Cła - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)
rycerz
rycerz

Cła - Notatki - Finanse publiczne, Notatki'z Finanse Publiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)

5 str.
593Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu finansów publicznych: cło to forma podatkowa jest on zbliżony do podatku, podstawę określa ustawa z 09-01-1997 r kodeks celny; dług celny.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 5
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument

Cła – forma podatkowa jest on zbliżony do podatku, podstawę określa ustawa z 09-01-

1997 r kodeks celny. Towary nabywane za granicą i przewożone na teren Polski są

objęte procedurą celną. Dopuszczenie do obrotu, tranzyt, skład celny, uszlachetnienie

bierne lub czynne, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą, wywóz. Trzeba złożyć

zgłoszenie celne – po informować o wysokości obliczonego cła, wartość celną od której

naliczamy cło, VAT, akcyzę. Gdy cena jest w walucie obcej musi być przeliczona na zł.

przy kursie ustalonym przez NBP.

Dług celny – powstaje z chwilą przyjęcia zgłoszenia przez urząd celny do oclenia. Dług

celny powstaje na mocy prawa tzn. nie jest konieczne wydanie i doręczenie decyzji.

Należności celne są wymagalne wg stanu towarów, jego wartości celnej w dniu przyjęcia

zgłoszenia celnego i stawek obowiązujących w tym dniu.

Wydatki budżetu państwa są następstwem wykonywania zadań państwowych i jednostek

samorządu terytorialnego określonego przez konstytucję i ustawy.

Wydatki publiczne – określone w ustawie budżetowej są limitami i nie może on być

zgodnie z zasadą przekroczony, jako wydatek określony akumulacyjne cele w aktach

prawnych. Dokonywanie wydatków może nastąpić w granicach kwot określonych w

planie finansowym tej jednostki w sposób oszczędny i celowy.

Rodzaje i formy wydatków publicznych – art. 63 ustawa o finansach publicznych

Art. 63. 1. Wydatki budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 2, przeznaczone są na:

1) realizację zadań wykonywanych przez organy władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz administrację rządową, sądy i trybunały,

2) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

4) dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

5) dotacje na zadania określone ustawami,

6) współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze

źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi.

2. Z wydatków budżetu państwa wyodrębnia się wydatki, których źródłem finansowania

są środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi.

Wydatki to finansowy opis kosztów wykonania zadań publicznych określonych w

przepisach szczegółowych.

docsity.com

Art. 69. 1. Wydatki budżetu państwa dzielą się na:

1) wydatki bieżące,

2) wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa,

3) wydatki majątkowe.

2. Wydatki bieżące obejmują:

1) subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,

2) dotacje,

3) wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane,

4) inne świadczenia na rzecz osób fizycznych,

5) zakupy towarów i usług,

6) inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub

realizacją ich statutowych zadań.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki budżetu państwa

kierowane, na podstawie odrębnych przepisów, bezpośrednio lub pośrednio do osób

fizycznych, a nie będące wynagrodzeniem za świadczoną pracę.

4. Dotacjami są, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu

państwa przeznaczone na:

1) finansowanie lub dofinansowanie:

a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

b) ustawowo określonych zadań, realizowanych przez jednostki inne niż

jednostki samorządu terytorialnego,

c) bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

d) zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów

publicznych oraz fundacjom i stowarzyszeniom,

e) kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 74 ust. 2,

zwane dalej „dotacjami celowymi”,

2) dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, zwane

dalej „dotacjami podmiotowymi”,

3) dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według

stawek jednostkowych, zwane dalej „dotacjami przedmiotowymi”,

4) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w

odrębnej ustawie,

5) pierwsze wyposażenie w środki obrotowe nowo tworzonych zakładów

budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zwane dalej

„dotacjami na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe”.

5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa obejmują w szczególności wydatki

budżetu państwa z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów

docsity.com

wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat

związanych z udzielonymi przez Skarb Państwa poręczeniami i gwarancjami.

6. Wydatki majątkowe obejmują:

1) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego,

2) wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Wynagrodzenia pracowników państwowych – ustawa z 23-12-1994 r. o kształtowaniu

środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

Jednostki objęte ww. ustawą:

1. Państwowe jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność finansową w

formie jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego.

2. Państwowe Szkoły Wyższe.

Art. 3. (ww. ustawy)1. Podstawę do określenia środków i limitów na

wynagrodzenia w danym roku budżetowym stanowią w państwowej sferze budżetowej,

z zastrzeżeniem ust. 2:

1) prognozowane przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej,

ustalone w trybie określonym w `art. 4, zwane dalej „prognozowanym

przeciętnym wynagrodzeniem”,

2) kalkulacyjna liczba etatów określana co roku w ustawie budżetowej dla

poszczególnych części i działów klasyfikacji budżetowej,

3) międzydziałowe relacje prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, ustalone

w trybie określonym w art. 4,

4) prognozowana wysokość najniższego wynagrodzenia ustalanego na podstawie

Kodeksu Pracy.

2. Podstawę do określenia środków i limitów na wynagrodzenia w danym roku

budżetowym dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników

służby cywilnej, sędziów i prokuratorów, sądowych kuratorów zawodowych,

komorników sądowych, żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt

2, stanowi prognozowane przeciętne wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 3,

kalkulacyjna liczba etatów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz ustalone wielokrotności

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

3. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę do ustalenia w

1999 r. wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

pracowników służby cywilnej, sędziów i prokuratorów, sądowych kuratorów

docsity.com

zawodowych, komorników sądowych, żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w

art. 2 ust. 1 pkt 2, wynosi 1135, 4 zł.

4. W wypadku przejęcia w trakcie roku do finansowania na stałe przez gminę lub

od gminy niektórych zadań, wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w

państwowej sferze budżetowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, nie ulega

zmianie.

Art. 71. 1. Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych mogą

otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań zleconych, o których mowa w art. 69

ust. 4 pkt 1 lit. d), na podstawie umów zawartych z dysponentem części budżetowej.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

2) dotację celową należną jednostce wykonującej zadanie i tryb płatności,

3) tryb kontroli wykonywania zadania,

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu nie wykorzystanej

części dotacji.

Art. 72. 1. Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje przedmiotowe

kalkulowane według stawek jednostkowych dla:

1) przedsiębiorców wytwarzających określone rodzaje wyrobów lub świadczących

określone rodzaje usług, z uwzględnieniem ich równoprawności,

2) państwowych zakładów budżetowych,

3) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

4) różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

2. Ustawa budżetowa określa kwoty i przedmiot dotacji, o których mowa w ust. 1.

3. Minister Finansów ustala, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, w drodze rozporządzenia,

stawki dotacji przedmiotowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz określa

szczegółowe zasady i tryb udzielania i rozliczania tych dotacji.

4. W przypadku gdy ustawa budżetowa określi dotacje przedmiotowe do

podręczników szkolnych i akademickich, minister właściwy do spraw oświaty i

wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z

Ministrem Finansów ustala, w drodze rozporządzenia, stawki oraz określa szczegółowe

zasady, tryb udzielania i rozliczania tych dotacji.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rozwoju

wsi w porozumieniu z Ministrem Finansów ustala, w drodze rozporządzenia, stawki

dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na jednostkę usługi lub produktu oraz

szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz rozliczania tych dotacji, z uwzględnieniem

równoprawności podmiotów.

docsity.com

Art. 73. 1. Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje podmiotowe w

ustawowo określonym zakresie.

2. Ustawa budżetowa, z zastrzeżeniem ust. 3, zawiera wykaz jednostek, dla

których zaplanowano dotacje podmiotowe.

3. W przypadku gdy z określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu udzielania

dotacji wynika, że nie jest możliwe ujęcie jednostki w wykazie, o którym mowa w ust.

2, wykaz może zawierać grupy jednostek i łączną kwotę dotacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dysponent części budżetu państwa, w

której zaplanowane zostały dotacje, podaje do publicznej wiadomości, w drodze

obwieszczenia, wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym

jednostkom.

Art. 74. 1. Z budżetu państwa finansowane są, z zastrzeżeniem ust. 3, inwestycje

państwowych jednostek budżetowych, w tym ich gospodarstw pomocniczych.

2. Z budżetu państwa mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

1) państwowych zakładów budżetowych,

2) innych państwowych jednostek organizacyjnych, dla których zasady gospodarki

finansowej określają odrębne ustawy,

3) jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie

odrębnego upoważnienia zamieszczonego w ustawie budżetowej lub innej

ustawie,

4) realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania:

a) własne,

b) z zakresu administracji rządowej,

c) inne zlecone ustawami,

5) związanych z badaniami naukowymi lub pracami badawczo-rozwojowymi.

3. Inwestycje państwowych jednostek budżetowych mogą być dofinansowane z:

1) części zysku gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej,

2) środków specjalnych państwowej jednostki budżetowej.

Art. 75. Kierownik państwowej jednostki budżetowej jest właściwy dla podjęcia

decyzji w zakresie inwestycji gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument