Cykl działania zorganizowanego - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Uniwersytet Wrocławski
Krzysztof
Krzysztof

Cykl działania zorganizowanego - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Uniwersytet Wrocławski

PDF (299 KB)
3 str.
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzanie opisujące cykl działania zorganizowanego; organizacja.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument
CYKL DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO

CYKL DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO

Organizacja (gr. - uporządkowanie) to grupa ludzka, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą - by osiągnąć określony cel. Istotą organizacji ludzkich jest świadomość zasad, reguł, misji, celów oraz synergia (dopasowanie, wspomaganie działań innych).

Słowo organizacja może wiec występować w trzech aspektach: 1) Czynnościowym – rozumianym jako splot działań mających charakter

oddziaływania na całość lub jego cześć, którego celem jest uzyskanie takiego rodzaju stosunków części do części i części do całości, aby te części współprzyczyniały się do powodzenia całości. W niektórych typach organizacji warunkiem powodzenia części jest powodzenie całości. Organizacja w znaczeniu czynnościowym to wiec usiłowanie ukształtowania związków miedzy elementami całości w taki sposób, aby uzyskać przewagę zależności konstruktywnych nad destruktywnymi.

2) Rzeczowym – rozumianym jako rezultat procesu organizowania, charakteryzujący się określonym składem całości oraz powiązaniami miedzy elementami tej całości. Organizacja rozumiana rzeczowo, to wiec nie tylko te części składowe oraz powiązania miedzy nimi, które wywołują pozytywny skutek dla funkcjonowania rzeczy złożonej, to także części i powiązania osłabiające sprawność funkcjonowania całości. Tak długo, jak zachowania wspomagające sprawne funkcjonowanie organizacji będą silniejsze od powiązań destrukcyjnych, tak długo rzecz zorganizowana zachowa zdolność do samodzielnego bytu. Proces organizowania rzeczy złożonych nie zawsze i nie w pełni daje się kontrolować przez organizującego. Przykładem organizacji w tym znaczeniu jest Poczta Polska, Bank, Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji.

Cechy organizacji w ujęciu rzeczowym: 1)wyodrębniony element społeczeństwa 2)posiada swoiste cele 3)ma ograniczoną autonomię 4)jest porządkowana wewnętrznie 5)działania członków w organizacji są bezosobowe 6)trwałość i ciągłość funkcjonowania

3) Atrybutowym – rozumianym jako pewien szczególny rodzaj stosunków części do siebie i złożonej z nich całości. W założeniu organizującego stosunki te powinny polegać na tym, ze części wpólprzyczyniają się do powodzenia całości. Tak rozumiany aspekt atrybutowy ma charakter postulatywny. W znaczeniu rezultatowym, to natomiast wszelkiego rodzaju stosunki części do części i złożonej z nich całości, nie zależnie od tego czy maja one charakter konstruktywny, czy destruktywny. Proporcje miedzy tymi dwoma rodzajami związków świadczą o jakości zarówno organizacji jak i procesu organizowania. Przykładem takiej organizacji jest Administracja Państwowa.

organizacja jako system (wg R.L. Ackoffa) - organizacja to system zachowujący się rozmyślnie (sam formułuje swoje cele i dobiera środki do ich realizacji), zawierający co najmniej 2 zachowujące

się rozmyślnie składniki mające wspólne zamierzenie. Ze względu na to zamierzenie zachodzi w systemie funkcjonalny podział pracy; funkcjonalne składniki systemu mają na wzajemne zachowanie odpowiadać (w formie obserwacji albo łączności). W ujęciu systemowym organizacja definiowana jest jako ustrukturalizowany, czyli uporządkowany w pewien sposób system społeczno- techniczny. System natomiast to zestaw składników, z których każdy jest połączony z każdym pośrednio lub bezpośrednio i między którymi zachodzą pośrednie lub bezpośrednie wzajemne stosunki. CECHY ORGANIZACJI JAKO SYSTEMU wyodrębniony element społeczeństwa swoiste cele (narzędzie do spełniania określonych celów, które określają rację bytu organizacji) • ograniczona autonomia uporządkowanie wewnętrzne (określona struktura wewnętrzna) • bezosobowość działań członków organizacji (ułatwia wzajemne kontakty pomiędzy osobami zajmującymi różne stanowiska, bez względu na uczucie jakie żywią wobec siebie) • trwałość i ciągłość funkcjonowania (organizacje mogą trwać wiele razy dłużej od jej członków) 1) podział pracy i władzy 2) przepływ informacji, które nie są przypadkowe, ale rozmyślne i zaplanowane. 3) obecność ośrodków władzy kontrolujących wyniki organizacji. 4) substytucyjność personelu 5) systemy otwarte co oznacza że prowadzą wymianę energii, materii i informacji. 6) wewnętrznie uporządkowane co przejawia się w określonej strukturze wewnętrznej organizacji. 7) mają zdolność doskonalenia się i podnoszenia stopnia zorganizowania i sprawności działania. 8) zdolne do osiągania stabilnych stanów mimo zmian w otoczeniu (ciągła równowaga dynamiczna

z otoczeniem). Organizacja jako system społeczno-techniczny (model Leavitt’a) CELE ORGAZNIZACJI: ekonomiczne – zysk • techniczne- jakość i ilość • społeczne – warunki pracy Fazy cyklu działania zorganizowanego Naczelna dyrektywa sprawnego działania to cykl działania zorganizowanego • określenie cyklu działania • planowanie działania • zbadanie środków koniecznych dla zrealizowania celów • gromadzenie i porządkowanie koniecznych środków materialnych, ludzkich i informacji • realizacja przedsięwzięcia zgodnie z planem kontrola uzyskanych efektów Działanie indywidualne i zespołowe a efekt synergii Można z całym przekonaniem stwierdzić, że dobra organizacja pozwala człowiekowi działać wysoce efektywnie. Jest to jeszcze lepiej widoczne w działalności zespołowej. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w spostrzeżeniu, że efekt zorganizowanej pracy zespołowej jest wyższy aniżeli suma efektów działań indywidualnych. Zjawisko to nazwano efektem synergicznym, zwanym również efektem organizacyjnym albo efektem "2 + 2 = 5" Ktoś określił to osobliwe zjawisko paradoksalnym powiedzeniem, że "suma organizacyjna jest większa niż arytmetyczna suma jej elementów". Myśl tę można również uzupełnić Arystotelesowską tezą, że "całość to więcej niż suma części".

Zjawisko synergii polega na tym, że współdziałające elementy dają wypadkowy wynik pod jakimś względem większy niż prosta suma skutków wywołanych przez każdy czynnik z osobna. Można więc mówić o wzajemnym wzmacnianiu lub potęgowaniu się sił współdziałających elementów. W wyniku synergii powstaje efekt organizacyjny będący przeciętną nadwyżką korzyści przypadającą na członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami, w porównaniu z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu indywidualnym. W rezultacie dobrze zorganizowanego działania zespołowego pojawia się swoista nadwyżka będąca efektem współdziałania wielu ludzi pracujących w sposób zorganizowany pod wspólnym kierownictwem. Uzyskany wynik jest w takich przypadkach wyższy od wyniku osiąganego w rezultacie swobodnej kooperacji osób indywidualnych lub działania tych osób pracujących oddzielnie i nie połączonych żadnymi więziami organizacyjnymi. Przykładem powstawania efektu może być usuwanie przez grupę osób przeszkody z drogi, gdy wiele osób jednocześnie współdziała w tej samej niepodzielnej operacji. Oddzielne próby usunięcia przeszkody czynione przez każdego (nawet najsilniejszego) człowieka z grupy, ale dokonywane z osobna nie dadzą żadnego rezultatu. Wynika stąd, że wysiłki jednostek w wielu przypadkach nie dają takiego efektu, jak praca zespołowa. SPRAWNE DZIAŁANIE 1) Skuteczność – to takie działanie które prowadzi do skutku zamierzonego jako cel • działanie nieskuteczne: pozostało ono tylko w sferze zamiaru • częściowo skuteczne- każdy krok przybliża nas do celu • przeciwskuteczne- działanie oddala nas od celu • obojętne- ani skuteczne ani nieskuteczne 2) Korzystność - różnica między wynikiem użytecznym (efektami) a kosztami działania • działanie korzystne W-K>0 • dział niekorzystne W-K<0 • działanie obojętne pod względem korzyści W-K=0 3) Ekonomiczność- miarą ekonomiczności to stosunek czynników działania (efektów działania) do kosztów działania • W/K>1 działanie ekonomiczne • W/K<1 działanie nieekonomiczne • W/K=1 działanie obojętne

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument