Organizacje międzynarodowe - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe
Kuba2013
Kuba201310 czerwca 2013

Organizacje międzynarodowe - Notatki - Stosunki międzynarodowe, Notatki'z Relacje Międzynarodowe

RTF (42 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
734Liczba odwiedzin
Opis
Polityka: notatki z zakresu stosunków międzynarodowych przedstawiające organizacje międzynarodowe.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Organizacje Międzynarodowe

Def OM: struktury formalne siegajace ponad granice panstw, utworzone przez wilostronne umowy m-n zawarte pomiedzy p. lub Org. majacymi siedziby w wiecej niż 1 p.Amfiktionie : delficko-termopilska Symmachie: Liga Peloponeska związek spartanski Liga Atensko-Delijska atenski zwiazek morski Hanzy miast panstw: Hanza Londynska (15 miast flandryjskich) Hanza Miast Wendyjskich (17 miast francji i niderlandów) Liga Hanzeatycka(ok. 160 miast) Pierwotny podmiot prawa- zdolność prawna(nabywanie praw i obowiazków), zdolność do czynnosci prawnych-zawieranie umów, prawo legacji,zdolnosc procesowa) Pochodny powoływane przez pierwotne, czesciowo suwerenne, regulowane przez statut, Prawo legacji-czynne ustanawianie misji, bierne przyjmowanie misji Podział OM członkowie (IGO-miedzyrządowe) INGO-pozarządowe(nie ma umowy,otwarta, wymiar m-n, nie ma zysku,ie ma podmiotowosci, Amnesty,Greenpeace)dostepnosc- powszechne(ONZ), Grupowe/regionalne (OJA) zakres władzy- Koordynujace (UNICEF, uzgadniaja działania) i ponadpanstwowe- nakładaja na czł. Obowiazki (EWWiS) zakres przemdiotowy: o kompetencjach ogólnych, spacjalnych(ILO) Członkowstwo pełne (pierwotne i wtórne) i niepełne Organy OM- miedzyrządowe(walne zgr, komitet wykonawczy) administarcyjne (funkcjonariusze) parlamentarne (parlamentarzysci) pomocnicze (stałe lub tymczasowe) Casus foederis- fakt, zdarz. Okreslone w umowie sojuszniczejobowiazek pomocy (art.5 Nato) Casus belli- zdarz. Sytuacja rozpoczecia działan wojennnych Lus ad Bellum prawo do wojnyLus in Bello- prawo w wojnie II Konwencja Haska 07- um wielostronna, ograniczenie prawa do wojnyPakt Ligi Narodów 19 procedura załatwiania sporówPakt Brianda- Kelloga - 28 odrzuca wojne jakos srodek polt. Zagr. Odrzuca jus ad bellumAgencje powoływane przez ZO I RgiS,organy, finansowanie, ORG wyspecjalizowane samodzielne, członkowstwo, strukture budzet, umowy,raporty połaczone z ONZ- RgiS.Koncepcja White a równowaga płatnicza poprzez prowadzenie odp polit. Gosp (stabilność walutowa, parytet walut w zł i US, zmiana parytetu tylko po uzgodnieniu)Rola SDR (jednostki wirtualnej) rezerwa walutowa, transakcje bezgotówkowe) Funkcje MFW kontrolna, operacyjna (dostarcza srodków finan) regulacyjna (forum)OEEC-Org Współpr Ekonomicznej 48 60 OECD ( japonia,USA,Kanada)(G7--.G8) odpowiedzia RWPG 49 Rada Wzajemnej Pomocy Gosp. 51 EWWiS 58 EWGOM wojskowe NATO 49 (12p)(26p) odpowiedzią UW 55( ZSRR,Albania, Bułgaria,Czechosłow, Węgry,Polska, Rumunia)ONZ- 45 utrzymanie pokoju

NY, co doprowadziło ( deklaracja moskiewska, dumbarton oaks 44, Jałta 45, san Francisko 45 Karta NZ) Struktura: Zgromadzenie Ogólne- gł organ, przedstawiciele, raz na rok, 1 czł-1 gł. 2/3Rada Bezp- 15czł, 5 stałych (chiny,francja,rosja, USA, UK) 9 głos/5 stałychRada Gosp i Społ.- 54 czł na 3 lata, co roku 1/3 1.-1gł, dec nie wiążące prawnie. 14 afryka, 11 azja, 6 europa srod i wchodnia,10 am łac, 13 europa zach)Podpisuje umowy a ZO zatwierdza Rada Powiernicza, M-n Tryb. Spraw (15 sedziów na 9 lat, przez ZO i RB HAGA) Sekretariat sekretarz ZO po zalec. RB na 5 lat.FAO-Organizacja ds. wyżywienia i rolnictwa 45FAO i ONZ- swiatowy program zywnosci RzymIFAD- M-n Fundusz Rozwoju Rolnictwa 76 RzymICAO bezp komunikacji lotniczej 44 MontrealILO- M-n Org.Pracy 19 4 delegatów ( 2 z rządu,1 pracownicy, 1 pracodawcy) M-n Biuro Pracy, M-n Konferencja PracyIMO- M-n Org Morska 59 LondynITU- M-n Związek Telekomunikacyjny GenewaUPU Powszechny Związek Pocztowy 1874 Berno Rada Wykonawcza(40czł) Uniwersalny Kongres Pocztowy (5 lat) UNESCO- Org NZ ds. Oświaty, Nauki, Kultury 45 Paryż. Bank Światowy (IBRD) Waszyngton 46 pożyczki dla panstw, wspiera gosp, Instytucja z Bretton Woods.IMF M-n Fundusz Walutowy 44 Waszyngton, krótkoterminowe pozyczki, IDA- M-n Stowarz. Rozwoju 60 należy do grupy Banku Swiatowego długoterminowe pozyczkiIFC M-n Korporacja Finansowa Waszyngton 55 pozyczki dla firm i banków.UNIDO- Org NZ ds. Rozwoju Przemysłowego 79 Wieden industrializacjaWHO- Swiatowa Org Zdrowia 46 Genewa 6 biur regionalnychWIPO- Swiatowa Org Własnosci intelektualnej Genewa 69 przestrrzeganie praw autorskichWMO- Swiat. Org Meteorologiczna 1873 Genewa WTO- Swiat. Org Handlu Genewa wchłoneło GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade) jedna z 3 OM nadzorujaca ekon. WTO, IMF IBRD)IAEA- M-n Agencja Energii Atomowej 56 Wieden 94 OBWE 75 KBWE (Konf bezp w europie) po upadku II bloków, zsrr, Koszyki OBWE: 1. bezp w europie, 2.gosp, nauka, technika, ochrona srodowiska, 3. dziedziny humanitarne Formy współpracy: spotkania , rokowania, konfront.Struktura: 1.Spotkania Szefów- co 2 l.forum decyzyjne 2. Rada MSZ co rok, forum konsultacji polit. 3. Wysoka Rada- koordynacja ,dyrektorzy polit. MSZ. 4. Stała Rada wieden, biezaca dział. 5. Przewodniczacy OBWE- dział. Wyk. MSZ p, w któ ym była sesja RM. 6.TRÓJKA: były, obecny, przyszły przewodniczacy, 7. sekretarz generalny- wieden, na 3 lata przez RM 8. Sekretariat wieden BANK SWIATOWY 44 przy ONZ- odbudowa świata po II WŚ, Członkowstwo- pierwotne 44 i nabyte, 98 warunke;czł MFW,STRUKTURA: Rada

Gubernatorów ( 1czł-1gub (min, fin) liczba gł zalezy od p. raz na rok, najwazniejsze decyzje. Rada Dyrektorów Wykonawczych7100prac ze 100p. Prezes dyrektor wyk (24)Kapitał IBRD- w formie spółki akcyjnej 2 cz: 1. kapitał zakładowy, 2. fundusze własne.MFW- M-n Fundusz Walutowy 47Struktura: Rada Gubernatorów Rada Wykonawcza, Dyrektor Generalny, Rada Europy - 5.V. 49 Strassburg, Cele art. 1, Zasady art. 3. Członkowstwo- akceptacja zasad, zaproszenie od RM, głosowanie, akceptacja przez czł. 2/3r.członk: pełne, status obowiązujacy, stowarzyszone , status goscia specjalnego, Struktura: Komitet Ministrów ,org decyzyjny, rzady p. przeowdniczacy co 6 ies a alf Odp za wykonywanie postanowien Eur, Tryb Pr. CZł. Zgromadzenie Parlamentarne ; I parlament, członkowie parlam. Czł. Il. Mandatów od 18 do 2, 4xrok Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych 94 org. doradczy. Sekretariat i Sekretarz Generalny na 5 lat, j. Ang i j. Franc, Europ. Trybunał Praw Człowieka - 1998, skład: il sedziów- il panstw, sedziowie wybierani przez Zgr. Parl. Orzeczenie:3-7 sedziówEuropejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 53 RzymEuropejska Karta Społeczna 61 TurynKonwencja o Zapobieganiu Torturom 89 Europejski Komitet Zapobiegania Torturom - eksperci

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument