Baza danych sprawozdanie - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Baza danych sprawozdanie - Notatki - Elementy informatyki, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (65 KB)
9 strona
786Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu elementów informatyki odnoszące się do bazy danych. Projekt bazy danych firmy oferującej czarter jachtów.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument

Informatyka stosowana

Projekt bazy danych Firmy oferującej czarter jachtów.

Giżycko 16.07.2003

Projekt został opracowany na potrzeby firmy oferującej czarter jachtów. Zawiera opis bazy danych z wyszczególnieniem tabel wraz z ich polami.

1. Opis tabel wchodzących w skład bazy danych

1.)a Tabela klient zawiera dane klientów firmy, czyli osób, które posiadają własne konto w firmie) – opis poszczególnych pól.

• Imie – pole, w którym podane jest imię klienta firmy. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 25 znaków (pole nie może być puste).

• Nazwisko – pole, w którym podane jest nazwisko klienta firmy. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 40 znaków (pole nie może być puste).

• Ulica – pole, w którym podana jest nazwa ulicy wraz z numerem mieszkania klienta firmy. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 40 znaków (pole nie może być puste).

• Miejscowosc – pole zawierające nazwę miejscowości, w której mieszka klient firmy. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 40 znaków (pole nie może być puste).

• Wojewodztwo – pole zawierające nazwę województwa, w którym mieszka klient firmy. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 40 znaków (pole nie może być puste).

• Nr_telefonu – pole zawierające numer telefonu klienta. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 14 znaków.

• Dok_tozsam – pole zawierające nazwę dokumentu tożsamości klienta. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 20 znaków (pole nie może być puste).

• nr_sr_dk_toz – pole zawierające numer i serię dokumentu tożsamości klienta. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 10 znaków (pole nie może być puste).

• Patent_zegl – pole zawierające numer i serię patentu żeglarza klienta. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 10 znaków (pole nie może być puste).

• Nr_ubezpiecz – pole zawierające numer ubezpieczenia klienta. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 15 znaków (pole nie może być puste).

• Id_klienta – pole zawierające unikatowy numer identyfikacyjny klienta w firmie. Pole typu integer (pole nie może być puste i musi zawierać unikatowy numer klienta – klucz własny)

1.)b Tabela jacht zawiera dane jachtów firmy, czyli jachtów, którymi dysponuje firma czarterowa) – opis poszczególnych pól.

• Id_jachtu – pole, w którym podany jest unikatowy numer identyfikacyjny jachtu. Pole typu integer (pole nie może być puste i musi zawierać hnikatowy numer jachtu – klucz własny).

• Model_jachtu – pole, w którym podana jest nazwa modelu jachtu. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 20 znaków (pole nie może być puste).

• Typ_jachtu – pole, w którym podany jest typ jachtu (kabinowy lub bezkabinowy). Pole typu znakowego z ograniczeniem do 15 znaków (pole nie może być puste).

• Klasa_jachtu – pole zawierające nazwę klasy jachtu. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 5 znaków.

• Wyposazenie – pole zawierające nazwę wyposażenia jachtu (podstawowe, standardowe, komfortowe). Pole typu znakowego z ograniczeniem do 11 znaków (pole nie może być puste).

• Stan_tech – pole zawierające aktualny stan techniczny jachtu (dobry lub zły). Pole typu znakowego z ograniczeniem do 5 znaków (pole nie może być puste).

1.)c Tabela wypozyczenie zawiera dane zamówień realizowanych przez firmę – opis poszczególnych pól.

• Id_klienta – pole, w którym podany jest numer identyfikacyjny klienta. Pole typu integer (pole nie może być puste – klucz obcy).

• Id_jachtu – pole, w którym podany jest numer identyfikacyjny jachtu. Pole typu integer (pole nie może być puste – klucz obcy).

• Id_wypozycz – pole, w którym podany jest unikatowy numer identyfikacyjny wypożyczenia. Pole typu integer (pole nie może być puste i musi zawierać unikatowy numer identyfikacyjny wypożyczenia – klucz własny).

• Data_wypozycz – pole zawierające datę wypożyczenia jachtu. Pole typu date (format: miesiąc/dzień/rok).

• Data_zwrotu – pole zawierające datę zwrotu jachtu. Pole typu date (format: miesiąc/dzień/rok).

•.)dTabela koszty zawiera dane dotyczące kosztów realizacji poszczególnych zamówień – opis poszczególnych pól.

• Id_wypozycz – pole zawierające identyfikator wypożyczenia. Pole typu integer (pole nie może być puste – klucz obcy).

• Termin_zaplaty – pole zawierające termin zapłaty za wypożyczenie. Pole typu date (format: miesiąc/dzień/rok).

• Cena_za_dobe – pole zawierające wartość wypożyczenia danego jachtu na dobę. Pole typu decimal (pole nie może być puste).

• Do_zaplaty – pole zawierające koszt wypożyczenia danego jachtu z uwzględnieniem dodatkowych kosztów lub rabatu. Pole typu decimal (pole nie może być puste).

• Zrzeszenie – pole zawierające nazwę związku, w którym zrzeszony jest klient. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 20 znaków.

• Rabat – pole zawierające wartość rabatu przysługującego klientowi firmy. Pole typu decimal.

•.)e Tabela realizacja zawiera dane dotyczące realizacji zamówień – opis poszczególnych pól.

• Id_wypozycz – pole zawierające identyfikator wypożyczenia. Pole typu integer (pole nie może być puste – klucz obcy).

• Wydajacy_jacht – pole zawierające imię i nazwisko osoby wydającej jacht. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 45 znaków (pole nie może być puste).

• Odbieraj_jacht – pole zawierające imię i nazwisko osoby odbierającej jacht. Pole typu znakowego z ograniczeniem do 45 znaków (pole nie może być puste).

•..2 Opis tworzenia tabel do bazy danych.

Baza zawiera pięć tabel o następujących nazwach: klient, jacht, wypozyczenie, koszty, realizacja. Tabele zostały zdefiniowane za pomocą standardowej frazy:

CREATE TABLE <nazwa tabeli> (pola tabeli). Np.: CREATE TABLE Jacht (stan_tech CHARACTER(5) NOT

NULL)., Co oznacza stwórz tabelę Jacht składającą się z pola stan_tech.

Każde pole tabeli zostało zdefiniowane według standardowej frazy:

<nazwa pola> <typ pola(format)> <warunek> np.: miejscowosc CHARACTER(40) NOT NULL,

co oznacza stwórz pole typu znakowego o nazwie miejscowosc z ograniczeniem do 40 znaków i warunkiem, który mówi, że pole nie może być puste – zawsze musi zawierać jakąś wartość.

•..3 Opis tworzenia wypełnienia tabel.

Tabele wypełniono za pomocą standardowej frazy języka SQL/4GL:

INSERT INTO <nazwa tabeli> VALUES (wartości pól). Np.: INSERT INTO jacht VALUES

(1,'Omega','bezkabinowy','D','komfortowe','dobry' ).

Co oznacza wstaw do tabeli jacht odpowiednie wartości rekordu.

•..4 Opis głównej procedury – uruchamiającej aplikację.

Procedura główna definiuje poszczególne zapytania (QUERY do tabel) oraz definiuje sposób ich wywoływania.

a) zapytanie zdefiniowano według standardowej formuły:

DEFINE QUERY <nazwa zapytania> FOR <nazwa tabeli>. Np.: DEFINE QUERY klient-Query FOR klient.

b) definicja zmiennych, za pomocą których przeszukiwać będziemy rekordy poszczególnych tabeli. Standardowa formuła definicji zmiennych:

DEFINE VARIABLE <nazwa zmiennej> AS <typ zmiennej> LABEL <etykieta zmiennej> <warunek sterujcy> TOOLTIP <text>.

Np.: DEFINE VARIABLE klientid AS INTEGER FORM '(9999)' LABEL 'Podaj ID klienta' VIEW-AS FILL-IN TOOLTIP 'Id klienta'. Co oznacza zdefiniuj zmienną “klientid” jako zmienną typu integer (forma – cztery cyfry). Pole etykiety z tekstem „Podaj ID klienta” z warunkiem do wypełnienia pola.

c) definicja przycisków do wyszukiwania poprzez daną zmienną. Standardowa formuła:

DEFINE BUTTON <nazwa przycisku> LABEL "text" SIZE <rozmiar>.

Np.: DEFINE BUTTON szukaj-klientid LABEL "szukaj" SIZE 10 BY .90.

d) definicja przycisków w oknie klient (za pomocą tych przycisków wykonujemy poszczególne operacje na rekordach danej tabeli np. aktualizujemy dany rekord). Standardowa formuła:

DEFINE BUTTON <nazwa przycisku> LABEL "Text" <warunek sterujący>.

Np.: DEFINE BUTTON btn-Endkey-klient LABEL "Cancel" AUTO-ENDKEY.

e) deklaracja ramki dla zapytania (framy), w jej polu umieszczamy przyciski do przeszukiwania przez zmienne. Standardowa formuła:

DEFINE FRAME <nazwa ramki> <nazwa zmiennej> AUTO-RETURN SPACE(5) <nazwa przycisku> <położenie w ramce> <warunek sterujący>.

Np.: DEFINE FRAME dane klientid AUTO-RETURN SPACE(5) szukaj- klientid AT ROW 1.0 COL 60 FONT 5 nazwisko AUTO-RETURN SPACE(5) szukaj- nazwisko AT ROW 2.0 COL 60 FONT 5 WITH SIDE-LABELS CENTERED THREE-D.

f) definicja ramki wynikowej – po wyszukiwaniu rekordu. Ramka ta zawierać będzie wyniki przeszukiwania bazy danych, czyli wyszukany rekord. Standardowa formuła:

DEFINE FRAME <nazwa ramki> <pola rekordu> LABEL "nazwa pola" <warunek sterujący> <przyciski rekordu> <warunek sterujący> <warunek sterujący ramki>.

g) opcja wyboru przycisku rekordu, czyli definicja funkcjonalności danego przycisku. Standardowa formuła:

ON CHOOSE OF <nazwa przycisku> DO: ENABLE ALL WITH FRAME <nazwa ramki>. <funkcja np. UPDATE – aktualizuj > <pola rekordu> WITH FRAME <nazwa ramki>. <funkcja np. DISPLAY – wyświetl > <pole rekordu> WITH FRAME <nazwa ramki głównej>. END.

Np.: ON CHOOSE OF btn-Update-klient DO: ENABLE ALL WITH FRAME klient-Query-update. UPDATE klient.imie klient.nazwisko klient.ulica klient.miejscowosc

klient.wojewodztwo klient.nr_telefonu klient.dok_tozsam klient.nr_sr_dk_toz klient.patent_zegl klient.nr_ubezpiecz klient.id_klienta WITH FRAME klient-Query-update. DISPLAY klient.imie klient.nazwisko klient.ulica klient.miejscowosc klient.wojewodztwo klient.nr_telefonu klient.dok_tozsam klient.nr_sr_dk_toz klient.patent_zegl klient.nr_ubezpiecz klient.id_klienta WITH FRAME wynik_klient.

END.

h) Definicja funkcjonalności przycisku wyszukiwania. Standardowa formuła:

ON CHOOSE OF <nazwa przycisku wyszukiwania> DO: OPEN QUERY <nazwa zapytania> FOR EACH <nazwa tabeli> <funkcja> <pola rekordu danej tabeli> WITH FRAME <nazwa ramki> <warunek sterujący> CLOSE QUERY <nazwa zapytania> END.

Np.: ON CHOOSE OF szukaj-klientid DO: OPEN QUERY klient-Query FOR EACH klient. DISPLAY klient.imie klient.nazwisko klient.ulica klient.miejscowosc klient.wojewodztwo klient.nr_telefonu klient.dok_tozsam klient.nr_sr_dk_toz klient.patent_zegl klient.nr_ubezpiecz

klient.id_klienta WITH FRAME wynik_klient. ENABLE btn-Prev-klient btn-Update-klient btn-Next-klient btn-Exit-klient WITH FRAME wynik_klient. WAIT-FOR CHOOSE OF btn-Exit-klient. CLOSE QUERY klient-Query. END.

i) definicja funkcji wyszukiwania danego rekordu lub grupy rekordów poprzez daną zmienną. Standardowa formuła:

ON 'leave':U OF <nazwa zmiennej> DO: ASSIGN <nazwa zmiennej> FIND <nazwa tabeli> WHERE <warunek>. <funkcja np. DISPLAY> <pola rekordu> WITH FRAME <nazwa ramki> END.

Np.: ON 'leave':U OF klientid DO: ASSIGN klientid. FIND klient WHERE id_klienta=klientid. DISPLAY imie nazwisko ulica miejscowosc wojewodztwo nr_telefonu dok_tozsam nr_sr_dk_toz patent_zegl nr_ubezpiecz id_klienta WITH FRAME wynik_klient. END.

.2 Podsumowanie

Projekt bazy danych został opracowany na potrzeby firmy oferującej czarter jachtów. Zapewnia on podstawowe funkcje użyteczności takiej firmy, jak wypożyczanie jachtów, ewidencja klientów firmy oraz ewidencja jachtów, naliczanie kosztów realizacji zamówień

(wypożyczeń). Do opracowania projektu posłużono się narzędziem Progress języka SQL/4GL. Dzięki tej pracy zapoznałem się z tematyką dotyczącą projektowania baz danych oraz konstrukcją baz pod względem relacyjności i zależności pomiędzy elementami bazy danych.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 9 pages

Pobierz dokument