Cechy otwartej gospodarki rynkowej - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem
Krzysztof
Krzysztof

Cechy otwartej gospodarki rynkowej - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem

5 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzanie opisujące cechy otwartej gospodarki rynkowej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 5
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument

Cechy otwartej gospodarki rynkowej - Ceny ustala rynek, - Państwo zapewnia przestrzeganie zasad wolnej konkurencji, - Dominująca jest własność prywatna, - Mały udział państwa w gospodarce, - Panuje swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, - Brak ochrony celnej (WTO) lub śladowa ochrona celna, - Swobodny rynek kapitałowy = swobodny przepływ kapitału, - Słabe związki zawodowe, - Gospodarka rynkowa rozwija się przy pojawianiu się cykli koniunkturalnych. Definicja konkurencjiKonkurencja jest to proces, przy pomocy którego uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swoich interesów próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty pod względem ceny, jakości lub innych charakterystyk wpływających na decyzję zawarcia transakcji.

Pozytywne oddziaływanie konkurencji na rynek - Poprawa jakości wyrobów i usług - Rozwój technologii, kierowanie środków na badania i rozwój - Stała tendencja do obniżania cen - Nagradzanie poprawy efektywności - Eliminacja nieefektywnych uczestników rynku - Czynnik napędzający wzrost gospodarczy Konkurencja doskonała Jest to rynek składający się z licznych sprzedawców i nabywców kupujących identyczny produkt, tak, że żaden pojedynczy sprzedawca ani nabywca nie jest w stanie wpłynąć na cenę rynkową przez zmianę wielkości produkcji lub zakupu. Wejście lub opuszczenie doskonale konkurencyjnego rynku nie jest niczym ograniczone.

Cena równowagi Cena, w kierunku której będzie zmierzał rynek doskonale konkurencyjny i na poziomie której będzie pozostawał po jej osiągnięciu przy założeniu, że nie zmieni się nic w jego otoczeniu. Jest to cena, przy której rynek ulega „oczyszczeniu”, przy której wielkość popytu zgłaszanego przez konsumentów odpowiada dokładnie wielkości podaży oferowanej przez producentów.

Efekty konkurencji w sektorze Konkurencja w danym sektorze zawsze działa w kierunku obniżenia stopy zysku, aż do dolnej granicy tej stopy, czyli stopy uzyskiwanej w sektorze doskonale konkurencyjnym. Tej dolnej granicy stopy zysku, czyli stopy zysku wolnego rynku, w przybliżeniu odpowiada zysk z długoterminowych obligacji państwowych, skorygowany in plus o ryzyko utraty kapitału.

Efekty konkurencji w sektorze

Inwestorzy na dłuższą metę nie będą tolerować stopy zysku poniżej tej granicy, ze względu na możliwość inwestowania w inne sektory, a firmy stale uzyskujące obniżony zysk z czasem zbankrutują. Stopa zysku wyższa od skorygowanej stopy wolnego rynku stymuluje napływ kapitału do sektora lub dodatkowe inwestycje firm już w nim obecnych.

Efekty konkurencji w sektorze Moc sił konkurencyjnych w danym sektorze wyznacza nasilenie tego napływu i powoduje, że stopa zysku wraca do poziomu wolnorynkowego, a tym samym oddziałuje na możliwość utrzymania przez firmy ponadprzeciętnej stopy zysku.

Definicja koniunktury Koniunktura jest pojęciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Najczęściej przez koniunkturę rozumie się stan gospodarki opisany odpowiednimi wskaźnikami makroekonomicznymi. Termin koniunktura nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku angielskim.

Definicja koniunktury Polski termin „koniunktura” swój angielski odpowiednik ma w businesscycle albo w economic cycle. Znaczenie angielskiego odpowiednika wskazuje jednoznacznie na cykliczność zjawiska koniunktury.

Definicja koniunktury Najpopularniejszym wskaźnikiem opisującym stan gospodarki, czyli koniunkturę jest produkt krajowy brutto, jednak pod uwagę należy brać także wiele innych wskaźników takich jak stopa bezrobocia, poziom produkcji, inflacja, wysokość stóp procentowych dochody ludności, bilans płatniczy i inne.

Przyczyny cykliczności rozwoju gospodarczego - Trend - Sezonowość - Zjawiska przypadkowe - Cykl koniunkturalny Cykl koniunkturalnyCykl koniunkturalny jest to powtarzające się regularnie w gospodarce rynkowej wahanie produkcji i innych wielkości ekonomicznych wokół długookresowego trendu.

Fazy cyklu koniunkturalnego Cykl koniunkturalny składa się z 4 faz: - recesja (A,E) - ożywienie (B) - rozkwit (C) - pogorszenie koniunktury (D) o różnej długości, nie dającej się określić ex ante.

Znaczenie badań koniunktury Wyniki badań opisujących koniunkturę są jednymi z najważniejszych informacji gospodarczych dla: - przedsiębiorców, - inwestorów (krajowych i zagranicznych), - rynków finansowych (krajowych i zagr.), - polityków, decydentów gospodarczych, - opinii publicznej. Metody badania koniunktury - Test koniunktury - Barometr koniunktury - Metoda rachunkowości narodowej - Metoda ekspertów - Modele ekonometryczne Dwa elementy badań koniunktury: diagnostyczny i prognostyczny.

Test koniunktury Miesięczne badanie ankietowe przedsiębiorstw. Pytania jakościowe z odpowiedziami pozytywnymi, neutralnymi bądź negatywnymi. W końcowych miesiącach kwartałów ankiety rozszerza się o dodatkowe pytania, z otwartymi włącznie (np. działalność inwestycyjna, bariery przedsiębiorczości). Test koniunktury dostarcza szybko informacje o stanie gospodarki.

Barometr koniunktury Metoda wskaźnikowa (wskaźniki syntetyczne), stosowana w ustabilizowanych i wysoko rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Metoda ta dostarcza wskaźniki wyprzedzające, które z wyprzedzeniem sygnalizują zmiany i zwroty w koniunkturze makroekonomicznej. Otrzymuje się też wskaźniki równoczesne i wskaźniki opóźnione.

Metoda rachunkowości narodowej

Metoda oparta o układ rachunków i tzw. kont z zakresu obliczeń dochodu narodowego w rozbiciu na kwartały. Prognozy opracowywane są przy zastosowaniu technik ekonometrycznych. Metoda ta daje prognozy ze zbilansowanym układem podstawowych wielkości makroekonomicznych.

Metoda ekspertów Metoda ekspertów polega na przeniesieniu ocen grup ekspertów do sformalizowanego aparatu obliczeniowego pozwalającego na skwantyfikowane (wyrażone przy pomocy wskaźników) oceny aktualnego stanu koniunktury i wzrostu gospodarczego.

Modele ekonometryczne Modele ekonometryczne są systemem równań, które oparte na historycznych tendencjach i zależnościach służą do prognozowania krótko, średnio i długookresowego. Do modelowania ekonometrycznego używany jest skomplikowany aparat matematyczny.

Szara strefa gospodarcza Szara strefa gospodarcza to tworząca nową wartość i ukrywana przed władzami działalność gospodarcza, głównie w celu niepłacenia podatków i innych danin publicznych. Formy szarej strefy: - produkcja legalna ukrywana przed władzami, - produkcja zabroniona prawem. Szara strefa gospodarcza Szara strefa gospodarcza zakłóca działania rynków, trzeba zatem ją uwzględniać w analizie rynku. Szacunki PKB obejmują -dającą się oszacować -część ukrywanej produkcji legalnej. W Polsce oficjalnie publikowany PKB w około 15 proc. wytwarzany jest w szarej sferze gospodarczej.

Szara strefa gospodarcza jest zjawiskiem powszechnym w gospodarce światowej. Jej głównym powodem jest nadmiar uciążliwych przepisów nakładanych przez państwo, którym nie są w stanie sprostać wszyscy przedsiębiorcy. Szara strefa ma też cechy pozytywne, zmniejsza napięcia społeczne, daje źródło utrzymania ludziom bez pracy.

Szara strefa Uczestnicy szarej strefy: - przedsiębiorcy, - marginalna siła robocza: * studenci, * emeryci, * bezrobotni, * nielegalni imigranci.

Metody szacowania szarej strefy Śledzenie śladów, jakie zostawia ona w gospodarce: Metody bezpośrednie i metody pośrednie,

Analiza rynku pracy (BAEL), metody monetarne, metoda kielecka,

Metody rachunkowości narodowej.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument