Wstęp - Notatki - Ekonomia menedżerska, Notatki'z Ekonomia Menedżerska. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka22 marca 2013

Wstęp - Notatki - Ekonomia menedżerska, Notatki'z Ekonomia Menedżerska. Warsaw School of Economics

PDF (152 KB)
4 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach przedstawiane zostają zagadnienia z ekonomiii menadżerskiej: wstęp.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
ME-konspekt1.doc

KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Ryszard Rapacki

EKONOMIA MENEDŻERSKA

Konspekt 1: Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej.

A. Cele zajęć

B. Podstawowe problemy I PRZEDMIOT I ZASTOSOWANIA ekonomii menedżerskiej: analiza decyzji

podejmowanych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez ekonomię.

II FAZY W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI

1. Ramy koncepcyjne (rys. 1.1). Rys. 1.1. Fazy procesu decyzyjnego

1. Przedstawienie przedmiotu, metody i głównych zastosowań praktycznych ekonomii menedżerskiej.

2. Wprowadzenie ram pojęciowych wykorzystywanych w analizie wielofazowych procesów decyzyjnych.

3. Praktyczne zastosowania poznanych narzędzi i kategorii pojęciowych.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

1. Zdefiniowanie problemu

2. Określenie celu

3. Zbadanie wariantów

4. Przewidzenie skutków

5. Wybór optym. wariantu

6. Analiza wrażliwości

2. Zdefiniowanie problemu - określenie istoty problemu decyzyjnego (wyboru), w tym także jego kontekstu (uwarunkowań).

3. Określenie celu podmiotu podejmującego decyzję (kryterium wyboru). a/ cele przedsiębiorstw prywatnych - np. zysk, b/ cele sektora publicznego - analiza kosztów-korzyści, c/ problem różnego rozłożenia w czasie kosztów i korzyści - zmiany wartości

pieniądza w czasie. 4. Zbadanie wariantów decyzyjnych.

a/ dwa poziomy wyboru: np. lokalizacja inwestycji (location and site), b/ proces decyzyjny jako sekwencja czasowa - podjęcie określonej decyzji stawia

menedżera wobec kolejnych problemów wyboru. 5. Określenie (przewidzenie) możliwych skutków podjętych decyzji - symulacja

możliwych scenariuszy przyszłych zdarzeń za pomocą różnego rodzaju modeli (deterministycznych i probabilistycznych).

6. Wybór optymalnego wariantu - możliwe metody selekcji. a/ wyliczenie wariantów decyzyjnych, b/ metody optymalizacyjne,

(i) analiza marginalna, (ii) programowanie liniowe, (iii) drzewka decyzyjne, (iv) analiza kosztów-korzyści (cost-benefit).

7. Analiza wrażliwości - istota i możliwe zastosowania. Próg rentowności jako wstępny etap analizy wrażliwości.

III DECYZJE PRYWATNE I PUBLICZNE: CZY KONFLIKT CELÓW?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

1. Ekonomia menedżerska a model (teoria) przedsiębiorstwa prywatnego: wyjściowe założenia określające cele i sposób podejmowania decyzji. a/ maksymalizacjazysku przedsiębiorstwa - przewidywalne warunki, b/ maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, tj. zaktualizowanej wartości

strumienia przyszłych zysków (gotówki) - konkretyzacja założenia /a/ w warunkach niepewności,

c/ alternatywne modele przedsiębiorstwa (decyzyjne): (i) model zachowaniazadowalającego(satisficing); (ii) model maksymalizacji wartości sprzedaży (udziału w rynku); (iii) model autonomicznych celów menedżerów (technostruktury).

2. Cele publiczne - zakres kryteriów wyboru w porównaniu z decyzjami mikroekonomicznymi. a/ cele ekonomiczne i pozaekonomiczne,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

b/ dobra prywatne a publiczne (np. obrona narodowa), c/ cele ekonomiczne a efekty zewnętrzne (np. zanieczyszczenie środowiska), d/ ułomności mechanizmu rynkowego i nie istniejące rynki (np. ryzyka).

IV GŁÓWNE OBSZARY ZAINTERESOWAŃ EKONOMII MENEDŻERSKIEJ (rys.

1.2) Rys. 1.2. Struktura ekonomii menedżerskiej

Analiza popytu

Analiza kosztów

analiza

Analiza popytu

Analiza kosztów

Analiza konkurencji i struktury

rynków (teoria gier)

t t

Podejmowanie decyzji przez pañstwo: dobra publiczne i

Podejmowanie decyzji w warunkach niepew-

ności

(analiza zysku)

Firma

(ryzyko, informacja, ocena projektów)

regulacja (analiza kosztów-korzyści)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument