Pojęcie prawa - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Pojęcie prawa - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (140 KB)
4 strony
467Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa przedstawiające pojęcia prawa m.in. koncepcje prawa, różnica pomiędzy normą prawną a przepisem, luka w prawie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

I.

Pojęcie prawa – przedstaw relacje pomiędzy prawem pozytywnym a prawem natury.

Prawo – to zespół norm (reguł postępowania) ustanowionych lub uznanych przez państwo,

popartych przymusem ze strony państwa.

Koncepcje prawa (natury prawa):

a) Pogląd prawno – naturalny rozumienie poprzez system natury – wszystkie poglądy

opierają się na katalogu zasad postępowania, są to reguły statyczne katalog ten na

przełomie czasów zmienia się. Prawo którym się ma człowiek posługiwać zgodnie z

tym katalogiem według jego zasad.

b) Teoria nazywana neopozytywizmem było to nawiązanie do pozytywizmu są to lata

1920 – 1935 doszli do przekonania że świat można zapisać 0 i 1. Kenzel kojarzony z

neopozytywizmem doszedł do przekonania że powinniśmy oderwać się od prawa

cywilnego zastanowić się czy prawo jest dobre czy złe. Wprowadza logikę.

Na czym polega różnica pomiędzy normą prawną a przepisem

Norma prawna – jest to reguła skierowana do abstrakcyjnego adresata, określającą jego

postępowanie w przewidzianej tą normą sytuacji. Każda norma prawna określa jak mają się

zachowywać ci do których jest skierowana. Powinna składać się z 3 elementów: opisu,

sposobu powstania, sankcji.

Przepis prawny – są wyodrębnionymi zdaniami zamieszczonymi w aktach prawnych.

Językowy sposób wyrażania normy. Przepisy ujmują się w formie artykułów lub paragrafów.

Język prawny – język aktów prawnych.

Język prawniczy – język opisu jakim posługują się prawnicy.

Przedstaw pojecie wykładni i jej podziały.

Wykładnia prawa - czyli interpretacja praw, polega na ustalaniu treści i zakresu norm

prawnych.

Kryteria wykładni prawa:

a) według metody

- wykładnia językowa, logiczna dosłowna – istnieją prawa dokonywane

według języka w jakim dany przepis lub norma została wyrażona.

- wykładnia teleologiczna – (celowościowa) ze względu na cel któremu ona ma

służyć

- wykładnia historyczna jest to wykładnia dokonywana ze względu na

konspekt historyczny czyli okoliczności uchwalenia określonego przepisu

- wykładnia systemowa – polega na ustaleniu treści normy przez analizę

miejsca, jakie znajduje ona w systemie prawa oraz porównanie jej z normami

sąsiadującymi.

b) według obowiązywania:

- wykładnia autentyczna – dokonywana przez podmiot który stanowi dany

rodzaj przepisu czy akt prawny.

- wykładnia logiczna – to rodzaj dokonany przez podmiot który jest powołany

przez organ powołany na mocy prawa do większych interpretacji nie

obowiązuje w Polsce.

- wykładnia sądowa – dokonywana przez organy administracji wykładnia nie

ma mocy powszechnie obowiązującej.

Luka w prawie – gdy nie ma swojej regulacji prawnej czyli danego stanu faktycznego. Brak

tej regulacji nie był zamierzony przez ustawodawcę.

Trzy kryteria obowiązywania prawa:

a) obowiązywanie prawa w znaczeniu czasowym (temporalne)

b) obowiązywanie w znaczeniu przestrzennym

c) obowiązywanie w znaczeniu personalnym (osobowym)

Istnieje pewien okres czasu pomiędzy głoszeniem prawa a jego obowiązywaniem (minimum

2 tygodnie)

Omów rodzaje analogii i przyczyny ich stosowania:

Analogia – wnioskowanie przez podobieństwo (matematyki)

a) analogia legis – analogia z przepisu ustawy, punktem wyjścia jest istnienie stanu

faktycznego z którym nie istnieje żadna norma. Drugim podobieństwem jest

znalezienie tego stanu faktycznego dla którego stosujemy do drugiego stanu

faktycznego stan prawa.

b) analogia iuris (junis) – analogia z prawa można do niej sięgać dopiero wtedy gdy

jesteśmy przekonani że nie będziemy sięgać do legis – zasady ogólnej systemy prawa.

Źródła prawa – są to formy w jakich wyrażone zostają normy prawne (np. forma ustawy,

rozporządzenia)

Podstawowym podziałem źródeł prawa jest podział na:

a) źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris) - źródła prawa oznacza akty

normatywne, czy też inaczej akty prawne zawierające przepisy prawa oraz tryb

tworzenia takich aktów.

b) źródła poznania prawa (z łac. fontes iuris cognoscendi) - źródła poznania prawa

obejmuje wszelkie materiały służące poznaniu prawa oraz wszelkie formy przekazu o

prawie (dokumenty, przekazy, nawet internet).

Scharakteryzuj poszczególne znaczenie Konstytucji w katalogu źródeł prawa:

a) system jest piramidą

b) konstytucja z 97’ mówi o źródłach prawa (art. 87-92)

Konstytucja

ratyfikowane umowy międzynarodowe

ustawy zwane ustawami zwykłymi

Rozporządzenie Prawo Miejscowe

Zarządzenie są to powoływane przez uchwały organy zgodne z konstytucją

Unia europejska

prawo pierwotne prawo wtórne

Różnice między prawem publicznym a prywatnym.

Prawem pozytywnym jest przede wszystkim prawo stanowione przez władzę państwową.

Prawo pozytywne występuje niezmiennie jako człon pary opozycyjnych pojęć: prawo

pozytywne i prawo naturalne (prawo obowiązujące niezależnie od woli człowieka).

Przeciwstawienie to występuje w sposób ostry w przypadku, gdy od prawa pozytywnego

wymaga się tylko pewności oraz powszechności obowiązywania. Nie są to jednak nigdy

jedyne cechy porządku prawnego, który musi jeszcze spełniać przynajmniej minimalne

kryteria sprawiedliwości, " moralności" prawa, a więc uwzględniać pewne treści prawa

naturalnego.

Prawo prywatne to zespół norm, których zadaniem jest wskazanie systemu prawnego

(własnego lub obcego państwa) właściwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji

z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument