Głęboka wiara jako sposób rozwiązywania wew. konfliktów człowieka - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Głęboka wiara jako sposób rozwiązywania wew. konfliktów człowieka - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (330 KB)
3 strony
464Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości przedstawiające głęboką wiarę jako sposób rozwiązywania wewnętrznych konfliktów człowieka.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Głęboka wiara jako sposób rozwiązywania wew. Konfliktów człowieka

lęk przed otwarciem się na świat. Poczucie zagrożenia, nadmierna ostrożnośd i

podejrzliwośd, pycha oraz lęk - to wszystko zamyka nas na świat, nowe wyzwania

oraz sprawia, że żyjemy w ciągłej „depresji ducha”…

Jezu umacniaj mnie i nie pozwól oddad się pokusom!…A ciemny próbuje mnie na

różne sposoby i chce, abym wyniósł się pychą, mówiąc np.: „ty jesteś od nich

mądrzejszy..!”. Często ma miejsce tego typu walka z myślami. W pokorze mnie

Chryste umacniaj…!

Przez niedoskonałośd obecnego świata do świata doskonałego świat jest doskonały

(przez to jaki jest) ponieważ pozwala dochodzid do prawdy i osiągad prawdziwą

doskonałośd w przyszłym życiu. Pozwala nam osiągad cel, którym jest właśnie

doskonałośd i świętośd… . Może coś w tym jest…

Wrogowie naszej duszy… …a grożą człowiekowi 2 rzeczy (ludzkiej duszy): grzech i

zamęt (np. wskutek choroby psychicznej…)

(6:24) Jedyna prawda zakryta w każdym człowieku. Każdemu z nas pachnie ta jedyna

prawda i każdy z nas podąża za jej zapachem.

(13:13) Trzeba na dane zagadnienie starad się patrzed szerzej. Nie ma nic złego w tym,

jeżeli ktoś mówi swoje zdanie i wyraża poglądy oparte na faktach. Rzeczywiście, to, co

mówi może byd autentyczne i można to udowodnid. Natomiast niebezpieczne jest

często nasze podejście do danej rzeczy, krótkowzrocznośd i patrzenie jedynie z

pewnego punktu widzenia. Nawet same fakty mogą nie byd aż tak szkodliwe, jak

szkodliwe może byd niewłaściwie podeście i patrzenie na dane zagadnienie. Trzeba

starad się patrzed na dane zagadnienie szerzej, dalej i głębiej aby można było

wyciągnąd z niego jak najbardziej obiektywne wnioski. Podobnie jest z liczeniem

średniej arytmetycznej (właśnie w tym momencie przyszedł mi ten przykład do

głowy…): im mniej liczb (danych) weźmiemy do wyliczenia średniej tym większym

błędem obarczony jest wynik. Kłamstwem jest także nie mówienie całej prawdy.

Trzeba starad się wziąd pod uwagę różne aspekty i zdobyd się na zrobienie o jeden

stopieo w górę. Ktoś może kłamad nie dlatego, że nie podaje faktów autentycznych,

ale dlatego, że mówi tylko to, co dla niego jest istotne - w sposób fragmentowy i

ograniczony. (16:20) Można powiedzied, że tyle jest prawd ilu ludzi na świecie.

docsity.com

Prawda zaś jest tylko jedna. Każdy patrzy z innego punktu widzenia i inaczej postrzega

wiele rzeczy.

(16:21) b. ważne jest podejście. Niezwykle istotne jest odpowiednie patrzenie i

podejście do danego zagadnienia. Człowiek, który nie jest materialistą, powie:

„pieniądze nie są najważniejsze w życiu”. Natomiast człowieka, który mówi, że bez

pieniędzy nie da się żyd, podejrzewałbym o bardziej „przyziemne” myślenie mimo, że

oboje mają rację (ktoś mi niedawno powiedział w jednej z rozmów, że bez pieniędzy

nie da się żyd i to skłoniło mnie znów do refleksji nad tym, co tu jest nie tak, bo

przecież nie można żyd tylko tym, co namacalne i fizyczne...)

(18:35) Ogieo wnętrza. Masz byd tak rozpalony, alby Pan Bóg mógł się kiedyś przy

tobie ogrzad…

(19:41) Ludzie bardzo często oceniają nas ze swojego punktu widzenia, wiedząc o nas

bardzo niewiele… . Właściwie to przecież sami tak do kooca siebie nie znają…

Filozofia jest potrzebna, aby poszerzad horyzont, więcej rozumied, rozwijad się,

dowiadywad się, kształtowad postawy, zasady, nie błądzid lecz odnajdywad się,

otwierad oczy, zdobywad wiedzę, uczyd się, siebie samego budowad, umacniad,

utwierdzad w tym, co dobre, szukad siebie, nie żyd na powierzchni lecz wypłynąd na

głębię, naprawid rany i to, co zostało w nas skrzywione, dawad świadectwo i przykład

innym, dobrze wykorzystad swoje życie i nie żałowad zmarnowanego czasu, zbliżad się

do prawdy, postawid lampę w ciemnościach, aby świeciła także innym, siebie samego

odnajdywad, powracad do Edenu, w którym jabłko zła i dobra nie zostało jeszcze

zerwane, mied radośd i pokój, byd wolnym człowiekiem, ubogacid ducha, przez pokorę

przejśd przez Bramę Niebieską, stad się godnym tego, aby stanąd przed Panem i nie

zawstydzid się w Jego świetle chwały, poznawad siebie samego a przez to nie tyle

dorastad, co dojrzewad i stawad się podobnym do Boga Ojca aby zbawid siebie i

przyczynid się do zbawienia ludzi wokół nas żyjących! Chodzi głównie o to, aby spełnid

wolę Bożą oraz nauczyd się miłowad drugiego w Jezusie Chrystusie, który mnie i ciebie

umiłował do kooca, jak również uwierzyd w to najwyższe pragnienie człowieka –

pragnienie zupełnego oddania się i przynależności do Boga samego. Osobę, która się

„buntowała” przeciwko słuchaniu tej filozofii ujawnię w notatniku „pamiętnik na tle

wnętrza”. Bóg chce abyś nauczył się chodzid Jego ścieżkami, ażeby dojśd wreszcie do

„miejsca”, w którym On żyje i króluje nieprzerwanie… . Czy dostaniesz dyplom mgr

lub inż. bez zadania sobie trudu i ukooczenia studiów? Co będziesz miał z takiego

dyplomu?? Jak będziesz wykonywał swój zawód bez doświadczenia i wiedzy??

docsity.com

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument