Właściwość organów - Notatki - Prawo administracyjne (2), Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Właściwość organów - Notatki - Prawo administracyjne (2), Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (168 KB)
2 strony
472Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące właściwości organów.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Właściwość organów.

Art. 19. Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości

rzeczowej i miejscowej.

Art. 20. Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według

przepisów o zakresie jego działania.

Art. 21. § 1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się:

1) w sprawach dotyczących nieruchomości - według miejsca jej położenia; jeżeli

nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów,

orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część

nieruchomości,

2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy - według miejsc, w którym zakład

pracy jest, był lub ma być prowadzony,

3) w innych sprawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku

zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze

stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - według miejsca ostatniego ich

zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju.

§ 2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w § 1, sprawa

należy do organu właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące

wszczęcie postępowania, albo w razie braku ustalenia takiego miejsca - do organu

właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawie.

Art. 22. § 1. Spory o właściwość rozstrzygają:

1) między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków

określonych w pkt 2-4 - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku

takiego organu - sąd administracyjny,

2) między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego

powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu starosty - starosta,

3) między organami administracji zespolonej w jednym województwie nie wymienionymi

w pkt 2 - wojewoda,

4) między organami jednostek samorządu terytorialnego w różnych województwach w

sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej - minister właściwy do

spraw administracji publicznej,

5) (skreślony),

6) między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach

- minister właściwy do spraw administracji publicznej

7) między wojewodą a organami administracji niezespolonej - minister właściwy do spraw

administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem

pozostającym w sporze z wojewodą,

8) między organami administracji publicznej innymi niż wymienione w pkt 1-4, 6 i 7 -

wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - minister

właściwy do spraw administracji publicznej,

9) między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister - Prezes Rady

Ministrów.

§ 2. Spory o właściwość między organami samorządu terytorialnego a terenowymi

organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.

§ 3. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić:

1) strona,

docsity.com

2) organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ administracji publicznej,

pozostające w sporze,

3) minister właściwy do spraw administracji publicznej,

4) minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny,

5) Rzecznik Praw Obywatelskich.

Art. 23. Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość organ administracji publicznej, na

którego obszarze wynikła sprawa, podejmuje tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu

na interes społeczny lub słuszny interes obywateli i zawiadamia o tym organ właściwy do

rozstrzygnięcia sporu.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument