Testy z ekonomii  - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Testy z ekonomii - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (188 KB)
4 strony
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu ekonomii: testy z ekonomii na tak/nie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
( 1-wsza cześć to odpowiedź TAK/NIE, druga natomist to wybór poprawnej odpowiedzi, przyczym jedna jest prawdziwa)

( 1-wsza cześć to odpowiedź TAK/NIE, druga natomist to wybór poprawnej odpowiedzi, przyczym jedna jest prawdziwa). W zamian oferuje pomoc w rozwiązaniu zadań z majmy ewentualnie fizyki. Pozdrawiam i z góry dziękuje

1- (TAK/NIE)

1. Dobra publiczne to dobra produkowane przez sektor publiczny 2. PNB „per capita” odzwierciedla rzeczywisty podział dochodu w społeczeństwie 3. Przeciętne koszty stałe rosną wraz ze wzrostem produkcji

4. PNB (produkt narodowy brutto) określa łączną pieniężną wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wyprodukowanych przez gospodarkę danego kraju w danym okresie 5. Zmiana cena dobra spowoduje przemieszczenie krzywej popytu 6. Dolny zwrotny punkt to punkt, który gospodarka osiąga w fazie kryzysu

7. Polityka monetarna polega na oddziaływaniu przez państwa na strukturę wydatków budżetowych 8. Dobra publiczne są to dobra będące własnością państwa 9. Wielkość mnożnika kreacji pieniądza nie jest stała

10. Koszt krańcowy zawsze rośnie wraz ze wzrostem produkcji 11. Faza kryzysu charakteryzuje się nadprodukcją 12. Na inflacji zyskują dłużnicy, których dług charakteryzuje się zmienną stopą procentową

13. Keynesiści upatrują przyczyn wahań koniunkturalnych w zmianach agregatowego popytu 14. Realny PNB mierzy bieżącą produkcję w cenach bieżących 15. Termin „PNB w cenach stałych” znaczy to samo, co nominalny PKB 16. Wzrost dochodów konsumentów to optymistyczny sygnał dla wszystkich producentów

17. Wartość (siła nabywcza) pieniądza ustala się samoczynnie na rynku pod wpływem gry popytu i podaży pieniądza 18. Współcześnie większość walut w kraju o gospodarce rynkowej jest wymienialna na złoto

19. Mecz piłki nożnej jest dobrem publicznym 20. Kategoria eksportu netto przyjmuje zawsze wartość nieujemną 21. W fazie depresji następuje wzrost popytu inwestycyjnego

22. Włączenie dóbr i usług pośrednich do PNB spowodowałoby obniżenie jego wartości 23. PNB liczony w cenach bieżących jest miarą realnej działalności gospodarczej 24. Posługiwanie się tzw. wartością dodaną przy obliczaniu PNB eliminuje problem wielokrotnego

liczenia

25. Gdy wartość importu rośnie a eksport maleje, wartość PNB rośnie 26. Na poziom PNB wpływają tylko zmiany produkcji, natomiast nie wypływają zmiany cen 27. Zmniejszenie amplitudę wahań cyklu koniunkturalnego jest efektem przemian gospodarki

rynkowej i rozwoju liberalizmu gospodarczego 28. Według keynesistów, kryzys gospodarczy pojawia się dlatego, że następuje spadek popytu wywołany gwałtownym spadkiem majątku produkcyjnego

29. Według neoklasycystycznej koncepcji przyczyną cyklu koniunkturalnego są czynniki zewnętrzne, np. czynniki przyrodnicze 30. W fazie depresji następuje wzrost cen 31. Dno cyklu gospodarczego to punkt, w którym kończy się depresja a zaczyna ożywienie

32. Cykl koniunkturalny w gospodarce rynkowej oznacza wahania wykorzystania potencjału produkcyjnego 33. Im wyższa stopa rezerw obowiązkowych, tym wyższa jest cena kredytu

34. Bank centralny ma monopol na emisję pieniądza gotówkowego 35. Im wyższa jest stopa procentowa, tym niższe są zasoby pieniądza gospodarstw domowych gromadzone w związku z motywem spekulacyjnym]

36. wzrost stopy rezerw obowiązkowych zmniejsza potencjalne zyski banków komercyjnych 37. W większości krajów o gospodarce rynkowej państwo nie ma wpływu na wielkość podaży pieniądza 38. Wzrost dochodu powoduje wzrost transakcyjnego popytu na pieniądz

39. bank centralny może zmniejszyć podaż pieniądza obniżając stopę rezerw obowiązkowych banków komercyjnych

2 – (TEST WYBORU)

1.Zasiarczenie środowiska naturalnego przez elektrownie jest przykładem: a) opłacanych uciążliwości b) szarej strefy gospodarki c) efektu zewnętrznego

d) problemu „gapowicza”

docsity.com

2.Według teorii Keyenes’a recesję w gospodarce może spowodować: a) nadmierna podaż towarów i usług na rynku

b) nadmierna podaż pieniądza na rynku c) wzrost wydatków publicznych d) spadek podatków inwestycyjnych

3.Do zasobu bezrobocia zaliczana jest: a) nauczycielka języka rosyjskiego, która pracuje na pół etatu, a chciałaby pracować w pełnym

wymiarze godzin b) pielęgniarka, która została zwolniona z pracy w szpitalu 3 miesiące temu, ale za tydzień zacznie pracę w innym szpitalu c) fryzjerka, która jest na urlopie macierzyńskim

d) wszystkie wymienione osoby są zaliczane do zasobu bezrobocia 4.Wszystkie kombinacje dóbr leżące na krzywej obojętności, na której znajduje się optimum

konsumenta , są dla niego: a) osiągalne, ale mniej użyteczne niż kombinacja optimum b) tak samo użyteczne, ale nieosiągalne

c) osiągalne i tak samo użyteczne d) bardziej użyteczne ale nieosiągalne 5.Wartość produkcji finalnej uzyskanej w danym kraju, niezależnie od własności czynników

wytwórczych wykorzystywanych do jej wytworzenia to: a) produkt krajowy brutto b) produkt krajowy netto

c) dochód narodowy netto d) produkt narodowy brutto

6.Bank komercyjny może dokonać kreacji pieniądza w wysokości równej: a) rezerwom obowiązkowym b) rezerwom całkowitym

c) różnicy między depozytami a rezerwami obowiązkowymi

d) przyjętym depozytom 7.Realny PKB jest równy:

a) nominalnemu PKB pomniejszonemu o amortyzację b) nominalnemu PKB skorygowanemu o zmiany w zasobie bezrobocia c) nominalnemu PKB skorygowanemu o zmianę cen

d) nominalnemu PKB pomniejszonemu o podatki pośrednie 8.Gospodarka, w której producenci zaspokajają potrzeby bezpośrednio wytworzonymi przez siebie dobrami, to:

a) rynkowa b) naturalna c) towarowa

9.Pieniądz pełni szereg funkcji. Jedną z nich jest przechowywanie w pieniądzu wartości, co oznacza, że jest on środkiem:

a) wymiany b) wyrażania wartości dóbr i usług c) płatniczym d) tezauryzacji

10.Produkt krajowy brutto, wytworzony w danym roku nie obejmuje: a) przetworzonych surowców

b) dóbr z importu

c) amortyzacji d) dóbr finalnych przeznaczonych na eksport

11.Bezrobocie strukturalne jest spowodowane: a) zbyt wysokimi płacami realnymi b) niedostatecznym popytem na dobra

c) niedopasowaniem struktury popytu i podaży na siłę roboczą

docsity.com

d) żadna odpowiedź nie jest dobra 12.Najlepszym posunięciem rządu prowadzącym do złagodzenia bezrobocia jest:

a) obniżenie wydatków rządowych b) utrzymanie deficytu budżetowego c) zwiększenie wydatków

13.Funkcja redystrybucyjna budżetu państwa polega na: a) gromadzeniu dochodów

b) dokonywaniu pożądanych zmian w podziale dochodu narodowego c) oddziaływaniu dochodów i wydatków budżetu państwa na życie gospodarcze i społeczne 14.Które z następujących zdań jest prawdziwe:

a) PNN jest większy od PNB, jeśli ceny spadają b) PNN jest większy od PNB, jeśli ceny rosną c) PNN może być większy od PNB, jeśli ceny rosną

d) PNN nie może być większy od PNB 15.Poziom wydatków konsumpcyjnych zależy przede wszystkim od:

a) wydatków na dobra kapitałowe b) wydatków rządowych i inwestycyjnych prywatnych c) poziomu oszczędności i inwestycji d) dochodów dyspozycyjnych i skłonności do konsumpcji

16.Rozporządzalne dochody osobiste wyrażają: a) wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję

b) dochody osobiste pomniejszone o podatek dochodowy i powiększone o płatności transferowe c) dochody z pracy przed opodatkowaniem d) wszystkie dochody faktycznie otrzymywane przez gospodarstwa domowe

17.Jeśli wartość nominalnego PKB wzrosła w danym okresie to: a) wartość realnego PKB również musiała wzrosnąć

b) poziom produkcji krajowej musiał wzrosnąć

c) stopa inflacji musiała wzrosnąć d) wartość realnego PKB mogła wzrosnąć, zmaleć lub pozostać bez zmian

18.Koniunktura gospodarstwa to: a) zmiany nasilenia działalności gospodarczej, dokonujące się w ciągu roku, w wyniku zjawisk pośrednio lub bezpośrednio związanych ze zmianami pór roku

b) powtarzające się co kilka lat zmiany aktywności gospodarczej społeczeństwa, wyrażające się w ekspansji lub kurczeniu się tej działalności wokół trendu c) całokształt wskaźników życia gospodarczego, charakteryzujących stan gospodarki danego kraju d) synonim wzrostu gospodarczego

19.Cechą charakterystyczną fazy rozkwitu jest: a) ciągły wzrost płac i ceny

b) jednakowa dynamika ważniejszych wielkości makroekonomicznych c) stały wzrost skłonności do konsumpcji d) stopniowy wzrost kosztów produkcji w stosunku do wzrostu cen

20.W okresie recesji gospodarczej powinno się stosować następującą politykę gospodarczą: a) politykę taniego pieniądza b) politykę drogiego pieniądza

c) stymulacyjne działania fiskalne d) restrykcyjne działania budżetowe

21.Współcześnie, wartość pieniądza mierzy się:

a) wartością materiału, z którego jest wykonany b) parytetem złota

c) jego siła nabywczą d) jego płynnością 22.Siłą nabywczą jednostki pieniężnej (np. jednego złotego)

a) określa ilość dóbr i usług, jaka można za nią nabyć

docsity.com

b) wzrasta wraz ze wzrostem podaży pieniądza na rynku c) zmienia się w tym samym kierunku co poziom cen dóbr i usług d) wzrasta wraz ze wzrostem poziomu cen dóbr i usług

23.Popyt na pieniądz wynikający z wykorzystania pieniądza do zakupu produktów i usług, to popyt a) oszczędnościowy

b) przezornościowy c) transakcyjny d) spekulacyjny

24.Bankiem Centralnym w Polsce jest a) Bankiem Gospodarstwa Krajowego b) Narodowy Bank Polski

c) Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa d) Bank Polski

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument