Umowa ubezpieczenia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw
pasozyt
pasozyt11 marca 2013

Umowa ubezpieczenia - Notatki - Ubezpieczenia i ryzyko, Notatki'z Zarządzanie kredytem i ryzykiem. University of Wroclaw

PDF (133 KB)
2 strony
963Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem: umowa ubezpieczenia; cechy i strony umowy ubezpieczenia.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

UMOWA UBEZPIECZENIA

Pod pojęciem umowy ubezpieczenia rozumiemy umowę, której jedna ze stron Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania w przypadku zajścia

zdarzenia losowego, natomiast druga ze stron ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania składki ubezpieczeniowej.

Cechy Umowy Ubezpieczenia:

1. Jest to umowa dwustronna, mamy dwie strony w umowie ubezpieczenia.

2. Jest to umowa wzajemnie zobowiązująca.

3. Jest to umowa wzajemna, to taka w której występuje ekwiwalentność

świadczeń, polega to na tym, że ubezpieczający płaci składkę i za to kupuje gotowość ZU do wypłaty odszkodowania.

4. Jest to umowa odpłatna, elementem odpłatności jest płatność składki.

5. Jest to umowa o świadczenie usług (ubezpieczenie jest usługą).

6. Jest to umowa nazwana, tzn. jest ona określona odrębnymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

7. Jest to umowa kwalifikowana, jedną ze stron jest zawsze ZU.

8. Jest to umowa warunkowa, ZU wypłaca odszkodowanie wyłącznie przy

zajściu zdarzenia losowego.

9. Jest to umowa losowa, oznacza to, że wpływ na działanie tej umowy będzie miało prawo wielkich liczb.

10. Jest to umowa adhezyjna, oznacza to, że do jej zawarcia dochodzi

przez tzw. przystąpienie.

Strony Umowy Ubezpieczenia:

1. Zakład Ubezpieczeń to podmiot, który odpłatnie przejmuje ryzyko.

Zakład Ubezpieczeń musi spełniać określone wymogi. 2. Ubezpieczający – jest to osoba na wniosek której zawierana jest

Umowa Ubezpieczenia i która jest zobowiązana do opłacenia składki

ubezpieczeniowej.

W stosunku prawnym ubezpieczenia są:

- ubezpieczony – jest to osoba, której interes majątkowy jest

przedmiotem ubezpieczenia; ma ona prawo do otrzymania

odszkodowania lub świadczenia - uposażony – jest to osoba uprawniona do otrzymywania świadczenia

lub odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia na życie innej

osoby

Najczęściej ubezpieczający i ubezpieczony to ta sama osoba.

docsity.com

Prawo do odszkodowania może być dowolnie przenoszone, przenoszenie

prawa do odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia nazywa się cesją

praw z tytułu umowy ubezpieczenia.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument