Co to jest pomiar - Notatki - Psychologia rozwojowa osobowości, Notatki'z Psychologia Osobowości. Uniwersytet Warszawski
Polanski_R
Polanski_R

Co to jest pomiar - Notatki - Psychologia rozwojowa osobowości, Notatki'z Psychologia Osobowości. Uniwersytet Warszawski

3 str.
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Celem pomiaru psychometrycznego jest opis lub sklasyfikowanie jednostek w sposób przydatny do przewidywania i terapii, metody pomiarowe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument
Co to jest pomiar

Co to jest pomiar?

Celem pomiaru psychometrycznego jest opis lub sklasyfikowanie jednostek w sposób

przydatny do przewidywania i terapii. Przedmiotem pomiaru może być cala gama właściwości

danej osoby - inteligencja, cechy osobowości, postawy, zainteresowania, umiejętności i

zachowania. Użyteczne narzędzie pomiaru musi być rzetelne, trafne i wystandaryzowane.

Pomiary rzetelne dają te same wyniki w różnych sytuacjach testowych, a rzetelność mierzy się za

pomocą korelacji różnych wykonań testu w różnych badaniach i przy użyciu różnych form testu i

różnych zadań testowych. Z kolei trafność testu polega na mierzeniu przezeń tych własności

człowieka, do których mierzenia test był przeznaczony. Wskaźnikiem trafności jest korelacja

testu z innymi miarami tej samej cechy. Test standaryzowany jest zawsze stosowany i obliczany

w ten sam sposób; normy pozwalają na porównanie wyników danej osoby ze średnia innych osób

w tym samym wieku i tej samej płci.

Metody pomiaru

Formalna diagnozę tworzy się na podstawie wywiadów, przeglądu danych

biograficznych, testów i obserwacji sytuacyjnych. Z tych ważnych źródeł informacji korzysta się

metoda samopisu lub opisu dokonywanego przez obserwatora. Miary samopisu wymagają od

badanych odpowiedzi na pytania lub dostarczenia informacji o samych sobie i nie unikniony jest

w nich pierwiastek subiektywny. Metody opisu przez obserwatora polegają na zbieraniu

informacji od osób, które znają badanego lub obserwowały go. Mogą one zostać zniekształcone

przez efekt aureoli i oddziaływania stereotypów, toteż ich rzetelność musi zostać

~zagwarantowana relacjami kilku niezależnych obserwatorów.

Pomiar inteligencji

Obiektywne pomiary inteligencji, zapoczątkował Binet we Francji w początkach XX

wieku. Jego test był przeznaczony do zidentyfikowania uczniów opóźnionych w rozwoju i

odróżnienia ich od normalnych celu stworzenia specjalnych programów korekcyjnych. Wyniki

były przedstawiane w postaci wieku umysłowego i miały odzwierciedlać aktualny poziom

funkcjonowania dzieci.

Terman stworzył Stanfordzka wersje testu Birfeta i pojecie I.I. Był zwolennikiem

koncepcji inteligencji jako zdolności we wewnętrznej w znacznej mierze wrodzonej. Wechsler

opracował specjalne testy inteligencji dla dorosłych, dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,.

Każdy test składa się z 11 różnych podtestów i pozwala ocenić I.I. w zakresie skal werbalnych,

niewerbalnych i ogólnej, dla każdego poziomu wiekowego. Mierzące inteligencje w węższym

ujęciu (co często określa się jako możliwości szkolne), bardzo wydajne testy grupowe są w

powszechnym użytku w szkolnictwie i biznesie.

Z analiz psychometrycznych I.I. wynika, ze na inteligencje składa się kilka zdolności

podstawowych, jak na przykład inteligenta płynna i skrystalizowana. Podejście poznawcze w

badaniu procesów umysłowych traktuje pomiar inteligencji bardzo szeroko i zajmuje się

umiejętnościami intuicjami stosowanymi przez ludzi do rozwiązywania wszelkiego typu

problemów. Na przykład, Sternberg rozróżnia składnikowy, doświadczeniowy i kontekstowy

aspekt inteligencji.

1.1. wzbudza kontrowersje, ponieważ średnie wyniki w teście pewnych grup rasowych

czy kulturowych są niższe niż innych grup. Za niższe wyniki pewnych grup wydaja się

docsity.com

odpowiedzialne nie tylko różnic. genetyczne, co upośledzenie środowiskowe i tendencyjność

samych testów. Badania wykazują, ze te różnice; miedzy grupowe można skorygować w

procesie, kształcenia. Nie ma testów całkowicie, neutralnych kulturowo, choć najlepsze testy 1.1,

są trafnymi predykatorami ocen szkolnych i sukcesu w pewnych zawodach dla grup zarówno

większościowych jak i mniejszościowych.

Pomiar Osobowości

Pomiar osobowości dokonuje się za pomocą testów obiektywnych i projekcyjnych. Test

MMPI-2 jest stosowany do diagnozy problemów klinicznych. Zawiera on 10 skal klinicznych

zbudowanych w oparciu o kryterium zewnętrzne, 7 skal kontrolnych i 15 jednorodnych skal

treściowych. CPI to kwestionariusz mierżący 20 potocznych pojęć odnoszących się do

osobowości, jak Dominacja czy Samokontrola. Przeznaczony jest do badania populacji

normalnych (nieklinicznych). NEO-PI jest, nowszym testem osobowości mierżącym jej piec

podstawowych wymiarów: Neurotyzm, Ekstrawersje, Otwartość, Przyjazność i Sumienność.

Wskaźnik typów Myersa-Biggs wyróżnia w oparciu o teorie Junga 16 typów osobowości

zorganizowanych wokół preferencji dotyczących wrażeń, uczuć, myślenia, intuicji, ekstrawersji i

introwersji.

Wszystkie cztery wymienione kwestionariusze były stosowane w badaniach podłużnych

nad strukturą i rozwojem osobowości. W badaniach szczególnie popularne są MMPI i CPI z racji

bogatych archiwów wyników uzyskiwanych w tych testach przez różne typy osób w okresie

wielu lat. Z oryginalnych zadań testowych stworzono setki skal specjalnego przeznaczenia i

ustalano ich trafność w oparciu o analizie danych archiwalnych. W psychologii stosowanej, CPI i

NEO można stosować jako metody pomocnicze w doradztwie zawodowym lub w połączeniu z

MMPl. Zweryfikowano także trafność CPI w selekcji kandydatów do pewnych zawodów.

Projekcyjne testy osobowości są mniej rzetelne i trafne od testów obiektywnych. Są one

stosowane głównie jako źródło hipotez klinicznych i powinny być uzupełniane innymi

technikami diagnostycznymi. Dwa popularne testy projekcyjne to test Rorschacha i TAT:

Predykcje statystyczne z przetworzonych komputerowo wyników testów górują w

pewnych sprawach nad przewidywaniami klinicystów, jednak w wypadku przewidywań bardziej

globalnych i kompleksowych zaleca się łączenie obu tych podejść. Orientacja personologiczna

odrzuca testy psychometryczne oraz koncentracje na różnicach indywidualnych i porównaniach

normatywnych na rzecz szeroko zakrojonych studiów nad wyjątkowością każdej osoby na

podstawie idiograficznych informacji na jej temat.

Diagnoza i my

Pomiar związany z zawodem obejmuje ustalenie zainteresowań, zdolności i aktualnego

poziomy umiejętności jednostki. Kwestionariusz Zainteresowań Stronga-Campbella porównuje

zainteresowania jednostki z zainteresowaniami ludzi, którzy odnieśli sukces w rozmaitych

zawodach. Kwestionariusz Analizy Zawodowej dostarcza informacji o wymaganiach stawianych

przez różne profesje.

Pomiar psychometryczny jest stosowany powszechnie w wielu dziedzinach naszego

życia, lecz wzbudził także wiele kontrowersji. Choć jest często użytecznym narzędziem predykcji

i diagnozy aktualnego poziomu funkcjonowania, wyniki testów nie powinny służyć ograniczaniu

szans jednostki na rozwój i zmianę. Kiedy wyniki pomiary mogą mieś istotny wpływ na życie

jednostki, należy zadbać o to, by zastosowane techniki były rzetelne i trafne dla danej kategorii

docsity.com

osób i danego celu pomiary oraz by diagnoza była maksymalnie kompleksowa, oparta na

wszelkich dostępnych źródłach informacji.

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument