Finanse publiczne - Notatki - Finanse Publiczne - Część 2, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Zielona Góra
Abraxas88
Abraxas8827 lutego 2013

Finanse publiczne - Notatki - Finanse Publiczne - Część 2, Notatki'z Finanse Publiczne. University of Zielona Góra

PDF (627 KB)
17 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące finansów publicznych państwowych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 17

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.

Pobierz dokument

Art. 63. 1. Wydatki budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 2, przeznaczone są na:

1) realizację zadań wykonywanych przez organy władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz administrację rządową, sądy i trybunały,

2) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

4) dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

5) dotacje na zadania określone ustawami,

6) współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze

źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.

2. Z wydatków budżetu państwa wyodrębnia się wydatki, których źródłem finansowania

są środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi.

Wydatki to finansowy opis kosztów wykonania zadań publicznych określonych w

przepisach szczegółowych.

Art. 69. 1. Wydatki budżetu państwa dzielą się na:

1) wydatki bieżące,

2) wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa,

3) wydatki majątkowe.

2. Wydatki bieżące obejmują:

1) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

2) dotacje,

3) wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane,

4) inne świadczenia na rzecz osób fizycznych,

5) zakupy towarów i usług,

6) inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub

realizacją ich statutowych zadań.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki budżetu państwa

kierowane, na podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do osób

fizycznych, a nie będące wynagrodzeniem za świadczoną pracę.

4. Dotacjami są, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu

państwa przeznaczone na:

1) finansowanie lub dofinansowanie:

a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

b) ustawowo określonych zadań, realizowanych przez jednostki inne niż

jednostki samorządu terytorialnego,

docsity.com

c) bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

d) zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów

publicznych oraz fundacjom i stowarzyszeniom,

e) kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 74 ust. 2,

zwane dalej „dotacjami celowymi”,

2) dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane

dalej „dotacjami podmiotowymi”,

3) dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według

stawek jednostkowych, zwane dalej „dotacjami przedmiotowymi”,

4) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w

odrębnej ustawie,

5) pierwsze wyposażenie w środki obrotowe nowo tworzonych zakładów

budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zwane dalej

„dotacjami na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe”.

5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa obejmują w szczególności wydatki

budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów

wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat

związanych z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami.

6. Wydatki majątkowe obejmują:

1) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego,

2) wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Wynagrodzenia pracowników państwowych – ustawa z 23-12-1994 r. o kształtowaniu

środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

Jednostki objęte ww. ustawą:

1. Państwowe jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność finansową w

formie jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego.

2. Państwowe Szkoły Wyższe.

Art. 3. (ww. ustawy)1. Podstawę do określenia środków i limitów na

wynagrodzenia w danym roku budżetowym stanowią w państwowej sferze budżetowej,

z zastrzeżeniem ust. 2:

1) prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej,

ustalone w trybie określonym w `art. 4, zwane dalej „prognozowanym

przeciętnym wynagrodzeniem”,

docsity.com

2) kalkulacyjna liczba etatów określana co roku w ustawie budżetowej dla

poszczególnych części i działów klasyfikacji budżetowej,

3) międzydziałowe relacje prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, ustalone

w trybie określonym w art. 4,

4) prognozowana wysokość najniższego wynagrodzenia ustalanego na podstawie

Kodeksu Pracy.

2. Podstawę do określenia środków i limitów na wynagrodzenia w danym roku

budżetowym dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników

służby cywilnej, sędziów i prokuratorów, sądowych kuratorów zawodowych,

komorników sądowych, żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt

2, stanowi prognozowane przeciętne wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 3,

kalkulacyjna liczba etatów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ustalone wielokrotności

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

3. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę do ustalenia w

1999 r. wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

pracowników służby cywilnej, sędziów i prokuratorów, sądowych kuratorów

zawodowych, komorników sądowych, żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w

art. 2 ust. 1 pkt 2, wynosi 1135, 4 zł.

4. W wypadku przejęcia w trakcie roku do finansowania na stałe przez gminę lub

od gminy niektórych zadań, wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w

państwowej sferze budżetowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, nie ulega

zmianie.

Art. 71. 1. Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych mogą

otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań zleconych, o których mowa w art. 69

ust. 4 pkt 1 lit. d), na podstawie umów zawartych z dysponentem części budżetowej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

2) dotację celową należną jednostce wykonującej zadanie i tryb płatności,

3) tryb kontroli wykonywania zadania,

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu nie wykorzystanej

części dotacji.

Art. 72. 1. Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje przedmiotowe

kalkulowane według stawek jednostkowych dla:

1) przedsiębiorców wytwarzających określone rodzaje wyrobów lub świadczących

określone rodzaje usług, z uwzględnieniem ich równoprawności,

2) państwowych zakładów budżetowych,

3) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

docsity.com

4) różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

2. Ustawa budżetowa określa kwoty i przedmiot dotacji, o których mowa w ust. 1.

3. Minister Finansów ustala, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, w drodze rozporządzenia,

stawki dotacji przedmiotowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz określa

szczegółowe zasady i tryb udzielania i rozliczania tych dotacji.

4. W przypadku gdy ustawa budżetowa określi dotacje przedmiotowe do

podręczników szkolnych i akademickich, minister właściwy do spraw oświaty i

wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z

Ministrem Finansów ustala, w drodze rozporządzenia, stawki oraz określa szczegółowe

zasady, tryb udzielania i rozliczania tych dotacji.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rozwoju

wsi w porozumieniu z Ministrem Finansów ustala, w drodze rozporządzenia, stawki

dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na jednostkę usługi lub produktu oraz

szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz rozliczania tych dotacji, z uwzględnieniem

równoprawności podmiotów.

Art. 73. 1. Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje podmiotowe w

ustawowo określonym zakresie.

2. Ustawa budżetowa, z zastrzeżeniem ust. 3, zawiera wykaz jednostek, dla

których zaplanowano dotacje podmiotowe.

3. W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania

dotacji wynika, że nie jest możliwe ujęcie jednostki w wykazie, o którym mowa w ust.

2, wykaz może zawierać grupy jednostek i łączną kwotę dotacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dysponent części budżetu państwa, w

której zaplanowane zostały dotacje, podaje do publicznej wiadomości, w drodze

obwieszczenia, wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym

jednostkom.

Art. 74. 1. Z budżetu państwa finansowane są, z zastrzeżeniem ust. 3, inwestycje

państwowych jednostek budżetowych, w tym ich gospodarstw pomocniczych.

2. Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

1) państwowych zakładów budżetowych,

2) innych państwowych jednostek organizacyjnych, dla których zasady gospodarki

finansowej określają odrębne ustawy,

3) jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie

odrębnego upoważnienia zamieszczonego w ustawie budżetowej lub innej

ustawie,

4) realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania:

docsity.com

a) własne,

b) z zakresu administracji rządowej,

c) inne zlecone ustawami,

5) związanych z badaniami naukowymi lub pracami badawczo-rozwojowymi.

3. Inwestycje państwowych jednostek budżetowych mogą być dofinansowane z:

1) części zysku gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej,

2) środków specjalnych państwowej jednostki budżetowej.

Art. 75. Kierownik państwowej jednostki budżetowej jest właściwy dla podjęcia

decyzji w zakresie inwestycji gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.

Art. 76. 1. Dotacje celowe dla przedsiębiorców mogą być udzielane na realizację

inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska, mających

szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej.

2. Łączna kwota dotacji, o których mowa w ust. 1, przyznanych w kolejnych latach

na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez przedsiębiorcę, nie może być wyższa

niż 50% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, chyba że odrębne przepisy

stanowią inaczej.

3. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, oraz jej przewidywaną wysokość

w kolejnych latach realizacji inwestycji ustala się przy wprowadzeniu tej inwestycji do

ustawy budżetowej.

Dotacje przedmiotowe – są kalkulowane wg stawek jednostkowych, które te stawki są

corocznie określane przez Ministra Finansów lub innego ministra.

Dotacje podmiotowe – są przekazywane jednostkom ujmowanym corocznie w wykazie

ustawy budżetowej.

Dotacje inwestycyjne – element wydatków majątkowych

a) wydatki na zakup i objęcie akcji

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

c) wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych

d) dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

W wykazie umieszczonym przy ustawie budżetowej określa się źródło finansowania

inwestycji.

Wydatki realizowane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego określamy jako:

- zadania własne

docsity.com

- zadania własne obowiązkowe

- zadania zlecone wynikające z ustaw

- zadania wynikające z porozumienia z organami administracji budżetowej lub

innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Zadania własne – finansowane na podstawie własnych dochodów oraz subwencji.

Zadania zlecone – finansowane z dotacji celowych lub ze środków ustalonych w

porozumieniu.

Ustawa z dnia 10-06-1994r. o zamówieniach publicznych – wprowadziła regulacje zadań

publicznych finansowanych ze środków publicznych.

Art. 1. Ustawa określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych,

organ właściwy w sprawach o zamówienia publiczne, a także tryb rozpatrywania

protestów i odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2) „dostawach” - należy przez to rozumieć dostarczanie zamawiającemu

surowców, produktów, sprzętu, jak również innych rzeczy i dóbr,

3) „usługach” - należy przez to rozumieć wszelkie prace, które nie są robotami

budowlanymi ani dostawą,

4) „zamówieniach publicznych”, nazywanych dalej także „zamówieniami” - należy

przez to rozumieć zamówienia na roboty budowlane, dostawy oraz wykonywanie

usług, opłacane ze środków publicznych w całości lub w części,

5) „zamawiającym” - należy przez to rozumieć każdy podmiot udzielający

zamówienia publicznego na podstawie niniejszej ustawy,

6) „krajowych dostawcach i wykonawcach” - należy przez to rozumieć osoby

fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne i nie mające

osobowości prawnej jednostki organizacyjne, utworzone zgodnie z przepisami

prawa polskiego, mające siedzibę w kraju,

7)„środkach publicznych” - należy przez to rozumieć środki:

a) pochodzące z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, przeznaczone na działalność bieżącą i inwestycyjną,

b) pozabudżetowe - w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo

budżetowe, z wyłączeniem środków pochodzących z darowizn przekazanych

przez osoby fizyczne oraz prawne nie zobowiązane do stosowania przepisów

niniejszej ustawy,

docsity.com

c) kredytowe, na które Skarb Państwa, gmina lub związek komunalny udzieliły

poręczeń, gwarancji albo dofinansowały koszty obsługi kredytu,

d) pomocy zagranicznej, przyznane na podstawie umów międzynarodowych,

chyba że umowy te określają odmienne procedury wykorzystania tych

środków,

e) gminnych funduszy celowych,

f) pochodzące z opłat abonamentowych i opłat za używanie nie

zarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, o których

mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

8) „najkorzystniejszej ofercie” - należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną

przy takiej samej jakości przedmiotu zamówienia lub ofertę, która przedstawia

najkorzystniejszy bilans ceny, kosztów eksploatacji, czasu wykonania lub

dostawy oraz innych kryteriów opisanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,

9) wartości zamówienia - należy przez to rozumieć wartość szacunkową

zamówienia, ustaloną przez zamawiającego z należytą starannością - bez

podatku od towarów i usług (VAT),

10) surowcach i produktach krajowych - należy przez to rozumieć towary

pochodzące z Polski, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9

stycznia 1997 r. - Kodeks celny

11) jednostkach zależnych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, w

których państwowe lub komunalne jednostki organizacyjne posiadają:

a) co najmniej 50% udziałów (akcji) lub

b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu

akcjonariuszy) jednostki zależnej lub

c) prawo do powołania lub odwoływania co najmniej połowy członków organu

zarządzającego lub nadzorczego jednostki zależnej.

Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do zamówień na dostawy, wykonywanie usług i robót

budowlanych opłacanych w całości lub w części ze środków publicznych.

2. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia

procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą, dzielić zamówienia na

części oraz zaniżać wartości zamówienia.

3. Jeżeli zamówienie publiczne ma być finansowane z udziałem środków

zagranicznych przyznanych na podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje

inne niż ustawa procedury udzielania zamówienia, zamawiający udzielający zamówienia

stosuje procedury określone w tej umowie międzynarodowej.

4. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w porozumieniu z Ministrem Finansów

może udzielić, na wniosek zamawiającego, zezwolenia na odstąpienie od stosowania

docsity.com

przepisów ustawy w przypadku zamówienia finansowanego z udziałem środków

zagranicznych, przyznanych na innej podstawie niż umowa międzynarodowa, jeżeli

otrzymanie tych środków jest uzależnione od zastosowania procedur odmiennych niż

określone w ustawie.

Środki publiczne:

- w zrozumieniu ustawy o finansach publicznych

- środki kredytowe dla, których skarb państwa, jednostka samorządu terytorialnego

lub samorządowa jednostka organizacyjna udzieliła poręczeń lub gwarancji albo

dofinansowała koszty udzielenia kredytu (spłata odsetek przez tą jednostkę)

- środki pochodzące ze składek na ubezpieczenia zdrowotne

Najlepsza oferta – oferta z najmniejszą ceną, przy tej samej jakości przedmiotu

zamówienia lub oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny kosztów

eksploatacji czasu wykonania lub dostawy oraz innych kryteriów opisowych w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia publicznego.

Art. 4. 1. Ustawę stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez:

1) państwowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa

pomocnicze utworzone przy państwowych jednostkach budżetowych,

2) państwowe fundusze celowe,

3) jednostki samorządu terytorialnego i sejmiki samorządowe,

4) (skreślony)

5) spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, w zakresie, w jakim dysponują środkami

publicznymi,

6) wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej:

a) państwowe jednostki organizacyjne,

b) komunalne jednostki organizacyjne,

c) jednostki zależne,

7) agencje państwowe w zakresie nie uregulowanym odrębnymi przepisami,

8) jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady udzielania

zamówień publicznych ze względu na stan klęski żywiołowej, ochronę bezpieczeństwa

wewnętrznego i zewnętrznego państwa lub ochronę tajemnicy państwowej.

3. Rada Ministrów może wskazać, w drodze rozporządzenia, inne podmioty

dysponujące środkami publicznymi, które obowiązane są stosować przepisy ustawy.

docsity.com

Urząd zamówień publicznych – prezes podlega premierowi urząd jest traktowany jako

centralny urząd właściwy w sprawach zamówień publicznych.

Art. 13. Zamówienia publicznego udziela się w trybie:

1) przetargu nieograniczonego,

2) przetargu ograniczonego,

3) przetargu dwustopniowego,

4) negocjacji z zachowaniem konkurencji,

5) zapytania o cenę,

6) zamówienia z wolnej ręki.

Art. 19. 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed

wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub

wykonując je z nienależytą starannością,

2) dostawców i wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie

upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

3) dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni

przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności,

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

5) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych.

3. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w ust. 1 pkt

4 i 5, może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego.

Informacja o przetargu musi być umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych .

Art. 14. 1. Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest

przetarg nieograniczony.

docsity.com

2. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w innym trybie niż przetarg

nieograniczony wyłącznie w okolicznościach określonych w niniejszej ustawie.

3. Zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony przy zamówieniach

publicznych, których wartość przekracza kwotę 200000 EURO, wymaga zatwierdzenia

przez Prezesa Urzędu, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 1a.

Art. 32. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy:

1) ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia istnieje ograniczona liczba

dostawców lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie,

2) koszty przeprowadzenia przetargu nieograniczonego byłyby niewspółmiernie

wysokie w stosunku do wartości zamówienia

Art. 53. W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy

składają oferty wstępne bez podawania ceny, a zamawiający może żądać od

dostawców i wykonawców określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap

jest przetargiem, którego zasięg jest ograniczony do wybranych oferentów i może być

poprzedzony negocjacjami zamawiającego z oferentami.

Art. 54. Przetarg dwustopniowy stosuje się w przypadku, gdy zachodzi jedna z

następujących okoliczności:

1) nie można z góry określić szczegółowych cech technicznych i jakościowych

zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych,

2) z powodu specjalistycznego charakteru dostaw, usług lub robót budowlanych

konieczne są negocjacje z dostawcami lub wykonawcami,

3) przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań, eksperymentu,

sporządzenie opinii naukowej albo świadczenie innych wyspecjalizowanych

usług,

4) przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Art. 63. Negocjacje z zachowaniem konkurencji to tryb udzielenia zamówienia

publicznego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z

odpowiednią, zapewniającą konkurencję, liczbę dostawców lub wykonawców, nie

mniejszą niż dwóch.

Art. 64. Negocjacje z zachowaniem konkurencji stosować można, gdy zachodzi

jedna z następujących okoliczności:

1) (skreślony)

docsity.com

2) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w sytuacji, której wcześniej nie

można było przewidzieć, a nie wynikała ona z winy zamawiającego,

3) wszczęto postępowanie przetargowe i nie wpłynęła wymagana liczba ważnych

ofert lub wszystkie oferty odrzucono, a można w sposób uzasadniony

przypuszczać, że powtórny przetarg nie doprowadzi do zawarcia umowy.

Art. 67. Zapytanie o cenę stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w

którym zamawiający kieruje pytanie o cenę dostaw rzeczy lub usług do takiej liczby

dostawców lub wykonawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty,

konkurencję i sprawny przebieg postępowania, nie mniej niż do czterech.

Art. 68. 1. Zapytanie o cenę może być stosowane, gdy przedmiotem zamówienia

są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach

jakościowych.

2. Zapytanie o cenę, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15

ust. 1, powinno zawierać:

1) określenie przedmiotu zamówienia, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich

dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy,

2) informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków,

3) określenie terminu wykonania umowy,

4) opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert

częściowych,

5) określenie miejsca i terminu składania ofert,

6) wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający

wymaga jego wniesienia.

3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 200000 EURO,

zamawiający ogłasza informację o zapytaniu o cenę w Biuletynie Zamówień

Publicznych.

Art. 70. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w

którym zamawiający udziela zamówienia po rokowaniach tylko z jednym dostawcą lub

wykonawcą.

Art. 71. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy

zachodzi jedna z następujących okoliczności:

docsity.com

1) dokonuje zamówień dodatkowych, nie przekraczających 20% wartości

uprzedniego zamówienia, a zachodzi konieczność zachowania tych samych

norm, parametrów i standardów,

2) zawiera umowę o przeprowadzenie badań, eksperymentu lub sporządzenie

opinii naukowej,

3) ze względu na szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można je

uzyskać tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy,

4) dokonuje zamówienia publicznego na twórcze prace projektowe oraz na prace z

zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki,

5) można skorzystać tylko z jednego dostawcy lub wykonawcy w wyniku

zastosowania dozwolonego zakresu preferencji krajowych,

6) ze względu na szczególne okoliczności gospodarcze lub społeczne, których

zamawiający nie mógł przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie

zamówienia,

7) wartość zamówienia nie przekracza równowartości 3000 EURO lub udział

środków publicznych w finansowaniu zamówienia nie przekracza równowartości

3000 EURO.

1a. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 20000 EURO,

zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga zatwierdzenia przez Prezesa

Urzędu.

2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres prac projektowych oraz

tryb przeprowadzania konkursu na prace, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

3. Zamówienie publiczne na twórcze prace projektowe oraz na prace z zakresu

działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki o wartości przekraczającej 100000

EURO udziela się w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzedzonego konkursem z

zachowaniem przepisu ust. 2.

Ustawa o zamówieniach publicznych zapewnia:

- równość traktowania dostawców i wykonawców ubiegających się o zamówienia

publiczne

- jawność postępowania i możliwość kontroli na wszystkich etapach

- konkurencyjność postępowania

Zasadą systemu zamówień publicznych jest przeprowadzenie postępowania w sposób

gwarantujący uczciwą konkurencję w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Umożliwia on

zamawiającemu wybór wyżej wycenionej oferty krajowej jeżeli różnice między ofertą

niżej wyceniona ze wszystkich ofert zagranicznych jeżeli różnica między tymi ofertami

zawierające się w tzw. przedziale preferencji.

docsity.com

Mechanizmy preferencyjne:

- zachowanie preferencji cenowej – możliwość wyboru droższej wyceny krajowej

pod warunkiem zachowania standardów jakościowych

- w warunkach zamówienia mogą być wpisane zalecenia o konieczności stosowania

polskich produktów i surowców

- w warunkach umowy zawarta postanowienia mogą sterować podmioty

zagraniczne mające swoją siedzibę w kraju (Polsce).

Mechanizm przetargu:

- organizuje zamawiający przetarg umożliwia wspólne warunki wyjściowych dla

potencjalnych dostawców i wykonawców

- wybór najkorzystniejszej oferty przy zachowaniu obiektywnych wymiernych oraz

niezmiennych w toku postępowania kryteriów zapewniających porównywalność

zgłoszonych ofert

- zminimalizowanie wpływów poza formalnych grup nacisku na wybór oferty.

Elementem przetargu jest:

 decyzja o wyborze oferty

 zawarcie umowy między zamawiającym a wykonawcą lub dostawcą

 realne wykonanie umowy

 rozliczenie umowy i zapłata

Uprawnienia i obowiązki zamawiającego:

- zbadanie kwalifikacji oferenta

- oceny spełnienia przez oferenta istotnych warunków zamówienia

- domagania się wyjaśnień i uzupełnienia oferty

- do zawarcia umowy z wybranym oferentem na warunkach podanych przez niego

w ofercie

- ma prawo do zatrzymania wadium gdy oferent odmówi zawarcia umowy na

oferowanych przez siebie warunkach

Obowiązki zamawiającego względem oferenta:

- udzielenie oferentom względem umożliwienia zabrania dodatkowych informacji

dotyczących przedmiotu zamówienia

- określenie uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków

zamówienia

- zapewnienie warunków do uczciwej konkurencji

- zachowanie tajemnicy przebiegu procedury przetargowej do jej zakończenia

- zawiadomienie oferentów o wynikach przetargu

docsity.com

- zwrócenie wadium oferentom, których ofert nie przyjęto

- rozpatrywanie reklamacji i protestów oraz uczestniczenie w postępowaniu

odwoławczym

Praw oferenta:

- uzyskiwanie od zamawiającego informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

oraz badania warunków jego wykonania

- uzyskania opisu warunków realizacji zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem,

które umożliwia mu opracowanie oferty

- uczestniczenie w otwarciu ofert

- zapoznanie się z protokołem przy wykonaniu wyboru oferty lub po zakończeniu

postępowania jeżeli nie doszło do wyboru oferty

- składanie protestów i odwołań

Zamawiającemu nie wolno dzielić oferty zamówienia, aneksować warunków umowy. Cena

zawarta w ofercie jest nie przekraczalnym limitem ceny wykonania. Za wykonanie oferty

za zaakceptowanie odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki.

Tryby kredytowania

- refundacyjny - kredytowanie wstecz

- antycypacyjny – kredytowanie w przód

Na co zwrócić uwagę gdy wybieramy bank:

- rozpatrzyć pozycję kapitałową banku

- strukturę sieci oddziałów i ich kompetencje

- pozycję banków na rynku usług finansowych

- cenę usług bankowych

- jakość obsługi

- opłacalność lokat

Pozycję kapitałową banków badamy analizując:

 sumę bilansową

 strukturę bilansową

 otrzymywane wyniki finansowe

Sumę bilansową oceniamy poprzez :

- ocena bazy kapitałowej banku

 wielkość i struktura funduszy własnych – wskazuje na sytuację ekonomiczno-

finansową banku

docsity.com

 udział kapitału własnego w pasywach – wysoki poziom mówi o pozycji

kapitałowej jest silna gdy jest duży

 relacje funduszy własnych do sumy bilansowej – wskaźnik finansowania

funduszy własnych w finansowaniu działalności

 wielkość współczynnika wypłacalności – im wyższy tym struktura bilansu jest

wyższa

- struktura aktywów i pasywów

 ilościowe i jakościowe zróżnicowanie bazy depozytowej

 wielkość akcji kredytowej

 udział lokat w papierach wartościowych – płynność funduszu bankowego

 jakość portfela kredytowego – rodzaj udzielonych kredytów, klientów, terminy

kredytowania, udział kredytów normalnych (bezpiecznych) w całości kredytów

 wielkość należności znajdujących się w sytuacji nieregularnej (skala błędnych

decyzji)

 wielkość tworzonych rezerw celowych – wielkość ryzyka kredytowego

- ocena wyników ekonomicznych

 dochód banku i jego struktura

 wielkość kosztów banku

 rentowność banku

 zysk banku

Rodzaje analiz:

- ilościowa – porównanie ilości operacji poszczególnych banków

- jakościowa – porównanie wyników z działalności podstawowej

Wydatki budżetowe stale rosną w latach 90-tych wynosiły 48%, czy wydatki osiągnęły

swoje możliwości szczytowe.

Przyczyny wzrostu wydatków publicznych:

- przyczyny o charakterze politycznym – wynikające z realizacji państwa

opiekuńczego

- przyczyny o charakterze społecznym – problem polityki społecznej – likwidacja

ciemnych stron gospodarki np. bezrobocie, ubóstwo

- przyczyny o charakterze ekonomicznym – dynamiczny wzrost oprzyrządowania

technologicznego (wzrost na technikę np. armia), opiekę zdrowotną,

stymulowanie koniunktury, konieczność finansowania nierentownych

przedsiębiorstw.

docsity.com

Efektywność wydatków w sferze prywatnej jest większa od efektywności w sferze

publicznej. Wydatki prywatne są o 30% efektywniejsze niż publiczne. Gdy wydatki

publiczne rosną spada ich efektywność.

Dotacje celowe i subwencje ogólne są dochodami jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje i subwencje różnią się zarówno w stosunku do zajmowanego miejsca oraz

konstrukcji.

Subwencje – przeznaczone są na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu

terytorialnego.

Dotacje – finansowanie zadań zleconych oraz w określonych przypadkach zadań

własnych.

Subwencje ogólne – są one przeznaczone na finansowanie ogółu zadań jednostek

samorządu terytorialnego. Dotacje – związane są z finansowaniem celu lub grupy celów.

Cechą subwencji jest ich złożona konstrukcja prawno-finansowana. Przy subwencjach

jednostki samorządu terytorialnego mogą występować z roszczeniami prawnymi pod

adresem państwa o przekazanie subwencji, mogą występować subwencje związane z

określoną cecha samorządu terytorialnego. Subwencje ogólne – której łączna kwota

ograniczona jest limitem, występująca w budżecie państwa.

Dotacje celowe – występują elementy oceny, uznania co do wielkości i sposobu

przekazania. Organy rządowy może uzależnić dotacje od pewnych czynników.

Dotacje i subwencje są formą wpływania państwa na kierunek i dziedziny działalności

wykonywanej przez samorząd terytorialny.

Subwencje – prawie każda gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencje ogólną

składającą się z części:

- subwencja rekompensująca

- subwencja podstawowa

- subwencja oświatowa

Subwencja rekompensująca – składa się z kwoty rekompensującej dochody utracone z

związku z częścią likwidacji podatku od środków transportu z tytułu ulg i zwolnień z

podatku rolnego i leśnego, oraz ulg i zwolnień wynikających z odrębnych szczegółowych

ustaw.

Istotnym elementem jest subwencja podstawowa – na podstawę subwencji ogólnej

przeznacza się co najmniej 1% planowanych dochodów budżetu państwa. W ramach

części ogólnej subwencji podstawowej mamy:

- kwotę wyrównawczą

- pozostała kwota rozdzielona proporcjonalnie w stosunku do przeliczonej liczby

mieszkańców gminy.

docsity.com

Kwota wyrównawcza – wyrównanie, pomoc słabszym gminom, które mają niski poziom

dochodów własnych podatkowych, na jednego mieszkańca w stosunku do średniej

obliczonej dla ogółu gmin w kraju.

Dla ustalenia tej kwoty musi być wskaźnik g i p

G – statystycznych dochód

P – dochód gminy

Wskaźnik G – są to należne podstawowe dochody podatkowe danej gminy w przeliczeniu

na jednego mieszkańca tej gminy. Wskaźnik otrzymujemy jeżeli kwotę należnych

dochodów podatkowych gminnych osiągniętych w pierwszym półroczu roku bazowego

poprzedzającego rok na który będziemy obliczać subwencję i dzielone są na ilość

mieszkańców gminy.

Wskaźnik P – obliczamy łącznie dla wszystkich gmin w kraju dzielimy go przez liczbę

wszystkich mieszkańców w kraju.

Kwotę wyrównania otrzymują te gminy, których wskaźnik G jest mniejszy od 85%

wskaźnika P. Kwota wyrównania wynosi jedynie 90% wyrównania na jednego

mieszkańca.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.

Pobierz dokument