj opłaty ponoszonej za przesuniecie w

czasie zobowiązań podatkowych), koszty postępowania podatkowego.

Zapisobierca, który otrzymał należny mu zapis, ponosi odpowiedzialność za

zobowiązania podatkowe spadkodawcy. Zakres odpowiedzialności ograniczony jest

do wartości otrzymanego zapisu. (ruchomości, nieruchomości)

17) Na czym polega odpowiedzialność osób trzecich? Osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie (w całości) z

podatnikiem za podatki niepobrane oraz pobrane lecz nie wpłacone przez płatników

czy inkasentów; odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych; niezwrócone w

terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie

tych zaliczek; koszty postępowania egzekucyjnego.

Podmioty mieszczące się w pojęciu osób trzecich to: rozwiedziony małżonek,

18) Zasady odpowiedzialności rozwiedzionego małżonka Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z

byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych

powstałych , w czasie trwania wspólności majątkowej do wysokości wartości

przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

19) Jakie podmioty zaliczane są do członków rodziny podatnika i na czym polega ich odpowiedzialność?

Członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z

podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe

wynikające z tej działalności i powstałe w okresie , w którym stale współdziałał z

podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści. Odpowiedzialność nie dotyczy

osób, które były alimentowane (samodzielnie nie mogły się utrzymać: dzieci, osoby

niedołężne). Do członków rodziny podatnika zaliczamy: zstępni - dzieci, wnuki,

prawnuki, wstępni: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, małżonkowie,

osoby przysposobione, osoby pozostające w pożyciu – konkubenci, małżonkowie z

intercyzą.

20) Jaki jest zakres odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa i dzierżawcy nieruchomości?

Nabywca przedsiębiorstwa – za zobowiązania podatkowe odpowiada do wartości

nabytego przez niego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub środka

trwałego: całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem, za powstałe od dnia

nabycia zaległości podatkowe, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dzierżawca nieruchomości – odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z

podatnikiem, który jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem

samoistnym nieruchomości za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań

podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości powstałych podczas

trwania dzierżawy.

21) Jaka jest odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe wspólników spółek bez osobowości prawnyej?

Wspólnik s.c., s.j., s.komandytowej nie będący komndytariuszem odpowiada całym

swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości

podatkowe spółki lub wspólników, wynikające z działalności spółki.

Sp.z.o.o. i akcyjna – za zaległości podatkowe tych spółek odpowiadają solidarnie

całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce

okaże się bezskuteczna, chyba że członek wykaże, że:

- we właściwym czasie zgłoszono upadłość,

- wszczęto postępowanie układowe,

- nie zgłoszono upadłości oraz brak jest postępowania układowego i

nie nastąpiło to z jego winy,

- wskaże on mienie, z którego egzekucja jest możliwa.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki obejmuje zobowiązania podatkowe, które

powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członków zarządu spółki

22) Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych. Każdy z członków odpowiada za niedopatrzenie swoich kompetencji (np.gdy

jest 5 członków zarządu a nie

23) Czy podział osoby prawnej wpływa na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe?

24) Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego w ramach kontroli podatkowej.

Organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrolę podatkową u

podatników, płatników i inkasentów. Celem kontroli jest sprawdzenie wywiązywania

się kontrolowanych z wynikających obowiązków podatkowych. Kontrolę podatkową

podejmuje się z urzędu. Przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia

udzielonego przez: naczelnika US, wójta, burmistrza. Kontrolujący ma prawo do

wejścia na grunt, posesję, do budynków, budowli, lokali kontrolowanego. Może żądać

wglądu w majątek, zażądać przeprowadzenia remanentu, żądać wglądu w akta, księgi i

inne dokumenty. Za zgodą kontrolowanego ma prawo wstępu do lokalu mieszkalnego

lub jego części, gdy wskazany jest on jako miejsce prowadzenia działalności

gospodarczej. Czynności kontrolne opisane są w protokole i zawiera: nazwę

kontrolowanego, nazwiska kontrolujących, przedmiot i zakres kontroli, czas i miejsce

kontroli, opis dokonanych ustaleń, przedstawienie dowodów, pouczenie o prawie

złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień. Kontrolujący za zgodą prokuratora może też

dokonać przeszukania. Kontrolujący powinien okazać upoważnienie i legitymację

służbową. Kontrolowany jest obowiązany udostępnić i umożliwić kontrolę poprzez

okazanie wszystkich możliwych dokumentów i udzielanie wyjaśnień i informacji.

25) Jakie przepisy prawa podatkowego zawierają regulacje prawne dotyczące

postępowania podatkowego

Ordynacja podatkowa 1998r (dział 4- postępowanie podatkowe), kodeks postępowania administracyjnego. Przepisy ordynacji podatkowej stosuje się do: podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe; opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych

26) Jakie są podstawowe zasady postępowania podatkowego i ich znaczenie? Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa, w sposób budzący zaufanie do

organów podatkowych, które muszą udzielać niezbędnych informacji podatnikowi.

Istnieje zakaz obciążania podatnika błędami organu podatkowego szczególnie gdy

podatnik działał w dobrej wierze. Życzliwość, uprzejmość w stosunku do podatnika

27) Na czym polegają zasady: a) Praworządności – legalności – wiąże się z nią wymóg przestrzegania prawa

przez organy podatkowe. Jest nie tylko zasadą postępowania podatkowego lecz

też zasadą konstytucyjną, która stanowi, że organy władzy publicznej działają

na podstawie i w granicach prawa. Wymaga, by każda czynność procesowa

wykonywana przez organ prowadzący postępowanie podatkowe, były oparte

na konkretnym przepisie prawa powszechnie obowiązującego. Skutkiem

naruszenia tej zasady są sankcje:

- stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej (gdy organ podatkowy

wydał decyzję na podstawie interpretacji urzędowej)

- wznowienie postępowania podatkowego

b) zaufania do organów – polega na:- zakazie przerzucenia na podatnika błędów czy uchybień

popełnionych przez ustawodawcę, które polegają na niejasnych

przepisach

- zakazie obciążania podatnika błędami lub uchybieniami organu

podatkowego w szczególności niewłaściwa interpretacja przepisów

prawa

- powinności interpretacji wszelkich wątpliwości, dokonywanej przez

organy podatkowe, na korzyść strony.

Brak zaufania obywateli do organów podatkowych może być następstwem

naruszenia wartości wyrażonych w:

- przepisach prawa – gdy w różnych regionach kraju organy prezentują

różne poglądy w jednej sprawie

- pozaprawnych regułach postępowania – gdy np. organ zezwala na

wniosek podatnika aby ten dokonał wpłat powstałych zaległości w

ratach, które i tak są zbyt wysokie dla podatnika

c) prawdy obiektywnej – jest naczelną zasadą postępowania. Polega na tym, że w toku postępowania organ podatkowy ma obowiązek podjęcia z urzędu

wszelkich niezbędnych działań, które doprowadzą do dokładnego wyjaśnienia

wszystkich okoliczności faktycznych rozpoznawanej sprawy podatkowej, aby

w ten sposób odtworzyć jej rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę do trafnego

zastosowania przepisów i załatwienia sprawy.

d) informacji prawnej – stronom polega na tym, że organy władzy są zobowiązane udzielić stronie na jej wniosek a także z urzędu informacji i

wyjaśnień, które dotyczą prawa podatkowego; wyjaśnień pozostających w

związku z przedmiotem toczącego się postępowania; wyjaśnień niezbędnych.

Obowiązek ten nie dotyczy udzielania informacji poza toczącym się

postępowaniem podatkowym.

e) czynnego udziału stron w postępowaniu – polega na tym, że na organie podatkowym ciążą obowiązki:

1. zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania,

gdzie strona ma prawo:

- inicjowania postępowania przez złożenie żądania wszczęcia

postępowania

- wypowiadania się co do treści żądania czy przedmiotu postępowania

- czynnego udziału w przeprowadzaniu postępowania dowodowego

2. umożliwia stronie przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do

zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona

ma zagwarantowane prawo do wypowiedzenia „ostatniego słowa” w sprawie

stanowiącej przedmiot postępowania.

Prawo do czynnego udziału strony jest uprawnieniem a nie obowiązkiem.

f) Przekonywania – uzasadnienia przesłanek – organy podatkowe powinny wyjaśnić stronom zasadność przesłanek, którym kierują się przy załatwianiu

sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony

decyzji bez stosowania środków przymusu. Dla realizacji tej zasady ma duże

znaczenie prawidłowe realizowanie przez organ podatkowy zasady ogólnej

udzielania informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego oraz

zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu. Wyjaśnienie

zasadności przesłanek (wytłumaczenie, dlaczego organ zastosował dany

przepis do konkretnych ustaleń lub uznał go za niewłaściwy) po to aby, strona

była przekonana o słuszności podejmowanych w toku postępowania czynności

oraz podjętej decyzji, ma istotne znaczenie także w sprawach, w których

decyzje nie zawierają obowiązków podlegających wykonaniu w drodze

przymusu. W takim przypadku celem zasady jest dążenie do uzyskania

akceptacji decyzji przez stronę. Zasada przekonywania powinna być

wprowadzona w czyn przez prawidłowe zredagowanie i poprawne pod

względem merytorycznym uzasadnienie decyzji podatkowej i realizowana

powinna być w toku całego postępowania.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument