Prawo administracyjne - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank19 czerwca 2013

Prawo administracyjne - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (238 KB)
3 strony
477Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące prawa administracyjnego; ogólne zaganienia.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Administracja opiera się na kryterium

podmiotowym, jest to pewien rodzaj

organizacji, którą tworzą różnorodne

jednostki organizacyjne, są one skupione

wokół organów rozumianych jako struktury

organizacyjne wyposażone w kompetencje

określone w ustawach i tworzące pewien

zamknięty układ organizacyjny, którego

celem jest organizacja zadań państwowych

lub publicznych, albo jednych i drugich.

Kryterium podmiotowe: administracja

składa się z jednostek organizacyjnych: 1)

wyłącznie z państwowych, i wtedy jest ona

częścią aparatu państwowego, 2) państwowe

jednostki organizacyjne oraz inne instytucje

i organizacje samorządowe; 3)

pozapaństwowe jedn. org. które są tworzone

na mocy ustawy i drogą ustawową

wyposażone w kompetencje pozwalające im

realizować zadania publiczne.

Kryterium funkcjonalne: rodzaj

działalności podejmowanej przez określone

podmioty:1) administracja [państwowa w

ścisłym tego słowa znaczeniu,

wyodrębniona w związku z działalnością

prowadzoną przez Państwo; 2) administracja

państwowa w szerszym ujęciu – działalność

prowadzona przez Państwo i inne jednostki

organizacyjne nie zaliczające się do aparatu

państwowego; 3) działania podejmowane

przez organy i instytucje niepaństwowe -

administracja publiczna.

Prawo administracyjne: 1) w znaczeniu

szerokim: obejmuje zbiór norm prawnych,

które regulują organizację i zachowanie się

administracji państwowej jako części

aparatu państwowego, a także zachowanie

się osób fizycznych i innych podmiotów w

zakresie nienormowanym przez przepisy

należące do innych gałęzi prawa: prawo o

ustroju administracji – zespół norm

prawnych, które regulują organizację i

zasady funkcjonowania aparatu

państwowego; prawo materialne – zawiera

normy, które ustanawiają stosunki prawne

pomiędzy organami admin. państwowej a

podmiotami z zewn. admin. jako części

aparatu państwowego; prawo proceduralne –

obejmuje normy prawne, przy pomocy

których następuje wykonanie norm prawa

ustrojowego i materialnego. 2) w ujęciu

wąskim: prawo admin. to zbiór norm

dwustronnie wiążących, ustanawiających

określone uprawnienia i obowiązki organów

administracji państwowej oraz podmiotów

niepodporządkowanych im organizacyjnie.

Źródła prawa w Polsce: 1) powszechnie

obowiązujące: na całym obszarze Polski; na

obszarze działania organów, które je

ustanowiły. Rodzaje źródeł prawa:

konstytucje – wszystkie akty niższego

rzędu nie mogą być z nią sprzeczne i

powinny być zgodne tzn. Stanowiły

wykonanie postanowień Konstytucji.

Ustawy: podporządkowane Konstytucji;

akty uchwalane wyłącznie przez Sejm i

Senat; jest to akt parlamentarny; w ustawach

muszą być uregulowane: struktura aparatu

władzy i jego kompetencje; prawa,

wolności, obowiązki obywateli.

Ratyfikowaneumowy międzynar. –

umowa ratyfikowana za uprzednią zgodą

wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo

przed ustawą, jeżeli tej ustawy nie da się

pogodzić z umową. Ratyfikacji dokonuje

Prezydent po uprzedniej zgodzie wyrażonej

w ustawie przez Sejm. Rozporządzenie

akt wykonawczy do ustawy; umożliwia

wykonanie ustaw; może być wydane tylko

na podstawie i w celu wykonania

upoważnienia zawartego w ustawie;

rozporządzenie musi być precyzyjne, musi

jasno wyrażać treści, które muszą być w

rozporządzeniu.

2) prawo wewnętrzne: rodzaje aktów

normatywnych: uchwały – wydaje Rada

Ministrów; zarządzenia – wydaje Prezes

Rady Min. I Ministrowie. W tych aktach

obowiązują tylko jednostki organizacyjne

podległe organowi, który je wydał; mają one

charakter wewnętrzny. Wobec zarządzeń

obowiązuje zasada, że są wydawane na

podstawie ustawy. Uchwały i zarządzenia

podlegają kontroli co do zgodności z

powszechnie obowiązującym prawem.

Praworządność formalna – prawo musi

być w określony sposób uchwalone, nie

bierze się pod uwagę treści normy.

Praworządność materialna – społeczne

oczekiwanie stanowienia tzw. „dobrego

prawa” (odpowiada kryteriom, które w danej

Stosunek prawny – stosunki, w których

wyznaczona przez normy prawne sytuacja

prawna jakiegoś podmiotu jest połączona z

sytuacją prawną drugiego podmiotu. Rodzaj

stosunku prawnego, który jest regulowany

normami prawa administracyjnego.

Stosunek administracyjno-prawny:

występuje między organem administracji a

podmiotem organizacyjnym

niepodporządkowanym administracji np.

obywatelem.

Najważniejszą cechą stosunku admin. jest

nierównorzędność stron. Administracja

działa władczo i w konsekwencji decyduje o

treści stosunku administracyjnego.

Sądownictwo administracyjne – jako

podmiot niezależny i niezawistny

przeprowadza kontrolę legalności działania

administracji.

Podmioty stosunku administracyjnego

organ administracji upoważniony do żądania

określonego zachowania się, albo

świadczenia i podmiot, do którego jest

skierowany nakaz lub zakaz, albo który żąda

określonego zachowania się ze strony

administracji.

Podmiotowość – w stosunku

administracyjnym jest uregulowana

normami prawa administracyjnego i nie ma

z nią związku podmiotowość cywilno-

prawna.

Treścią stosunku administracyjnego są obowiązki i uprawnienia, które polegają na

działaniu, znoszeniu lub zaniechaniu. Treść

stosunku admin. jest uregulowana

przepisami prawa materialnego, w ogóle nie

jest dopuszczalne swobodne ustalanie treści

stosunku administracyjnego. Uprawnienia i

obowiązki wynikające ze stosunku admin.

mają charakter osobisty i w konsekwencji

nie mogą być przenoszone na inne osoby.

Nawiązanie stosunku admistracyjno-

prawnego – powstaje wyłącznie na

podstawie ustawy. Stosunek admin. może

mieć 3 źródła: ustawę (np. obowiązek

podatkowy); akt administracyjny; działania

faktyczne (np. korzystanie z urządzeń

gminy-wodociągi, komunikacja).

Rodzaje stosunków administracyjnych: 1)

stosunek oparty na normach regulujących

postępowanie administracyjnes.

proceduralno-administarcyjny (ma charakter

przejściowy, jego cechą jest czasowość); 2)

stosunek oparty na normach regulujących

postępowanie przed śądem

administracyjnyms. sporno-admin. (dot.

Rozstrzygnięcia sporu pomiędzy oprganem

administracji a podmiotem z zewn. admin. i

toczącym się przed sądem

administracyjnym, zrównanie pozycji

podmiotów); 3) wynika z norm prawa

materialnegos. materialno-

administracyjny.

Podstawą działania administracyjnego jest

NORMA PRAWNA. Najważniejszym

kryterium podziału form działania admin.

jest kryterium prawne. Działania prawne

dzielimy na: 1) czynności prawne

czynność prawna – przejaw woli organu

administracji, którego celem jest wywołanie

określonych skutków prawnych. Celem

czynności prawnych jest wywołanie skutku

prawnego, natomiast w odniesieniu do

działań admin. taki skutek następuje czasem

i nie jest bezpośrednim celem takiego

działania; 2) inne działania administracji

działania społeczno-organizatorskie, które

polegają na organizowaniu różnego rodzaju

akcji społ., kursów, instruktarzy; działania

faktyczne, do których zaliczamy np.

prowadzenie rejestrów; zwykłe

poświadczenia.

Rodzaje aktów w zależności od podstawy

prawnej: 1) pozytywne i negatywne – to

takie akty, które w całości uwzględniają

żądania adresata. Aktami negatywnymi

nazywamy takie, które chociażby w części

nie uwzględniają żądania strony i nakładają

na nią obowiązek prawny, bądź ustalają taki

obowiązek; 2) jedno i dwustronne –

jednostronny to taki, który wydawany jest

niezależnie od woli adresata; akt dwustronny

wydaje się za jego zgodą (np. nominacja

nauczyciela akademickiego). Akt

dwustronny polega na tym, że musi być

ujawniona zgoda na wydanie aktu

jednostronnego czyli jednostronne założenie

sprawy; 3) a. admin. nakazujące (zawiera

nakazy lub zakazy, zobowiązujące do

określonego zachowania się np. zakaz

zgromadzeń publicznych) ustalające (prawo

4) akty dekloratoryjne (wskazują zaistnienie

określonego stosunku prawnego, poprzez ten

akt stwierdzamy, że poprzez powstanie

określonej sytuacji faktycznej nastąpił

określony skutek prawny. Stwierdza

zaistnienie uprawnienia lub obowiązku, ale

ich nie tworzy, akt ten działa ex tunc czyli

wstecz, a więc od momentu, kiedy

przesłanki zostały spełnione. Ex tunc nie

tworzy tego stosunku, tylko go potwierdza;

i konstytutywne (tworzy, zmienia lub uchyla

stosunek prawny. Skutek następuje z mocy

aktu admin. i w konsekwencji ten skutek

powstaje na przyszłość czyli ex nunc.

Akt admin. i wyrok sądowy:

wspólne cechy – polegają na stosowaniu

prawa; różnice – sąd działa w sposób

neutralny, bezstronny, organ admin. jest

zarówno podmiotem rozstrzygającym jak i

stroną w danej sprawie; sąd działa tylko na

wnioski, organ admin. działa także z urzędu.

Działanie sądu jest bardziej sformalizowane,

a ponadto znacznie bardziej są rozbudowane

gwarancje procesowe. W odróżnieniu od

postępowania admin. formuje się ponadto,

aby było ono bardzo sprawne i szybkie.

Akt prawidłowy – spełnia wszystkie

przesłanki przewidziane przez prawo, tj.

został wydany przez właściwy organ, został

wydany zgodnie z przepisami prawa

formalnego, jest treściowo zgodny z

obowiązującym prawem materialnym.

Akt wadliwy – narusza normy prawa; celem

aktu jest powstanie stosunku prawnego

między organem wydającym a adresatem.

Stosunek prawny wiąże tak długo dopóki nie

zostanie wykonany albo zgodnie z prawem

zmieniony.

Akt prawomocny: prawomocność

formalna– oznacza, że nie jest

dopuszczalne zaskarżenie aktu admin. tzn.,

że strona nie może spowodować uchylenia

lub zmiany aktu poprzez wniesienie

zwykłego środka prawnego; należy do

instytucji ściśle procesowych; akt admin.

staje się prawomocny formalnie z chwilą

upływu terminu do wniesienia środka

odwoławczego; prawomocność materialna

– nie istnieje możliwość zmiany aktu

poprzez żadną ze stron powstałego stosunku

prawnego, a co za tym idzie prawomocność

m. oznacza związanie zarówno strony jak i

organu; ma zastosowanie tylko w stosunku

do aktów zewn., które kształtują konkretną

sytuację prawną adresata.

Klauzule dodatkowe: a) polega na

oznaczeniu czasu obowiązywania aktu

admin.-akt może być wydany na czas

oznaczony np. koncesja; b) klauzula o

warunku zawieszającym (polega na tym, że

rozpoczęcie obowiązywania aktu następuje z

chwilą ziszczenia się warunku); c) klauzula

o warunku rozwiązującym (jest

odwrotnością, polega na tym, że z chwilą

ziszczenia się warunku akt traci moc

obowiązującą.

Przyczyny utraty mocy obowiązującej

aktu: 1) zrzeczenie się-dotyczy tylko

uprawnień; 2) zasadnicza zmiana

okoliczności faktycznych np. śmierć osoby

uprawnionej; 3) uchylenie przez właściwy

organ w przypadkach przewidzianych przez

prawo; 4) uchylenie całej grupy aktów

admin. przez ustawę; 5) zmiany charakteru

aktu w przypadkach przewidzianych przez

prawo np. orzeczenie kolegium ds.

wykroczeń, które w postępowaniu sądowym

zastępuje akt oskarżenia.

Uznanie admin. tzn. swobodne uznanie

określone jest w normie prawnej i polega na

tym, że ustawodawca nie wiąże organu w

zakresie orzekania w określonej sprawie-nie

może to być rozumiane jako tożsame z

pojęciem tzw. luzu interpretacyjnego(polega

na tym, że istnieje pewien zakres swobody

interpretacji.

Współcześnie uznanie admin. jest związane

normą prawną i w związku z tym jej

działanie polega na wykonywaniu ustaw.

Stosowanie prawa (wykonywanie ustaw)

wymaga podjęcia następujących czynności

(fazy): 1) ustalenia i wyjaśnienia stanu

faktycznego; 2) ustalenia i wykładni stanu

ustawowego; 3) wymaga subsumpcji czyli

udzielenia odpowiedzi na pyt. „Czy stan

faktyczny odpowiada stanowi

przewidzianemu przez ustawodawcę ?”; 4)

ustalenie skutku prawnego udowadnianego

faktu uznanie administracyjne.

Przez uznanie admin. rozumiemy sytuację,

gdy admin. dla urzeczywistnienia stanu

-zaniami.

Przesłanki uznania admin.: musi wynikać z

normy prawnej; zawsze misi być w

określony sposób formułowane.

Administracja wydaje akty:

administracyjny -wydany na podstawie

ścisłego związania ustawowego; akty oparte

na uznaniu admin., które stosujemy, gdy

adresatem działania admin. jest osoba

fizyczna.

Naczelny Sąd Administracyjny: bada czy

organ nie przekroczył granic uznania, bada

także czy organ administracji stosując

uznanie nie naruszył podstawowych praw

człowieka.

Inne formy działania admin. wywołujące

skutki prawne: instytucje prawa admin.;

instytucje prawa cywilnego: umowy

cywilno-prawne (sprzedaż, kupno,

wynajem); umowa administracyjna:

zastępuje ugodę admin., wywołuje

nawiązanie, zmianę lub zniesienie stosunku

admin.; przyrzeczenie: szczególny rodzaj

oświadczenia organu admin., który

zobowiązuje się do podjęcia określonego

działania albo dopuszczenia do pewnego

działania, np. obietnica wydania koncesji w

ustawie o działalności z 1998r.

Ustrój admin. publicznej to: wszystkie

urządzenia społ. Wypełniające funkcje

administracji; wszystkie organy, które

spełniają te funkcje a ponadto ich

kompetencje oraz wewnętrzna organizacja.

Aparat admin.: - różne jednostki

organizacyjne wykonujące funkcje admin..

Są to organy admin. publicznej, rządowej,

zakłady publiczne, p. użyteczności

publicznej, organizacje społ., korporacje

oraz upważnione osoby prywatne.

Kryteria wyróżniające jedn.

organizacyjne: 1) funkcjonalne-ustalamy

zakres wykonywanych funkcji; 2)

terytorialne-obszar skutecznej decyzji

organu; 3) organizacyjne-cechy struktury

jedn. admin. danej jednostki aparatu admin..

Zależności między organami (ze względu

na stopień zależności): 1) koncentracja

(dotyczy sytuacji w której organy mają silną

pozycję ich kompetencje są wzmocnione

kosztem samodzielności niższych szczebli;

2) dekoncentracja (organy niższych szczebli

uzyskują pewne kompetencje, które

wcześniej należały do organów niższych

szczebli ale nie oznacza to zwiększenia

zakresu samodzielności); 3) decentralizacja

(stanowi takie rozwiązanie, że organy

niższych szczebli uzyskują dodatkowe

kompetencje zwiększają jednocześnie swoją

samodzielność); 4) centralizacja (zjawisko

to cechuje podejmowanie decyzji wyłącznie

przez organy wyższe, organy niższe mogą

jedynie przygotowywać rozstrzygnięcia);

umożliwiają ocenę usytuowania organu i

jego pozycji ustrojowej.

Zależność służbowa – polega na tym, że

organ niższy nie ma zakresu niezależności

wobec organu niższego, gdyż zawsze może

być wydane polecenie.

Zależność osobowa – polega na tym, że

organ wyższy jest zawsze uprawniony

dokonywać obsady stanowisk, zwolnień,

awansów w organach niższych szczebli.

O ZALEZNOŚCIACH W RAMACH

STRUKTURY admin. DECYDUJE

PRAWO NADZORU.

Nadzór – kontrola oraz uprawnienie do

podejmowania środków wiążących

nadzorowanego lub możność

bezpośredniego wzruszenia jego aktów np.

uchylenia.

Kontrola – sprawdzenie zgodności tego co

jest co powinno być.

Cechy organu admin. publicznej: 1)

stanowi wyodrębnioną część aparatu

administracji; 2) działa w imieniu i na

rachunek Państwa; 3) jest uprawniony do

korzystania ze środków władczych; 4) działa

w zakresie przyznanych mu kompetencji.

Zakres działania i właściwość czyli

kompetencje organu:

Zakres działania – wskazuje zadania będące

przedmiotem działania organu zadania

sfera, w której działa organ wykorzystując

pewne kompetencje.

Właściwość – oznacza jaki organ jest

powołany do załatwienia danej sprawy;

rodzaje: 1) miejscowa-terytorialny zasięg

działania organu; 2) rzeczowa-kategorie

spraw przydzielone organowi; 3)

instancyjna, czyli funkcjonalna-zakres

kompetencji organu ze względu na jego

społeczności uważa się za właściwe.

Władztwo organizacyjne – polega na tym,

że podmiotowi przysługują uprawnienia do

tworzenia zmiany i znoszenia podmiotów

administracyjnych w celu utworzenia

podmiotu administracyjnego musi być

wydany akt prawny, w którym muszą być

uregulowane niezbędne elementy.

Aparat centralny – (terytorialny układ

władzy) pozycja egzekutywy oparta jest na

trójpodziale władzy, której autorem jest

Montesiusz  władza jest podzielona tzn.

że wyodrębniamy 3 rodzaje władzy: a)

ustawodawczą; b) wykonawcza; c)

sądowniczą. Założenie tej koncepcji jest

takie aby zapobiec kumulacji władzy w

jednym rynku. Można także wyróżnić

zasadę jedności władzy państwowej – oparta

na założeniu przeciwstawnym do władzy

wykonawczej, a mianowicie zakłada, że

władza jest jedna i niepodzielna.

Władza skumulowana – w najwyższym

stopniu zagraża wolności człowieka

następstwem tej władzy jest przerost i

wynaturzenie, realnie rzecz biorąc brak jest

praktycznie możliwości należytej kontroli

władzy.

Egzekutywa – jest wyposażona w pewne

środki powściągania sejmu: prawo

rozwiązania parlamentu. Montesiusz (w

przypadku przegłosowania votum) zakładał,

że egzekutywa może rozwiązać parlament

(należy to do głowy państwa).

Skład Rady Ministrów: Prezes,

Ministrowie mogą być viceministrowie, oraz

przewodniczący komitetów określonych w

ustawach.

Prezes R.M.: zajmuje szczególną pozycję,

co oznacz, że zajmuje on pozycje

kierownika rządu lub premiera (formalnie to

nie to samo).

Premier – jego pozycja jest ograniczona,

bez szczególnych uprawnień jest to

„pierwszy wśród równych”primus inter

pares; jego funkcja sprowadza się do

organizacji. (tylko w kategoriach prawnych).

Hierarchiczna struktura Rady

Ministrów: Premier (prawnie prezes) ma

silną władzę; funkcje Prezesa: zapewnia on

wykonywanie polityki R.M. i określa

sposoby jej wykonywania; koordynuje i

kontroluje pracę członków R.M.; Prezes

R.M. jest uprawniony powoływać tzw.

ministrów bez teki, którym on sam

wyznacza zadania, bowiem zgodnie z

Konstytucją występują w Polsce 2 kategorie

Ministrów: ministrowie kierujący

określonym działem admin. rządowej; tzw.

ministrowie bez teki, którzy wykonują

zadania wyznaczone im przez Premiera.

Funkcje Rady Ministrów – można

stwierdzić, że R.M. prowadzi politykę

wewn. i zagraniczną Polski, i jest to

charakterystyczne dla systemu opartego na

trójpodziale władzy; można powiedzieć, że

jest to uprawnienie wyłączne R.M.,

Parlament i Sejm w zasadzie nie określa

kierunku polityki; nie obowiązują już

uprawnienia Prezydenta; do R.M. należą

sprawy polityki Państwa nie zastrzeżone dla

innych organów państwowych i samorządu

terytorialnego tj. zasada domniemania

kompetencji R.M.; R.M. kieruje admin.

rządową, natomiast minister kieruje

określonym jej działem lub wypełnia

zadania wyznaczone mu przez Prezesa R.M.

(minister kierujący działem admin. rządowej

wydaje rozporządzenia; chroni interesy

skarbu państwa, zapewnia bezpieczeństwo

zewn. i wewn. państwa oraz zapewnia

porządek publiczny, określa organizację i

tryb swojej pracy.

Samorząd – instytucja, na którą składają

się: ludzie zamieszkujący dany obszar;

terytorium.

Samorząd terytorialny – nie jest instytucją

dobrowolną, ma charakter obligatoryjny,

wspólnota ludzi, powstaje z mocy ustawy,

sam. powstaje z nadania Państwa, Państwo

przesądza o jego istnieniu i o istnieniu jego

różnych form.

Zadania samorządu: własne i zlecone.

Zakres działania a funkcje

(kompetencje): działa w zakresie

wyznaczonym ustawą (korzysta z

władztwa), działa na własny rachunek i na

własną odpowiedzialność. Powołanie sam.

teryt. (jako instytucji) jest formą

decentralizacji admin. państwowej.

Instytucje sam. terytorialnego w Polsce:

(tylko na szczeblu gminypodstawowa

lub prawnie istotną właściwość osoby, np.

ustalanie prawa do emerytury); kształtujące

(prawo- ustanawiają, zmieniają lub znoszą

konkretny stosunek prawny lub status

prawny, np. nominacja urzędnika, zmiana

nazwiska);

innych szczeblach, ale dopuszcza możliwość

powołania innych jednostek aniżeli gmina tj.

powołanie jednostek samorządu regional.

albo lokalnego i regionalnego

Wszystkie jednostki sam. terytorialnego od

dnia wprowadzenia nowej konstytucji mają

osobowość prawną.

Nadzór nad sam. terytorialnym stanowią:

prezes R.M. i wojewodowie; finanse-

regionalne izby obrachunkowe(RIO).

Jednostki samorządu terytorialnego

wykonują swoje zadania za pośrednictwem

organów stanowiących i wykonawczych.

GMINA: podstawowa jednostka

samorządowa; jest uprawniona do tworzenia

sołectw, dzielnic, osiedli i in.

Zakres działania organów w gminie (nie

są to kompetencje) – wszystkie sprawy

publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie

zostały zastrzeżone ustawami na rzecz

innych podmiotów. Zakres ten to: ład

przestrzenny, ochrona środowiska i

gospodarka terenami, wodociągi, lokalny

transport, oświata, ochrona zdrowia.

Gmina jest uprawniona tworzyć jednostki

organizacyjne i zawierać umowy z innymi

podmiotami w celu realizacji swoich zadań.

Związki porozumienia międzygminne: ich

zadaniem jest wspólne wykonywanie zadań

publicznych. Gminy mogą tworzyć

stowarzyszenia, których celem jest ochrona

idei samorządowej i ochrona wspólnych

interesów. Do tych stowarzyszeń stosuje się

prawo o stowarzyszeniach.

Władze gminy: rozstrzygnięcia w

głosowaniu powszechnym (referendum)

oraz za pośrednictwem organów gminy.

Pewne kwestie wyłącznie w referendum:

samoopodatkowanie się mieszkańców na

cele publiczne; odwołanie rady gminy pod

wpływem kadencji. Rada Gminy jest

organem stanowiącym i kontrolnym.

Właściwości Rady Gminy: wyłączne-

uchwalanie statusu gminy, wybór zarządu,

uchwalanie planów zagospodarowania

przestrzennego, uchwalanie programów

gospodarczych. Kontroluje działalność

zarządu. Zarząd jest organem

wykonawczym w gminie, skład: wójt,

burmistrz lub prezydent miasta oraz

zastępcy i pozostali członkowie. Zarząd

gminy wykonuje uchwały Rady Gminy i

zadania do niej należące.

Zadania zarządu: przygotowywanie

projektów uchwał R.G. i określanie

sposobów ich wykonania; gospodarowanie

mieniem komunalnym; wykonanie budżetu.

Przepisy gminne (prawo miejscowe):

organy gminy mogą wydawać przepisy

wykonawcze i porządkowe (statusy);

przepisy wykonawcze są wydawane na

podstawie upoważnienia; przepisy

porządkowe są wydawane na podstawie

ustawy o samorządzie gminnym. W

przypadku, gdy jest to niezbędne dla

ochrony zdrowia obywateli oraz dla

zapewnienia porządku publicznego.

Nadzór nad działalnością gmin: realizacja

zadań zleconych-kryteria rzetelności,

gospodarności, celowości.

SAMORZĄD POWIATOWY: ustawa z

dn. 5.06.1998 – powiat ma osobowość

prawną.

Zakres działań: zadania paradygminne; nie

mogą naruszać zakresu działania gminy.

Zadania powiatu: edukacja publiczna,

pomoc społ., transport i drogi, gospodarka

wodna, ochrona środowiska.

Powiat jest uprawniony do zawierania z

organami admin. rządowej porozumień w

sprawie wykonywania zadań publicznych z

zakresu admin. rządowej. Może także

zawierać porozumienia z województwem i

jednostkami samorządu lokalnego.

Władze powiatowe: organy-rada i zarząd

powiatu; ustawa przewiduje również

referendum powiatowe. Zarząd-organ

wykonawczy; rada-organ stanowiący i

kontrolny. Starosta – (przewodniczący)

ustawa przewiduje przyznanie radzie

powiatu kompetencji do wykonywania

pewnych zadań na zasadzie wyłączności.

Zadania: uchwalanie budżetu, stanowienie o

kierunkach działania powiatu.

Zadania zarządu: przygotowywanie i

prawnego wybiera między różnymi rozwią

WOJEWÓDZTWA: jest określone jako

regionalna wspólnota samorządowa, tworzą

ją mieszkańcy województwa.

Od 5.06.98r – województwa: regionalna

wspólnota samorządowa (jedn. Samorządu

terytorialnego); jednostka podziału teryt.

Kraju (największa) w celu wykonywania

admin. publicznej.

Zakres działania samorządu

województwa: określa strategię rozwoju

województwa, musi uwzględniać cele:

kultywowanie polskości, pobudzanie

aktywności gospodarczej, kształtowanie i

utrzymywanie ładu przestrzennego;

prowadzenie polityki rozwoju województwa

np. kreowanie rynku pracy, wspieranie

rozwoju nauki.

Władze województwa: sejmik (stanowiący

i kontrolny) i zarząd (wykonawczy).

Skład zarządu województwa: Marszałek

(przewodniczący) oraz vice przewodniczący

i członkowie.

Admin. publiczną stanowią: organy admin.

rządowej; organy samorządu województwa.

Organy admin. rządowej: wojewoda-

admin. ogólna; organy admin.

niezespolonej- taka, która nie jest

podporządkowana wojewodzie.

Wojewoda: przedstawiciel R.M. i jako

zwierzchnik zespolonej administracji

rządowej.

miejsce w strukturze w relacji do

pozostałych organów.

jednostka sam. terytorialnego), nie powołuje

żadnych instytucji samorządowych na

wykonywanie uchwał rady, wykonywanie

budżetu, gospodarowanie mieniem.

Miasta na prawach powiatu: pow. 100 tys.

Mieszkańców; nie jest siedzibą wojewody

od dn. 31.12.1998r.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument