Opracowanie pytań do egzaminu - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Opracowanie pytań do egzaminu - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (332 KB)
7 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu ekonomii: pytania do egzaminu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 7
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument
Microsoft Word - 1

1.funkcje pieniądza (środek wymiany, miara wartości, gromadzenie wartości) 2. czynniki kształtujące podaż/ popyt 3. a)metody ożywienia gospodarczego ,b) metody chłodzenia gospodarki a) zwiekszyc deficyt budzetowy by zdobyc pieniadze na inwestycje, obnizyc stopy procentowe, zwiększyć dochody przedsiębiorstw. B) zmniejszyc deficyt budżetowy (ograniczyc wydatki), podnieść stopy procentowe, zamrozic płace 4. Założenia liberalizmu ekonomicznego (David Ricardo): - człowiek ekonomiczny -spoleczentwo jako suma jednostek -panuje harmonia interesu jednostkowego i spolecznego 5. dylemat miedzy bezrobociem a inflacja – im wieksze bezrobocie tym mniejsza inflacja, czym wieksza inflacja tym mniejsze bezrobocie.(krzywa Philipsa) Istnieje tylko w perspektywie krótkookresowej. W długim okresie czasu stopa bezrobocia osiąga naturalną stopę wzrostu wynikająca z niedoskonałości rynku. W dlugim okresie czasu stopa wzrostu bezrobocia pozostaje taka sama niezależnie od stopy wzrostu inflacji. 6 funkcjonowanie socjologii z ekonomią. Rynek jako instytucja społeczna: miejsce wystepowania relacji społecznych, przestrzen wymiany która nie redukuje się tylko do konfrontacji cen i użyteczności dóbr, relacje sprzedawca-nabywca oparte na zaufaniu lub braku zaufania, miejsce gdzie decyzje uwarunkowane są obyczajami, wzorami społ, nawykami, zachętami itd., umowa społeczna miedzy sprzed a nabywcą oparta na normach społecznych. 7 Podaż globalna – wielkość produkcji jaka wytworza podmioty gospodarcze przy danych cenach, mocy wytwórczej i kosztach. Podaż- ilość dobra, która sprzedawcy są gotowi zaoferować przy róznym poziomie ceny. Popyt globalny – suma, która wydadą podmioty gospodarcze (np. konsumenci) przy danych cenach i dochodach. Popyt- ilość dobra jaka nabywcy są skłonni nabyć przy róznych poziomach ceny. ZALEZNOSC MIEDZY POPYTEM PODAZEM A CENĄ: POZIOM CEN jest wyznaczany na podstawie prawa popytu i podaży. Czym wiekszy popyt tym wyzsza cena. Czym wyzsza cena tym mniejszy popyt. Czym wiekszy popyt tym wieksza podaż. Czym wieksza podaż tym wiekszy popyt. Popyt efektywny to popyt poparty zdolnością do zaplacenia na dane dobro. Cena równowagi: stan w którym podaz=popyt. Cena<cena równowagi=nadwyzka popytu, > nadwyzka podaży. 8 co to jest inflacja i kiedy występuje. Inflacja- trwałym samopodtrzymujący się wzrost przeciętnego poziomu cen. Nie wynika ze wzrostu cen pojedynczych dóbr. Źródła inflacji wg analizy monetarystycznej: inflacja wynika ze wzrostu masy pieniadza. Keynesowskiej: inflacja jest skutkiem wzrostu masy pieniadza tylko wtedy, gdy czynniki produkcji nie są w pełni wykorzystane , co uniemozliwia producentom zwiekszenie ilości dostarczanych towarów. 9 rodzaje zachowań konsumentaCzynniki określające wydatki na konsumpcję Prawo Engla – udzial wydatkow na konsumpcję maleje gdy dochod wzrasta! Subiektywne: zapasy na czarna gorzinę, odkładanie na emeryturę, skąpstwo Obiektywne: demograficzne, społeczne, kulturowe Wydatki uzależnione są od dochodów. Konsumenci uwzględniają swoje gusta i preferencję, oraz dochody. Założenia dotyczące konsumenta: Suwerenność decyzji: k. dokonuje wyboru w oparciu o swoje preferencje oraz wysokość dochodu. Racjonalność – k. kupuje towary które maksymalizujące użyteczność czyli np. satysfakcję z ich wyboru. Nieograniczone potrzeby – potrzeby k. nie mogą być nigdy zaspokojone. 10. dobra normalne (popyt roznie w miare wzrostu dochodu) i veblena, luksusowe (popyt roznie w miare wrostu ceny-prestiż, giffena – podstawowe – benzyna, chleb.) , nizszego rzędu – popyt spada w miare wzrostu dochodu, 11. funkcje cen : rownoważąca(równoważy popyt i podaż, przy cenie rowkowani nastepuje oczyszczenie rynku z nadmiaru lub niedoboru dóbr), informacyjna (informuje podmiot gospodarczy o faktycznie poniesionych kosztach produkcji, o rzadkości dostarczanego towaru i opłacalności produkcji), redystrybucyjna (wplyw cen na podzial dochodow, urealniają nominalna dochody lundosci i zyski

docsity.com

przedsiębiorstw), agregacyjna (wykorzystywanie cen do sumowania wartości dobr i usług) 12. paradygmaty współczesnej ekonomii Keynesowski: gospodarka jest niestabilna, jest tendencja do inflacji i bezrobocia. Panstwo musi ingerowac w rynek w celu zapobiegania i lagodzenia skutków niekorzystnych zjawisk gospodarczych. Kluczowa role w stabilizacji gospodarki odgrywa popyt globalny. Neoklasyczny/neoliberalny – mechanizm rynkowy prowadzi do optymalnej alokacji zasobow w tym pelnego zatrudnienia. Panstwo nie powinno ingerowac w rynek. 13 Determinanty bezrobocia– Podaż pracy – współczynnik aktywności zawodowej, ludność w wieku produkcyjnym, migracje, Popyt na pracę- koniunktura gospodarcza, polityka makroekonomiczna, wzrost gospodarczy, restrukturyzacja, dynamika wydajności pracy, Niedopasowanie strukturalne i efektywność funkcjonowania rynku pracy – skala zmian strukturalnych, elastyczność rynku, mobilność siły roboczej, polityka panstwa na rynku pracy. Bezrobocie: czesc ludności w wieku produkcyjnym zdolnej do pracy i gotowej ja podjac na typowych w gospodarce warunkach , lecz pozostaja bez niej pomimo podjecia poszukiwan. Stopa bezrobocia jest racja pomiedzy liczba bezrobotnych a zasobami pracy . TYPY BEZROBOCIA: - koniunkturalne – zwiazana z nadwyzka całkowitej podazy sily roboczej nad popytem na sile roboczą, - dobrowolne- pracownicy szukajacy pracy nie akceptują plac im oferowanych - przymusowe – spowodowane wyższym poziomem płacy, który składania pracowników do odpowiednio mniejszego zatrudnienia. - fikcyjne – wynika z niedopasowania kwalifikacji i miejsca zamieszania do istniejących miejsc pracy. - strukturalne – niedopasowanie podazy do popytu na sile robocza w spekcie kwalifikacyjnym, zawodowym i regionalnym (upadek galezi i branz związany z rozwojem i mechanizacją) 14. Narzedzia polityki makroekonomicznej: - polityka pieniezna(uwarunkowana na walke z inflacją,regulacja pieniadza tak aby nie było go zbyt mało ani zbyt duzo) , polityka budzetowa (budzet panstwa, zestawienie dochodow i wydatkow, deficyt budżetowy, nadwyzka budzetowa – pozwala zrealizowac dodatkowe potrzeby), polityka dochodowa(dotyczy wzrostu plac tak aby wzrost plac nie przekraczal wzrostu cen) . 15.klasyczna teoria liberalna (Adam Smith 1776) -umowny pocztek ekonomi jako nauki - badania nad przyczyna bogactwa państw -mechanizm gospodarczy -polityka gospodarowania -ksztaltowanie sie cen do teorii ekonomi klasycznej A.smith wniosł :teorie wolnej konkurencji , rynku jako niewidzialnej reki regulujacej lokacje zasobow - zasade egoizmu jako glowne zalozenie rozwoju i osiagniecia swoich celów 16 narzedzia kontroli wzrostu gospodarczego (czy tu chodzi o pkt 3?) 17 dobra normalne i luksusowe (pkt10) 18.rynek,rodzaje rynkuRynek to konfrontacja popytu i podaży na dane dobro, które wywiera wpływ na cenę dobra i wielkość wymiany. Miejsce wymiany gdzie ustalane są ilości i ceny wymienionych dóbr. Na rynku sprzedawca chce sprzedać po najlepszej cenie, kupujący chce kupic po najkorzystniejszej cenie uwzględniając swoje dostępne środki. Nie musi mieć lokalizacji. Podstawa wymiany jest pieniadz. Rynki są współzależne- cena jednego produktu może mieć wpływ na cene drugiego(substytucyjne), konsument dokonuje wyboru miedzy dobrami w ramach wlasnego dochodu, wzrost popytu na jeden towar może wpłynąć na wzrost popytu na inny (komplementarne) Rynek ze względu na zasieg: lokalny-krajowy-miedzynarodowy-światowy (globalny Ze względu na strukturę: wolnokonkurencyjny (działa w nim nieograniczona liczba sprzedawców, pośredników i nabywców. Żaden z nich indywidualnie nie ma wpływu na poziom cen. Cena kształtuje się w wyniku relacji pomiedzy globalną wielkością podaży i popytu); zmonopolizowany: oligopolistyczny: kilku sprzedawców, wielu kupujących, oligopsoniczny: wielu sprzedających, kilku nabywców; monopolistyczny:

docsity.com

jeden sprzedawca, wielu kupujących (ceny dyktowane przez sprzedawcę), monopsoniczny: jeden kupujacy wielu sprzedajacych (cena dyktowana przez nabywcę) 19 deficyt budzetowy,rodzaje deficytu –Deficyt budżetowy – nadwyżka wydatków z budżetu państwa nap wpływami do budżetu. Źródla ograniczania deficytu: podniesienie podatków od osób fizycznych, od dochodów przedsiębiorstw, pozyczki zaciagane u ludności (sprzedaz obligacni lub bonów skarbowych), sprzedaz majatku państwowego, emisja dodatkowych pieniędzy. PRZYCZYNY: nieprawidłowe obliczanie dochodów, zbyt wysokie wydatki, wadliwy mechanizm ściągania podatków, zalozenia w ustawie budżetowej. Rodzaje - deficyt rzeczywisty – jest faktyczną różnicą miedzy dochodami i wydatkami w danym roku budżetowym, - deficyt strukturalny – jest wielkością hipotetyczną, założeniem ujemnego salda gdy dochody i wydatki są realizowane przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gospodarki, - deficyt cykliczny – jest rezultatem wpływu cyklicznego przebiegu procesów gospodarczych na dochody i wydatki w warunkach niepełnego wykorzystania zdolności wytwórczych.. Jest większy w okresie recesji gospodarczej, gdy dochód narodowy spada, mniejszy w okresie ożywienia i wysokiej koniunktury. Deficyt cykliczny zawsze różni się od rzeczywistego i strukturalnego. 20. keynesizm -krytyka mysli neoklasycznej -konkurencja doskonala nie musi prowadzic do pełenego zatrudnienia -niedostateczny popyt moze prowadzic do trwałego bezrobocia -poglady o charakterze makroekonomicznym -wielkosc popytu- centralny problem rozwazan -panstwo powinno regulowac zycie gospodarcze - rynek sam nie zapewni równowago gospodarczej potrzebny jest czynnik egzogenny 21.rownowaga cen - Cena równowagi: stan w którym podaz=popyt. Cena<cena równowagi=nadwyzka popytu, > nadwyzka podaży. 22.pieniadz,rodzaje pieniadzaPieniądz- ekwiwalent wyrażający wartość towarów i usług. Jest srodkiem umożliwiającym dokonanie wymiany, srodkiem tworzenia rezerw, jednostka miary. Jako środek wymiany: zamiana na dowolny towar, wymiana w dowolnym momencie, nie sluzy bezpośrednio do zaspokajania potrzeb. Formy: towarowy, metale szlachetne, pieniadz papierowy, bezgotówkowy. 23.zjawisko rzadkosci dobr - gdyby nie było rzadkości dóbr nie byłoby po co studiować ekonomi!, podstawowy problem ekonomiczy, pojedyncza rzadkość odnosi się do luki miedzy suma dobr i usług która ludzie potrzebuja, a możliwością ich wytworzenia, rzadkość zasobow i nieograczalnosc potrzeb są zjawiskami stałymi. 24.neoklasycyzm / neoliberalizm Neoklasyscy: Alfred Marshall Leon Walras Friedrich Von Hayek -wolny rynek -ekonomia podazowa(trudnosci funkcjonowania gospodarki wynikaja z ingerencji panstwa) -monetaryzm (jesli pieniadz jest neutralny nie podlega polityce stymulowania pieniadza(keynesizm) -instytucjonalizm (nowe podejscie metodologiczne, ekonomia powinna uwzgledniac dorobek innych nauk, powinna badac instytucje:) 25.opis cyklu koniunkturalnegoCykl koniunkturalny - zjawisko występowania w gospodarce wahań różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury, wokół rosnącego trendu wzrostu gospodarczego, analizowanego w długim okresie. Najczęściej tymi zmiennymi są: PKB, zatrudnienie, ceny, wielkość eksportu i importu, wskaźniki rynku kapitałowego, nakłady inwestycyjne i zapasy przedsiębiorstw, dochody i wydatki ludności, obroty i zyski przedsiębiorstw. W wahaniach cyklu koniunkturalnego można wyróżnić cztery podstawowe fazy:

docsity.com

1. kryzys (lub recesja w zależności od skali spadku produkcji) 2. depresja (lub dno kryzysu) 3. ożywienie gospodarcze 4. wysoka koniunktura (rozkwit gospodarczy) Między poszczególnymi fazami zachodzi związek przyczynowo-skutkowy, co oznacza że mechanizmy i procesy zachodzące w jednej fazie cyklu warunkują mechanizmy i procesy w następnej fazie. Przebieg cykli jest nieregularny, różnią się one między sobą długością poszczególnych faz oraz amplituda wahań.

26.Fizjokraci - jedynie rolnictwo jest zrodłem bogactwa. Inne formy gospodarowania dokonuja tylko transferu bogactwa wytworzonego przez rolnictwo , zwolennicy polityki liberalnej , jean bapist colbert minister ludwika XIV - naturalny i trwały podział spoleczenstwa , wymiana produktów miedzy 3 klasami : *król , arystokracja , rycerstwo *rolnicy - klasa produkcyjna *rzemieślnicy- klasa jałówa 27 merkantylisci - panstwo jest zobowiazane do interwencji w celu podtrzymania wzorus gospodarczego -okres pierwotnej akumulacji kapitału i monarchi absolutnej - głowny przedmiot zainteresowan handel zagraniczny 28.obieg gospodarczy W gospodarce wystepuje równoległy, lecz przebiegający w odwrotnych kierunkach obieg: -> pieniędzy, <- zasobów dóbr i usług. Konsumenci sprzedaja swoje zasoby (kapitał, ziemia, siła robocza), nabywaja za nie pieniadze które wydaja na produkty, które znów posluzą im aby odtworzyć sprzedane wcześniej zasoby. Nabywcami ich zasobow są produceni, którzy dzieki nim wytwarzają dobra i usługi. Sprzedają je konsumentom i z otrzymanych pieniędzy znów zakupują zasoby do produkcji. W wyniki transakcji kupna-sprzedazy konsumenci nabywaja dobra a producenci pieniadze. Gospodarka znajduje się w ciągłym ruchu i zatacza ciagle zamkniety proces kupna i sprzedazy miedzy konsumentami a producentami. 29.logika panstwowa(panstwo inferuje w rynek) i rynku (panstwo nie ingeruje w rynek) 30. 2analizy rynku kapitałowego (Analiza fundamentalna, techniczna) Analiza techniczna: zbior technik mających nacelu prognoze przyszłych cen papierów wart. , walut czy surowców na podstawie cen historycznych. Wskazniki: ceny akcji przemieszczają się w trendach, historia na giełdzie się powtarza, rozpoznanie momentu odwrócenia trendu (sprzedac na gorce, kupic w dołku), ocena wewnętrznej wartości akcji. Analiza fundamentalna – Strategia długoterminowa- dla inwestorów instytucjonalnych! : - analiza branzowa/sektorowa, finansowa, plany strategiczne przedsiębiorstwa. 31. Efektywny portfel- portfel jest efektywny, gdy nie da się zmienic jego stuktury przy spodziewanej stopie wzrostu akcji tego portfela, nie da się zmienic go tak, aby zmniejszyc ryzyko, przy określonym ryzyku nie da się osiągnąć danego wzrostu. 32. Jakie są ograniczenia na rynku ubezpieczeniowym, wymień i omów? ryzyko moralne (akt ubezpieczenia zwiększę ryzyko wystapienia zdarzenia, przed którym się ubezpieczamy), nietypowosc ubezpieczonych rzeczy (nogi beckhama) , zbyt wysokie kwoty ubezpieczen (palacze) 33. kategorie okreslające pkb i dochod narodowy dochod narodowy to suma dochodow wszytskich podmiotow uzyskanych z wykorzystania czynnikow produkcji rowna calkowitej wartosci wytworzonych dobr i uslug pkb opisuje rynkową wartosc dobr i uslug finalnych wytworzonych w danym regionie geogr. w danym okresie zwykle jednego roku przy wykorzystaniu czynnikow wytwórczych

docsity.com

Kategorie je określające: jedno odnosi sie do dochodow osiagnietych przez wszystkich obywateli danego kraju wraz z tymi ktorzy dochody osiagaja poza granicami kraju, a drugi sie odnosi to wartosci zmierzonych z uwzgeldniieniem dochodow ludzi w danym kraju, lacznie z obcokrajowcami ktorzy tu osagaja dochody 34. efektywny rynek, anomie rynku- rynek jest efektywny, gdy ceny odzwierciedlaja wszystkie publiczie dostępne informacje, a zmiany ceny w czasie są wzajemnie uzależnione. Anomie: złudzenie kontroli, zludzenie gracza, efekt kalendarza. 35. rodzaje popytu – funkcjonalny (wynika z jakości towaru), niefunkcjonalny (wynika z oddziaływań efektów zewnętrznych (pęd , snobizm itd.), spekulacyjny (oczekiwania co do kształtowania się cen w przyszłosci) 36. Nieefektywność X –wg Leibensteina – to różnica między faktyczną efektywnością a tą, którą osiągnęłaby firma - gdyby działała w sposób minimalizujący koszty a ludzie pracowali nie tak jak rzeczywiście pracują, lecz tak jak powinni. Przyczynami X-nieefektywności są: -niekompletna informacja o możliwościach zwiększenia produktywności danej technologii, -ukrywanie możliwości produkcyjnych przez pracowników, -niedostateczne monitorowanie i motywowanie pracowników, -słaba presja konkurencyjna 37. Analiza fundamentalna, techniczna 38. analiza portfelowa dokonywana dopiero po przeprowadzeniu analizy fundamentalnej i technicznej , umozliwia dobranie takich papierów wartosciowych przez inwestora , które mozliwie w najwiekszym stopniu zaspokojałyby cele i oczekiwania iwestora, i jescze moze być 39. portfel inwestrora-przy załozeniu zysku daje rozne poziomy ryzyka. chodzi o to by było minimalne ryzyko przy maksymalnym zysku, przy okreslonej spodziewanej stopie wzrostu cen akcji tegi portfela nie da sie ogiagnac mniejszego ryzyka i przy okreslonym poziome ryzyka nie da sie osiagnac wiekszego ryzyka 40. na czym polega konflikt gospodarki rynkowej z gospodarką państwową(centralnie planowaną?).Gospodarka rynkowa nie jest uzalezniona od panstwa lecz od samodzielnych podmiotów gospodarczych, które same ustalają ceny rynkowe, wielkosc popytu i podazy. Panstwo moze tylko w nieznacznym stopniu ingerowac w nie np poprzez ustalanie stóp procentowych. Gospodarka centralnie planowana(państwowa) w przeciwieństwie do prywatnej ma dostosowywać dochody do rozchodów, a nie odwrotnie.Charakteryzuje się tym iz panstwo jest wlascicielem przedsiebiorstw. Samo decyduje o calkowitej podazy na towary oraz samo reguluje popyt. Wiec z tej charakterystyki wynika ze konflikt polega na tym iz gospodarka panstwowa wtraca sie w rynek, narzuca mu rozne kwestie, natomiast gospodarka rynkowa niezaleznie od rynku sama reguluje sobie wszelkie wlasnosci. 41. sprzężenie w ekonomii: opisuje relacje miedzy zmiennymi makroekonomicznymi w taki sposób ze niezależnie od pokonywanej drogi pozwala powrócic do punktu wyjścia.42. Typy przedsiębiorstw: Przedsiebiorstwa prywatne: a) indywidualne b) społki – kapitałowe (S.A), osobowe (s.c) Przedsiebiorstwa publiczne, Przedsiebiorstwa spółdzielcze 43. Optymalizacja i równowaga popytu i podaży: Zasada optymalności- ludzie wybieraja najlepszy model konsumpcji na jaki mogą sobie pozwolic. Zasada równowagi- ceny dostosowauja się dopóki dopoty ilość na które zgłaszają popyt nie zrównają się z ilościami oferowanymi jako podaz. RYNEK TO MECHANIZM SAMOREGULUJACY SIĘ. 44. Ekonomiczna analiza przedsiębiorstwa: maksymalizacja zysku:- koszt krańcowy – wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę (wzrost kosztu krańcowego- podwyzka plac) - przychod krańcowy – wzrost przychodu całkowitego wywolany wzrostem produkcji o jednostkę(wzrost= wzrost liczby klientów) 45. Giełda – specjalny rynek na którym spotykaja się sprzedajacy i kupujący papiery wartościowe. Obligacja- papier wartościowy o stałym oprocentowaniu, forma kredytu udzielonego przez nabywce jej emitentowi (skarbowi panstwa, wladza lokalnym itd.).

docsity.com

46. Bank centralny – bank państwa – utrzymuje fundusze panstwa, realizuje wydatki, udziela państwu pozyczki

Bank banków – utrzymuje rezerwy pieniężne banków, udziela bankom komercyjnym kredytow i kreuje pieniadz bezgotówkowy), bank emisyjny – posiada monopol na emisje pieniadza papierowego i organizowanie obiegu pieniężnego. 47. Budżet państwa: zapis planu finansowego zawierającego dochody i wydatki panstwa związane z polityka spoleczna i gospodarczą. Funkcje budżetu państwa: Fiskalna (gromadzenie dochodów na realizacje zadań publicznych – głownie z podatków),Redystrybucyjna – dokonywanie zmian w podziale dochodu narodowego. Stymulująca- oddziaływanie poprzez dochody i wydatki na życie gospodarcze i społeczne. Podatki – najwzaniejsze źródło dochodu budżetowego. Uregulowany prawem podstawowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa. 48. Asymetria informacji- w ekonomii oznacza sytuację, w ktorej jedna ze stron transakcji posiada więcej informacji od drugiej strony. 49. Twórcze niszczenie - spowodowane konkurencją przedsiębiorstw, które konkurując ze sobą, niszczą słabszych konkurentów. W gospodarce rynkowej dzieje się tak za pomocą lansowania nowych produktów, nowych sposobów konkurowania, oraz wszelkiego typu innowacji. 50. Dobra komplementarne – dobra wzajemnie uzupełniające się. Zakup jednego dobra związany jest z zakupem dobra drugiego (samochod benzyna), Dobra substytucyjne – maja podobne zastosowanie i mogą być uzywane wymiennie. 51. Efekt owczego pędu – nabywamy produkty tylko dlatego ze nabywaja je inni. . efekt snoba – nie kupujemy danych dobr, bo inni zaczeli je kupować. 52. Rynek pracy: - rynek pracy tworzą jednostki które poszukuja miejsca na realizację dzialanosci zawodowej, przez co określają laczny popyt na zatrudnienie – zbior podazy pracy. - laczne zapotrzebowanie na sile robocza ze strony przedsiębiorstw, które określają łączna podaz miejsc pracy – popyt na pracę 53. Dywersyfikacja portfela – dzialanie inwestora zmierzajace do zróżnicowania portfela papierow wartościowych w celu zminimalizowania ryzyka. 54. Łączenie ryzyka – polega na laczeniu niezależnych od siebie rodzajow ryzyka w celu zwiekszenia bezpieczeństwa calej zbiorowsci, Dzielenie ryzyka – jest konieczne wtedy, kiedy nie można zmniejszyc ryzyka przez jego polaczenie. Polega na obizeniu stawek., Ryzyko moralne – pojawia się wtedy Kidy wykupienie aktu jakiegos ubezpiecznia wiaze się ze wziekszonym ryzykiem zdarzenia przed którym się ubezpieczyliśmy. 55. Racjonalnosc selektywna (zwiazana z X,,,) Racjonalność selektywna polega na tym, że ludzie w różnym stopniu, nie zawsze maksymalnym, dążą do osiągnięcia swoich celów. Silne bodźce mogą więc powodować redukcję X-nieefektywności w różnym stopniu, zależnym od wrażliwości na bodźce, akceptacji bodźców, możliwość uczenia się itp. 56. przenoszenie ryzyka (ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu instruktora narciarskiego itp. - nie eliminuje zagrożeń, a jedynie pozwala unikać pewnych skutków materialnych zaistniałych wypadków). Negatywna selekcja (ang. adverse selection) jest pojęciem używanym w teorii ekonomii i określa ono szczególną sytuację, w której asymetria informacji prowadzi do zawodności rynku. Selekcja negatywna w przenoszeniu ryzyka – przykład z palaczami. 57. Dyskonotowanie pieniędzy w czasie- odkladanie decyzji związanych ze swoimi pieniędzmi nastawione na przyszłe wzrosty wartości danego pieniadza.To proces obliczania obecnej wartości pieniędzy które możemy zarobić (lub stracić) w najbliższej przyszłości. Koncepcja dyskontowania wynika z tego, że ludzie wolą uzyskiwać większe korzyści teraz a straty ponosić w jak najodleglejszej przyszłości. 58. Asymetriapozytywno-negatywna czyli niejednakowe traktowanie przez ludzi danych pozytywnych i negatywnych. Rozkłada się na dwa efekty:a)inklinacja pozytywna, czyli skłonność do formułowania raczej pozytywnych niż negatywnych ocen innych ludzi, samego siebie, obiektów społecznych i świata.b)efekt negatywności polegający na silniejszym uzależnieniu ocen globalnych od negatywnej niż pozytywnej informacji, na podstawie których jest ona formułowana

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 7 pages
Pobierz dokument