Zadania banku centralnego - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Zadania banku centralnego - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (198 KB)
2 strony
885Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące zadań banku centralnego NBP; czynności bankowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykłady 14 i 15 Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykłady 14 i 15

Obowiązują tylko zagadnienia z wykładu w takim zakresie. Tylko jedna prawidłowa odpowiedź, test

25 pytań, 12.5 minuty. Można poprawiać ocenę z terminu zerowego.

Zadania banku centralnego - NBP.

Jest on jedynym bankiem emisyjnym w Polsce. Realizując funkcję

emisyjną może drukować pieniądze (banknoty) i bić monety. Reguluje on

ilość emitowanego pieniądza, decyduje o wzorach, odpowiada za

wymianę zużytego pieniądza.

Kolejną funkcją NBP jest współudział w kształtowaniu polityki

gospodarczej państwa. Głównym zadaniem NBP w tym zakresie jest

umacnianie złotówki. NBP opiniuje projekt ustawy budżetowej, prezes

NBP może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Ministrów gdy tylko chce

(tak jak Prezydent). Prezes NBP przedstawia Radzie Ministrów i Sejmowi

opinie dotyczące bilansu płatniczego. Oprócz tego przedkłada Sejmowi

raport o stanie pieniądza i projekt założeń NBP w zakresie polityki

pieniężnej.

Ustawowe prawa NBP to:

 ustalanie rezerw obowiązkowych banków komercyjnych zależnych od

struktury i wielkości akcji kredytowej banków (ustalane na koniec

miesiąca)

 ustalanie stopy redyskontowej dla weksli

 ustalanie kredytu refinansowego

 ograniczanie wypływu pieniądza z banków

Działalność kredytowa NBP.

Kredyt refinansowy - przeznaczony wyłącznie dla innych banków (przez

jakiś czas były to tylko banki o większościowym udziale Skarbu Państwa -

dziś też są preferowane), tańszy od kredytów konkurencyjnych -

rynkowych, udzielany w złotówkach lub innej walucie. Banki -

kredytobiorcy - muszą składać zabezpieczenia kredytu refinansowego,

mogą to być obowiązkowe rezerwy w NBP.

Prowadzenie rachunków bieżących.

Niegdyś w NBP mógł mieć rachunek niemal każdy podmiot, dziś to rzadki

wyjątek. NBP prowadzi rachunki jednostek budżetowych, budżetu

państwa i banków. NBP dokonuje rozliczeń międzybankowych za

pośrednictwem prowadzonych rachunków.

Emisja i obrót papierami wartościowymi.

NBP emituje bony pieniężne. Skarb Państwa może wystawić weksel dla

NBP, jednak suma wartości takich weksli w roku nie może przekraczać

2% budżetu.

NBP reguluje obrót walutowy, udziela zezwoleń na prowadzenie

kantorów, pozwoleń dewizowych, przyjmować może poręczenia i

gwarancje w obrocie zagranicznym. W obrocie walutowym obowiązuje

zasada: wszystko co nie jest dozwolone jest zabronione. Minister

Finansów ma jednak prawo na ogólne regulowanie obrotu dewizowego z

zagranicą, prawo się systematycznie liberalizuje pod tym względem.

Ułatwiono wywóz dewiz za granicę, zwiększono kwoty, które można

wywozić bez zezwolenia (dziś to 6.000 ECU). NBP reprezentuje Polskę

na międzynarodowych konferencjach, np. EBRD.

NBP ustala koszyk walut - na podstawie 5 ustalany jest kurs złotego.

Kolejną funkcją jest nadzór nad działalnością banków przez Główny

Inspektorat Nadzoru Bankowego. Z mocy ustawy ludzie ci mają

nieograniczony dostęp do banków, sami muszą jednak posiadać

wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w tym 5-letni staż na

stanowisku kierowniczym w bankowości.

Prezes NBP może ustanowić w banku zarząd komisaryczny rozganiając

dotychczasowy zarząd (np. w Prosper Bank).

Czynności bankowe.

Podstawowe funkcje banków:

 gromadzenie środków pieniężnych

 udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych

 przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

W tym celu banki mogą tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego

oraz spółdzielnie, realizować wspólnie z innymi podmiotami

przedsięwzięcia gospodarcze, świadczyć usługi consultingowe w

sprawach finansowych, podejmować działalność określoną w statucie

banku nie przewidzianą niniejszą ustawą (prawo bankowe).

Działalność banków:

 prowadzenie rachunków bankowych (rozliczeń gotówkowych można

dokonywać do wysokości 3.000 ECU, między podmiotami, których

obroty za ostatni miesiąc przekroczyły 10.000 ECU ta kwota jest

ograniczona do 1.000 ECU)

Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykłady 14 i 15 Kamil Wasylów gr.371, prawo handlowe, wykłady 14 i 15

 przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych

(komornik nie może zająć kwoty do 3-krotnej średniej płacy - ok.

3.000 PLN dzisiaj)

 przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

 udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych - mało jest

banków inwestycyjnych, większość wpływów polskich banków

pochodzi wprost z akcji kredytowej

 emisja papierów wartościowych - chodzi tu o emisję własnych

papierów, np. obligacji, obligacji zamiennych (na akcje) oraz o emisję

papierów obcych, kwitów komercyjnych (np. FIAT, Elbrewery,

elektrociepłownie) opartych na prawie wekslowym

 udzielanie gwarancji i poręczeń

 faktoring - przejmowanie wierzytelności. Sprzedający zawiera umowę

z bankiem, który za odpowiednią prowizją wypłaca kupującemu cenę

sprzedaży bez zwłoki. Następuje cesja wierzytelności i od tej pory

bank jest beneficjentem. W faktoringu właściwym na banku ciąży

ostateczna odpowiedzialność za niewypłacalność kupującego, w

faktoringu niewłaściwym (w Polsce przeważającym) bank w razie

niewypłacalności kupującego ściąga należność ze sprzedającego.

Uprawnienia banków.

Podstawowym obowiązkiem banku jest przestrzeganie tajemnicy

bankowej. Informacje o stanie rachunku mogą być udzielone innym

bankom (o kredytach, obrotach), tworzone są czarne listy kredytobiorców.

Tajemnicę trzeba też wyjawić Głównemu Inspektoratowi Kontroli

Skarbowej, sądowi lub prokuratorowi w związku z toczącą się sprawą

karną, karną skarbową, alimenty, rentę, podział majątku małżonków,

prawie spadkowym. Urzędnikowi NIK, gdy stwierdzi niekompletność

dokumentów lub podejrzewa istnienie nieprawidłowości. NIK podlegają

przede wszystkim jednostki budżetowe, od niedawna też gminy.

Skarb państwa nie odpowiada za zobowiązania banków z wyjątkiem PKO

S.A., PKO B.P. i B.G.Ż. Na gwarancje wypłaca się 90% wkładów do

3.000 ECU bez odsetek i do 1.000 ECU 100% - też bez odsetek.

Bank może wystawić dokument, który jest wyciągiem z ksiąg bankowych

stanowiący tytuł wykonawczy (już wszystkie banki tak mogą, sąd musi

przystawić pieczęć o klauzuli wykonalności).

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument