Przykład modlitwy o stanie się użytecznym narzędziem w rękach Pana - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Przykład modlitwy o stanie się użytecznym narzędziem w rękach Pana - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (288 KB)
2 strony
670Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające przykład modlitwy o stanie się użytecznym narzędziem w rękach Pana.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PRZYKŁAD MODLITWY O STANIE SIĘ UŻYTECZNYM NARZĘDZIEM W RĘKACH PANA

Ojcze bądź wywyższon za ziemską chwałę i godnośd swoich dzieci! Bądź pochwalony i błogosławiony

Nieskooczony i Wszechmogący Boże za ten nieskooczony cud i nieskooczone szczęście, którym jest

święte życie na tej ziemi, w przepięknym i wspaniałym ludzkim ciele! Bądź pochwalony za nasze ciała!

Prócz tego, że stworzyłeś pięknego człowieka, to jeszcze dałeś mu braci i siostry! Tobie wszelka

chwała i cześd w Jezusie i Duchu Świętym! Amen.

Błogosławion bądź Ojcze za dzisiejszy dzieo i wszystko, co mnie dziś spotkało! Bądź pochwalon za

Anioła Stróża, który mnie dziś strzegł oraz za Twą łaskę, która mnie prowadziła! Bądź uwielbion za

radośd dnia dzisiejszego i wszystkie dobrodziejstwa, którymi raczyłeś mnie dziś obdarzyd! Dziękuję za

pokój serca i duszy! Dziękuję za słooce, powietrze, którym oddychałem i ziemię, po której stąpałem!

Dziękuję za każde uderzenie serca i oddech mej piersi! Dziękuję za to, że mogę Ci dziękowad! Dziękuję

za każdego człowieka, którego mogły dzisiaj ujrzed moje oczy! Dziękuję za ich uprzejmośd

(działkowców na ogrodach działkowych) i prawe serca! Bądź błogosławiony za każdą godzinę, minutę,

sekundę i milisekundę dnia dzisiejszego! Cały ten dzieo Tobie pragnę złożyd w ofierze! Przepraszam

za wszystko, co było z mojej strony niegodziwe i słabe… Amen.

Daj nam Panie poznad Twą dobrod… Jezu Tyś jest Bogiem prawdziwym. Daj proszę każdemu

człowiekowi poznad Twoje dobro i miłośd. Najlepiej je poznad niczym innym, jak tylko sercem…

Dotknij proszę naszego serca i wlej w nie swą łaskę, byśmy otworzyli swoje oczy i mięli w sobie wiarę

żywą. Tylko Ty możesz to uczynid bo przecież dla Ciebie podobno nie ma rzeczy niemożliwych!

Dziękuję Ci Ojcze za nasze cudowne ciała i wszystkie jego członki!!! Bądź błogosławiony za nasze oczy,

uszy, ręce, nogi, usta, nos, wszystkie zmysły, za pomocą których odbieramy bodźce ze świata.

Dziękuję za naszą pamięd, wzrok, wyobraźnię. Nade wszystko dziękuję za dar przekazywania życia,

mądrośd i zdolnośd do miłości!!! Amen.

(W Tobie jest przecież prawdziwa moja siła…! …bo Panie chyba zbyt dużą (może zdecydowanie

większą) nadzieję i ufnośd pokładam w lekach i psychoterapii aniżeli w Tobie oraz w to, co Ty czynisz

we mnie… Chod Ty możesz także pomagad mi, posługując się przecież tymi wszystkimi środkami

współczesnej psychologii… Całą jednak ufnośd dopomóż pokładad w Tobie, jedyny Boże!!! (08:53)

Niech wiara, ufnośd w Twoje święte Miłosierdzie, miłośd względem bliźnich, modlitwa, Najświętszy

Sakrament, odwaga, praca nad sobą, przyjaźo z ludźmi, Twoja Łaska i światło będą moim

uzdrowieniem! Amen.

Święty Krzyśku, miej nas w swojej opiece, zachowaj nas od nieszczęśliwych wypadków i niech czuwa

nad nami Twoja święta dłoo! Strzeż każdego, kto znajduje się na drodze, daj mu czujne oko i rękę,

prowadź bezpiecznie po drodze, niech Twoja pomoc towarzyszy nam zawsze i wszędzie! Spraw

byśmy rozważnie i używając wyobraźni postępowali na drodze oraz na pierwszym miejscu stawiali

bezpieczeostwo własne i innych! Do Ciebie, święty opiekunie kierowców, wznoszę swą modlitwę,

ufając w Twą pomoc i orędownictwo! Czuwaj proszę nad nami i nikogo nie pozostawiaj bez opieki!

Tobie polecam każdego kierowcę, ażebyś kierował nim na każdym przemierzanym odcinku drogi! Nie

wypuszczaj proszę żadnego z nich ze Swoich rąk i prowadź szczęśliwie do celu! Amen.

Nieśd serce swoje innym,

docsity.com

Dla innych swoje życie poświęcid,

Oto jest Panie głębia Miłości, która pochodzi od Ciebie!

Mied w sobie serdeczne, głębokie i żywe pragnienie niesienia pomocy innym, nie przekraczając przy

tym fizycznych, psychicznych i czasowych granic swych możliwości…

Wszystko co mam, to ręce gotowe by Ci służyd!

Amen.

Naucz mnie byd Twoim tylko uczniem! Naucz mnie służyd Tobie! Widzisz, że pomagam swoim

najbliższym trochę na siłę, bez zapału… Przymnóż mi proszę żarliwośd aby Miłosierdzie Twoje we

mnie było żywe, ciągle we mnie rozkwitało i przynosiło owoce! Dopomóż na nowo ciągle zakochiwad

się w Tobie! (tzn. w drugim człowieku, jak najpiękniej przeżywad Eucharystię, jak najgodniej

przyjmowad Hostię i sercem byd jak najbliżej Ciebie!). Dziękuję Ci za to, że mogę Cię wszędzie bronid!

Dziękuję za Twoją Łaskę i wzrok! Bądź błogosławion za Twoje Ciało Eucharystyczne w chwili, gdy się

ofiarowujesz Ojcu!! Bądź pochwalon za to, że możemy się Tobą posilad, dzięki czemu nieustannie

żyjesz w nas!! Spraw Jezu aby świat mógł Cię poznad i pokochad! Spraw abyśmy się uświęcali w

Tobie! Proszę Cię, niech Twoja wola spełnia się również przeze mnie, aby każdy człowiek zakosztował

Twojego Słodkiego Miłosierdzia, zyskując odpuszczenie grzechów i jednocześnie nagrodę życia

wiecznego!!! Przez Twoje ręce święte przechodzą nasze dusze do Królestwa Niebieskiego! Panie Jezu

bądź blisko, bądź przy nas, bądź w nas i uświęcaj nas mocą swej Świętej Łaski, która płynie prosto z

Twego Serca!!! Bądź nieustannie najlepszym moim przyjacielem! Tyś jest we mnie światłem,

nadzieją, miłością, wiarą, mądrością, siłą, pięknem, świętością, ostoją, pociechą, drogą, prawdą,

życiem, jasnością w ciemności, słodyczą, miłosierdziem, nauczycielem, Panem i Ojcem!!! Zawsze bądź

tym wszystkim i nigdy nie pozwól bym odłączył się od Ciebie!!! Niech będzie uwielbione Twoje święte

Ciało, Serce, Dusza i nieskooczone Twe Bóstwo!!! Tyś jest moim Mistrzem - spraw bym tylko od

Ciebie się uczył! Proszę Cię tylko, daj mi słyszed Twój głos bo bardzo słabo Cię słyszę i wiele rzeczy

próbuje zakłócid nasz kontakt, otwórz moje oczy i uszy, wskaż drogę aby spełniad Twoją świętą wolę!

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument