Cykl transakcyjny  - Notatki - Handel zagraniczny , Notatki'z Handel zagraniczny. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Roman_A
Roman_A

Cykl transakcyjny - Notatki - Handel zagraniczny , Notatki'z Handel zagraniczny. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

PDF (334 KB)
8 str.
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
Definicja zagadnień: transakcja, umowa, cykl transakcji, fazy transakcji jak również przebieg transakcji eksportowej i importowej
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 8
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument

Cykl transakcyjny

docsity.com

Pojęcie transakcja bywa w praktyce gospodarczej bardzo różnie rozumiane.

Najczęściej termin ten używany jest zamiennie z terminami: umowa, kontrakt, efekt

negocjacji itp.

Transakcja w handlu zagranicznym to działania, które zmierzają do zawarcia

kontraktu (umowy kupna – sprzedaży) i jego realizacji. Transakcja obejmuje wiele

umów:

- kontrakt, czyli umowę podstawową;

- umowę między dostawcą a ewentualnym pośrednikiem;

- umowę spedycji;

- umowę transportu;

- umowę ubezpieczeniową;

- umowę kontroli ilościowej i jakościowej towaru.

Transakcja handlu zagranicznego polega na powiązaniu ze sobą szeregu działań,

których wynikiem jest osiągnięcie określonych celów. Działania te nie mają jednakowej

intensywności w ciągu całego czasu jej trwania. Od momentu nawiązania przez strony

kontraktów do chwili zawarcia kontraktu i ewentualnego zawarcia przez zawodowego

kupca handlu zagranicznego umowy z kontrahentem krajowym narasta aktywność stron

uczestniczących w transakcji. Następnie wykonuje się wiele czynności o charakterze

techniczno – handlowym, które nie wymagają większego wysiłku ze strony eksportera i

importera, a następnie znowu wzmaga się intensywność działań, które są związane z

dostawą towaru i płatnościami za towar. Można więc stwierdzić, że działalność związana z

prowadzeniem transakcji w handlu zagranicznym przejawia się w formie cyklicznej.

W literaturze mówi się o tzw. cyklu transakcji, czyli następujących po sobie

fazach grupujących czynności szczegółowe. Wyróżnia się najczęściej trzy lub cztery fazy

tego cyklu. Inny jest, rzecz jasna, podział tych czynności w warunkach, gdy samo

przedsiębiorstwo nawiązuje kontakt handlowy z partnerem zagranicznym bez

jakiegokolwiek pośrednika, a inny, gdy producent dostarcza produkt za pośrednictwem

np. przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, profesjonalnie zajmującego się eksportem i

importem.

Cykl transakcji w handlu zagranicznym w warunkach samodzielnego

prowadzenia sprzedaży przez producenta w podziale na cztery fazy:

Pierwszą fazą jest przygotowanie transakcji handlu zagranicznego. Do

podstawowych czynności w tym okresie zalicza się:

- zebranie informacji na temat ewentualnych nabywców danych towarów lub ich

potencjalnych sprzedawców (pośredników) za granicą

docsity.com

- badanie rynku (popyt, podaż, dystrybucja i innych elementów o charakterze

marketingowym)

- przygotowanie i wysłanie materiałów reklamowych w przypadku eksportu lub

zapytań ofertowych w przypadku importu

- dokonanie porównania ofert przysłanych przez zagranicznych dostawców i po

przeprowadzeniu kalkulacji wysłanie w razie potrzeby kontroferty

- przeprowadzenie wstępnych rozmów handlowych.

Drugą fazą jest zawarcie transakcji handlu zagranicznego. W tej fazie

przeprowadzanie są ostateczne negocjacje handlowe, dotyczące ustalenia poszczególnych

klauzul kontraktowych. Składają się na nią:

- zawarcie kontraktu z zagranicznym importerem lub eksporterem

- zawarcie innych umów, np. z krajowym odbiorcą lub dostawcą towaru będącego

przedmiotem transakcji, gdy występuje instytucja pośrednika handlowego.

Trzecią fazą jest realizacja transakcji handlu zagranicznego. Zalicza się do

niej:

- zlecenie spedycji, gdy korzystamy z wyspecjalizowanej firmy spedycyjnej;

- zawarcie umowy z ubezpieczycielem;

- uzyskanie pozwolenia przywozu lub wywozy (według potrzeb);

- przygotowanie towaru do wysyłki lub przygotowanie się do nadejścia towaru i jego

odbioru;

- uzyskanie wszystkich świadectw i zaświadczeń niezbędnych do wywozu lub

przywozu towaru;

- wystawienie faktury (w eksporcie) i uzyskanie odpowiednich dokumentów

przewozowych i ubezpieczeniowych;

- dostarczenie towaru do miejsca ustalonego w kontrakcie lub jego odbiór;

- zapłatę za towar lub jej przyjęcie.

Czwartą fazą jest rozliczenie, likwidacja i kontrola transakcji. Do fazy tej

zalicza się:

- ustalenie zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, np. czy wpłynęła zapłata

za towar;

- analizę prawidłowości decyzji podjętych w poprzednich fazach transakcji;

- archiwowanie dokumentów;

- reklamacje oraz spory z zagranicznymi oraz krajowymi partnerami.

Niekiedy wyróżnia się tylko trzy fazy:

docsity.com

- przygotowanie transakcji, obejmujące czynności związane z doprowadzeniem do

zawarcia kontraktu zgodnie z prawem i w sposób ekonomicznie uzasadniony;

- zawarcie transakcji, obejmujące czynności konieczne do zawarcia kontraktu oraz

związane bezpośrednio z faktem jego zawarcia;

- wykonanie i likwidacja transakcji, obejmujące czynności niezbędne do

zrealizowania i zlikwidowania wzajemnych zobowiązań wynikających z kontraktu.

Interesujące jest ukazanie wyżej wymienionych faz w poszczególnych rodzajach

transakcji, tj. w transakcji eksportowej i importowej.

Przebieg transakcji eksportowej

Zawarcie transakcji eksportowej może być przedstawione w dziewięciu etapach:

1. Działania marketingowe, zwłaszcza promocyjne, związane z rozpoznaniem rynku.

2. Ustalenie rozmiarów i struktury produkcji mogącej być przedmiotem sprzedaży.

3. Sporządzenie tzw. kalkulacji wstępnej (z uwagi na niepełną znajomość kosztów i

wpływów) i ustalenie ceny ofertowej.

4. Sporządzenie oferty eksportowej.

5. Negocjowanie tzw. ostatecznych warunków.

6. Zawarcie kontraktu.

7. Realizowanie transakcji eksportowej.

8. Rozliczenie transakcji eksportowej.

9. Kontrola likwidacyjna transakcji.

Etap pierwszy obejmuje czynności, które mają na celu możliwie najpełniejsze

rozpoznanie rynku, a także te działania marketingowe, które ten rynek identyfikują i

ewentualnie kształtują. Pełne rozpoznanie rynku, miejsca na nim, najistotniejszych jego

uczestników stwarza większą szansę osiągnięcia sukcesu. Na ogół nie udaje się tak

postawionych zadań zrealizować. W tych warunkach trzeba poprzestać jedynie na

częściowym rozeznaniu rynku, dokonać szacunku pozycji rynkowej poszczególnych

dostawców towarów i zadowolić się częściowym poznaniem potrzeb konsumentów.

Etap drugi jest relatywnie prosty, gdyż polega na obliczeniu, co i w jakich

ilościach, często wymiennie, można sprzedać oraz w jakim okresie i według jakiego

harmonogramu. Określa się zdolność produkcyjną (technologiczną) zakładu, następnie

uwzględnia realne możliwości zaopatrzeniowe (kooperacji) i dzięki temu powstaje tzw.

poziom wejściowej oferty sprzedaży. Ilość ta musi uwzględniać istnienie pewnej rezerwy

docsity.com

mocy produkcyjnych na wypadek gwałtownych zmian w popycie i jego strukturze lub

innych szczególnych okoliczności.

Etap trzeci to sporządzenie kalkulacji wstępnej, która obejmuje zestawienie

nakładów związanych z produkcją (najczęściej jest to rachunek niepełny) i wyznaczenie

ceny wyjściowej do ofert. Działanie te wymagają uwzględnienia zarówno doraźnych, jak i

długookresowych celów firmy. Polityka cenowa przedsiębiorstwa bierze swój początek w

tej fazie przebiegu transakcji eksportowej.

Etap czwarty to sporządzenie oferty, która jest wiążącą propozycją zawarcia

umowy, z jednoczesnym szczegółowym określeniem istotnych warunków przyszłego

kontraktu.

Etap piąty to negocjowanie tzw. ostatecznych warunków kontraktu. Sztuka

negocjacji jest dziś szczególnym walorem, a techniki negocjacyjne, strategia i taktyka

negocjacji obejmują odrębną dyscyplinę naukową.

Etap szósty to formalne zawarcie kontraktu, tj. zgodne wyrażenie woli

zaakceptowania warunków umowy. Następuje to poprzez złożenie podpisów lub w inny

uzgodniony sposób.

Etap siódmy to realizacja transakcji eksportowej. Obejmuje on wiele czynności,

m.in. ustalenie numeru ewidencyjnego kontraktu, aby cała dokumentacja z nim związana

była jednoznacznie identyfikowana, uzyskanie – jeśli jest to wymagane – pozwolenia na

wywóz towaru, przesłanie dostawcy krajowemu zamówienia na towar, wydanie

dyspozycji dotyczącej spedycji (tzw. zlecenia spedycyjnego), ubezpieczenie towaru,

wezwanie importera do otwarcia akredytywy (jeśli taka forma płatności została

uzgodniona), odpowiednie opakowanie towaru, zapewnienie właściwej jakości

eksportowanego towaru (wysłanie awiza wysyłkowego) oraz skompletowanie

dokumentów umożliwiających zapłatę za niego.

Etapy ósmy i dziewiąty to rozliczenie transakcji eksportowej według zasad

określonych w kontrakcie. Zawarcie transakcji eksportowej kończy się formalną i

rachunkową kontrolą likwidacyjną.

Przebieg transakcji importowej

Transakcja importowa i czynności szczegółowe z nią związane wydają się być

odwrotnością, rzecz jasna nie mechaniczną (lustrzaną), działań prowadzonych w

przypadku typowej transakcji eksportowej.

Import może wynikać z:

- samodzielnego zapotrzebowania poszczególnych komórek przedsiębiorstwa

składających działowi (sekcji) importu zapotrzebowanie na konkretne wyroby,

surowce, półfabrykaty, maszyny, technologie;

docsity.com

- świadomego prowadzenia importu na potrzeby zarówno znanych, jak i nieznanych

uczestników rynku.

Po przeprowadzeniu badań marketingowych importer wykonuje następujące

czynności:

1. Wysyła do potencjalnych eksporterów zapytania ofertowe z podaniem towaru i

ewentualnie ilości, którą chce nabyć. Zapytanie ofertowe zawiera pytania o: cenę,

termin dostawy, warunki i formy płatności, termin ważności oferty.

2. Potwierdza pisemnie otrzymanie ofert, dokonuje ich porównania i analizy w celu

wybrania najkorzystniejszej.

3. Po wybraniu oferenta podejmuje z nim dalsze negocjacje. Pozostałych oferentów

zawiadamia o niezaakceptowaniu ich ofert.

4. Podpisuje kontrakt.

5. Występuje o pozwolenie przywozu, jeśli taki dokument jest wymagany.

6. Informuje dostawcę o uzyskaniu pozwolenia przywozu oraz dokonuje

zarejestrowanie kontraktu na karcie kontraktu, gdzie również ma miejsce

rejestracja ważniejszych faktów związanych z jego przebiegiem.

7. Przekazuje zlecenie spedycyjne oraz inne niezbędne dokumenty, które są

podstawą przewozu towaru, spedytorowi.

8. Ubezpiecza towar, jeśli wynika to z klauzuli handlowej kontraktu.

9. Dokonuje ewentualnie otwarcia akredytywy – na żądanie eksportera.

10. Po otrzymaniu dokumentów załadowczych, tj. informacji o gotowości towaru do

wysyłki, importer udziela dyspozycji płatniczych bankowi dokonującemu

rozliczenia transakcji. Bank z kolei po dokonaniu tych czynności zawiadamia

importera. Dokumenty otrzymane od eksportera muszą być wszechstronnie

sprawdzone.

11. Po nadejściu towaru do polskiej granicy celnej następuje podjęcie czynności

celnych przez spedytora w imieniu importera.

12. Przeprowadza kontrolę jakościową towaru (przed przekroczeniem granicy).

13. W przypadku wad towaru, usterek, uszkodzeń lub niezgodności dostawy z

dokumentami zgłasza eksporterowi ewentualne reklamacje.

14. Ostatecznie rozlicza transakcję importową oraz przeprowadza tzw. kalkulację

wynikową.

15. Dokonuje kontroli likwidacyjnej, gdzie szczególnie wnikliwie bada wybór dostawcy

i warunki dostawy.

docsity.com

Powyższe czynności można pogrupować. W teorii i praktyce handlu zagranicznego

występuje pojęcie cyklu transakcji importowej, który może wyglądać w sposób

następujący:

Faza pierwsza – przygotowanie transakcji:

- otrzymanie zapotrzebowania na towar lub usługę;

- poszukiwanie zagranicznego dostawcy;

- wybór dostawcy w wyniku prowadzenia analizy i porównania ofert;

- ewentualne dodatkowe pertraktacje z wybranym dostawcą;

- sporządzenie kalkulacji importowej i złożenie oferty krajowemu nabywcy;

- otrzymanie zamówienia od krajowego nabywcy.

Faza druga – zawarcie transakcji:

- sformułowanie warunków kontraktu, jego negocjowanie i zawarcie;

- uzyskanie pozwolenia przywozu;

- wydanie zleceń spedycyjno – transportowych;

- potwierdzenie krajowemu nabywcy przyjęcia do wykonania jego zamówienia.

Faza trzecia – wykonanie transakcji:

- dopilnowanie terminowości dostawy;

- wydanie dyspozycji płatniczych;

- nadzór nad prawidłowością wysyłki towaru;

- badanie związanych z dostawą dokumentów (faktury, konosamentu, listu

przewozowego, dokumentów ubezpieczeniowych itp.) pod względem

merytorycznym, formalnym i rachunkowym;

- dopilnowanie zorganizowania i przeprowadzenia odbioru ilościowego i

jakościowego;

- załatwienie ewentualnych reklamacji;

- ostateczne rozliczenie transakcji;

- zamknięcie transakcji, sporządzenie jej kalkulacji wynikowej, uporządkowanie

dokumentacji, przygotowanie do jej archiwizowania.

Przedstawione czynności szczegółowe związane z importem są zgodne z typowym

cyklem transakcji w handlu zagranicznym.

docsity.com

Literatura:

1. Jan Rymarczyk - redakcja „Handel zagraniczny – organizacja i technika”;

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa 1997

2. Klemens P. Białecki „Operacje handlu zagranicznego”; Polskie Wydawnictwo

Ekonomiczne; Warszawa 1999

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument