Nauka o państwie - Notatki - Bezpieczeństwo państwowe, Notatki'z Historia Polityczna. University of Silesia in Katowice
Kuba2013
Kuba201316 kwietnia 2013

Nauka o państwie - Notatki - Bezpieczeństwo państwowe, Notatki'z Historia Polityczna. University of Silesia in Katowice

DOCX (235 KB)
5 strona
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z obszaru bezpieczeństwa państwowego dotyczące nauki o państwie i teorie genezy państwa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Definicje:

Państwo to polityczna organizacja społeczeństwa na określonym terytorium, wyposażona w suwerenną władzę i oparta na przymusie.

Państwo to trwały związek ludzi stale zamieszkujących określone terytorium, podlegających władzy zwierzchniej.

Państwo to instytucja polityczna organizująca społeczeństwo i obywateli do zbiorowej i indywidualnej aktywności, zapewniająca im bezpieczeństwo i warunki do cywilizacyjnego rozwoju.

W XVIII wieku termin ten oznaczał sądową władzę nad poddanymi, sprawowaną przez feudalnych panów.

Elementy : a )ludność b)terytorium c)władza publiczna

Skład panstwa: stałą ludność, suwerenną władzę, określone terytorium (wielkość państwa nie wpływa na jego podmiotowość) oddzielone od innych granicą, zdolność wchodzenia w relacje międzynarodowe.

Teorie genezy panstwa:

Formy rządów:

Funkcje państwa:

Podział władz:

Zastosowanie podziału władz miało prowadzić do rozbicia koncentracji władzy i jej rozproszenia pomiędzy odrębne organy działające na zasadzie wzajemnego hamowania się i oddziaływania na siebie.

Podział władz jest obecnie jedną z podstawowych zasad ustrojowych państwa demokratycznego, polegającą na wydzieleniu trzech podstawowych sfer rządzenia: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, utworzeniu trzech organów zajmujących się tymi sferami oraz stworzeniu mechanizmów zapewniających wzajemną niezależność tych organów. Zadaniem władzy ustawodawczej jest stanowienie prawa, władzy wykonawczej – jego realizacja, natomiast wymiar sprawiedliwości (władza sądownicza) stoi na straży ich przestrzegania.

system parlamentarno-gabinetowy - wynikający z trójpodziału władz układ stosunków. system ten zakłada wzajemne powiązanie i równoważenie ciał ustawodawczych i wykonawczych. Cechą charakterystyczną jest tzw. dualizm egzekutywy, czyli podział władzy wykonawczej na dwa ośrodki o odmiennych kompetencjach: rząd i głowę państwa. Szef rządu i skład rządu jest wyłaniany spośród przedstawicieli partii (lub koalicji) mającej większość w parlamencie

Istnieje ścisła współpraca pomiędzy większością w parlamencie a rządem przez nią wybranym. Egzekutywa ma prawo rozwiązywać parlament, tylko w ściśle określonych prawnie sytuacjach <encyklopedia WIEM, nieco zmienione

Rodzaje organów władzy:

I kryterium wg liczby piastunów

monokratyczne –jednoosobowe Wojewoda, Minister

kolegialne – wieloosobowa Rada Ministra, Zarząd

II ze względu na kryterium powołania piastuna

organy pochodzące z wyboru;

organy pochodzące z mianowania.

III ze względu na kryterium kompetencji i wzajemny stosunek:

organy pomocnicze – kompetencje ograniczają się do zbierania dowodów, wykonują decyzję

organy stanowiące (decyzyjne) –będą ponosiły odpowiedzialność za realizacje zadań publiczno- prawnych.

IV ze względu na czas pełnomocnictw, które zostały udzielone organowi

kadencyjne – Prezydent, określa się czas na jaki dany organ zostaje powołany;

organy, których działanie oparte jest na zasadzie kadencyjności

organy działające przez czas nieokreślony – Izba Skarbowa

V kryterium zakresu terytorialnego działania

organy centralne tzn. terytorium działania obejmuje całe państwo, inne organy będą im podlegały

organy lokalne (terenowe) – dla samorządu terytorialnego Rada Powiatu, Gminy, Województwa.

VI Charakter struktury organu

organy proste- samodzielne, organizacyjne są w stanie realizować kompetencje np. Rada Ministrów

organy złożone – struktura organizacyjna wymaga wspólnego współdziałania kilku ogniw – Parlament

VII ze względu na charakter i sposób powołania piastunów możemy wyróżnić:

organy przedstawicielskie – jeżeli pochodzą z wyborów

organy poza przedstawicielskie

VIII Ze względu na konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy

organy władzy wykonawczej

organy władzy ustawodawczej

organy władzy sądowniczej

Aparat państwowy - powiązany organizacyjnie system organów państwa i obsługujących je urzędów i instytucji, które służą centralnemu ośrodkowi, podejmującemu decyzje (np. rządowi), do prowadzenia bieżącej polityki państwa. (wiem, strasznie napisane ale… )

Ustroje USA i GBR:

USA jest państwem federalnym, podzielonym na stany. Rządzi tak prezydent. Wielka Brytania jest monarchią. Panuje tam królowa. <w mocnym skrócie

USA: Republika związkowa o systemie prezydenckim

GBR: monarchia parlamentarna

Rozszerzenie skrótu:

GBR:

Władza ustawodawcza należy do monarchy i dwuizbowego parlamentu złożonego z dwóch izb: - Izby Lordów ( House of Lords, Upper House),izby wyższej złożonej z 1222 członków (parów dziedzicznych, dożywotnich, 26 lordów duchownych, 26 lordów z powołania); - Izby Gmin (House of Common, Lower House) składającej się z 651 członków, wybieranych w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich na 5 lat. Wyboru dokonują obywatele brytyjscy, którzy ukończyli 18 lat, będący stałymi mieszkańcami okręgu wyborczego.

Władza wykonawcza Wielkiej Brytanii:

Monarcha i rząd mianowany przez króla i odpowiedzialny przed parlamentem. Premierem rządu jest przywódca większości parlamentarnej.

USA:

Najszersze uprawnienia w USA posiada prezydent. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych (wyborca wybiera skład Kolegium Elektorów - w większości stanów "zwycięzca bierze wszystko", tzn. wszyscy elektorzy są kandydatami zgłoszonymi przez zwycięzcę w danym stanie; elektorzy nie są związani z kandydatem, którzy ich wyznaczył - zdarzały się przypadki głosowania na innego kandydata). Prezydent tworzy rząd (nazywany administracją, gabinetem) i sprawuje ogólne kierownictwo nad polityką państwową. Dlatego też ustrój USA określa się jako prezydencjalizm. Parlament amerykański (Kongres) składa się z dwóch izb: niższej Izby Reprezentantów i wyższej Senatu, w których zasiadają w przytłaczającej większości członkowie tylko dwóch partii politycznych - Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej. Wybierani są oni w wyborach powszechnych, jako przedstawiciele (odpowiednio) jednomandatowych okręgów wyborczych (z ordynacją większościową) i stanów. władza wykonawcza - prezydent jako głowa państwa i szef rządu

władza ustawodawcza - Kongres, dwie izby: Senat i Izba Reprezentantów, Władza sądownicza: Sądy tworzy Kongres, który określa ich właściwości i organizację.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument