Router - Notatki - Systemy i sieci, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Router - Notatki - Systemy i sieci, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (237 KB)
15 strona
441Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu systemów i sieć dotyczące routera.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 15
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument

Spis treści:

1. Router strona 3

2. Działanie routera strona 4

3. Przesył za pomocą routera strona 5

4. Szybkośc działania routerów strona 6

5. Wybór routera strona 8

6. Bezpieczeństwo routera strona 10

7. Rodzaje routerów strona 11

8. Wnioski strona 16

9. Biografia strona 17

1

1. Router

Router jest specjalnym programem pracującym w wężle sieci podejmującym decyzję

dokąd dalej skierować dane.

Pakiet pokonuje w ten sposób kilka a nawet kilkadziesiąt przystanków zanim dotrze

do celu. Jeśli komputer węzłowy stwierdza, że dalsza droga jest zablokowana, wówczas

próbuje dostarczyć dane do innego komputera węzłowego z nadzieją, że ten będzie w stanie

ominąć przeszkodę. Routery obu komputerów wymieniają się wzajemnie informacjami

o stanie połączeń. W ten sposób Internet konfiguruje się samoczynnie. Z tego powodu nie da

się przewidzieć, którędy pakiet dotrze do adresata. może się nawet zdarzyć, że pakiety

należące do tej samej wiadomości zostaną dostarczone różnymi trasami. Ze względu

na dowolność wyboru drogi nie możemy zagwarantować, że pakiety dotrą do celu w takiej

samej kolejności w jakiej były nadawane. Zadaniem odbiorcy jest posortowanie pakietów

i ułożenie ich we właściwym porządku. A za to odpowiedzialna jest warstwa IP.

Router sięga do kopert otaczających dane i odnajduje odbiorcę pakietu danych. Czyta

informację zawartą w każdym pakiecie czy ramce, stosujące złożone sieciowe procedury adresowe, by znależć w sieci właściwe miejsce przeznaczenia pakietu, odrzuca zewnętrzny

pakiet, lub ramkę a następnie przepakowuje i wysyła dane. Gdy sieci lokalne są połączone

routerami, nie ma znaczenia, jaki sprzęt wykorzystują segmenty tych sieci, ponieważ routery

przekazują a nawet rozpakują tylko niektóre pakiety i ramki, spełniają one rolę barier

bezpieczeństwa między segmentami sieci. Pakiety rozpoznane jako błędne po prostu

nie przedostają się przez router.

Routery usuwają zewnętrzne warstwy danych, zanim wyślą pakiet z jednej sieci

lokalnej do drugiej, tak więc redukcją ogólną liczbę bitów przesyłanych łączem

międzysieciowym. Oddalony router w portalu przyjmującym, przepakowuje dane w pakiet

lub ramkę właściwe dla jego segmentu sieci LAN. Dzięki temu routery przesyłają informacje

obwodami międzysieciowymi znacznie szybciej i skuteczniej niż mosty i pozwala

to na zastosowanie mniej kosztownych odwodów dalekiego zasięgu.

Jeżeli dwie sieci używają tych samych segmentów sieci i protokołów kontroli dostępu

np. Etherneth to można połączyć mostami każdą z nich. Jeśli jednak sieci są różne

powiedzmy jedna wykonuje Etherneth, a druga token ring - najlepszym rozwiązaniem będą

routery , ponieważ usuną pakiety sformułowane dla IPX lub IP z ramki niższego poziomu

i prześlą ramkę połączeniem międzysieciowym. Kiedyś routery były znacznie bardziej

złożone i znacznie droższe od mostów ,dzisiaj te różnice się zmniejszyły. Obecnie więc

2

wykorzystuje się raczej routery ponieważ dzięki nim zmniejsza się rozmiar przesyłanych

pakietów, co obniża koszty komunikacji.

Trasowanie

(→ routing), (→ routing tables), (→ interior routing), (→ exterior routing), (→ distance-

vector routing), (→ link state routing), (→ hybrid routing), (→ static routing)

2. Działanie routera

Rys. nr 1 Schemat przepływu Internetu przez router

Obraz pobrany ze strony http://definicje.digipedia.pl/def/573893052.html (01-12-2005)

Router sprawdza informację adresową, zawartą w pakiecie i przesyła pakiet

do miejsca przeznaczenia wzdłuż ustalonej wcześniej trasy. Router ma tablice zawierająca

informację o sąsiednich routerach i sieciach LAN. W oparciu o tablicę router sprawdza czy

odebrany przez niego pakiet może być wysyłany bezpośrednio do miejsca przeznaczenia.

W przypadku braku takiej możliwości, poszukiwany jest inny router, który może przekazać

pakiet pod wskazany adres. Obsługa pakietu w routerze wiąże się z koniecznością wykonania

pewnych czynności. Pakiet musi być w pełni odebrany, następnie po odczytaniu adresu

przekazany dalej. Dlatego też różnice w architekturze i rozwiązaniach konstrukcyjnych poszczególnych routerów wpływają na ich przepustowość. Niektóre sieciowe systemy

operacyjne np. Novell NetWare, umożliwiają prowadzenie w routingu w serwerze. Konieczne

jest wtedy zainstalowanie w nim dwu lub większej ilości kart sieciowych. Jednak dodatkowe

zadania związane z routingiem mogą spowolnić prace serwera. W takim przypadku

konieczne jest użycie oddzielnych routerów i przeznaczenie serwera tylko do zadań

związanych

z obsługa plików. Routery mogą obsługiwać albo jeden protokół np. TCP/IP(transmission

control protocol/internet protocol)albo też wiele protokołów np. SPX/IPX (sequenced packed

exchange/internetwork exchange) i TCP/IP. należy pamiętać, że nie wszystkie protokoły

są obsługiwane stąd tez niektóre z nich nie mogą być routowane. Istnieje jednak możliwość

przesłania nieroutowalnych protokołów poprzez sieci przy użyciu techniki kapsułowania.

Routery umożliwiają podział sieci na mniejsze, oddzielne adresowane segmenty. Takie

segmenty są łatwiejsze w zarządzaniu. każdy segment LAN ma swój odrębny adres sieciowy

3

LAN(lan-number) i każda stacja w segmencie ma swój własny adres. Informacja ta jest -

przez protokół warstwy sieciowej - umieszczana w pakietach.

3. Przesył za pomocą routera

Routery sprawdzają adres odbiorcy zawarty w protokole NetWare IPX. Usuwają one

pakiet Ethernetu lub informację w ramce Token Ringu i wysyłają przez połączenie

międzysieciowe tylko pakiet IPX i opakowane w nim dane. Te czynniki w istotny sposób zmniejszają ilość danych w obwodzie międzysieciowym redukując w ten sposób koszty

i dostarczają sposobu na łączenie sieci o bardzo różnych architekturach takich jak Ethernet

Token Ring. Routery odczytują więcej adresowej informacji sieciowej pakietów. Mogą

również dodawać informację, by ułatwić przesyłanie pakietu przez sieć. Np. router może

zawinąć pakiet Ethernet w kopertę danych zawierającą informacje potrzebne do przesyłania

pakietu określoną trasą przez połączenia sieciowe X-25. Kiedy koperta z danymi pojawi

się na drugim końcu sieci X-25, przeadresowuje pakiet Ethernet i przesyła

go do przykładowego segmentu sieci lokalnej. Routery tworzą bardzo inteligentne połączenia

między elementami złożonych sieci. Mogą wybierać drogę przez różne ścieżki łączące

segmenty sieci lokalnej oraz potrafią łączyć sieci lokalne, korzystających z bardzo różnych

systemów pakowania danych. Router jest bardziej złożony i ma większe możliwości

sprawdzania i kierowania przekazywanych wiadomości, nadają się najbardziej między

połączeniami sieci lokalnej a łączami dalekiego zasięgu( internetu ).

Wybór najlepszej ścieżki

Sieć złożona jest zwykle budowana w sposób zapewniający jej odporność na mogące

wystąpić awarie. Pomiędzy routerami tworzy się szereg ścieżek, tak aby w razie uszkodzenia

jakiegoś łącza, zapewniać połączenia alternatywne. Niektóre ścieżki mogą korzystać

z szybkich połączeń w sieciach kampusowych lub metropolitalnych, takich jak FDDI, lub też

z bezpośrednich łącz cyfrowych (TI) sieci rozległych. Routery mogą wysyłać dane

wybierając najlepsza z dostępnych ścieżek, zależnie od tego, która z nich jest najtańsza,

najszybsza, najkrótsza lub kierując się innymi względami, podanymi przez administratora.

Protokoły routingu wybierają najlepszą ścieżkę bazując na takich kryteriach jak np. liczba

routerów, przez które pakiet musi przejść, aby dotrzeć do celu (nazywana także liczbą skoków

- number of hops). Najlepszą ścieżką może być także ta - omijająca przeciążone segmenty

4

sieci LAN. Ruch w sieci może być regulowany systemem priorytetów. I tak, pakiety mające

wysoki priorytet , mogą być przesłane cyfrowym łączem komunikacyjnym o szybkości 52

Kbit/s,

a pakiety o niskim priorytecie - łączem telekomunikacyjnym o szybkości 19,2 Kbit/s. O tym,

które ścieżki w sieci są najlepsze decydować może administrator sieci, lub też (w pewnych

przypadkach) - wyboru najlepszej ścieżki może dokonać router. Routery są również używane

do włączenia sieci do magistral szkieletowych. Ruch lokalny zostaje ograniczony do sieci

LAN, podczas gdy ruch międzysieciowy lub komunikacja z siecią WAN - przebiega poprzez

światłowodowa siec szkieletową FDDI. można zauważyć, że rola pierścienia FDDI

w kierowaniu dystrybucją ruchu między przyległymi rozgałęzieniami przypomina

funkcjonowanie ronda ulicznego w organizacji ruchu pojazdów.

4. Szybkośc działania routerów

Interesujące mogą być dane dotyczące szybkości pracy mostów i routerów. Kryterium

porównawczym jest zwykle liczba pakietów przesyłanych w ciągu sekundy. Kablem sieci

Ethernet ( 10 Mbit/s ) przekazywanych jest ok. 14880 64-bitowych pakietów w ciągu

sekundy. Most włączony do sieci filtruje zazwyczaj 14000 i przesyła 10000 pakietów w ciągu

sekundy. Routery z reguły przesyłają od 8000 do 15000 pakietów w ciągu sekundy. Zwłoka

związana z "pamiętająco - wysyłającym" charakterem pracy mostów i routerów obniża nieco

przepustowość. Router Novell MPR przesyła pakiety w liczbie 3000 do 4000 w ciągu

sekundy. Przepustowość mierzona liczbą przesyłanych pakietów w ciągu sekundy, nie musi

być większa od możliwości sieci LAN, do których są podłączone. Czasem może się zdarzyć,

że jakiś system o dużej wydajności prześle w krótkim czasie tak wielka liczbę danych,

że przeciąży nimi nawet kabel Ethernetu. Jednak rywalizacyjny sposób dostępu do tego kabla

utrzymuje ruch poprzez mosty czy router na odpowiednio niskim poziomie. Uwzględniając

pewną rezerwę, most lub router, który przetwarza 5000 64-bajtowych pakietów, jest zwykle

odpowiedni dla sieci 10 Mbit/s. W sieciach Token Ring występuje podobna sytuacja. Sam

przewód ogranicza pasmo przenoszenia w większym stopniu niż most. Transmisja pakietów

Token Ring obsługiwana jest właściwie przez mosty i routery przekazujące 2000 do 3000

pakietów w ciągu sekundy. należy zauważyć, że zdolność do przesyłania dużej liczby

pakietów jest mniej istotna w połączeniach z siecią WAN, ponieważ sama sieć WAN ma

znacznie mniejszą przepustowość niż sieci LAN.

Routery wieloprotokołowe

5

W sieci wieloprotokołowej używa się wielu protokołów

np. TCP/IP,IPX,AppleTalk,DECnet i innych. routery wieloprotokołowe pozwalają

organizacjom łączącym zasoby sieciowe na połączenie tych zasobów - w ramach tej samej

platformy sieciowej. Na routerze wieloprotokołowym można uruchomić oprogramowanie

do obsługi pakietów w każdym z protokołów używanych w sieci, uwarunkowane to jest

możliwościami samego routera. Sieci wieloprotokołowe umożliwiają przechodzenie od pracy

w wielu protokołach, do pracy tylko w kilku. Administratorzy sieci mogą powoli skłaniać

użytkowników do stosowania protokołów wspieranych przez daną firmę . Gdy już to nastąpi stare protokoły są usuwane.

6

5. Wybór routera

Wybór routera do sieci domowej lub małej sieci firmowej nie jest łatwy. Z góry

założymy tutaj, że będzie ona podłączona do Internetu. W podjęciu odpowiedniej decyzji

na pewno pomoże udzielenie odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania:

Z jakiego łącza internetowego będziesz korzystać?

Ilu użytkowników będzie pracowało w sieci?

Ile pieniędzy przeznaczasz na budowę sieci?

Pierwsze z pytań jest o tyle ważne, że każdy router jest przeznaczony do określonego

rodzaju połączenia z Internetem. Użytkownicy prywatni najczęściej wykorzystują analogowe

łącza modemowe, łącza telewizji kablowej lub ADSL (w Polsce przykładem tego typu usługi

jest Neostrada Plus w sieci TP S.A.). Należy pamiętać, że komputery użytkowników

prywatnych będą podłączone do routera, który z kolei będzie połączony z modemem

kablowym lub modemem ADSL. W wypadku sieci domowych nie trzeba inwestować

w urządzenia obsługujące kilka rodzajów łączy internetowych, gdyż wystarczy jedna

technologia. Inaczej jest w wypadku małych firm, które przy pewnych profilach działalności

muszą mieć możliwość połączenia alternatywnego na wypadek awarii łącza pierwotnego. Firmy, które nie muszą być stale obecne w sieci, mogą skorzystać z routerów

współdziałających z modemami kablowymi, modemami ADSL lub łączami stałymi.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na wybór routera jest liczba

komputerów tworzących sieć i współdzielących łącze internetowe. Zarówno osoby prywatne,

jak i firmy, w których jest niewielu użytkowników sieci, powinny wybrać tańsze modele,

mające do czterech portów komunikacyjnych.

W wypadku większych sieci należy rozważyć zakup albo modelu z większą liczbą portów,

albo urządzenia, które można łączyć z innymi routerami (skalowalnego). Pozwoli to złożyć

kilka segmentów sieci lokalnej w jedną całość. Również do większych sieci wybiera

się model przełączający pakiety (patrz część "Trochę technologii") - znacznie przyspieszy

to działanie routera. Można również kupić sprzęt pozwalający na zdalne połączenie

z routerem (np. za pomocą linii telefonicznej). W wypadku firm bardzo ważnym czynnikiem

wyboru odpowiedniego modelu powinna być obsługa wirtualnych sieci prywatnych (Virtual

Private Network - VPN). Im więcej algorytmów szyfrujących ma dany router i im więcej

protokołów obsługuje, tym bezpieczniej można się połączyć z siecią firmową

za pośrednictwem Internetu.

Ostatnią, ale równie istotną kwestią jest cena urządzeń. Użytkownicy prywatni oraz firmy

powinny rozważyć dwie możliwości - połączenie tradycyjne za pomocą skrętki czteroparowej

7

(przepustowość standardowo 10 Mb/s lub 100 Mb/s) lub połączenie bezprzewodowe (obecnie

najpopularniejsza i najefektywniejsza jest technologia Wi-Fi, pozwalająca na osiąganie

przepustowości do 11 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Technologia bezprzewodowa będzie

niezastąpiona np. w starych budynkach, gdzie niemożliwe jest zainstalowanie kabli,

lub w wypadku dużej mobilności poszczególnych hostów w sieci (tzn. gdy duża część

komputerów w sieci to laptopy). Standardowe okablowanie z pewnością będzie potrzebne

tam, gdzie niezbędne są duże przepustowości (np. przy grach sieciowych, przesyłaniu dużych

plików). Po wybraniu technologii należy się zorientować, czy routery obsługują odpowiednią

przepustowość (w wypadku okablowania) oraz jakiego rodzaju antenę oraz protokół WEP

zastosowano w routerach bezprzewodowych (dobre są anteny zewnętrzne i co najmniej

64-bitowe protokoły).

Warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych elementów. Pierwszy to sposób, w jaki

można administrować routerem. Im więcej, tym lepiej, choć podstawą powinno być połączenie z okna przeglądarki (jest najwygodniejsze). Kolejną pożyteczną cechą routera

jest obsługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), czyli dynamicznego

przydzielania adresów IP. Jeżeli router ma opcję DHCP Serwer, będzie automatycznie

przydzielał adresy IP hostom znajdującym się w sieci lokalnej (z reguły administrator musi

podać przewidywaną liczbę hostów). Znacznie upraszcza to procedurę budowy sieci i ułatwia

jej zarządzanie. Opcja Klient DHCP przyda się, jeżeli dostawca usług internetowych

dynamicznie przydziela adresy IP swoim klientom - router nie będzie mu w tym przypadku

przeszkadzał. Jeżeli użytkownicy przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa sieci lokalnej,

warto zainwestować w router z firewallem, chroniący przed atakami z zewnątrz. Dobry

firewall powinien pozwalać na filtrowanie portów (administrator określa, z których usług

w Internecie mogą korzystać użytkownicy lokalni - np. ftp, http lub telnet), pozwalać

na zabezpieczenie komunikacji przez porty (opcja port forwarding) oraz umożliwiać

tworzenie tzw. strefy zdemilitaryzowanej (DMZ), w której umieszcza się serwery

ogólnodostępne. Profesjonalne firewalle umożliwiają zabezpieczenie poprzez specjalne

algorytmy filtrowania pakietów, podnoszące znacząco bezpieczeństwo sieci lokalnych

(triggered maps oraz stateful inspection).

8

6. Bezpieczeństwo routera

Strategiczna pozycja routerów w architekturze sieciowej (umiejscowienie

ich na granicy różnych środowisk i standardów) stanowi dobry punkt wyjścia

do potraktowania ich jako urządzeń czuwających nad bezpieczeństwem. Mogą one

z powodzeniem pełnić funkcje zapór ogniowych (firewall). Wystarczy zdefiniować filtry dla

przychodzących i wychodzących pakietów, a router staje się równocześnie firewallem. Jest to

szczególnie ważne przy łączeniu sieci lokalnej z Internetem. Wtedy router może też zostać

skonfigurowany do współpracy z serwerem pośredniczącym w komunikacji pojedynczych

stanowisk roboczych z siecią globalną. Ten komputer stanowi dla użytkowników bramę

do Internetu. Jednak dla intruzów z zewnątrz dostęp do zasobów LAN-u jest ograniczony.

Dzięki protokołom takim, jak PAP

(Password Authentication Protocol) czy CHAP (Challenge Handshake Authentication

Protocol) możliwa jest autoryzacja połączeń w otoczeniu WAN. Bezpieczeństwo zapewnia

także ukrywanie adresów IP poszczególnych serwerów w firmie przez ich translację (NAT -

Network Address Translation). Podczas łączenia się z Internetem lokalne adresy IP mogą być

automatycznie konwertowane na adresy internetowe, co sprawia, że urządzenia działające w firmie są nierozpoznawalne z zewnątrz. Możliwe jest wreszcie szyfrowanie strumienia

pakietów przez router. Do tego celu stosowanych jest wiele algorytmów z kluczami

o długości nierzadko 144 b. o

9

7. Rodzaje routerów

Routery dostępowe do Internetu (bramy Internetowe) Asmax Router ASMAX Br-604

Rys. nr. 2 Asmax Router ASMAX Br-604

Obraz pobrany ze strony http://www.asmax.tami.pl/index.php?id=2&idp=5&n=Asmax%

20Router%20ASMAX%20Br-604 (02-12-2005)

Budowa

4 portowy switch Ethernet 10/100 Mb/s z funkcją auto-sensing umożliwiającą automatyczny

dobór polaryzacji kabla sieciowego. Interfejs WAN Ethernet 10/100 Mb/s.

Przycisk RESET umożliwiający przywrócenie ustawień fabrycznych.

Wymagania Komputer z kartą sieciową Ethernet 10/100 Mb/s (złącze Rj-45). Zainstalowany protokół

TCP/IP. Przeglądarka Internetowa (co najmniej Internet Explorer 5.0 lub Netscape Navigator

6.23). Łącze internetowe (modem kablowy, xDSL, Ethernet).

Funkcje routera

+ NAT (ang. Network Address Translation)

– dzielenie adresu IP Funkcja NAT umożliwia translację adresów IP wielu użytkowników

sieci LAN na jeden adres IP interfejsu WAN routera. Pakiety wysyłane z sieci LAN

przechodzą przez router, gdzie zapamiętywane są ich adresy źródłowe w tablicy NAT.

Następnie pakiety powracające posiadają adres docelowy routera, który je przesyła

do użytkowników sieci LAN na podstawie zapamiętanych adresów w tablicy NAT. Adresy

w sieci LAN muszą być z tak zwanej puli adresów nierutowalnych (np. 10.x.x.x, 172.16.x.x

czy 192.168.x.x).

+ Firewall SPI

Funkcja firewall umożliwia ochronę przed atakami DoS (ang. Denial of Services) czy

skanowaniem portów. Dodatkowo umożliwia filtrowanie usług (Service Filter) oraz adresów

stron www na podstawie słów kluczowych (URL Filter).

+ Dynamic DNS

10

Dynamiczny DNS (ang. Domain Name System) umożliwia rejestrację i uzyskanie stałej

nazwy domeny z serwera DDNS. Opcja szczególnie użyteczna w przypadku, kredy

urządzenie posiada dynamiczny, publiczny adres IP (interfejs WAN). Każde połączenie

do nazwy domeny DDNS będzie przetwarzane przez serwer DDNS na aktualny adres IP

routera.

+ Virtual Server (Port Forwarding)

Urządzenie umożliwia mapowanie portów publicznych na porty prywatne hostów w sieci

LAN. Umożliwia to wystawienie serwerów usług (np. serwer ftp, http) umieszczonych w

sieci LAN pod adresem publicznym routera.

+ VPN Pass-Trough

Funkcja VPN Pass-Trough umożliwia tunelowanie połączeń PPTP (ang. Point-to-Point

Tunneling Protocol) z sieci LAN do punktu końcowego VPN.

+ Aplikacje specjalne Niektóre aplikacje Internetowe używają wielu portów, zakresu portów lub dynamicznie

przydzielanych portów. W takim przypadku funkcja Virtual Server nie wystarcza. Router

posiada dodatkowo funkcję transparent pass-trough umożliwiającą korzystanie m.i. z FTP,

ICMP, NetMeeting (H.323), Real Audio, Quick Time, MSN Messenger, itp. oraz większości

popularnych gier sieciowych.

+ Public DMZ Host

Public DMZ Host jest hostem umieszczonym w sieci LAN z oddzielnym, publicznym

adresem IP, który umożliwia tunelowanie usług dla ruchu pomiędzy nim a siecią Internet.

+ Local DMZ Host

Local DMZ Host jest hostem umieszczonym w sieci LAN, który w sieci Internet jest

widziany pod adresem IP interfejsu WAN routera. Funkcja szczególnie przydatna

w przypadku aplikacji multimedialnych i gier sieciowych.

+ Klient DHCP

Klient DHCP umożliwia automatyczne otrzymanie adresu IP od dostawcy usług

internetowych ISP z serwera DHCP umieszczonego w sieci WAN.

+ Serwer DHCP

Serwer DHCP umożliwia automatyczne przyznawanie adresu IP każdemu klientowi DHCP

(host w sieci LAN) na określony czas dzierżawy, powiązany z jego adresem fizycznym

adresem MAC.

+ Zdalne zarządzanie Router może również być zdalnie zarządzany z sieci WAN poprzez określony port.

+ Klonowanie MAC adresu

11

Router umożliwia użytkownikom określenie adresu MAC interfejsu WAN jeżeli wymaga tego

dostawca ISP.

+ Konfiguracja przez www

Urządzenie może być konfigurowane przez użytkowników sieci LAN lub WAN

podłączonych do routera przez przeglądarkę internetową.

+ Aktualizacja firmware

W urządzeniu można w prosty sposób aktualizować firmware poprzez stronę konfiguracyjną.

Routery RAS (serwery zdalnego dostępu) Asmax Router ASMAX RAS-760

Rys. Nr 3 Asmax Router ASMAX RAS-760

Obraz pobrany ze strony http://www.asmax.tami.pl (02-12-2005)

ASMAX RAS-760 nieustannie monitoruje pracę sieci. Kiedy chcemy połączyć

się z adresem IP spoza sieci lokalnej (np. wpisując do przeglądarki stron www jakikolwiek

adres internetowy), router automatycznie zadzwoni do dostawcy Interenetu. Czas uzyskania

połączenia jest zależny od rodzaju zastosowanego modemu.

Podobnie prędkość transmisji danych. ASMAX RAS 760 posiada port szeregowy

o prędkości 460 Kbps. Nie stanowi więc wąskiego gardła, jakim zazwyczaj są porty RS

w komputerach PC. Oznacza to, że prędkość przesyłu danych zależy wyłącznie

od zastosowanego typu modemu. Najszybciej uzyskamy dostęp poprzez usługę SDI, sieć ISDN, nieco wolniej przez sieć analogową.

Dostęp do Internetu z wykorzystaniem routera ASMAX RAS-760 pozwala

zaoszczędzić koszty instalowania dodatkowych linii telefonicznych dla każdego

z pracowników, który potrzebuje wykorzystywać Internet w pracy. ASMAX RAS-760 jest

nie tylko jednym z najtańszych routerów na rynku - również w trakcie pracy cały czas dba

o zasoby naszej kieszeni. Po określonym czasie bezczynności automatycznie rozłącza

połączenie.

Router Wifi ADSL 2/2+ Annex A

Rys.Nr. 4 Router Wifi ADSL 2/2+ Annex A

12

Obraz pobrano ze strony http://twojepc.pl/artykuly.php?

id=wireless_us_robotics&jedna_strona=1 (02-12-2005)

Bezprzewodowy router ADSL 2/2+ Standard urządzenia IEEE 802.11g

Prędkość transmisji 54 Mbps

Częstotliwość pracy 2.4 - 2.4835 GHz

Moc wyjściowa 17.00 dBm

Chipset Ralink

Kodowanie WEP 128 bit

WEP 64 bit

Wejście antenowe Tak

Zasięg wewnątrz 120 m

Zasięg na zewnątrz 300 m

Tryb pracy Most / Bridge

Punkt dostępowy

Wspierane systemy operacyjne Linux

Mac OS 10.1.x

Unix

Windows 98 i nowsze

Obsługuje także nowy standard ADSL 2/2+

Wbudowany modem ADSL

W sieci bezprzewodowej spełnia rolę punktu dostępowego i pośrednika jednocześnie.

Pozwala połączyć w sieci większą ilość komputerów. Router w sieci łączy ją z Internetem

poprzez modem, a następnie rozdziela dostęp do Internetu na poszczególne komputery i inne

urządzenia i kontroluje dostęp do sieci przez poszczególnych jej użytkowników. Większość

routerów dostępnych na rynku posiada cztery porty Ethernet, służących do podłączania

urządzeń bezprzewodowych oraz jedną lub dwie anteny, przy czym modele z dwoma

antenami zapewniają sieci większy zasięg.

Instalacja routera jest dosyć prosta: komunikuje się on sam, drogą radiową z wszystkimi

urządzeniami w otoczeniu, działającymi w tym samym standardzie IEEE (IEEE to skrót od

nazwy amerykańskiego instytutu, który opracował standard 802.11 do transferu danych w

sieciach bezprzewodowych. Najpowszechniejszy standard IEEE to 802.11b). Dla

13

użytkowników Windows XP przygotowanie routera do pracy będzie bardzo łatwe. Wystarczy

postępować za wskazówkami odpowiedniej aplikacji w programie: w Panelu sterowania

należy wybrać Połączenia sieciowe i polecić programowi automatyczne wyszukanie w

otoczeniu adresów IP. Dalej należy postępować według poleceń programu. Kiedy router

poprawnie nawiąże komunikację z urządzeniami w otoczeniu, dalsza obsługa sieci będzie

jeszcze łatwiejsza i prawie niezauważalna, ponieważ każde nowe urządzenie w otoczeniu,

działające w tym samym standardzie IEEE zostanie przez router automatycznie rozpoznane i

skomunikowane. Najlepszą lokalizacją dla routera jest centralne miejsce biura lub domu;

można wówczas zapewnić optymalne rozłożenie zasięgu sieci.

8. Wnioski

Zasada działania routerów jest prosta. Wystarczy wyobrazić sobie kilka różnych sieci lokalnych podłączonych do jednego routera. Wiadomo, że dane wewnątrz sieci krążą

w postaci pakietów, tj. niewielkich strumieni bitów zawierających, oprócz partii danych,

informacje dotyczące nadawcy i odbiorcy (ich adresy IP). Ponieważ router stanowi element

każdej z podłączonych sieci (ma też własny adres IP i ewentualnie nazwę domeny),

to przechodzą przez niego wszystkie pakiety krążące w tych sieciach. Zanim router prześle

pakiet dalej, odwołuje się do swojej tablicy konfiguracyjnej (configuration table). Zapisane

są w niej informacje, do której części sieci prowadzą określone adresy IP, jaką trasą się tam

dostać oraz jak traktować zwykłe pakiety, a jak te o specjalnym znaczeniu (wysokim

priorytecie). Każdy pakiet jest analizowany pod kątem tych informacji i dopiero wtedy

zostaje podjęta decyzja o przesłaniu go dalej (jeżeli jest skierowany poza sieć lokalną, z

której został nadany) lub zatrzymaniu w sieci nadawcy. Jednak zadanie routera na tym się nie

kończy - każdorazowo sprawdza, czy dany pakiet dotarł do miejsca przeznaczenia. Jak

wiadomo, aby wypełnić wszystkie swoje funkcje, routery korzystają z unikatowych adresów

IP, przyporządkowanych do każdego komputera podłączonego do sieci.

14

9. Biografia

http://www.pckurier.pl/archiwum/art0.asp?ID=4904 (29-11-2005)

http://twojepc.pl/artykuly.php?id=wireless_us_robotics&jedna_strona=1

(01-12-2005)

http://definicje.digipedia.pl/def/573893052.html (01-12-2005)

http://www.asmax.tami.pl (02-12-2005)

15

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 15 pages
Pobierz dokument